ORDIN nr. 28 din 14 februarie 2022pentru modificarea unor acte normative privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 15 februarie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.379 din 11.02.2022 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022 - Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul de stat nr. 78.061-AM PNDR din 5.03.2015 și nr. 6.960-AFIR din 26.02.2015, cu modificările și completările ulterioare, și – Acordului de delegare dintre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. P135 din 8.05.2018, nr. A 188 din 8.05.2018 și nr. 26.274 din 8.05.2018 pentru implementarea măsurii 14 „Bunăstarea animalelor“ din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020),în baza prevederilor: – Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare; – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, cu modificările ulterioare,în temeiul: – art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 și 37 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Beneficiarii măsurii 14 «Bunăstarea animalelor» din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor pot depune cererile prevăzute la art. 1 și 2 la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului, în perioada 15-28 februarie 2022.2. Anexa nr. 1 - modelul cererii de plată pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 2 - modelul cererii de plată pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ pachet a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 și 382 bis din 13 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 - Sistemul de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor se modifică după cum urmează:– La litera C. „Sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ sau pentru nedepunerea decontului justificativ“, primele patru liniuțe se modifică și vor avea următorul cuprins:– Cererile de plată aferente măsurii 14 se depun pentru anul 2021 fără penalizări în perioada 8 februarie-21 februarie. Începând cu anul 2022 cererile de plată se depun în perioada 15 februarie-28 februarie.– Cererile depuse după data-limită de depunere (data de 21 februarie, respectiv data de 28 februarie a anului de angajament pentru care a fost depusă cererea) sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la data-limită stabilită. În cazul în care întârzierea depășește 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere întârziată a cererilor, nefiind admisibile după această dată. Depunerea unei modificări pentru cererea de plată după data-limită de depunere a cererii (21 februarie/28 februarie), dar până la data-limită de depunere întârziată presupune aplicarea unei sancțiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările depuse după data-limită de depunere întârziată nu sunt admise la plată.2. Anexa nr. 2 - Sistemul de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ - pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor se modifică după cum urmează:– La litera C. „Sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ sau pentru nedepunerea decontului justificativ“, primele patru liniuțe se modifică și vor avea următorul cuprins:– Cererile de plată aferente măsurii 14 se depun pentru anul 2021 fără penalizări în perioada 8 februarie-21 februarie. Începând cu anul 2022 cererile de plată se depun în perioada 15 februarie-28 februarie.– Cererile depuse după data-limită de depunere (data de 21 februarie, respectiv data de 28 februarie a anului de angajament pentru care a fost depusă cererea) sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la data-limită stabilită. În cazul în care întârzierea depășește 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.– Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.– Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere întârziată a cererilor, nefiind admisibile după această dată. Depunerea unei modificări pentru cererea de plată după data-limită de depunere a cererii (21 februarie/28 februarie), dar până la data-limită de depunere întârziată presupune aplicarea unei sancțiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările depuse după data-limită de depunere întârziată nu sunt admise la plată.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Adrian-Ionuț Chesnoiu
    București, 14 februarie 2022.Nr. 28.  +  ANEXE nr. 1-2ANEXEpentru modificarea unor acte normative privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020