ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 16 februarie 2022pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 17 februarie 2022  Având în vedere:– că sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o prioritate a programului economic de redresare, în condițiile în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contribuitor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de măsuri care vizează printre altele creșterea accesului la finanțare;– că evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a necesitat adoptarea de către Guvernul României a unor măsuri administrative restrictive care au afectat inclusiv sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;– necesitatea redresării economice a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii afectat de criza generată de pandemia de COVID-19 care, în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, nu ar putea beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente;– prevederile Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, în baza căruia a fost implementat proiectul „Programul româno-elvețian pentru IMM-uri“,ținând cont de faptul că:– sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank - S.A. în cadrul proiectului „Programul româno-elvețian pentru IMM-uri“, provenind din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri, rămân la dispoziția Guvernului României pentru a fi utilizate pentru instrumente similare;– Ministerul Antreprenoriatului și Turismului derulează programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prevăzut la art. 25^1 lit. k^2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că fondurile din contul de tranzit nu pot fi utilizate actualmente cu nicio destinație, existând în acest sens un vid legislativ, neadoptarea unor măsuri în regim de urgență ar conduce la întârzierea relansării economice și, implicit, la neutilizarea fondurilor disponibile acumulate din proiectul „Programul româno-elvețian pentru IMM-uri“,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în cadrul programului instituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, finanțat în baza Acordului de Proiect dintre Elveția, reprezentată de Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), și Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare (UNC), și de Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism, în calitate de Organism Intermediar (OI), semnat la 16 ianuarie 2014, aflate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în contul de tranzit al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului deschis la CEC Bank, se fac venit la bugetul de stat, la o poziție distinctă de venituri.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia la o poziție distinctă de transferuri în cadrul titlului 55 „Alte transferuri“ cu sumele virate potrivit alin. (1).(3) Sumele virate potrivit alin. (1) se utilizează de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru implementarea programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prevăzut la art. 25^1 lit. k^2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (2) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea veniturilor bugetare.(5) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) se abilitează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă „Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii“ în anexa nr. 3/60/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.(6) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(7) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (6) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 2Anual, până la data de 31 martie, soldul contului de tranzit deschis pe numele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului la CEC Bank - S.A. pentru rambursarea creditelor acordate în cadrul „Programului româno-elvețian pentru întreprinderile mici și mijlocii“ se virează la bugetul de stat, în contul de venituri prevăzut la art. 1 alin. (1), și urmează procedura de la art. 1.  +  Articolul 3În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, se aprobă schema de ajutor de minimis aferentă programului prevăzut la art. 1 alin. (3). (la 01-06-2023, Articolul 3 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 148 din 26 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 29 mai 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 februarie 2022.Nr. 9.----