LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea și ameliorarea calității vieții și funcționării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinților și a familiei, fizioterapie, alte intervenții specializate, precum și servicii educaționale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.(2) În sensul prezentei legi, unitățile specializate sunt următoarele: unități sanitare publice sau private, unități de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare de servicii conexe actului medical, structuri publice sau private furnizoare de servicii sociale. (la 21-03-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 3(1) Furnizarea serviciilor specializate integrate pentru persoane cu tulburări din spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociate se realizează de o echipă multidisciplinară formată, după caz, din: medici de familie, medici specialiști, asistenți sociali, psihologi acreditați în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopezi, analiști comportamentali, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuți ocupaționali, psihologi atestați în terapii bazate pe evidențe științifice care și-au dovedit eficacitatea în evaluarea și intervențiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz, alți specialiști cu atribuții în domeniul intervenției specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări de sănătate mintală asociate.(2) Evaluarea psihiatrică și diagnosticul psihiatric, tratamentul psihofarmacologic și recomandările către furnizorii de servicii conexe actului medical sunt realizate de către medicul specialist în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică, în unitățile sanitare publice ori private.(3) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către specialiștii din cadrul echipei multidisciplinare prevăzute la alin. (1), în unitățile sanitare publice ori private, în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical, furnizorilor de servicii sociale, precum și în cadrul unităților de învățământ special și special integrat.(4) Sunt recunoscute ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate:a) unitățile medico-sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, reglementate potrivit legii, care desfășoară activități conexe actului medical;b) cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, organizate potrivit legii;c) organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, precum și instituțiile publice care furnizează servicii conexe actului medical. (la 21-03-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Capitolul II Depistarea activă precoce, drepturile și accesul pacienților cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale  +  Articolul 4(1) Depistarea activă se efectuează de către medicul de familie, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber și gratuit la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2. Accesul la educație include și dreptul la învățământ. (la 21-03-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 5(1) Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt acordate de specialiști cu competență stabilită, după caz, de ministerele de resort și organizațiile profesionale constituite potrivit legii. (la 21-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 ) (2) Serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepția celor suportate de la bugetul de stat. (la 12-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (2^1) Intervențiile de sănătate specializate adresate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist fac obiectul unui subprogram în cadrul Programului național de sănătate mintală, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 12-08-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (2^2) Structura subprogramului menționat la alin. (2^1), obiectivul acestuia, precum și orice alte condiții și termene necesare implementării și derulării acestuia se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naționale de sănătate, prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-08-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (3) Finanțarea serviciilor de sănătate acordate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate se asigură din bugetul Ministerului Sănătății sau din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz, în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale stabilesc de comun acord practicile și procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale.(5) Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale elaborează, cu consultarea Colegiului Medicilor din România și a Colegiului Psihologilor din România, standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale, adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-07-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 6Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale pot încheia, cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătății mintale, protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (la 04-07-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Capitolul III Stabilirea competenței și organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate  +  Articolul 7Abrogat. (la 21-03-2022, Articolul 7 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 8(1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(1^1) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și organizațiile profesionale constituite potrivit legii vor dezvolta programe de formare profesională continuă pentru specialiștii care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (la 21-03-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 ) (2) Abrogat. (la 21-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 9Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor din România și a organizațiilor neguvernamentale și se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ministrului educației naționale și ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. (la 04-07-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 12 iulie 2010.Nr. 151.-----