ORDIN nr. 180 din 2 februarie 2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 3 februarie 2022  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 58/LAF din 31.01.2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Prevederile de la art. 1 pct. 1.3, 1.4, 1.5 și 1.8, art. 3 pct. 3.2, art. 4, art. 5 pct. 5.2 lit. b) și c), pct. 5.7 lit. b) și art. 6 pct. 6.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I se consideră asumate de către producătorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.(2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), precum și eliminarea din cadrul acestora a pct. 1.9 de la art. 1 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către producătorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.(3) Notelor de înscriere aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data emiterii acestora. Prin excepție, modificările de la art. 10 alin. (6) și la art. 21 alin. (6) din anexa prevăzută la art. I se aplică și notelor de înscriere emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin și aflate în termen de valabilitate la data publicării acestuia.(4) Dosarelor de acceptare aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu și aflate în perioada de valabilitate a termenelor procedurale la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se aplică prevederile ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data depunerii acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  București, 2 februarie 2022.Nr. 180.  +  ANEXĂ
  GHID DE FINANȚARE
  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțare(1) Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind condițiile de participare în cadrul programului.  +  Articolul 2Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicația informatică - software administrat de către AFM, având rolul de gestionare a informațiilor și documentelor în cadrul programului, denumită în cuprinsul ghidului aplicație;b) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;c) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate);d) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, motocicletă, care nu a fost înmatriculat niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziționat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;f) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care îndeplinește cumulativ următoarele:(i) este înmatriculat în România sau, după caz, este înregistrat conform procedurilor specifice instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;(ii) conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație);(iii) are la data înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 6 ani de la anul primei înmatriculări în România, cu excepția celui aflat în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale sau a unei instituții publice. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;g) autovehicul hibrid - autovehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;h) beneficiar - persoana fizică sau persoana juridică, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, inclusiv instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, care a achiziționat un autovehicul nou în cadrul programului;i) colector autorizat - operator economic, cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică, autorizat să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare; informații privind colectorii autorizați se regăsesc la nivelul agențiilor teritoriale pentru protecția mediului;j) cedent - proprietarul autovehiculului uzat care nu dorește să beneficieze de prima de casare acordată prin program și care se obligă să predea spre distrugere și să radieze din circulație propriul autovehicul uzat, în favoarea solicitantului. Cedentul poate fi:1. persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moștenitorii săi;2. persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, ori entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, inclusiv instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;k) contract de finanțare nerambursabilă - contractul încheiat între solicitantul persoană juridică acceptat și AFM, denumit în continuare contract de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;l) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între producătorul validat și AFM, denumit în continuare contract de participare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;m) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele și informațiile obligatorii care se transmit la AFM, de către solicitantul persoană juridică, în vederea acceptării în program;n) dosar de participare - dosar constituit de solicitant, cuprinzând documentele și informațiile prevăzute în ghid, care se depune la producătorul validat, în vederea achiziționării autovehiculului nou;o) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele și informațiile obligatorii care se transmit la AFM de către producător, în vederea validării în program;p) ecobonus - reducere din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici ale sistemului de propulsie, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată simultan cu prima de casare;q) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;r) motocicletă - autovehiculul aparținând categoriei de folosință L3e sau L4e cu două sau trei roți, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc și a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;s) notă de înscriere - documentul generat de aplicație, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a solicitantului, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid și în anexa la contractul de finanțare nerambursabilă;ș) prima de casare - parte din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul casării unui autovehicul uzat;t) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului;ț) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de AFM;u) solicitant - persoana care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate și care întreprinde demersuri pentru accesarea finanțării. Aceasta poate fi:1. persoana fizică;2. persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, inclusiv instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, denumită în cuprinsul ghidului persoana juridică.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) orice referire la sintagma „prima de casare“ implică și sintagma „ecobonus“ dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context;c) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Prin excepție, termenul de înscriere a persoanei juridice acceptate la producătorul validat, precum și termenul de valabilitate a notei de înscriere se calculează ținând cont de prima și de ultima zi, indiferent dacă acestea cad într-o zi nelucrătoare.Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) CO_2 - dioxid de carbon;c) COC - certificatul de conformitate al autovehiculului;d) DRPCIV - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;e) RAR - Registrul Auto Român;f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.224/2020;g) WLTP - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei;h) WMTC - World Motorcycle Test Cycle, stabilit prin Regulamentul tehnic mondial nr. 2 al CEE-ONU.  +  Articolul 3Obiectul, scopul și obiectivele programului, indicatorii de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin înnoirea parcului auto național.(3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecție a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehiculele uzate;b) diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate;c) prevenirea generării deșeurilor și atingerea obiectivelor privind recuperarea și valorificarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.