ORDIN nr. 227 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018  (la 05-11-2020, Titlul actului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) și art. 14 alin. (6), (6^2), (6^4) și (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, prevederile art. 21 alin. (2) și art. 62 alin. (1) lit. h^5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kw aparținând prosumatorilor,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. g) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Abrogat. (la 01-05-2022, Articolul 1 a fost abrogat de Litera b), Articolul 9 din ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 04 martie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-05-2022, Articolul 2 a fost abrogat de Litera b), Articolul 9 din ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 04 martie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-05-2022, Articolul 3 a fost abrogat de Litera b), Articolul 9 din ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 04 martie 2022 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-05-2022, Articolul 4 a fost abrogat de Litera b), Articolul 9 din ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 04 martie 2022 )  +  Articolul 5Articolul 11 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii, precum și furnizorii de energie electrică, care achiziționează energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kw pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sunt obligați să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piața de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi.  +  Articolul 6(1) Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Operatorul de distribuție asigură măsurarea energiei electrice active și a energiei electrice reactive aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Citirea contoarelor aferente locurilor de consum/locurilor de consum și producere se face de către operatorul de distribuție cu periodicitățile convenite între părțile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatori, în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 7(1) În cazul locurilor de consum și de producere, operatorul de distribuție transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea de către prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 ) (2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit la aceeași dată și în același format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică*.* Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum și care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1, furnizorii de energie electrică, care au obligația de a achiziționa energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către acești prosumatori și operatorii de distribuție a energiei electrice la rețelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. (la 05-11-2020, sintagma: 27 kW a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 192 din 28 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 05 noiembrie 2020 )  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Notă
  Articolul III din Ordinul nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019, prevede că:  +  Articolul III(1) În cazul prosumatorilor persoane juridice pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii au emis facturi de energie electrică în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, se procedează la:a) stornarea de către furnizori a facturilor de energie electrică emise în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, urmată deb) emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate conform lit. a);c) compensarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor prevăzute la lit. b).(2) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) emise de prosumatorii persoane juridice se aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul TVA referitoare la măsurile de simplificare, dacă este cazul. (3) Procesul de stornare a facturilor de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) de către furnizorii de energie electrică, respectiv de emitere a facturilor de către furnizorii de energie electrică și prosumatorii persoane juridice a facturilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 227.  +  ANEXĂAbrogată. (la 01-05-2022, ANEXA a fost abrogată de Litera b), Articolul 9 din ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 04 martie 2022 )