HOTĂRÂRE nr. 237 din 16 februarie 2022privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative, precum și al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Autoritatea Vamală Română, denumită în continuare Autoritatea, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative, în ceea ce privește prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în domeniul supravegherii produselor accizabile Autoritatea asigură:a) primirea, înregistrarea și gestionarea declarațiilor informative privind produsele accizabile întocmite în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;b) stabilirea, prin decizie de impunere, a creanțelor fiscale pentru gospodăriile individuale, pentru diferențe de accize devenite exigibile ca urmare a neregulilor apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile, precum și pentru distrugeri sau pierderi de produse accizabile care nu se admit ca neimpozabile;c) controlul și supravegherea fiscală a producției, depozitării, circulației, importului și utilizării produselor accizabile;d) acordarea de asistență și îndrumare în domeniul autorizării și supravegherii producției, deținerii, importului și circulației producției produselor accizabile;e) constatarea și sancționarea, potrivit competențelor, a nerespectării legislației privind regimul produselor accizabile;f) autorizarea, în situațiile în care autoritatea vamală este autoritate competentă conform prevederilor Codului fiscal, și înregistrarea persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități de producție, îmbuteliere, ambalare, primire, deținere, depozitare și/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile.(2) Autoritatea asigură administrarea, cu excepția acțiunilor de inspecție fiscală și a stingerii creanțelor fiscale prin executare silită efectuate potrivit Codului de procedură fiscală, a impozitelor, taxelor și a altor venituri bugetare, date prin lege în competența sa, respectiv a:a) taxelor vamale, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul vamal al Uniunii, și a altor resurse proprii tradiționale ale bugetului unional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom;b) accizelor și taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal.  +  Articolul 3(1) Autoritatea își desfășoară activitatea în sediul central și în alte sedii deținute potrivit legii.(2) Autoritatea întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet la adresa „www.customs.ro“.(3) Autoritatea are o siglă ale cărei model și caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Principii, funcții și atribuții  +  Articolul 4Principiile care stau la baza activității Autorității sunt următoarele:a) eficiența activității;b) transparența activității, în condițiile legii;c) tratament egal și nediscriminatoriu în aplicarea legislației vamale, respectiv a legislației fiscale în domeniul produselor accizabile;d) respectul față de persoană, așa cum aceasta este definită la art. 5 pct. 4 din Codul vamal al Uniunii;e) coerența, stabilitatea și predictibilitatea.  +  Articolul 5Autoritatea îndeplinește următoarele funcții:a) de administrare a taxelor la import, respectiv la export, precum și a celorlalte venituri bugetare date în competența sa, conform legii;b) de control operativ, inopinat și ulterior în domeniul său de activitate;c) de prevenire și combatere a fraudei vamale și a evaziunii fiscale, în domeniul său de activitate;d) de supraveghere vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile;e) de coordonare, îndrumare și control al aplicării legislației vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile, precum și al funcționării structurilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;f) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum și de comunicare internă și externă în domeniul său de activitate;g) de cooperare internațională în domeniul său de activitate.  +  Articolul 6În realizarea funcțiilor sale, Autoritatea are, în principal, următoarele atribuții:A. Atribuții generale:1. aplică legislația vamală potrivit prevederilor Codului vamal al Uniunii, prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și, în domeniul său de competență, ale Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative de aplicare a acestora;2. contribuie, în domeniul său de competență, la implementarea Programului de guvernare și a altor documente programatice, prin elaborarea și aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, generale sau sectoriale, în colaborare cu Ministerul Finanțelor;3. aplică în domeniul său de competență măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale și din legislația vamală, respectiv fiscală, precum și alte dispoziții aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală și fiscală sau supuse controlului vamal, respectiv fiscal în domeniul produselor accizabile;4. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal și fiscal din acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte, în domeniul său de competență;5. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării vamale;6. organizează, îndrumă și controlează activitatea direcțiilor regionale vamale, a birourilor vamale de interior și de frontieră, precum și a punctelor vamale din subordine;7. asigură managementul riscurilor interne și externe ale Autorității;8. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Autorității;9. dezvoltă și implementează strategii unitare de comunicare internă și externă;10. urmărește și supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale și fiscale, în domeniul său de competență, pe întregul teritoriu al țării și exercită controlul specific, potrivit legislației în vigoare;11. elaborează propuneri privind sistematizarea legislației vamale și fiscale, în domeniul său de competență;12. elaborează proiecte de acte normative în domeniul vamal și elaborează și adoptă prin ordin al președintelui Autorității norme tehnice de aplicare a legislației vamale unionale și naționale, precum și a reglementărilor fiscale în conformitate cu atribuțiile specifice;13. participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative, care conțin prevederi referitoare la domeniul său de competență;14. emite puncte de vedere și face propuneri de avizare cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere și instituții centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;15. asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal și a prevederilor legislației privind impozite, taxe și alte venituri bugetare, date prin lege în competența sa, împreună cu Ministerul Finanțelor;16. monitorizează legislația vamală unională și bunele practici în domeniul administrării vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;17. acționează pentru prevenirea și descoperirea fraudelor vamale și fiscale, a evaziunii fiscale și pentru prevenirea sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetului de stat și bugetului Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;18. cooperează cu instituțiile cu atribuții similare din alte state, pe baza tratatelor internaționale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum și cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;19. colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare vamală, respectiv fiscală în domeniul său de competență;20. verifică respectarea reglementărilor vamale și fiscale, în domeniul său de competență, privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate și fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum și în alte locuri în care se desfășoară o asemenea activitate;21. inițiază măsuri pentru dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor internaționale în domeniul său de activitate;22. asigură legătura operativă pe probleme vamale și fiscale, în domeniul său de competență, prin reprezentanți permanenți la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizații internaționale, potrivit competențelor Autorității;23. participă cu specialiști proprii în programe naționale și internaționale de cercetare și dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;24. încheie, la nivel departamental, tratate și convenții cu administrații vamale din alte state, cu organizații internaționale sau cu alte entități, în domeniile sale de activitate;25. acordă sau primește asistență tehnică în domeniul său de activitate și derulează proiecte și activități de cooperare cu administrații vamale și fiscale din alte state sau cu organizații internaționale sau alte entități în domeniul său de activitate;26. participă, prin reprezentanți, la reuniuni și evenimente interne și internaționale, organizate de către alte administrații vamale sau fiscale, Organizația Mondială a Vămilor și alte organizații internaționale sau alte entități ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;27. gestionează Programul „Vamă“ și colaborează cu coordonatorii altor programe inițiate sau derulate în colaborare cu Uniunea Europeană ori ai altor programe și proiecte care vizează modernizarea și consolidarea administrației vamale, precum și îmbunătățirea cooperării între administrațiile vamale și fiscale ale statelor membre;28. promovează integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și întreprinde măsuri de prevenire și combatere a corupției la nivelul Autorității;29. elaborează proceduri și norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate;30. elaborează studii, analize și proiecte de acte normative privind organizarea activității proprii;31. exercită controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv propriu privind constituirea și utilizarea legală și eficientă a fondurilor publice și auditul public intern;32. propune soluții de reformă în domeniul administrării vamale, respectiv fiscale pentru produsele accizabile și implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de activitate;33. organizează și asigură gestionarea patrimoniului;34. elaborează și fundamentează proiectul de buget de cheltuieli al Autorității, pentru aparatul central, structurile subordonate, precum și programul de investiții, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea cuprinderii în proiectul de buget centralizat al acestuia;35. angajează cheltuieli pentru aparatul central și structurile subordonate în limita creditelor de angajament repartizate și utilizează creditele bugetare care i-au fost repartizate potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite de prevederile legale și monitorizează execuția bugetară și ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligațiilor de plată, în limita fondurilor aprobate;36. programează activitatea financiar-contabilă pentru aparatul central și pentru structurile subordonate și întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale;37. inițiază și derulează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru bunuri, servicii și lucrări aferente activităților proprii, inclusiv programe informatice pentru structurile-suport, echipamente și dotări de tehnică de calcul; (la 29-06-2024, Punctul 37. , Litera A. , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 