(4) Indicatorii de performanță și eficiență a programului îi reprezintă:a) numărul de autovehicule uzate casate;b) reducerea anuală a emisiilor de CO_2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziționate anual, (2) numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul și (3) diferența între media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate și media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor achiziționate anual, în cadrul programului.  +  Articolul 4Caracterul programului și aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.(2) Programul se desfășoară în perioada 2020-2024.  +  Articolul 5Sursa de finanțare și bugetul alocat pentru derularea programului(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita bugetului total alocat programului.(2) Bugetul total al programului se suplimentează cu valoarea creditelor de angajament prevăzute în bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.  +  Articolul 6Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Pe perioada desfășurării programului, AFM poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor, precum și pentru acceptarea și înscrierea solicitanților.(2) Președintele AFM aprobă prin una sau mai multe dispoziții următoarele:a) perioada de organizare a sesiunilor prevăzute la alin. (1), care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea acesteia;b) sumele destinate finanțării în cadrul programului și repartizarea lor în funcție de categoriile de solicitanți, care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea perioadei prevăzute la lit. a);c) formularele utilizate în cadrul procesului de analiză a dosarelor;d) componența comisiilor de analiză și soluționare a contestațiilor;e) proceduri privind depunerea dosarelor de acceptare/ validare și procesul de decontare.  +  Articolul 7Prima de casare și ecobonusurile(1) Solicitantul beneficiază de prima de casare la achiziționarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a cel puțin un autovehicul uzat. Cu excepția cazului în care se achiziționează o motocicletă, la achiziționarea unui autovehicul nou, solicitantul poate preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (3) lit. c).(2) Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2 km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou, astfel:a) pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 160 g CO_2/km în sistem WLTP;b) pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, conform informațiilor înscrise în COC.(3) Cuantumul primei de casare este de:a) 6.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;b) 6.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;c) 9.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.(4) La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:a) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WLTP;b) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;c) 3.000 lei, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;e) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2/km în sistem WMTC.(5) În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește mai multe dintre caracteristicile prevăzute la alin. (4), ecobonusurile se pot cumula.(6) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49 pct. 4 (valorile WLTP) sau în alte documente relevante. Excepție fac autovehiculele categoria L3e/L4e, pentru care cantitatea de emisii de CO_2/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, la rubrica 4.0.3.(7) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi. Prin excepție, prima de casare poate fi cumulată cu operațiunile finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.(8) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din prețul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin program.(9) Acordarea primei de casare solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(11) În situația în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (9) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, AFM comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate; în caz contrar, solicitarea va fi nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Participarea persoanei fizice în program  +  Articolul 8Condiții de acordare a primei de casare persoanei fiziceBeneficiază de prima de casare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are domiciliul sau reședința în România;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;e) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;f) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;g) achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.  +  Articolul 9Cedarea autovehiculului uzat către persoana fizică(1) În cadrul programului, solicitantul care nu deține un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, cu condiția asumării în favoarea sa de către cedent a obligațiilor de predare spre distrugere și radiere din circulație a autovehiculului uzat.(2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declarației din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid.(3) Anterior semnării declarației prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul Notei de înscriere.(4) Solicitantul și cedentul se supun condițiilor și termenelor prezentului ghid.(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepția situației în care solicitantul renunță la achiziționarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obține prima de casare sau spre a emite pretenții de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM și producătorul validat nu răspund față de solicitant pentru eventualele prejudicii cauzate acestuia de către cedent.(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulți solicitanți, cu același autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitanților din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.(7) Solicitantul depune la producătorul validat dosarul de participare conținând documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), cu excepția celor de la lit. b), c) și d), în situația în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, mențiunile cu privire la autovehiculul uzat evidențiate în documentul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. e) nu sunt necesare.  +  Articolul 10Obținerea notei de înscriere de către persoana fizică(1) Înscrierea solicitantului constă în:a) identificarea acestuia și constatarea eligibilității, în baza documentelor prezentate;b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;c) introducerea în aplicație a informațiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, la solicitantul finanțării și la autovehiculul uzat;d) generarea automată a notei de înscriere și eliberarea acesteia solicitantului. Pentru achiziționarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere. În cazul în care solicitantul intenționează să predea spre casare două autovehicule uzate, informațiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.(2) Pentru înscrierea în program, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al solicitantului care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV.(3) În cazul unor situații particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), solicitantul prezintă producătorului validat și alte documente, după caz:a) certificatul de moștenitor sau, în situația succesiunii pe cale judecătorească, sentința civilă definitivă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; atunci când certificatul de moștenitor ori sentința civilă atestă existența mai multor moștenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou;b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; în cazul moștenitorului/comoștenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou;c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou;d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;e) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, eliberat de către autoritatea competentă material și teritorial, în situația în care adresa de domiciliu ori de reședință înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“, sau prezentarea unei declarații pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reședință, semnată de către solicitant;f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației, achiziționării autovehiculului nou; în această situație se va prezenta și actul care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“.