ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 7 din 16 februarie 2022privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 17 februarie 2022  Având în vedere obligația statelor membre ale Uniunii Europene de elaborare a unui cadru de punere în aplicare, începând cu data de 31 decembrie 2021, a măsurilor detaliate care privesc verificarea standard și verificarea aprofundată a antecedentelor persoanelor cu atribuții în securitatea aviației civile, prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 299 din 14 noiembrie 2015, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea, precum și consolidarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviației, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 21 din 24 ianuarie 2019, și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/910 al Comisiei din 30 iunie 2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2015/1.998, (UE) 2019/103 și (UE) 2019/1.583 în ceea ce privește redesemnarea companiilor aeriene, a operatorilor și a entităților care furnizează controale de securitate pentru mărfurile și poșta care sosesc din țări terțe, precum și amânarea anumitor cerințe de reglementare în domeniul securității cibernetice, al verificării antecedentelor, al standardelor privind sistemele de detectare a explozivilor și al echipamentelor de detectare a urmelor de explozibili, ca urmare a pandemiei de COVID-19, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 208 din 1 iulie 2020,luând în considerare că, începând cu data de 31 decembrie 2021, conform punctelor 25 și 26 din anexa la Regulamentul (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019, sunt introduse noi măsuri de securitate a aviației civile în ceea ce privește recrutarea personalului, în speță, verificarea aprofundată a antecedentelor pentru anumite categorii de persoane în scopul asigurării unei protecții mai ridicate a persoanelor și a bunurilor în interiorul Uniunii Europene prin împiedicarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aeronavelor civile care pun în pericol securitatea aviației civile,întrucât neadoptarea măsurilor propuse prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanței de urgență și, implicit, întârzierea adoptării cadrului legal necesar pentru aplicarea dispozițiilor privind verificarea aprofundată a antecedentelor vor determina o blocare a procesului de recrutare a personalului cu atribuții în securitatea aviației, fapt ce: a) poate avea un impact negativ în ceea ce privește aplicarea măsurilor de securitate pe aeroporturile din România și b) poate pune în pericol securitatea și siguranța pasagerilor și a facilităților aeroportuare,în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri pentru aplicarea în România a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) verificarea standard a antecedentelor - verificarea elementelor prevăzute la pct. 11.1.4 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998;b) verificarea aprofundată a antecedentelor - procesul suplimentar unei verificări standard a antecedentelor, prin care sunt verificate informațiile și datele necesare pentru stabilirea capacității unei persoane de a îndeplini o funcție în domeniul securității aviației, astfel cum sunt prevăzute la pct. 11.1.3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998.  +  Articolul 3(1) Categoriile de persoane care necesită o verificare standard a antecedentelor sunt cele prevăzute în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998.(2) Verificarea standard a antecedentelor și confirmarea încheierii cu succes a acesteia sunt în responsabilitatea entității angajatoare a persoanei care necesită o astfel de verificare și se realizează în conformitate cu prevederile anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 și ale Programului național de securitate a aviației civile, elaborat și aprobat în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.  +  Articolul 4(1) Categoriile de persoane prevăzute la pct. 11.1.2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998, care necesită o verificare aprofundată a antecedentelor, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea fundamentată a Autorității Aeronautice Civile Române, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Verificarea aprofundată a antecedentelor se efectuează de către Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, conform atribuțiilor ce le revin, la solicitarea Autorității Aeronautice Civile Române, după ce persoana a trecut cu succes prin verificarea standard a antecedentelor.(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) analizează solicitarea potrivit competențelor ce le revin și comunică Autorității Aeronautice Civile Române, în termenul și prin mijloacele prevăzute în dispozițiile comune aprobate conform prevederilor art. 9, rezultatul verificărilor aprofundate, sub forma unui aviz favorabil sau, după caz, nefavorabil.(4) După obținerea avizului favorabil prevăzut la alin. (3), Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite avizul pozitiv prin care confirmă că persoana supusă verificărilor a trecut cu succes de etapa verificării aprofundate a antecedentelor. (5) În cazul în care, în urma verificării situațiilor descrise la art. 6, una dintre instituțiile prevăzute la alin. (2) comunică Autorității Aeronautice Civile Române avizul nefavorabil cu privire la persoana verificată, Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite avizul negativ prin care confirmă că persoana supusă verificărilor nu a trecut cu succes de etapa verificării aprofundate a antecedentelor. (6) În situațiile în care, ulterior comunicării unui aviz favorabil, instituțiile prevăzute la alin. (2) obțin date și informații care conduc la un alt rezultat al verificărilor decât cel inițial, comunică Autorității Aeronautice Civile Române acest fapt, în vederea retragerii avizului pozitiv.(7) Instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale efectuează din oficiu verificări aprofundate și validează rezultatul acestora pentru personalul propriu, fără a fi necesar avizul Autorității Aeronautice Civile Române. (la 24-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 ) (8) Avizele emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română reprezintă acte administrative care intră sub incidența dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Pentru derularea procesului de verificare aprofundată a antecedentelor, instituțiile implicate asigură infrastructura de comunicare necesară.  +  Articolul 6Nu poate trece cu succes de etapa verificării aprofundate a antecedentelor persoana care se află în una dintre următoarele situații:a) este implicată în acțiuni ce prezintă amenințări la adresa securității naționale, care intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; b) a fost condamnată pentru o infracțiune gravă, în definiția dată acestei expresii la art. 2 lit. (i) din Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;c) a fost condamnată pentru infracțiuni comise cu intenție, pentru care pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață sau închisoarea al cărei maxim special este de cel puțin 1 an, altele decât cele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 7Cheltuielile generate de activitățile desfășurate de către instituțiile cu atribuții în implementarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se suportă din bugetele proprii ale acestora.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor care îi revin în domeniul securității aviației civile, conducătorul Autorității Aeronautice Civile Române este asimilat șefilor departamentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe, ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne și directorul Serviciului Român de Informații aprobă, prin ordin comun, dispoziții privind aplicarea acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 16 februarie 2022.Nr. 7.----