ORDIN nr. 3.325 din 2 martie 2022privind completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 3 martie 2022  Având în vedere prevederile:– art. 142, 147, 199, 200, 222 și 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; și– ale Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,având în vedere Referatul de aprobare nr. 470/DGRIAE din 2.03.2022,luând în considerare prevederile art. 7 din Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 172/1998,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 12 septembrie 2019, se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care studentul sau studentul doctorand nu poate dovedi studiile parcurse prin documente emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o anterior în Ucraina, instituția de învățământ superior din România evaluează, pe baza unor criterii proprii și cu respectarea bunelor practici internaționale, rezultatele învățării, competențele și abilitățile și decide cu privire la recunoașterea și acordarea creditelor de studiu transferabile. (3) Studentul sau studentul doctorand aflat în situația menționată la alin. (2) va prezenta instituției de învățământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat.2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Prin derogare de la prevederile art. 4, în anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, mobilitatea academică pentru cetățenii din țările terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituțiile de învățământ superior recunoscute în Ucraina, se realizează ca urmare a demersului studentului, cu acordul instituției primitoare.3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Mobilitatea academică definitivă a studenților menționați la art. 4^1 se realizează cu taxă, conform Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.(4) În anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, prin excepție de la prevederile alin. (3), studenții, cetățeni ai Ucrainei, pot beneficia de finanțare de la bugetul de stat sau din alte surse, prin Ministerul Educației și, respectiv, instituțiile de învățământ superior, conform art. 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 2 martie 2022.Nr. 3.325.----