38. organizează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Autorității la nivel central și la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Școlii de Finanțe Publice și Vamă și al altor organisme specializate în acest domeniu;39. reprezintă statul, potrivit domeniului său de competență, în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice vamale și fiscale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Autorității, direct sau prin direcțiile regionale vamale, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice vamale și fiscale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Autorității, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Autorității;40. reprezintă Ministerul Finanțelor ca subiect de drepturi și obligații în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanțelor participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;41. analizează și soluționează, după caz, conform legii, plângerile, contestațiile sau obiecțiile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuțiilor și le transmite, după caz, pentru soluționare organelor competente;42. asigură, potrivit competențelor, punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul de competență al Ministerului Finanțelor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;43. efectuează controlul privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului central, cât și la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;44. asigură asistență, potrivit domeniului său de competență, pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege și tratatelor la care România este parte;45. ia măsuri, potrivit atribuțiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;46. asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției informațiilor naționale ale Uniunii Europene și NATO clasificate, prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste, precum și protecția surselor generatoare de informații clasificate;47. pune la dispoziția structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului sau conducerii Ministerului Finanțelor, la cerere sau din oficiu, date și informații cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și atribuțiilor conferite potrivit legii Autorității;B. Atribuții specifice:1. aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară statistică și Tariful Vamal Comun, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative referitoare la acesta;2. urmărește aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat și de evaluare în vamă a mărfurilor, precum și a prevederilor actelor normative referitoare la taxe la import sau la export și alte taxe datorate, potrivit legii, la importul sau exportul mărfurilor;3. aplică prevederile legale privind originea preferențială și nepreferențială a mărfurilor și elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferențială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;4. aplică dispozițiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia Europeană;5. aplică și gestionează în mod integrat măsurile netarifare stabilite la nivel unional, precum și cele cu caracter național stabilite potrivit legii;6. asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan național în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competență;7. efectuează, prin Laboratorul vamal central, analiza fizicochimică a probelor prelevate, în condițiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorități, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislației în domeniul produselor accizabile și a respectării dispozițiilor legale privind traficul și consumul ilicit de droguri;8. colaborează cu Centrul Național pentru Informații Financiare pentru proiectarea, dezvoltarea, implementarea și actualizarea sistemelor și aplicațiilor informatice specifice activității Autorității;9. participă, prin reprezentanți, la derularea de proiecte pentru optimizarea aplicațiilor informatice și dezvoltarea de noi aplicații, precum și în grupurile de lucru intra și interministeriale pentru analiza, proiectarea, realizarea și implementarea schimbărilor ce pot impacta sistemele informatice ale Autorității;10. încasează și contabilizează resursele proprii tradiționale ale bugetului unional menționate la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2.053;11. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă și neregularități referitoare la drepturile privind resursele proprii tradiționale mai mari de 10.000 euro, potrivit art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2021/768 al Consiliului din 30 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014;12. urmărește, asigură și răspunde de virarea la bugetul statului a tuturor sumelor încasate și datorate acestuia la termenele legale;13. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor informațiile necesare fundamentării calcului contribuției României la bugetul Uniunii Europene;14. exercită activitatea de control ulterior, precum și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal și întocmește actele de control prevăzute de lege;15. urmărește respectarea de către persoanele fizice și juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;16. exercită supravegherea și controlul vamal al mărfurilor ce fac obiectul prohibițiilor sau al restricțiilor în vederea protejării siguranței și sănătății, a moștenirii culturale și a mediului înconjurător, respectiv: activități în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, încălcării regimului juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, regimului juridic al precursorilor folosiți la fabricarea drogurilor, a traficului ilicit de produse strategice, de arme, muniții, substanțe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deșeuri, de mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală, de bunuri culturale mobile, de specii sălbatice de floră și faună, metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, de mărfuri cu risc pentru sănătatea și siguranța consumatorului, alte prohibiții sau restricții sau bunuri nedeclarate/ascunse/de contrabandă, precum și activități de control potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;17. asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005;18. verifică modul de declarare a taxelor la import și la export și a altor taxe datorate care, potrivit legii, sunt în competența autorității vamale; încasează și virează aceste taxe; stabilește, prin controlul ulterior, diferențele și asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele și instrumentele de plată și de garantare a taxelor la import și la export și a altor taxe aflate în competența sa;19. oprește și controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri aflate sub supraveghere vamală, respectiv fiscală pentru produse accizabile, controlează bagajele însoțite ori neînsoțite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României și verifică legalitatea și regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale pentru produse accizabile în vigoare;20. verifică, potrivit reglementărilor vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile, pe timp de zi și de noapte, clădiri, depozite, terenuri și alte obiective și poate preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării și expertizării mărfurilor supuse vămuirii;21. efectuează investigații, controale, supravegheri și verificări, în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației vamale sau fiscale în domeniul de competență; verifică registre și alte forme de evidență și are dreptul de a cere oricărei persoane să prezinte, fără plată, documentația și informațiile privind operațiunile vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile;22. asigură cooperarea administrativă în domeniul vamal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 515/1997 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol, cu modificările și completările ulterioare;23. asigură potrivit competențelor cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004;24. cooperează cu autoritățile vamale ale altor state, cu celelalte autorități din România, precum și cu organismele naționale/internaționale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării și combaterii fraudelor vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile;25. elaborează proceduri și întreprinde măsurile legale pentru verificarea, autorizarea și supravegherea producției, deținerii, importului și circulației produselor accizabile, conform legislației în vigoare;26. organizează și efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mișcării produselor accizabile pe teritoriul național;27. îndeplinește atribuțiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice și a documentelor de însoțire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile;28. emite acte administrative fiscale în domeniul produselor accizabile, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv alte acte administrative pentru administrarea impozitelor, taxelor și a altor venituri bugetare, date prin lege în competența sa;29. îndeplinește atribuțiile și sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării și înregistrării persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități de producție, îmbuteliere, ambalare, primire, deținere, depozitare și/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile;30. verifică legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor și aplică sigilii pentru asigurarea integrității mărfurilor;31. constituie și utilizează baze de date necesare pentru prevenirea și descoperirea faptelor ilicite în domeniul vamal și al produselor accizabile;32. solicită, în condițiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată și/sau publică, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte care contravin legislației în vigoare în domeniul vamal, respectiv fiscal pentru produse accizabile;33. constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale pentru produsele accizabile, stabilește implicațiile fiscale ale acestora și dispune, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă, să își înstrăineze ori să își risipească patrimoniul;34. legitimează și stabilește identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în săvârșirea faptelor de evaziune și fraudă vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile constatate și solicită acestora explicații scrise, după caz;35. reține documente, în condițiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eșantioane, mostre și alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;36. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea și descoperirea oricăror acte și fapte din domeniul vamal și al produselor accizabile, care au ca efect contrabanda, evaziunea fiscală în domeniul produselor accizabile și frauda în domeniul de competență, constată și sancționează activitățile economice ilicite potrivit capitolului IV secțiunea 1 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-06-2024, Punctul 36. , Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 37. