ORDIN nr. 64 din 25 februarie 2022privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 2 martie 2022    Având în vedere prevederile art. XXII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 25/2022, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 17 martie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fișei de calcul/Deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență;2. La articolul 3, litera b) a alineatului (9) și alineatul (12) vor avea următorul cuprins:b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, după caz.........................................................................(12) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.3. La articolul 4, alineatele (1) și (8) vor avea următorul cuprins:(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AJOFM/AMOFM/ CRFPA, conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AJOFM/AMOFM/ CRFPA sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 30 iunie 2022 inclusiv.........................................................................(8) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 și data de 30 iunie 2022 inclusiv, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020, achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    Octavian-Daniel Chelemen
    București, 25 februarie 2022.Nr. 64.----