ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 3 februarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 4 februarie 2022  Având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2.301 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1.073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul delegat (UE) 2021/2.288 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară,întrucât actele europene enumerate mai sus urmăresc facilitarea liberei circulații pe durata pandemiei de COVID-19, iar punerea în aplicare la nivel național a măsurilor necesare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în caz contrar neputându-se asigura respectarea obligațiilor ce revin României începând cu data de 1 februarie 2022,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la neaplicarea actelor europene, luând în considerare inexistența unui cadru normativ național care să stabilească la nivel național măsurile necesare aplicării acestora,în considerarea faptului că până la momentul adoptării și publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului delegat al UE nr. 2.288/2021 și a Deciziei de punere în aplicare a UE nr. 2.301/2021, valabilitatea certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 era privită doar din punctul de vedere al semnăturii criptografice cu care acestea sunt semnate în vederea eliberării, pentru asigurarea autenticității și integrității certificatelor,întrucât cu data intrării în vigoare a actelor sus-menționate este reglementată o valabilitate medicală a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, care ar trebui transpusă de statele membre în adoptarea unor noi reguli de acceptare a certificatelor, care să conțină regula privind acceptarea certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 de vaccinare doar dacă acestea din urmă atestă că titularul se află în perioada de 270 de zile de la data când respectiva persoană a efectuat schema completă de vaccinare,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative asupra obligației României de a aplica cele două acte europene, reglementarea operativă neputânduse realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat, întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite în continuare certificate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 și Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19, precum și de punere în aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/2.301 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1.073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul delegat (UE) 2021/2.288 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară.2. La articolul 1, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Certificatele eliberate conform alin. (5) sunt valabile, din punctul de vedere al semnăturii criptografice cu care acestea sunt semnate, după cum urmează:a) certificatele de testare, 48 de ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul de amplificare a acidului nucleic;b) certificatele de vindecare, 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică «Corona-forms»;c) certificatele de vaccinare, până la data de 31 decembrie 2022.3. La articolul 1, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Persoanelor vaccinate cu schemă completă de vaccinare care au efectuat și doza opțională suplimentară de vaccin împotriva COVID-19 li se eliberează, la cerere, în format electronic, un nou certificat, după fiecare doză de vaccin efectuată.4. La articolul 2 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) publică în portalul prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b) regulile de acceptare a certificatelor.5. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele eligibile pentru a primi un certificat digital de vaccinare, pentru toate dozele efectuate de către acestea, emis de statul român, sunt:a) cetățenii români care au efectuat cel puțin o doză de vaccin în România;b) cetățenii Uniunii Europene și ai Spațiului Economic European care au efectuat cel puțin o doză de vaccin din schema completă în România;c) cetățenii români și membrii de familie ai acestora vaccinați în state terțe, cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România, stabilită conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. e);d) resortisanții țărilor terțe aflați în situația cu drept de ședere legală pe teritoriul României, precum și beneficiarii articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, vaccinați cu un vaccin din lista vaccinurilor acceptate de către România.6. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Grupul operațional pentru verificare, eliberare și acceptare certificate, format din personalul instituțiilor și autorităților publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2), are următoarele atribuții:a) verificarea documentelor de vaccinare obținute de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru dozele de vaccin efectuate în alte state, din punctul de vedere al concordanței cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv, precum și cu datele de identificare;b) preia solicitările de la Centrul de preluare apeluri și le trimite în vederea soluționării, în cel mai scurt timp posibil, către instituțiile și autoritățile publice responsabile din România prevăzute la art. 1 alin. (9).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  București, 3 februarie 2022.Nr. 6.----