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor instituții specializate, la acțiuni de depistare și sancționare a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile;38. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și pentru constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legislația vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile, sesizând, după caz, organele de urmărire penală;39. efectuează verificări în domeniul producției, deținerii, importului, comercializării și circulației produselor accizabile, constată și sancționează faptele care constituie contravenții potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile, reține în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenției, pentru care legea prevede o astfel de sancțiune și sesizează autoritatea competentă prevăzută în Codul fiscal cu privire la aspectele care pot atrage revocarea, anularea, suspendarea autorizațiilor emise pentru antrepozite fiscale, importatori autorizați, destinatari înregistrați și expeditori înregistrați, rezultate în urma controalelor efectuate;40. asigură, în condițiile legii, administrarea și operarea în domeniul specific de activitate a Sistemului integrat vamal de securizare a frontierei, componentă tehnică de control, logistică și informatică a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat;41. efectuează potrivit competențelor, prin personalul operator autorizat, controlul vamal nedistructiv asupra mijloacelor de transport, mărfurilor și orice alte bunuri ale persoanelor;42. asigură, conform competențelor prevăzute de acte normative comunitare și naționale, implementarea Strategiei naționale de aderare la spațiul Schengen și a măsurilor ce îi revin din Planul de acțiune Schengen, precum și implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României, denumită în continuare SNMIFS, și a măsurilor ce îi revin atât din Planul de acțiune pentru implementarea SNMIFS, cât și din Planul unic multianual de investiții.43. efectuează analiza imagistică a rezultatului scanării mijloacelor de transport utilizând, după caz, aplicații software specifice, și decide, după caz, efectuarea controlului fizic și/sau a verificărilor suplimentare; (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 44. gestionează stocarea imaginilor radiologice în baze de date specifice constituite la nivelul Centrului Național de Analiză Imagistică Vamală, utilizând aplicații software specifice; (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 45. monitorizează și asigură tehnic operativ funcționalitatea sistemelor de scanare, luând cu celeritate măsurile ce se impun pentru remedierea deficiențelor constatate; (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 46. asigură reglementarea, autorizarea și controlul activităților operative din domeniul de securitate specific; (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 47. monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național prin intermediul Sistemului RO e-Transport, verifică documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat, constată și sancționează contravențiile prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 375/2023, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) 48. monitorizează pe teritoriul României transporturile rutiere de bunuri care prezintă riscuri privind respectarea trasabilității prin aplicarea sigiliilor inteligente și utilizarea sistemului Ro eSigiliu, asigură intervenția în cazul evenimentelor care semnalează nerespectarea condițiilor de transport, constată și sancționează faptele care constituie contravenția prevăzută la capitolul IV secțiunea a 2-a din Legea 296/2023, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2024, Litera B. , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 3. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 )  +  Articolul 7(1) Autoritatea duce la îndeplinire sarcinile și dispozițiile stabilite de ministrul finanțelor, în condițiile legii.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea colaborează cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, precum și cu persoane juridice și fizice și cu alte entități.  +  Capitolul III Conducerea, structura organizatorică și personalul Autorității Vamale Române  +  Articolul 8(1) În subordinea președintelui și a vicepreședinților se constituie cabinetele acestora, potrivit legii. Numirea/Eliberarea din funcție a personalului încadrat la cabinetele demnitarilor se face prin ordin al președintelui. (la 29-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) (2) Președintele care conduce Autoritatea reprezintă interesele autorității vamale în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice și fizice, precum și cu orice alte organisme din țară sau din străinătate și răspunde în fața ministrului finanțelor, pentru întreaga activitate a autorității vamale.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite, în condițiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ și instrucțiuni de aplicare a reglementărilor vamale și fiscale în domeniul produselor accizabile.(4) Ordinele cu caracter normativ și instrucțiunile de aplicare a reglementărilor vamale și fiscale în domeniul produselor accizabile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9(1) Responsabilitățile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității.(2) Președintele Autorității poate delega unele atribuții ce îi revin în calitate de conducător al instituției celor doi vicepreședinți, secretarului general sau altor funcționari publici de conducere din cadrul Autorității. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.