(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă a programului.(5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3) și introducerea în aplicație a datelor solicitate.(6) Nota de înscriere este valabilă 300 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși data de 25 noiembrie.(7) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la alin. (6), dar până la data predării autovehiculului uzat în vederea casării.(8) Solicitantul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(9) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(10) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfășurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.  +  Articolul 11Casarea și radierea autovehiculului uzat de către persoana fizică(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, solicitantul înscris procedează la:a) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării și emiterii certificatului de distrugere;b) radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat și obținerea certificatului de radiere;c) transmiterea către producătorul validat a informațiilor privind casarea și radierea autovehiculului uzat.(2) Tot în termenul de valabilitate a notei de înscriere și numai după confirmarea de către aplicație a informațiilor aferente autovehiculului uzat, potrivit procedurii de la art. 10 alin. (1) lit. c), producătorul validat introduce în aplicație data casării, informațiile privind colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea și data radierii.  +  Articolul 12Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat și beneficiarul procedează la:a) efectuarea formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;b) emiterea și introducerea facturii în aplicație, precum și eliberarea certificatului de conformitate, de către producător.(2) Notele de înscriere pentru care nu s-au introdus în aplicație facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.  +  Articolul 13Monitorizarea persoanei fizice(1) Este obligatorie înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(2) Este interzisă beneficiarilor înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele noi sunt achiziționate în sistem leasing.(3) Beneficiarul este obligat la restituirea finanțării, dacă, în perioada în care operează condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), autovehiculele noi sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.(4) În orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziționate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare, precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care a beneficiat în cadrul programului cu titlu de primă de casare și/sau ecobonusuri.  +  Capitolul III Participarea persoanei juridice în program  +  Articolul 14Condiții de acordare a primei de casare persoanei juridice(1) Beneficiază de prima de casare următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat, cu sediul profesional în România:a) unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului;b) unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;c) instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;d) organizația neguvernamentală;e) unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România;f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;g) societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;h) unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) entități fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială;j) organizațiile profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispozițiilor legale speciale;k) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.(2) Beneficiază de prima de casare persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a obținut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere și contractul de finanțare;c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;d) a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;e) a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;f) achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.  +  Articolul 15Criterii de eligibilitate a persoanei juridicePoate participa în cadrul programului solicitantul care îndeplinește următoarele criterii de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de acceptare:a) acționează în nume propriu;b) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;d) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, radiere, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;e) desfășoară activități economice pe teritoriul României și nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;g) nu are activitatea principală și nu desfășoară activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013; prin urmare, autovehiculul ce urmează a fi achiziționat prin program nu va fi utilizat pentru desfășurarea acestor activități și nici pentru transport rutier de mărfuri;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași autovehicul care urmează a fi achiziționat prin program, cu excepția operațiunilor finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.  +  Articolul 16Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;c) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;f) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;g) declarația pe propria răspundere privind activitatea principală, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.  +  Articolul 17Depunerea dosarului de acceptareProcedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de acceptare, precum și alte instrucțiuni și informații relevante se elaborează la nivelul instituției, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 18Procesul de analiză a documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării(1) Comisia de analiză verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate.(2) În procesul de analiză, Comisia poate solicita, o singură dată pentru același motiv, remedierea/clarificarea documentației depuse pentru motive referitoare la: formularele prevăzute în ghid și/sau documentele care sunt ilizibile, care sunt prezentate sub altă formă decât cea solicitată sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete.(3) Documentele transmise vor atesta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.(4) În situația prevăzută la alin. (2), AFM publică săptămânal, în vederea remedierii, pe pagina proprie de internet, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitatea de remediere; de asemenea, comunică acestora prin e-mail posibilitatea remedierii.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei, solicitantul are posibilitatea să transmită documentele solicitate, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare.(6) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi transmise către AFM conform procedurii publicate pe pagina de internet a instituției.(7) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a) lipsa sau ieșirea din perioada de valabilitate a unui document;b) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;c) nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5).(8) În situația în care din analiza dosarului de acceptare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, dosarul va fi respins.(9) În funcție de respectarea condițiilor prevăzute în ghid, Comisia de analiză propune acceptarea/respingerea dosarelor, inclusiv după aplicarea procedurii referitoare la remediere.