ORDIN nr. 261 din 7 martie 2022pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/ Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 7 martie 2022  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 și 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. În anexa nr. 3, la articolul 7.10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) FNGCIMM analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.2. În anexa nr. 3, la anexa nr. 6, al doilea paragraf de la litera a) se abrogă.3. În anexa nr. 4, la articolul 3.1, paragraful care urmează după litera d.4) se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția cazurilor în care se află în una dintre situațiile menționate la lit. d.3) și d.4) (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).4. În anexa nr. 4, la articolul 3.2 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului de 10% va fi pus la dispoziția beneficiarului în contul său curent.5. În anexa nr. 4, la articolul 3.3, alineatul (2) se abrogă.6. În anexa nr. 4, la articolul 7.1 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) documentele prin care instituțiile de credit au solicitat la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) inițierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situația în care acestea au raportat astfel de incidente de plată;7. În anexa nr. 4, la articolul 7.2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, FGCR realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituția de credit (anexa nr. 5e). În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordat(ă) în cadrul Subprogramului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.8. În anexa nr. 4, la articolul 7.3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.3(1) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) și art. 7.2 alin. (1) și, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum și a gradului de acoperire cu garanții, în cazul creditelor pentru investiții, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanțatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor, utilizând modelul «Înștiințării de aprobare a garanției» prevăzut în anexa nr. 2c la prezenta convenție.9. În anexa nr. 4, la articolul 7.10, alineatele (3), (4) și partea dispozitivă a punctului (i) al alineatului (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În situația în care în structura de garanții a creditului sunt incluse ipoteci imobiliare/mobiliare asupra bunurilor viitoare, după identificarea acestora, FGCR, la solicitarea instituției finanțatoare, va emite act adițional privind modificarea art. 5.1 din Contractul de garantare, în cel puțin 4 exemplare, care se vor semna și se vor transmite la instituția finanțatoare în vederea semnării de către aceasta și împrumutat. Instituția finanțatoare va restitui FGCR două exemplare semnate ale actelor adiționale la Contractul de garantare.(4) FGCR analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor..........................................................(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare sunt cele privind:10. În anexa nr. 4, la articolul 7.12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă în termen de maximum 10 zile de la data închiderii finanțării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10a, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul național de publicitate mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11a. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și/sau a grantului de 10% din valoarea finanțării, după caz, sau alte sume de recuperat în situația în care a fost declanșată procedura de recuperare a ajutorului de stat.11. În anexa nr. 4, la articolul 8.2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, asumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declarației pe propria răspundere a instituției de credit), respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum și respectării prevederilor din prezenta convenție de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.12. În anexa nr. 4, la articolul 8.2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 și/sau neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declarației pe propria răspundere a instituției de credit) și/sau nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 și/sau nerespectării prevederilor din prezenta convenție de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.13. În anexa nr. 4, articolul 9.10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9.10Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FGCR, dintre care unul va fi comunicat M.F., și unul pentru Finanțator, și s-a semnat de către FGCR în data de ……………........…… și de către Finanțator în data de …………… și intră în vigoare la data de ………………… .14. În anexa nr. 4, la anexa nr. 3a punctul 6, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 6a, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) dinOUG nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare;15. În anexa nr. 4, la anexa nr. 5c, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:[ ] beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO în valoare finanțare ....................................., valoare garanție ......................, valoare ajutor de stat .........................., CAEN/CAEN-uri finanțare ..........................16. În anexa nr. 4, la anexa nr. 5d punctul B, litera d6) se modifică și va avea următorul cuprins:d6) capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4a fost sub 1,0; sau – atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d7), d8).^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani, după caz.^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani, după caz.17. În anexa nr. 4, la anexa nr. 5d, punctul C se modifică și va avea următorul cuprins:C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:[ ] beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO în valoare finanțare .................................., valoare garanție ......................, valoare ajutor de stat ......................., CAEN/CAEN-uri finanțare .........................