HOTĂRÂRE nr. 337 din 12 martie 2022privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 12 martie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare beneficiază de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio și Interregio, clasa a II-a - loc pe scaun, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române.(2) Legitimația de călătorie gratuită respectă mențiunile obligatorii prevăzute în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și în Normele uniforme privind transporturilor pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) Decontarea contravalorii legitimațiilor de călătorie gratuită se face prin bugetul Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2022, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 57 „Asistență socială“, prin transfer către operatorii de transport feroviar, în baza deconturilor asumate pe propria răspundere de către aceștia.(4) Operatorii de transport feroviar transmit documentația necesară în vederea decontării contravalorii legitimațiilor de călătorie gratuită către Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 25 a lunii, pentru luna precedentă.(5) Modelul decontului aferent legitimațiilor emise pentru călătoriile gratuite este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), care trec în România prin punctul internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucraineană dintre localitățile Isaccea și Orlivka, beneficiază de gratuitate, fiind scutite de la plata tarifelor de trecere cu bacul.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de gratuitate la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea-Galați, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române.(3) Modelul decontului aferent transporturilor prevăzute la alin. (1) și (2) este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de gratuitate la transportul rutier național sau internațional, după caz, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidență sau a permiselor eliberate de autoritățile române.(2) Transportul rutier național și/sau internațional al persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face în baza hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență sau a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după caz, care va cuprinde numărul de persoane care necesită transport, localitatea de îmbarcare și traseul.(3) Comitetul județean pentru situații de urgență sau Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după caz, stabilește capacitățile de transport disponibile în vederea satisfacerii necesitații de transport rutier, pe baza disponibilității transmise de operatorii de transport rutier de persoane către consiliile județene sau Primăria Municipiului București, după caz, și a datelor puse la dispoziție de reprezentantul Autorității Rutiere Române din cadrul comitetului. Prin capacitate de transport se înțelege numărul de locuri pe scaune din autovehicul.(4) Stabilirea operatorului de transport rutier de persoane se face în mod transparent, în funcție de ordinea de înregistrare a disponibilității, timpul de disponibilizare a autovehiculelor și capacitatea de transport care poate asigura nevoile de transport.(5) Consiliile județene și Primăria Municipiului București pun la dispoziție, pe site-ul web al instituției, datele de contact în vederea transmiterii de către operatorii de transport rutier de persoane a disponibilității și capacității de transport prevăzute la alin. (3).(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înscrise într-un document intitulat „Decont pentru transportul rutier - HELP UKRAINE“, întocmit în trei exemplare, prevăzut în anexa nr. 3, care este însoțit de hotărârea prevăzută la alin. (2).(7) Decontarea contravalorii transportului prevăzut la alin. (1) se face, în urma transmiterii de către operatorul de transport rutier a solicitării de decontare către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în valoare maximă de:a) 0,2 lei/persoană/km, pentru transportul rutier național;b) 0,4 lei/persoană/km, pentru transportul rutier internațional.(8) Solicitarea de decontare este asumată pe propria răspundere, sub sancțiunea dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, de către operatorul de transport rutier și este însoțită de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență sau a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după caz, prevăzută la alin. (2) și de documentul prevăzut la alin. (6).(9) Solicitările de decontare ale operatorilor de transport rutier însoțite de documentul prevăzut la alin. (6) vor fi transmise Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 25 a lunii, pentru luna precedentă.(10) La efectuarea transportului solicitat, prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier are obligația întocmirii documentelor de control în funcție de tipul de transport efectuat, acestea urmând a se afla la bordul autovehiculului.  +  Articolul 4(1) În situații excepționale, reprezentate de imposibilitatea efectuării transportului persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pe modurile de transport feroviar sau rutier, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, cu acordul statului de destinație, se poate organiza transportul gratuit al respectivelor persoane care vor să părăsească România, prin curse aeriene de tip charter.(2) Acordul statului de destinație, inclusiv în ceea ce privește tipul documentelor de călătorie acceptate, se solicită prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Acordul prevăzut la alin. (2) se transmite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(4) Achiziția serviciilor de transport aerian tip charter, prevăzute la alin. (1), se realizează prin procedura de achiziție publică în regim de urgență, conform art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 5(1) Decontarea contravalorii gratuităților prevăzute la art. 2 și 3 se va efectua în baza deconturilor transmise și asumate pe propria răspundere, sub sancțiunea dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, de către operatorii de transport naval și rutier, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2022, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 57 „Asistență socială“.(2) Plata serviciilor de transport aerian tip charter, achiziționate conform art. 4 alin. (4), se face prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2022, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 57 „Asistență socială“.  +  Articolul 6Operatorii de transport feroviar, naval și rutier răspund de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform prevederilor art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 12 martie 2022.Nr. 337.  +  Anexa nr. 1Operator ...................Nr. ...............Dată ................
  Decont pentru legitimațiile de călătorie emise
  Luna, anulLegitimații de călătorie gratuităNumărul de legitimații de călătorie eliberateValoare totală gratuitate
  Total
  Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.
  Director general,
  ..............................
  Semnătura
  ........................
   +  Anexa nr. 21. Decont pentru trecerile cu bacul Orlivka (Ucraina)-Isaccea (România)Operator ...................Nr. .................Dată .................
  Nr. cursăData, oraAuto-TIRAutoturismeAutocar/ MicrobuzMotocicletă/ BicicletăPersoaneValoare totală trecere (lei)
  Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.
  Director general,
  ..............................
  Semnătura
  ........................
  2. Decont pentru transportul fluvial pe ruta Isaccea-GalațiOperator ...................Nr. ....................Dată ...................
  Nr. cursăDataNr. pasageriCost cursă (lei)
  Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.
  Director general,
  ..............................
  Semnătura
  ........................
   +  Anexa nr. 3Operator de transport rutier ................................Nr. .................... Dată ..............................
  Decont pentru transportul rutier - HELP UKRAINE
  Nr. crt.Data și ora efectuării transportuluiNumărul de înmatriculare al vehicululuiNumele și prenumele persoanei transportate, seria/numărul actului de identitate, documente de ședere sau rezidență temporară eliberate de autoritățile româneTraseul pe care s-a efectuat transportul: localitate îmbarcare - localitate destinație, țaraLungime traseu (km)
  TotalPersoane transportateValoare spre decontare
  Certificăm pe propria răspundere realitatea, regularitatea și legalitatea informațiilor cuprinse în prezentul decont.
  Director general,
  ..............................
  Semnătura
  ........................
  ----