(10) Comitetul director al AFM avizează dosarele propuse spre aprobare și aprobă lista dosarelor propuse spre respingere. Comitetul de avizare al AFM aprobă finanțarea dosarelor avizate de către Comitetul director.(11) Comitetul director și cel de avizare pot solicita informații și/sau documente suplimentare referitoare la dosarele de acceptare.(12) Aprobarea finanțării solicitanților care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora și prevăzute prin schema de minimis.(13) Listele solicitanților acceptați/respinși se publică pe pagina de internet a AFM.(14) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților prin e-mail.(15) Dosarele de acceptare se aprobă potrivit prevederilor prezentului articol, în mod continuu, pe toată durata de desfășurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.  +  Articolul 19Contestarea rezultatului(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva deciziilor Comitetului director și/sau hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 18 alin. (13).(2) Contestația va fi transmisă AFM, în termenul prevăzut la alin. (1), conform procedurii elaborate și aprobate la nivelul AFM, publicată pe pagina de internet a instituției.(3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătura digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului, după caz, și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale solicitantului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum și împuternicirea notarială sau avocațială, după caz;c) numărul unic de înregistrare atribuit dosarului de acceptare, după caz;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.(5) Împotriva deciziei de soluționare a contestației, solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Cedarea autovehiculului uzat către persoana juridică(1) În cadrul programului, solicitantul care nu deține un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, sub condiția asumării în favoarea sa de către cedent a obligațiilor de predare spre distrugere și radiere din circulație a autovehiculului uzat.(2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declarației din nota de înscriere, prevăzută în anexa la contractul de finanțare.(3) Anterior semnării declarației prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d)-f), care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului.(4) Solicitantul și cedentul se supun condițiilor și termenelor prezentului ghid.(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepția situației în care solicitantul renunță la achiziționarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obține prima de casare sau spre a emite pretenții de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM și producătorul validat nu răspund față de solicitant pentru eventualele prejudicii aduse acestuia de către cedent.(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulți solicitanți, cu același autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitanților din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.(7) Solicitantul depune la producătorul validat dosarul de participare conținând documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), cu excepția celor de la lit. d), e) și f), în situația în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, mențiunile cu privire la autovehiculul uzat evidențiate în documentul prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. b) nu sunt necesare.  +  Articolul 21Perfectarea contractului de finanțare și obținerea notei de înscriere de către persoana juridică(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 18 alin. (13), solicitantul acceptat se înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare, cu excepția anului 2024, când data-limită este 25 noiembrie, la oricare dintre producătorii care au încheiat contract cu AFM. Nerespectarea termenului se consideră renunțare la finanțare. Excepție face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege.(2) Înscrierea solicitantului constă în:a) identificarea solicitantului în baza documentelor prevăzute la alin. (3);b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanților acceptați de către AFM și corespondența cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situația în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce privește forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a solicitantului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidențiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale și din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;d) introducerea în aplicație a informațiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, solicitantul finanțării și autovehiculul uzat;e) generarea automată a contractului de finanțare și a notei de înscriere și eliberarea acestora solicitantului. Pentru achiziționarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere și un contract de finanțare, indiferent dacă se predau două autovehicule uzate spre casare.(3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantului, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat și să achiziționeze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat și achiziționează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înființare/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“;d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“;e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“;f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.(4) La momentul perfectării contractului de finanțare, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere.(5) Este exclusă înscrierea solicitantului acceptat, în același timp și cu același autovehicul uzat, la 2 sau mai mulți producători validați. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiții atrage anularea tuturor contractelor de finanțare și a notelor de înscriere astfel obținute și excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(6) Nota de înscriere este valabilă 300 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenționează să predea spre casare două autovehicule uzate, informațiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.(7) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la alin. (6), dar până la data predării autovehiculului uzat în vederea casării.(8) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat contractul de finanțare și nota de înscriere, în original. Producătorul anulează contractul de finanțare și nota de înscriere și actualizează în aplicație informațiile aferente acestora.(9) Solicitantul care și-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la același sau la un alt producător validat, în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(10) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.  +  Articolul 22Casarea și radierea autovehiculului uzat de către persoana juridică(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, solicitantul înscris procedează la:a) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării și emiterii certificatului de distrugere;b) radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat și obținerea certificatului de radiere;c) transmiterea către producătorul validat a informațiilor privind casarea și radierea autovehiculului uzat.(2) Tot în termenul de valabilitate a notei de înscriere și numai după confirmarea de către aplicația informatică a informațiilor aferente autovehiculului uzat, potrivit procedurii de la art. 21 alin. (2) lit. c), producătorul validat introduce în aplicație data casării, informațiile privind colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea și data radierii.  +  Articolul 23Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana juridică(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat și beneficiarul procedează la:a) efectuarea formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;b) emiterea și introducerea facturii în aplicație, precum și eliberarea certificatului de conformitate de către producător.