[ ] nu beneficiază de credite garantate de FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO;[ ] nu a solicitat garanție de la FNGCIMM pentru această finanțare, pentru care solicită garanția de la FGCR.18. În anexa nr. 4, la anexa nr. 6a litera b), al treilea paragraf se abrogă.19. În anexa nr. 4, la anexa nr. 8a articolul 4.3, literele f), g) și r), se modifică și vor avea următorul cuprins:f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, asumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declarației pe propria răspundere a instituției de credit), respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum și respectării prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii incomplete/care nu respectă prevederile legale a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 și/sau neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 (conform declarației pe propria răspundere a instituției de credit) și/sau nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, precum și/sau nerespectării prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;...............................................................................................r) să emită, la solicitarea instituției de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții colaterale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Subprogram și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.20. În anexa nr. 4, la anexa nr. 8a articolul 6.2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 și în funcție de respectarea prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) FGCR respinge cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 și/sau în funcție de nerespectarea prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.21. În anexa nr. 4, anexa nr. 4c se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.22. În anexa nr. 4, anexa nr. 5e se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.23. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 7 martie 2022.Nr. 261.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4c la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  Nr. crt.Contract IDBancaUnitatea teritorială a bănciiBeneficiar garanțieCUITip întreprindere: Micro/Mică/Mijlocie/Întreprindere mică cu capitalizare de piață medieNumăr contract de creditData de emitere a contractului de creditTip credit (investiții, linie de credit)Credit acordatScadență credit garantatNumăr contract de garantareData emiterii contractului de garantareGaranție maximă% GarantareAcordat în luna de raportare/Repunere în vigoare în luna de raportareValoare garanție acordată în luna de raportare/Valoare sold garanție repus în vigoare în luna de raportareValoare garanție diminuată în luna de raportareValoare angajament anulat (garanție anulată) Credit utilizatSold credit curentSold credit restantSold angajament (credit neutilizat, disponibil)Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Rambursări rate de capital în valuta de contract (garanții)Sold garanție luna curentăSold garanție luna precedentăCredit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Tip ieșire luna de raportare: Renunțare; Rambursare rată (finanțare garantată în derulare); Rambursare integrală anticipată; Rambursare integrală la termen; Plată garanție; Refuz plată; Înlocuire garanțieValoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiVerificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă – ieșiri luna curentă = sold curent)Inițiere procedură de insolvență (DA/NU)Grant dobândă solicitat de bancăGrant nerambursabil 10%Grant utilizat pentru rambursare credit/cheltuieliObservații
  în luna de raportareTotal rambursări de rate de capital în anTotal rambursări de rate de capital
  1234567891011121314151617181920212223242526272829 = 15 – 19 – 20 – 283031323334 = 30 + 18 – 33 = 293536373839
  NOTĂ:Coloanele 37 și 38 se vor completa doar pentru luna decembrie.
  Număr coloană anexa nr. 4cDenumire coloane anexa nr. 4cObservații mod completare
  1Nr. crt.Se va completa cu numărul curent.
  2Contract IDSe va completa cu numărul „Contract ID-ului“ atribuit de către Fond.
  3BancaSe va completa cu numele Băncii.
  4Unitatea teritorială a bănciiSe va completa cu unitatea teritorială a Băncii.
  5Beneficiar garanțieSe va completa cu numele IMM-ului.
  6CUISe va completa cu CUI-ul IMM-ului.
  7Întreprindere: micro/mică/mijlocieSe va completa cu tipul întreprinderii în funcție de dimensiunea acesteia: micro/mică/mijlocie/întreprindere mică cu capitalizare de piață medie.
  8Număr contract de creditSe va completa cu numărul contractului de credit.
  9Data de emitere a contractului de creditSe va completa cu data acordării contractului de credit.
  10Tip credit (investiții, linie de credit)Se va completa cu tipul de credit (investiții/linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanției. Soldul garanției pentru liniile de credit = valoarea garanției emise de către Fond
  11Credit acordatSe va completa cu valoarea creditului acordat.
  12Scadență credit garantatSe va completa cu data de sfârșit a creditului acordat.
  13Număr contract de garantareSe va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond.
  14Data emiterii contractului de garantareSe va completa cu data acordării contractului de garantare emis de către Fond.
  15Valoare garanție acordatăSe va completa cu valoarea garanției emise de către Fond din contractul de garantare.
  16% GarantareSe va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat.
  17Acordat în luna de raportare/Repunere în vigoare în luna de raportareSe va completa cu: „Acordat în luna de raportare“ pentru toate contractele de garantare emise de către Fond în luna de raportare (garanțiile noi; garanțiile majorate; garanțiile prelungite cu majorarea valorii garanției; garanțiile prelungite cu menținerea valorii garanției; garanțiile prelungite cu diminuarea valorii garanției; garanțiile al căror procent de garantare s-a majorat). Se va completa cu: „Repunere în vigoare în luna de raportare“ pentru garanțiile repuse în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare.
  18Valoare garanție acordată în luna de raportare/Valoare sold garanție repus în vigoare în luna de raportareSe va completa cu: valoarea garanției „Acordate în luna de raportare“ sau valoarea soldului garanției repus în vigoare în luna de raportare („Repunere în vigoare în luna de raportare“), conform descriere de la punctul nr. 17.