(3) Pe perioada în care președintele Autorității, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile, unul dintre cei doi vicepreședinți exercită aceste atribuții, potrivit desemnării președintelui Autorității, cu informarea ministrului finanțelor. (la 29-06-2024, Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 )  +  Articolul 10(1) Autoritatea este formată din aparat central și structuri teritoriale, fără personalitate juridică.(2) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Direcțiile regionale vamale și aria de competență a acestora sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.(4) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al președintelui Autorității, direcții, servicii sau compartimente, după caz, fără a fi modificată anexa nr. 2. (la 29-06-2024, Alineatul (4) , Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) (5) Prin ordin al președintelui Autorității pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități sau operațiuni în domeniile de competență ale Autorității.(6) Personalul din cadrul Autorității se numește în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Autorității, cu excepția celui numit de prim-ministru.(7) Personalul Autorității este compus din demnitari, înalți funcționari publici, funcționari publici, cu funcții generale, specifice, cu statut special și personal contractual.(8) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorității și structurile teritoriale este de 4.124, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 29-06-2024, Alineatul (8) , Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 ) (9) Autoritatea poate propune ministrului finanțelor desemnarea de specialiști din cadrul Autorității care să își desfășoare activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în domeniul vamal și de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene.(10) Autoritatea are reprezentanți în cadrul altor organisme internaționale, care să asigure legătura operativă pe probleme vamale și de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene, desemnați potrivit legii.  +  Articolul 11Statul de funcții al Autorității, aparat central și structuri teritoriale se aprobă de către președintele Autorității.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul central al Autorității, precum și din structurile teritoriale se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12^1Structurile de specialitate și structurile-suport din cadrul Autorității, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea structurilor de specialitate și a structurilor-suport din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului. (la 29-06-2024, Capitolul III a fost completat de Punctul 7. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 )  +  Capitolul IV Asigurarea logistică, materială și financiară  +  Articolul 13(1) Autoritatea poate deține în folosință imobile, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.(2) Autoritatea poate să închirieze, în condițiile legii, imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului.  +  Articolul 14(1) Autoritatea are în dotare mijloace de transport auto și navale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 4 pct. I.(2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autorității a mijloacelor de transport se face prin ordin al președintelui Autorității, cu încadrarea în normativele prevăzute în anexa nr. 4 pct. I.(3) Mijloacele de transport din dotarea Autorității pot fi utilizate de către persoanele care desfășoară activități specifice în cadrul Autorității, în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Autorității.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul controlului vamal, Autoritatea are în dotare câini de serviciu, potrivit anexei nr. 4 pct. II.  +  Articolul 16Formarea profesională și perfecționarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central și teritorial, atât prin personalul vamal desemnat, în centre proprii, cât și prin Școala de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor sau prin alți furnizori de formare, în condițiile legii.  +  Articolul 17În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de asistență tehnică și administrativă, precum și de programe de formare profesională și de perfecționare a personalului de la administrații vamale și fiscale din alte state sau organizații internaționale sau alte entități.  +  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 18Lista acțiunilor, proiectelor și programelor în care Autoritatea se subrogă în toate drepturile și obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, în condițiile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 268/2021, este prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 19Preluarea de către Autoritate de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe bază de protocol de predare-preluare, a numărului de posturi și a personalului, a patrimoniului, a arhivei și a creditelor bugetare corespunzătoare activității preluate în temeiul Legii nr. 268/2021 se realizează în condițiile prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 20Formularele și imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 iunie 2024. (la 29-12-2023, Articolul 20, Capitolul V a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.333 din 29 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1195 din 29 decembrie 2023 )  +  Articolul 21Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică a Autorității se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 22La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, la litera C, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. În cadrul aeroportului a fost deschis și funcționează birou vamal/punct vamal.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  București, 16 februarie 2022.Nr. 237.  +  Anexa nr. 1