(2) Notele de înscriere pentru care nu s-au introdus în aplicație facturi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate.  +  Articolul 24Monitorizarea persoanei juridice(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către AFM.(2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanțarea este achiziționat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.(3) Este obligatorie înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.(4) Este interzisă înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziției, inclusiv în situația în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.(5) Beneficiarul este obligat la restituirea finanțării dacă în perioada în care operează condițiile prevăzute la alin. (3) și (4) autovehiculele noi sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.(6) În orice situație, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința organelor de urmărire/ recuperare/executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (3) și (4), precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care au beneficiat în cadrul programului, cu titlu de primă de casare și/sau ecobonusuri.(7) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată.(8) În situația în care AFM constată nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (3) și (4), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective. În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența, AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate.(9) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (8) se realizează în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de recuperare a finanțării prevăzută în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.124/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu“ și „Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanțare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis“.  +  Capitolul IV Producătorul  +  Articolul 25Criterii de eligibilitate(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511 și/sau comercializarea motocicletelor, conform CAEN rev. 2, cod 4540;c) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.(2) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/ partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou.  +  Articolul 26Conținutul dosarului de validareDosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de validare a producătorului, completat integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul constatator/furnizare informații emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social producătorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă și varianta INFOCERT;d) actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată.  +  Articolul 27Depunerea dosarului de validareProcedura cuprinzând modul de transmitere a dosarului de validare, precum și alte instrucțiuni și informații relevante se elaborează și se aprobă prin dispoziția președintelui AFM și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituției.  +  Articolul 28Validarea producătorului(1) Validarea producătorului se face pentru toată perioada de desfășurare a programului și are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de comisia de validare în vederea stabilirii îndeplinirii conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate.(2) Atrag respingerea dosarului de validare:a) cererea de validare și documentele ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații ce se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și constatarea de neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(3) Comisia de validare înaintează președintelui AFM lista dosarelor propuse spre validare și lista dosarelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(4) Președintele aprobă prin dispoziție lista dosarelor propuse spre respingere și lista dosarelor propuse spre validare.(5) Lista dosarelor de validare respinse și lista dosarelor de validare aprobate se publică pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 29Contestarea rezultatului(1) Producătorii pot formula contestație împotriva dispoziției președintelui AFM în termen de 30 zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 28 alin. (5).(2) Contestația va fi transmisă AFM, în termenul prevăzut la alin. (1), conform procedurii elaborate și aprobate la nivelul AFM, publicată pe pagina de internet a instituției.(3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului producătorului, după caz, și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului producătorului, precum și împuternicirea notarială sau avocațială, după caz;c) numărul unic de înregistrare atribuit de către AFM dosarului de validare;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) Soluționarea contestațiilor formulate se face în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.(5) Împotriva deciziei de soluționare a contestației, producătorul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30Contractul de participare în vederea decontării(1) Contractul de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia AFM asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate beneficiarilor în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc cel puțin următoarele:a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;b) data depunerii documentelor necesare decontării;c) drepturile și obligațiile AFM, precum și drepturile și obligațiile producătorului validat.(3) În vederea perfectării contractului de participare cu AFM, după validare, producătorul se angajează să prezinte dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului cu extensia 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“.(4) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(5) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(6) Contractul se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiția menținerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, AFM furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicație.(10) Lista producătorilor validați în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu AFM, se publică pe pagina de internet a instituției în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de participare.  +  Capitolul V Modalitatea de decontare  +  Articolul 31Decontarea primei de casare(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validați a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.(2) Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de decontare și a documentelor anexate acesteia, precum și alte instrucțiuni necesare procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituției.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 32Păstrarea documentelor(1) Producătorii validați și solicitanții acceptați au obligația să păstreze documentele transmise în vederea validării/acceptării în cadrul programului, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea AFM.(2) Neprezentarea unuia dintre documentele care fac parte din dosarul de validare/acceptare atrage anularea finanțării și recuperarea sumelor finanțate.  +  Articolul 33Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Datele cu caracter personal ale beneficiarilor și ale terților sunt prelucrate respectând prevederile legale. AFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin înscrierea la producătorul validat sau depunerea cererii de finanțare, beneficiarul declară că este de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de participare, producătorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(3) În vederea verificării corectitudinii și realității datelor vizând solicitanții participanți la program, AFM poate încheia, în condițiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituții sau autorități publice, competente material și teritorial.  +  Articolul 34Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și prima de casare.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 35Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a instituției, www.afm.ro.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 36Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncționalități ale aplicației), terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 37Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 38AnexeAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de validare a producătorului
