HOTĂRÂRE nr. 238 din 16 februarie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, ale Legii nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, ale art. V din Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene și ale Legii nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor2. La articolul 2 alineatul (2), literele k) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european plus, fondului de coeziune și fondului pentru tranziție justă, pentru perioada de programare 2021-2027, a fondurilor aferente Planului național de redresare și reziliență, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;..................................................................................................q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, precum și a bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului;3. La articolul 2 alineatul (2), după litera k^1) se introduc două noi litere, literele k^2) și k^3), cu următorul cuprins:k^2) de organism contabil pentru programele operaționale finanțate din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru tranziție justă și fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de acvacultură pentru perioada de programare 2021-2027;k^3) de primire de la Comisia Europeană a fondurilor europene nerambursabile alocate României pentru implementarea Programului național de redresare și reziliență, precum și de utilizare a acestora potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;4. La articolul 2 alineatul (2), după litera ff) se introduc două noi litere, literele gg) și hh), cu următorul cuprins:gg) de combatere a fraudei vamale, exercitată prin Autoritatea Vamală Română;hh) de supraveghere și control vamal, exercitată prin Autoritatea Vamală Română.5. La articolul 3 alineatul (1), punctele 42, 48^2, 54^1, 55, 79 și 109^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:42. asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului;..................................................................................................48^2. facilitează dialogul dintre instituțiile financiare internaționale, băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională și autoritățile române beneficiare sau potențial beneficiare de produsele acestora, inclusiv asistență tehnică, în contextul necesității urmăririi permanente a evoluției integrate a activității acestor instituții în România;..................................................................................................54^1. certifică și transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declarații de cheltuieli, aplicații de plată, conturi anuale, după caz, pentru fondurile nerambursabile postaderare aferente perioadelor de programare 2007-2013/2014-2020/Mecanismului financiar Spațiul Economic European/ Mecanismului financiar norvegian;55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziție, programele finanțate din instrumente structurale, instrumentul de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune și din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014-2020, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune și fondul pentru tranziție justă pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile aferente Planului național de redresare și reziliență, precum și de la statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb către agențiile de implementare/autoritățile de management/operatorii de program/beneficiarii finali/conturi de venituri bugetare;.................................................................................................79. soluționează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziției obligatorii emise de către organul de inspecție economico-financiară, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, contestațiile administrative formulate împotriva titlului de creanță emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor responsabilă cu inspecția economico-financiară, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și plângerile prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de către organul de inspecție economico-financiară, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;.................................................................................................109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Autoritatea Vamală Română, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare. Prin ordin al ministrului finanțelor se vor stabili categoriile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ce vor face obiectul achizițiilor publice centralizate;6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54^1 se introduce un nou punct, punctul 54^2, cu următorul cuprins:54^2. întocmește și transmite Comisiei Europene aplicații de plată și conturi anuale aferente perioadei de programare 2021-2027;7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 55^1, cu următorul cuprins:55^1. transferă fondurile alocate de la bugetul de stat către autoritățile de management ale programelor operaționale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027;8. La articolul 3 alineatul (1), dupăpunctul 139 se introducșapte noi puncte, punctele 140-146, cu următorul cuprins:140. soluționează contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;141. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;142. realizează activități privind educația financiară, potrivit domeniului său de competență, sub forma realizării unor studii privind domeniul educației financiare, participării la elaborarea și implementarea unor strategii în domeniul educației financiare, a unor campanii de informare/conștientizare, site-uri și platforme dedicate educației financiare;143. elaborează metodologii și proceduri privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate;144. elaborează și emite actele administrative referitoare la soluția fiscală individuală anticipată;145. asigură și gestionează activitățile de schimb de informații în ceea ce privește Acțiunea 5 BEPS, soluțiile fiscale individuale anticipate;146. coordonează și implementează proiectele de asistență tehnică și investiții aferente măsurilor de reformă a componentei C8 din cadrul Planului național de redresare și reziliență aflate în aria de responsabilitate a Ministerului Finanțelor și îndeplinește atribuții în gestionarea fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.9. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este de 2.001, exclusiv demnitarii.10. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.11. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministrul finanțelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiți prin decizie a primministrului.12. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) În subordinea Ministerului Finanțelor se organizează și funcționează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate al administrației publice centrale, în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.13. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Agenția întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet, la adresa «www.anaf.ro». Pentru domeniul antifraudă fiscală, prezența pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Direcția generală antifraudă fiscală utilizează o siglă specifică ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.4. La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) tratament egal și nediscriminatoriu în aplicarea legislației fiscale;5. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) de control fiscal, respectiv inspecție fiscală, control inopinat, control antifraudă, verificarea situației fiscale personale, verificare documentară;6. La articolul 6, literele i) și j) se abrogă.7. La articolul 7 litera A, punctele 12, 13 și 21-23 se modifică și vor avea următorul cuprins:12. asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, date prin lege în competența sa, împreună cu Ministerul Finanțelor;13. aplică modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii, inclusiv pentru amenzile de orice fel și alte creanțe bugetare, pe baza unor titluri executorii, transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii;...............................................................................................21. propune soluții de reformă în domeniul administrării fiscale și implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de activitate;22. monitorizează acquis-ul Uniunii Europene și bunele practici în domeniul administrării fiscale și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;23. colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală;8. La articolul 7, litera A punctele 24 și 47 și litera C se abrogă.9. La articolul 7 litera A, punctele 25, 32, 36 și 41-45 se modifică și vor avea următorul cuprins:25. Agenția poate exercita prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și prin Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili anumite atribuții stabilite prin ordin al ministrului finanțelor legate de activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central;...............................................................................................32. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, direct sau prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției;...............................................................................................36. elaborează, fundamentează și avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenției, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum și programul de investiții, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;...............................................................................................41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații, cu alte instituții din țară și cu administrațiile fiscale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, după caz;42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din tratatele internaționale la care România este parte;43. încheie tratate la nivel departamental și convenții cu administrații fiscale din alte state, cu organizații internaționale sau cu alte entități, în domeniul său de activitate;44. acordă sau primește asistență tehnică în domeniul său de activitate și derulează proiecte și activități de cooperare cu administrații fiscale din alte state sau cu organizații internaționale sau alte entități;45. participă, prin reprezentanți, la evenimente organizate de către alte administrații fiscale, organizații internaționale sau alte entități ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;10. La articolul 7 litera A, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale prin reprezentanți permanenți la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizații internaționale, potrivit competențelor Agenției;11. La articolul 7 litera A, după punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 49, cu următorul cuprins:49. realizează consultări publice, cu precădere prin consultarea periodică a părților interesate de activitatea administrației fiscale.12. La articolul 7 litera B, punctele 2, 7, 15 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. aplică legislația prin care Agenția și organele fiscale din subordine trebuie să ducă la îndeplinire prevederile referitoare la taxa/timbru și alte sume care se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu;...............................................................................................7. efectuează controlul fiscal și emite acte administrative fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală;...............................................................................................15. deține, administrează, utilizează și analizează informațiile fiscale și acționează, în condițiile legii, pentru obținerea de informații relevante, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri de neconformare fiscală, cât și a contribuabililor care prezintă risc fiscal;................................................................................................26. elaborează procedura de verificare a prețurilor de transfer în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate, în cadrul acțiunilor de control fiscal;13. La articolul 7 litera B, după punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 26^1-26^4, cu următorul cuprins:26^1. asigură coordonarea combaterii erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor;26^2. asigură derularea procedurii amiabile în vederea eliminării dublei impuneri inițiate de către contribuabilii rezidenți fiscal în România/alte autorități competente;26^3. elaborează metodologii și proceduri privind emiterea acordurilor de preț în avans;26^4. emite actele administrative referitoare la acordul de preț în avans;14. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 22.244, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.15. La articolul 11, alineatele (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) În cazul în care președintele Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 2 vicepreședinți sau pe secretarul general să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului finanțelor.(10) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate prin ordin al președintelui Agenției celuilalt vicepreședinte sau secretarului general.16. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice funcționează, ca structuri fără personalitate juridică administrații județene/de sector ale finanțelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale.17. La articolul 13, alineatele (7) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Directorul general al direcției generale regionale a finanțelor publice este ajutat în activitatea sa de directori executivi numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției, cu excepția directorului executiv - trezorerie. Directorii executivi pot fi ajutați în activitatea lor de directori executivi adjuncți numiți în funcție prin ordin al președintelui Agenției................................................................................................(12) Personalul de conducere și de execuție din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, cu excepția celui prevăzut la alin. (5), (7), (9), (10) și (15), se numește în funcție prin decizie a directorului general, în condițiile legii.18. La articolul 13, alineatul (8) se abrogă.19. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate și inspecție economico-financiară.20. La articolul 14^1, alineatul (3) se abrogă.21. Articolele 21 și 22 se abrogă.22. Articolul 23^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23^1Sediile în care funcționează Agenția și structurile subordonate se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.23. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Agenției și al structurilor sale subordonate se realizează/se dispune în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) prin ordin al președintelui Agenției, pentru toate funcțiile publice din cadrul aparatului propriu și al structurilor subordonate Agenției;b) prin decizie a directorului general, pentru funcțiile publice pentru care are competența de numire în funcție.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanțelor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-șef, dacă prin fișele de post ale acestora se stabilesc atribuții în acest sens.24. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă.25. Anexele nr. 1 și 8 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 4 și 5 la prezenta hotărâre.26. Anexa nr. 7 se abrogă.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul V(1) Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 16 februarie 2022.Nr. 238.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Finanțelor