  SIGLA*)
  Autorității Vamale Române
  Are următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripția „ROMÂNIA“, în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripția „VAMA“, imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul „Mercur“, inscripționat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele „DOUANE“ și „CUSTOMS“.*) Sigla Autorității Vamale Române este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2^1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Vamale Române
  (la 29-06-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 )
   +  Anexa nr. 3
  DENUMIREA ȘI ARIA DE COMPETENȚĂ
  a direcțiilor regionale vamale
  Nr. crt.Denumirea direcțiilor regionale vamaleAria de competență teritorială
  012
  1.BucureștiBucurești Ilfov Constanța Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova
  2.BrașovAlba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu
  3.ClujBihor Bistrița-Năsăud Cluj Sălaj Satu Mare Maramureș
  4.CraiovaArgeș Dolj Gorj Mehedinți Olt Teleorman Vâlcea
  5.GalațiBrăila Buzău Galați Vrancea Tulcea
  6.IașiBacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui
  7.TimișoaraArad Caraș-Severin Hunedoara Timiș
   +  Anexa nr. 4I. Mijloace de transport
  Nr. crt.Unitatea/ SubunitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1Autoritatea Vamală Română - aparat central- Autoturisme7
  - Autovehicule pentru transport marfă și persoane (activități de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)2
  - Autoturisme operative (supravegheri, verificări, însoțiri, controale, investigații)20
  - Autovehicule pentru transportul câinilor dresați pentru depistarea substanțelor și bunurilor a căror circulație este interzisă sau restricționată/Autovehicule operative echipe canine4
  - Autoturisme operative (control inspecții - unitate nucleară)5
  - Autospeciale (laborator mobil pentru control vamal cu raze x)17
  2Direcții regionale vamale- Autoturisme7
  - Autovehicule pentru transport marfă și persoane (activități de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol)7
  - Autoturisme operative (supravegheri, verificări, însoțiri, controale, investigații, alte deplasări operative)90
  - Autovehicule pentru transportul câinilor dresați pentru depistarea substanțelor și bunurilor a căror circulație este interzisă sau restricționată58
  3Birouri vamale de frontieră și interiorAutoturisme operative73
  Autoturisme operative (control pistă - pentru birourile vamale din aeroporturile internaționale)3
  Autovehicule operative pentru birourile vamale de frontieră (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere și control vamal porturi, zone libere, accize)163
  Autovehicule operative pentru birouri vamale cu puncte între 5 și 90 km față de localitatea de reședință (transport valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ)23
  Șalupă patrulare1
  Total480
  II. Câini
  UnitateaDenumireaNumărul maxim
  Autoritatea Vamală RomânăCâini dresați pentru depistarea substanțelor și bunurilor a căror circulație este interzisă sau restricționată60
  NOTE:a) Repartizarea, redistribuirea și modul de utilizare a mijloacelor de transport alocate structurilor din cadrul Autorității Vamale Române - aparat central și structurilor subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.b) După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condițiile de casare pot fi achiziționate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depășească numărul total aprobat.
  (la 29-06-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9. , Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 iunie 2024 )
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  acțiunilor, proiectelor și programelor care se preiau de către Autoritatea Vamală Română în condițiile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
  1. Reforma 2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice din cadrul componentei 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din Planul național de redresare și reziliență al României2. Echipa de experți la frontiera vamală estică și sud-estică a Uniunii Europene, CELBET3. Echipa de experți privind implementarea acțiunii privind noi abordări în vederea dezvoltării și operării sistemelor informatice vamale - ETCIT4. „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, respectiv birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești“, finanțat în cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-20205. „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85), județul Suceava“, finanțat în cadrul Programului operațional Infrastructură mare (POIM) - cod MySMIS 1398386. Programul „Vamă“ pentru cooperare în domeniul vamal7. Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1.077 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, ca o componentă a Fondului de management integrat a frontierelor8. Modernizarea Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord-vest a României - prin Programul operațional Infrastructură mare (POIM) 2014-2020
   +  Anexa nr. 6
  CONDIȚIILE
  în care se încheie protocolul de predare-preluare între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română
