HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2022privind radierea Societății SIGMA FINANCE IFN - S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 1 martie 2022    Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/326 din 10.01.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a Societății SIGMA FINANCE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/16344 din 10.11.2021, încheiat în urma acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 1.11-3.11.2021,luând act de faptul că Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A. nu a respectat prevederile:– art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 18-21, pct. 23 și 308 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare,pentru următoarele fapte:– efectuarea de plăți care au condus la diminuarea sumei capitalului social al instituției sub nivelul minim reglementat (echivalentul în moneda națională al sumei de 200.000 de euro), la data de 2.04.2021, înainte ca Banca Națională a României să se pronunțe cu privire la cererea societății referitoare la înscrierea acesteia în Registrul general Instituții Financiare Nebancare, la data de 5.04.2021;– efectuarea cu întârziere a înregistrării în contabilitate a operațiunii care a condus la diminuarea sumei capitalului social, la data de 2.04.2021, fără a se avea în vedere data documentului justificativ aferent acestei operațiuni (15.03.2021);– utilizarea eronată a contului corespunzător cheltuielilor înregistrate în avans, nerespectarea funcțiunii acestuia, având drept rezultat prezentarea unor informații contabile care nu îndeplinesc caracteristicile calitative privind relevanța și reprezentarea exactă;– administrarea defectuoasă a capitalului social, prin alocarea a 70% din valoarea acestuia pentru alte scopuri decât cele pentru care societatea a fost înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare, respectiv pentru plata unor comisioane în avans pentru servicii care nu au fost prestate până la data încheierii Raportului de supraveghere nr. VI/5/16344 din 10.11.2021;– desfășurarea de activități care nu implică investiții propriu-zise/fluxuri de numerar, ci doar angajamente riscante, nesusținute de o bază solidă de capitalizare și de o administrare prudentă și sănătoasă a instituției financiare nebancare;– lipsa unor dovezi concludente privind realitatea surselor de finanțare indicate în documentele prezentate în legătură cu majorarea de capital social, precum și referitor la soliditatea financiară a acționarilor, din perspectiva asigurării unei finanțări corecte și transparente care să răspundă și exigențelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, necesare unui cadru de administrare prudent și sănătos al activității instituției financiare nebancare,fapte coroborate cu expunerea Societății SIGMA FINANCE IFN - S.A. a unui cumul de riscuri semnificative generate de:– omisiunea furnizării informațiilor/lipsa de transparență în relația cu autoritatea de supraveghere;– administrarea defectuoasă a sumelor reprezentând capitalul social;– accesarea unor fonduri destinate majorării capitalului social fără surse reale dovedite și emiterea de garanții fără o capitalizare corespunzătoare;– erodarea capitalului social al societății, într-un interval scurt (aproximativ 6 luni), în urma utilizării unui model de afaceri având potențialul de a induce o percepție negativă majoră la nivelul partenerilor contractuali/beneficiarilor instrumentelor de garanție față de activitatea instituțiilor financiare nebancare, respectiv față de autoritatea de monitorizare și supraveghere prudențială a acestora,fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 2.02.2022, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A., cu sediul social în București, str. Barbu Văcărescu nr. 241A (spațiu birouri), etajul 7, sectorul 2, cod unic de înregistrare 43064415, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/11818/2020, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare ținut la Banca Națională a României la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110364 din 5.04.2021, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.  +  Articolul 2Societatea SIGMA FINANCE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 7 februarie 2022.Nr. 3.-----