  1) Se organizează și funcționează prin ordin al ministrului finanțelor.2) Se organizează și funcționează la nivel de direcție.3) Cuprinde Corpul controlorilor delegați, așa cum a fost reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4) Se organizează si funcționează la nivel de serviciu.5) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală și are în subordine Direcția dezvoltare sisteme informatice, Direcția data warehouse, Direcția infrastructura TIC, Direcția tehnologia informației a trezoreriei statului și Direcția tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.6) În subordinea direcției generale va funcționa la nivel de compartiment Corpul consilierilor pentru afaceri europene, prin delegarea coordonării de la ministru.7) Se organizează și funcționează la nivel de serviciu/birou/compartiment.8) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală și îndeplinește funcția de Fond Național pentru asistența financiară de preaderare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Oficiului de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la București la 16 iulie 1998, și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană pentru înființarea Fondului Național, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, semnat la București la 20 octombrie 2000, de autoritate de certificare și plată pentru Fondul European pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD, cu modificările și completările ulterioare, de autoritate de certificare, precum și de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru Mecanismul Financiar Spațiul Economic European/Mecanismul Financiar Norvegian, conform Memorandumurilor de înțelegere semnate de România cu statele donatoare, de autoritate de certificare pentru Fondul European pentru Pescuit, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privin gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului/ de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, de organism contabil și de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, precum și cea de transfer al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente cofinanțării și cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor operaționale regionale 2021-2027.9) Coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurată de serviciile de asistență contribuabili organizate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor și societățile la care Ministerul Finanțelor exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor
  I. Cu finanțare de la bugetul de stat
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală22.244^1)
  2. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate43^2)
  3. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc211^3)
  4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor130^4)
  5. Autoritatea Vamală Română3.060^5)
  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar25^6)
  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor
  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate“*)
  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  2. CEC Bank - S.A.
  3. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  4. Fondul Român de Contragarantare - S.A.**)
  5. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN și filialele sale***)
  *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.**) Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.^1) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.^2) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.^3) În numărul maxim de posturi este inclus președintele, vicepreședintele, secretarul general și posturile aferente cabinetului președintelui.^4) În numărul maxim de posturi sunt incluși demnitarii și cabinetele acestora.^5) În numărul maxim de posturi este inclus președintele, vicepreședintele și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.^6) În numărul maxim de posturi este inclus demnitarul.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  MIJLOACELE DE TRANSPORT
  pentru activități specifice
  Nr. crt.Ministerul Finanțelor - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1.Parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați ai acestora*)autoturism10
  2.Parc auto comun*)autoturism4
  3.Parc auto transport marfă, persoane, delegații și activități specifice**)autoturism autoutilitară microbuz6 1 1
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.**) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați, nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor.
   +  Anexa nr. 4^1)^1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  Mijloace de transport pentru activități specifice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  Nr. crt.Unitatea Tipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparat propriu
  1.1. parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați(1) autoturism*)5
  1.2. parc comun(1) autoturism*)4
  (2) autoturism5
  (3) autoturism operativ**)40
  (4) autovehicul transport marfă1
  (5) autovehicul transport persoane (asigurare transport delegații)1
  1.3. Direcția generală executări silite cazuri speciale(1) autoturism operativ75
  (2) autovehicul transport marfă10
  (3) platformă transport autovehicule8
  2. Direcția generală antifraudă fiscală
  (1) autoturism operativ pentru acțiunile de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală, fraudă fiscală și vamală483
  (2) autovehicul transport marfă și persoane (deplasări operative)146
  (3) autovehicul transport persoane (asigurare transport echipe operative)3
  (4) ambarcațiuni fluviale (4 locuri + echipaj)1
  (5) ambarcațiuni fluviale (8/10 locuri + echipaj)1
  3. Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice
  3.1. Direcțiile generale regionale - structuri de administrare fiscală și trezorerie(1) autoturism555
  (2) autovehicul transport marfă80
  (3) autovehicul transport valori la trezorerie59
  (4) șalupă pentru control (județul Tulcea)1
  4. Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
  4.1. parc comun(1) autoturism*)3
  (2) autoturism operativ***)22
  *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.**) Cele 40 de autoturisme se repartizează direcțiilor/direcțiilor generale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiași ordin.***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcțiilor/serviciilor din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea și modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și structurilor subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. Mijloacele de transport din dotarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariații care au prevăzută această activitate prin fișa postului sau de demnitari și de alte categorii de salariați, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizați în baza ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.