REGULAMENT ȘI PROCEDURĂ GENERALĂ din 28 februarie 2022pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 8 martie 2022  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 5 din 28 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 8 martie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament cuprinde dispoziții privind prezentarea, depunerea și verificarea candidaturilor, analizarea contestațiilor, procesul electoral și stabilirea rezultatelor alegerilor.(2) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, organizează, în data de 14 aprilie 2022, în cadrul conferinței ordinare anuale întrunite în teleconferință, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de către Cameră, alegeri pentru membrii Consiliului superior al Camerei, Comisiei de auditori statutari și Comisiei de apel, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022, și prezentului regulament.(3) Consiliul superior al Camerei este format din 15 membri, consultanți fiscali cu bună reputație profesională, care și-au îndeplinit obligațiile stabilite prin reglementările Camerei și au participat anual la programul de formare profesională continuă.(4) Comisia de auditori statutari este formată din 3 membri, consultanți fiscali care au și calitatea de auditor și nu dețin o altă funcție în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizații profesionale. Pentru Comisia de auditori statutari se aleg și 2 membri supleanți.(5) Comisia de apel este formată din 3 membri, consultanți fiscali care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei. Pentru Comisia de apel se aleg și 2 membri supleanți.  +  Articolul 2(1) Orice consultant fiscal, membru al Camerei, poate fi ales în Consiliul superior al Camerei sau în Comisia de auditori statutari, respectiv în Comisia de apel, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) declară pe propria răspundere că are capacitate deplină de exercițiu la data depunerii candidaturii sale;b) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani de Cameră;c) declară pe propria răspundere că nu deține o funcție întro altă organizație profesională;d) nu are obligații restante față de Cameră la data depunerii candidaturii, inclusiv pentru societățile de consultanță fiscală unde are calitatea de asociat/acționar și/sau administrator;e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în prezentul regulament;f) are și calitatea de auditor, în cazul membrilor Comisiei de auditori statutari.(2) Comisia de validare a candidaturilor respinge candidatura oricărei persoane care face o declarație falsă ori incompletă.  +  Articolul 3Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:a) membrii Consiliului superior al Camerei;b) personalul executiv al Camerei;c) asociații, angajații, soții, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 4(1) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care nu înregistrează obligații restante față de Cameră la data-limită de 11 aprilie 2022, stabilită pentru înscrierea la teleconferință potrivit Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2022 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: a) au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2021 inclusiv;b) nu înregistrează obligații de plată neachitate cu termen de scadență până în anul 2021 inclusiv;c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2021 inclusiv.(2) La teleconferința organizată în data de 14 aprilie 2022 nu se admite reprezentarea membrilor cu drept de vot în baza unei împuterniciri, conform art. 26 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022.  +  Capitolul II Procedura de depunere a candidaturii  +  Articolul 5(1) Candidaturile pentru alegeri se pot depune prin e-mail la adresa office@ccfiscali.ro, la sediul Camerei din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, utilizând modelul de formular de candidatură prevăzut în anexa la regulament, însoțit de copia actului de identitate și de un curriculum vitae.(2) În cazul depunerii candidaturii exclusiv prin e-mail, formularul și curriculum vitae, prevăzut la art. 6, se depun sub forma unui fișier PDF semnat cu semnătură digitală calificată.(3) În cazul depunerii formularului de candidatură și a curriculum vitae în format fizic, semnate olograf, în vederea publicării pe site-ul Camerei în condiții calitative superioare, curriculum vitae se depune și pe suport electronic în format PDF, fără semnătură digitală calificată.(4) Consultantul fiscal poate depune candidatura numai pentru una dintre funcțiile eligibile, respectiv: Consiliul superior al Camerei, Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.(5) Candidaturile se depun în perioada 14-25 martie 2022. Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare.(6) Comisia de validare a candidaturilor, prevăzută la cap. III, întocmește un proces-verbal în care menționează nominal fiecare candidatură depusă, cu precizarea dacă aceasta îndeplinește sau nu condițiile prevăzute de prezentul regulament.