  19Valoare garanție diminuată în luna de raportareSe va completa cu valoarea garanției diminuate conform Adresă informare transmisă de către Finanțator cu privire la diminuarea garanției.
  20Valoare angajament anulat (garanție anulată)Se va completa cu valoarea garanției anulate/neutilizate pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, conform Adresă de informare transmisă de către Finanțator.
  21Credit utilizatSe va completa cu soldul creditului utilizat.
  22Sold credit curentSe va completa cu soldul creditului curent.
  23Sold credit restantSe va completa cu soldul creditului restant.
  24Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil).
  25Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Se va completa cu valoarea garanției neutilizată ce mai poate fi utilizată.
  26În luna de raportareSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
  27Total rambursări de rate de capital în anSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în an, în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
  28Total rambursări de rate de capitalSe va completa cu valoarea totală a rambursărilor de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
  29Sold garanție luna curentăSe va completa și se va verifica: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordată (15) – Valoarea garanției diminuată în luna de raportare (19) – Valoare angajament anulat (garanție anulată) (20) – Total rambursări rate de capital (28).
  30Sold garanție luna precedentăSe va completa cu soldul raportat de către Bancă din luna precedentă.
  31Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de statusul creditului.
  32Tip ieșire luna de raportare: Renunțare; Rambursare rată (finanțare garantată în derulare); Rambursare integrală anticipată; Rambursare integrală la termen; Plată garanție; Refuz plată; Înlocuire garanțieSe va completa tipul de ieșire în lună pentru finanțările garantate, astfel: pentru finanțările garantate pentru care s-a renunțat în luna de raportare cu: „Renunțare“; pentru rambursări de rate în luna de raportare aferente finanțărilor garantate în derulare cu: „Rambursare rată“; pentru finanțările garantate rambursate integral anticipat în luna de raportare cu: „Rambursare integrală anticipat“; pentru finanțările garantate rambursate integral la termen în luna de raportare cu: „Rambursare integrală la termen“; pentru finanțările garantate pentru care Ministerul Finanțelor a efectuat plata garanției în luna de raportare cu: „Plată garanție“; pentru finanțările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plată în luna de raportare cu: „Refuz plată garanție“; închiderea garanției prin înlocuire, se va completa cu: „înlocuire garanție“ pentru: Majorare garanție/Prelungire cu majorare garanție/Prelungire cu menținerea valorii garanției acesteia/Prelungire cu diminuarea valorii garanției acesteia/Majorare a procentului de garantare.
  33Valoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiSe va completa cu valoarea de ieșire în luna de raportare a garanției, astfel: cu valoarea soldului precedent raportat pentru finanțările garantate pentru care s-a solicitat renunțarea în luna de raportare; cu valoarea rambursării de rată în lună pentru: finanțările în derulare/finanțările rambursate integral la termen/finanțările rambursate integral anticipat; cu valoarea plății garanției efectuate de către Ministerul Finanțelor în luna de raportare; cu valoarea soldului din decizia de refuz plată garanție emisă de către Fond în luna de raportare.
  34Verificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă - ieșiri luna curentă = sold curent)Se va completa și se va verifica: sold garanție luna precedentă (30) x intrări luna curentă (18) – ieșiri în luna de raportare a garanției (33) = Sold garanție luna curentă (25).
  35Inițiere procedură de insolvență (DA/NU)Se va completa cu DA/NU în funcție de inițierea procedurii de insolvență.
  36Grant dobândă solicitat de bancăSe va completa valoarea dobânzii aferente lunii de raportare.
  37Grant nerambursabil 10%Se va completa cu grant nerambursabil 10% care se va calcula la valoarea creditului utilizat.Se va completa numai în luna decembrie.
  38Grant utilizat pentru rambursare credit/cheltuieliSe va completa conform art. 7.15 alin. (2) din Convenția de garantare și plată.Se va completa numai în luna decembrie.
  39ObservațiiSe va completa cu observațiile semnificative.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5e la Convenția de garantare și plată a granturilor)
  ACORD DE CONSULTARE
  a bazei de date a Ministerului Finanțelor
  Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| .........(data emiterii)........Prin prezenta, subsemnatul(a), ..................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ............ la data de .........., cod numeric personal .................., cu domiciliul în localitatea .............................., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ....., sectorul/județul ............, funcția deținută în cadrul întreprinderii ................., în calitate de reprezentant legal al S.C. ......................., CUI ............., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FGCR IFN - S.A., CUI 5439903, cu sediul social în București, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiția respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Numele și prenumele ...................
  Funcția ............................... Data semnării ................
  Semnătura autorizată ..................
  ----