ORDIN nr. 510 din 22 februarie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 1 martie 2022  Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 85 și 87 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) operator economic - persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația cu următorul conținut:a) cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentele norme metodologice;b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;d) acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum și adresa unității respective.(1^2) Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, clasificate, precum și agențiile de turism au obligația de a afișa, într-un mod vizibil, la intrarea în structura de primire turistică cu funcțiune de cazare și/sau alimentație publică/sediul agenției de turism logoul brandului turistic național.4. La articolul 58, după cel de-al treisprezecelea marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:• Anexa nr. 3^1 - Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare operatorilor economici persoane fizice;5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 22 februarie 2022.Nr. 510.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3^1 la normele metodologice)
  CERERE STANDARDIZATĂ
  pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice
  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare,Subsemnatul(a), .............................................................................., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, act de identitate ..... seria ..... nr. ............, în calitate de proprietar, solicit acordul pentru începerea activității, introducerea în circuitul turistic și eliberarea certificatului/certificatelor de clasificare pentru:Denumirea unității: ..............................................Tipul de unitate: ......... (de exemplu, apartamente/camere de închiriat)..........Categoria de clasificare: ..... (stele).....Adresă unitate/unități: localitatea ............................., str. ........................... nr. ....., județul ....................Date de contact unitate/unități: telefon ...................., fax ..................., e-mail ......................................, web ..................................Conducerea operativă este asigurată de: ..............................................., telefon mobil .........................Atașez prezentei cereri următoarele documente (Se bifează cu x):1. Copia actului de identitate 2. Fișa standardizată privind încadrarea spațiilor structurii/structurilor de cazare 3. Copia actului de proprietate asupra imobilului 4. Acordul vecinilor în vederea desfășurării activității (pentru unitățile aflate în locuințe de tip condominiu) Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile normelor metodologice de aplicare ale acesteia și consider că sunt îndeplinite în totalitate condițiile și criteriile prevăzute în Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru structura/structurile de primire turistică/e nominalizată/e mai sus, condiții și criterii pe care mă oblig să le respect pe toată durata funcționării, pentru tipul și categoria de clasificare menționate în prezenta cerere și pentru structura înscrisă în formularele-tip ale fișei/fișelor privind încadrarea spațiilor de cazare anexate acesteia. În cazul în care se constată contrariul celor declarate voi suporta consecințele și înțeleg să îmi fie aplicate reglementările legale în vigoare.De asemenea, prin prezenta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.Data: ........................Semnătura ........................
  ----