HOTĂRÂRE nr. 315 din 5 martie 2022pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 5 martie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (3) și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 100 de lei/zi/persoană, TVA inclus.(2) În situația în care în aceeași cameră sunt cazate două sau mai multe persoane, valoarea maximă a cazării pentru o cameră nu poate depăși suma de 230 de lei/zi, TVA inclus.  +  Articolul 2(1) Se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, puse la dispoziție de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale, de către operatorii economici publici sau privați ori de către asociații sau fundații, în sumă de 50 de lei/zi/persoană. (la 21-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 532 din 21 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 ) (2) Costurile aferente cazării prevăzute la alin. (1) includ cheltuielile necesare funcționării locației, respectiv cheltuielile cu utilitățile și cele necesare întreținerii spațiului.  +  Articolul 3 Plata serviciilor de cazare prevăzute la art. 1 sau, după caz, decontarea serviciilor prevăzute la art. 2 se efectuează pe baza documentelor justificative, emise de unitatea care a asigurat spațiile de cazare.  +  Articolul 4(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu suma de 207.890 mii lei, din care la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 20 "Bunuri și servicii", cu suma de 3.800 mii lei și la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 57 "Asistență socială", cu suma de 204.090 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.(2) Suma alocată potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate cu utilitățile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) -c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, a celor necesare funcționării taberelor temporare de cazare și asistență umanitară, precum și a celor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit valorilor maxime prevăzute la art. 1 și 2.(3) Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (1).(4) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2022.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 martie 2022. Nr. 315. ------