(7) Toate candidaturile depuse se păstrează de către Cameră, arhivate în formatul în care au fost depuse, o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 6Curriculum vitae, model europass, va conține o descriere a propriei activități profesionale, cu referire la elemente cum ar fi:a) acțiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente unde a fost promovată activitatea de consultanță fiscală, articole publicate pe teme de fiscalitate, susținerea de cursuri pe teme de fiscalitate în calitate de lector, promovarea în media sau în mediul de afaceri a activității de consultanță fiscală etc.;b) studiile, titlurile științifice, lucrările științifice elaborate, cărți publicate în domeniu, alte tipuri de lucrări de specialitate etc.  +  Capitolul III Comisia de validare a candidaturilor  +  Articolul 7(1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 3 persoane care fac parte din aparatul executiv al Camerei, numite prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali.(2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuții:a) verifică existența documentelor specificate la art. 5 alin. (1) și la art. 6;b) verifică respectarea termenului-limită de depunere a candidaturilor;c) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul regulament.(3) Comisia de validare a candidaturilor întocmește o listă cu candidaturile validate/nevalidate, care se afișează pe site-ul Camerei, inclusiv curriculum vitae al fiecărui candidat, în termen de 2 zile lucrătoare de la data termenului-limită de depunere a candidaturilor. În cazul candidaturilor nevalidate se precizează motivul de fapt și temeiul nevalidării.(4) Contestațiile referitoare la candidaturile nevalidate de către comisie se pot depune de către candidații în cauză, prin email la adresa office@ccfiscali.ro, în termen de 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la afișarea listei.(5) Contestațiile se soluționează, în termen de 2 zile lucrătoare, de către o comisie stabilită prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali, formată din 3 membri care fac parte din aparatul executiv al Camerei.  +  Articolul 8(1) Rezultatele soluționării contestațiilor se afișează de îndată pe site-ul Camerei.(2) Lista candidaturilor validate rezultată după soluționarea contestațiilor rămâne definitivă.(3) Candidaturile validate definitiv se prezintă în teleconferință de către președintele Camerei sau, după caz, de către președintele de ședință.  +  Articolul 9Candidaturile validate se înscriu pe buletinul de vot electronic în forma stabilită prin procedura tehnică specială, aprobată prin ordin al președintelui Camerei, în ordinea alfabetică.  +  Capitolul IV Procedura de vot electronic  +  Articolul 10(1) La propunerea președintelui Camerei sau, după caz, a președintelui de ședință se alege Comisia de supraveghere și validare a votului electronic. Aceasta este formată din 5 membri, astfel:a) 2 reprezentanți, specialiști în IT, din partea Camerei, propuși de directorul executiv al acesteia;b) 3 reprezentanți din partea consultanților fiscali participanți la teleconferință, care și-au depus cererea de intenție potrivit alin. (2).(2) Participanții la teleconferință care dețin cunoștințe adecvate de IT pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 11 și dețin semnătură digitală calificată își pot depune cererea de intenție, pentru a face parte din Comisia de supraveghere și validare a votului electronic, prin e-mail la adresa office@ccfiscali.ro, până la data-limită de înscriere la teleconferință, respectiv 11 aprilie 2022.(3) În cazul în care numărul cererilor de intenție depuse potrivit alin. (2) este mai mare de 3, alegerea celor 3 membri pentru Comisia de supraveghere și validare a votului electronic, prevăzuți la alin. (1) lit. b), se realizează prin vot electronic deschis în cadrul teleconferinței, pentru care se organizează o sesiune de vot distinctă.  +  Articolul 11Comisia de supraveghere și validare a votului electronic are următoarele atribuții:a) monitorizarea și supravegherea online a desfășurării votului electronic, verificarea corelațiilor dintre indicatorii statistici ai procesului de votare furnizați de sistemul informatic, conform procedurii speciale de vot electronic, prin urmărirea următoarelor categorii de informații:– informații din lista utilizatorilor înscriși la conferință;– informații din lista utilizatorilor activi, care s-au conectat efectiv și au participat la conferință;– informații privind accesarea platformei de către participanți;– informații din tabela cu buletinele de vot, cu nume anonimizat;– informații din raportul sintetic cu rezultatele votului;b) validarea corectitudinii contorizării electronice a voturilor realizată de aplicația informatică și stabilirea candidaților care au fost aleși în Consiliul superior al Camerei, în Comisia de auditori statutari și în Comisia de apel, în baza informațiilor prevăzute la lit. a);c) întocmirea procesului-verbal de stabilire a rezultatelor votului, care se prezintă plenului teleconferinței de către un reprezentant al comisiei, sub forma unui raport sintetic;d) alte atribuții stabilite de teleconferință, dacă este cazul.  +  Articolul 12Alegătorii participanți la teleconferință au acces la un singur buletin de vot electronic.  +  Articolul 13Votul „pentru“ se realizează prin bifarea căsuței din dreptul numelui și prenumelui candidatului dorit, fără să se depășească numărul locurilor eligibile, platforma de vot asigurând respectarea acestei reguli în mod automat. Votul „contra“ se exprimă prin lăsarea intactă a căsuței din dreptul numelui și prenumelui candidatului.  +  Articolul 14(1) Sunt declarați aleși pentru Consiliul superior candidații care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, în limita numărului de 15 membri, stabilit de regulament.(2) Dintre cei 5 candidați declarați aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate pentru Comisia de auditori statutari, primii 3 candidați sunt declarați membri titulari, iar următorii 2 candidați, membri supleanți.(3) Dintre cei 5 candidați declarați aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate pentru Comisia de apel, primii 3 candidați sunt declarați membri titulari, iar următorii 2 candidați, membri supleanți.(4) În caz de egalitate de voturi valabil exprimate, pentru ultima poziție eligibilă/ultimele poziții eligibile și prima poziție neeligibilă/primele poziții neeligibile, candidații aflați în această situație sunt supuși unui nou scrutin în cadrul teleconferinței, pentru ocuparea locurilor eligibile rămase, după același algoritm al numărului mai mare de voturi obținute la noul scrutin.(5) Rezultatul votului se anunță în plenul teleconferinței, pe baza procesului-verbal de stabilire a rezultatelor votului, însușit de toți cei 5 membri ai Comisiei de supraveghere și validare a voturilor, de către un reprezentant al acesteia și se afișează ulterior închiderii teleconferinței pe site-ul Camerei.  +  Articolul 15Toate voturile exprimate de participanții la teleconferința pentru alegerea Consiliului superior, Comisiei de auditori statutari și Comisiei de apel sunt păstrate, pentru o perioadă de 12 luni, într-un tabel pe suport electronic, în care numele votanților este anonimizat.  +  Articolul 16Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022.  +  Articolul 17Procedura tehnică specială prevăzută la art. 31 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022, prin care se stabilesc instrucțiunile de exercitare a votului electronic, se aprobă prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali și se publică pe site-ul Camerei până la data de 4 aprilie 2022.  +  Articolul 18Anexa la regulament face parte integrantă din prezentul regulament.  +  ANEXĂla regulament
  FORMULAR DE CANDIDATURĂ
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................................................., CNP ................................................, legitimat/legitimată cu CI/pașaport seria .... nr. ................., emis/emisă la data de ............ de ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................................., str. ............................................ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............................, tel. .........................., fax ........................, e-mail ................................, având calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali, cod de membru .........../an ............, îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în^1: ......................................................................... .^1 Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi^2:^2 Se bifează căsuța corespunzătoare.[ ] am capacitate deplină de exercițiu;[ ] nu am fost sancționat/sancționată disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Consultanților Fiscali;[ ] nu dețin nicio funcție într-o altă organizație profesională;[ ] nu am obligații restante față de Camera Consultanților Fiscali;[ ] nu am ore de pregătire profesională obligatorii neefectuate până în anul anterior organizării alegerilor inclusiv;[ ] am și calitatea de auditor^3.^3 Numai pentru candidații la Comisia de auditori statutari.În susținerea cererii mele depun alăturat următoarele:– CI/pașaport seria ...... nr. ...................., emisă/emis la data de ............... de ............., în copie;– curriculum vitae*.*Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă solicităm ca în curriculum vitae, la rubrica „informații personale“ (model europass), să completați doar datele personale pe care doriți să le facem publice, altele în afară de nume și prenume.
  Data ...............................
  Semnătura ........................................
  -----