  1. Pentru numărul de posturi și personalul aferent, protocolul cuprinde și statul de funcții, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului, și elementele sistemului de salarizare corespunzătoare acestuia, dosarele profesionale/personale și, după caz, orice alte documente și evidențe în legătură cu cariera personalului preluat.2. Predarea-preluarea bunurilor corporale se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină următoarele date, în cazul în care acestea există:a) numărul de inventar, numele echipamentului;b) producătorul, vânzătorul;c) valoarea de achiziție, amortizarea aferentă;d) locul în care este folosit sau depozitat, respectiv: localitate, oraș, arteră și număr poștal, cameră;e) mod de utilizare, cum ar fi: server, stație de lucru, stocare date, comunicații, securitate;f) numărul seriei de fabricație sau numerele seriilor de fabricație ale componentelor asociate numărului de inventar;g) caracteristici tehnice minimale hardware, cum ar fi: tip și număr de procesoare, tip și cantitate memorie, tip și capacitate de stocare;h) caracteristici tehnice minimale software încorporat, echivalentul acronimului din limba engleză OEM, cum ar fi: sistem de operare, sistem de gestiune fișiere nume și versiune, cantitate de licențe;i) numele persoanei care îl utilizează;j) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune;k) starea, cum ar fi: funcțional/nefuncțional, în perioada de garanție de bună funcționare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreținere asigurată prin contractul de întreținere, postgaranție fără asigurarea întreținerii;l) numărul și data contractului de achiziție, copia contractului de achiziție;m) copia contractului de întreținere în vigoare;n) componente asociate, cum ar fi: cabluri, genți, documentație, livrate de vânzător.3. Pentru bunurile necorporale, respectiv licențe software, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină cel puțin următoarele date, în cazul în care acestea există:a) numărul de inventar, numele produsului, respectiv software-ului, versiunea;b) numele proprietarului;c) numele vânzătorului;d) cantitatea, respectiv număr de licențe;e) mod de utilizare, cum ar fi: gestiune de baze de date relaționale, server de aplicații;f) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune, valoarea, amortizarea aferentă;g) starea, cum ar fi: în perioada de garanție de bună funcționare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreținere asigurată prin contractul de întreținere, fără asigurarea întreținerii;h) numărul și data contractului de achiziție, copia contractului de achiziție;i) copia contractului de întreținere în vigoare, dacă este în întreținere;j) componente asociate, cum ar fi: instruire, aducere la zi.4. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă situația soldurilor conturilor contabile predate-preluate.5. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă materialele consumabile, respectiv rechizite și birotică, achiziționate pentru desfășurarea activității salariaților ce vor deservi Autoritatea Vamală Română.6. Predarea-preluarea arhivei se efectuează în baza proceselor-verbale de predare-primire și a inventarelor arhivistice, întocmite conform prevederilor art. 9 și ale art. 18 alin. (2) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau și care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia.7. Predarea-preluarea acordurilor-cadru/contractelor de utilități, prestări de servicii și lucrări se va efectua pe bază de proces-verbal, semnat de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia.8. Pentru clădiri, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină, în cazul în care acestea există, următoarele date:a) datele de identificare ale imobilului, cum ar fi: locație/adresa, nr. cadastral, suprafața de teren, suprafață clădire, depozite și anexe;b) numărul de inventar;c) numele proprietarului;d) documentele de proveniență care să cuprindă și datele de identificare ale acestora;e) cantitatea, respectiv număr de clădiri;f) starea interioară și exterioară a clădirii;g) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune, valoarea, amortizarea aferentă;h) numărul și data contractului de achiziție, copia contractului de achiziție;i) copia contractului de mentenanță în vigoare, dacă este în mentenanță;j) cartea tehnică a construcției, după caz.9. Predarea-preluarea parcului auto se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină, în cazul în care acestea există, următoarele date:a) numărul de inventar, tipul autoturismului;b) producătorul, vânzătorul;c) tipul documentelor de proveniență care să cuprindă și datele de identificare ale acestora;d) valoarea de achiziție, amortizarea aferentă;e) locul în care este folosit, respectiv: localitate, oraș;f) datele de identificare care să cuprindă numărul de înmatriculare, seria de șasiu, serie motor, capacitate cilindrică, anul de fabricație și marca autoturismului;g) seria și numărul cărții de identitate a vehiculului, serie și nr. certificat de înmatriculare;h) date referitoare la documentele privind RCA, CASCO, ITP, alte documente/autorizații și copia contractului de mentenanță în vigoare, după caz;i) starea tehnică: funcțional/nefuncțional, în perioada de garanție de bună funcționare asigurată prin documentul de achiziție, în perioada de întreținere asigurată prin contractul de întreținere, postgaranție fără asigurarea întreținerii;j) numele persoanei care îl utilizează;k) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune;l) componente asociate, cum ar fi: roți de rezervă, anvelope de schimb, kit siguranță auto, rampe, stații radio, girofar.