  Nr. de înregistrare la AFM .........................................................Denumirea completă a producătorului ............................................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............................., cont nr. ......................., deschis la Trezoreria ................................................................Adresa sediului social: localitatea ............................., str. .................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ................, cod poștal .............., telefon (fix și mobil) ................., e-mail .........................., website ..................... Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .........................................................,(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)cod numeric personal ..................., domiciliat/cu reședința în localitatea ................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........................., e-mail .............................. Prin prezenta cerere solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu AFM.În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marcaSistem de propulsieAutonomie [km] între ....-....Emisii de CO_2 [g/km] între ....-....Preț de bază cu TVA inclus [euro]
  Tip*)Capacitate cilindrică [cmc] între ....-....Putere maximă [kW]/[CP] între ....-....
  1.
  2.
  3.
  „n“
  *) Se înscrie, după caz:– termic (motor cu ardere internă);– hibrid.Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele și pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizat(ți), având următoarele atribute de identificare:1. Denumirea ........................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........................, înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate ....................................... (comerțul cu autovehicule)2. Denumirea ..............................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................................., înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate .................................... (comerțul cu autovehicule)3. Denumirea ....................................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .............................., înregistrat în localitatea ......................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ....................., e-mail .........................., obiect de activitate ...................................... (comerțul cu autovehicule)Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activități economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. a) și nici pentru orice altă situație similară;c) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și copie;d) nu am furnizat informații false/documente false;e) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor prelucrate.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ........................
  Funcția ..............................................
  Semnătura ........................................
  Data ........................
  NOTĂ:Cererea de validare care conține ștersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, precum și cea incompletă sau care conține date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT
  de participare în vederea decontării
  Nr. ......... din ..................
  Între părțile contractante: Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ............, cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin ................................. - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și................................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poștal ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr. ................, cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ................... deschis la Trezoreria .........................., reprezentată legal prin ................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător,a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM plătește producătorului sumele solicitate în cererea de decontare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare și a ecobonusurilor obținute de către beneficiarii programului, denumiți în continuare solicitanți.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.1.3. Cuantumul primei de casare este de:a) 6.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;b) 6.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;c) 9.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.1.4. Prima de casare se acordă în funcție de cantitatea de emisii de CO_2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou achiziționat, astfel:a) pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 160 g CO_2/km în sistem WLTP;b) pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, conform informațiilor înscrise în COC.1.5. La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:a) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WLTP;b) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;c) 3.000 lei se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;e) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă, al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2/km în sistem WMTC.1.6. În situația în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplinește una dintre caracteristicile prevăzute la pct. 1.5, ecobonusurile se pot cumula.1.7. Prima de casare se scade de către producător din prețul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.1.8. Decontarea sumelor se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:a) .........................., cu sistem de propulsie .........................;b) .........................., cu sistem de propulsie .........................;c) .........................., cu sistem de propulsie ..........................  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 15 iunie 2025 inclusiv.  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ........... deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoțită de documentele obligatorii prevăzute în procedura aprobată de AFM, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite. Plata se efectuează până la acoperirea integrală a sumelor la care este îndreptățit producătorul, în condițiile respectării de către acesta a clauzelor prezentului contract.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 2020-2024, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de AFM.3.6. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecărei luni, cu excepția lunii noiembrie 2024, când cererea de decontare se depune la data de .................... .Cererea de decontare depusă în luna noiembrie 2024 este ultima din cadrul programului.3.7. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită pentru depunerea cererii de decontare este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare.3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Producătorul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenții autorizați/partenerii autorizați declarate/declarați în cererea de validare aprobată de AFM; în cazul în care producătorul validat dorește să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului și prin alte/alți puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați care nu au fost declarate/declarați în cererea de validare, va solicita în scris AFM actualizarea listei;c) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenți autorizați/parteneri autorizați, vor purta în mod expres mențiunea că sunt emise în numele și pentru producător;d) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;e) să permită reprezentanților AFM accesul la sediul său social și punctele sale de lucru, precum și la sediul social și punctele de lucru aparținând agenților sau partenerilor săi autorizați, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;f) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvență sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricționate activitățile economice ori se află într-o altă situație similară legal reglementată;h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă și/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;j) să prezinte, în perioada 10 ianuarie-10 februarie, anii 2021-2024, certificatul constatator/de furnizare de informații în original, în copie legalizată sau eliberat online, în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;k) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă și sistem de propulsie), în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă și sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situație în care va pune la dispoziția AFM orice alt document relevant pentru aprobarea solicitării;l) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;m) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;n) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă și în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu;o) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și reducerile acordate din Fondul pentru mediu sub forma primei de casare și ecobonusului; regula se aplică întocmai și în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate și promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu;p) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;q) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, precum și concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea;r) să justifice în scris solicitantului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;s) să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal aparținând solicitanților participanți în cadrul programului și să păstreze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia;ș) în situația în care achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilității notei de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, din al cărui preț de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare și, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului;t) să răspundă pentru implicațiile de orice natură, generate de neîndeplinirea obligației de informare a solicitantului înscris cu privire la rezultatul verificării informațiilor, termenul stabilit pentru achiziționarea autovehiculului nou, precum și pentru implicațiile de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităților de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou;ț) să înscrie solicitanții în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validați care au încheiat contracte de participare, publicată pe pagina de internet a AFM;u) să își asume responsabilitatea în ceea ce privește înscrierea solicitantului în aplicație;v) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului.4.2. AFM se obligă:a) să asigure decontarea în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția producătorului informațiile legate de decontarea și plata sumelor solicitate de acesta;c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicație;d) să permită accesul producătorului la aplicație în vederea introducerii informațiilor sau corectării ori completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze producătorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației și care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicație.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat/nou și/sau solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale producătorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicație, în mod corect și în timp util, informațiile privind solicitantul înscris și autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare;c) nu comunică solicitantului înscris rezultatul verificării informațiilor, la data afișării acestuia de către aplicație sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.5.3. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Producătorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera contractul de finanțare și/sau nota de înscriere solicitantului sau pentru refuzul de a efectua formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou solicitantului înscris.5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a decontării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către producător în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului.  +  Articolul 6Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională sau i-au fost suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situație similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. d), precum și pentru orice altă situație similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.6.2. Încetarea prezentului contract în condițiile prevăzute la pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecință recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile privind forța majoră se aplică și în situația cazului fortuit.  +  Articolul 8CesiuneaPrezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031;b) pentru producător: ..............., cod poștal ............; în cazul în care producătorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax, la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ......................................................................;b) pentru producător: ........................................................... .10.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai producătorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.10.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.10.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  ...........................................
  Direcția economică
  Director,
  ...........................................
  Direcția juridică
  Director,
  ...........................................
  Șef Serviciul analiză și avizare,
  ...........................................
  Consilier juridic,
  ...........................................
  Direcția generală proiecte
  Director general,
  ...........................................
  Direcția implementare proiecte
  Director,
  ...........................................
  Referent de specialitate,
  ...........................................
  Societatea ............ - S.A./S.R.L.
  ...........................................
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  ...........................................
   +  Anexa nr. 3la ghidNr. de înregistrare ............................/................................(Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicație.)
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  a solicitantului persoană fizică
  I. ÎNSCRIEREPrin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,Societatea ......................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ...., ap. ..., județul/sectorul .................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ..........., e-mail ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ........................... cu nr. ...../..../................., cod de identificare fiscală ..........................., cont nr. ................., deschis la Trezoreria ......................., prin reprezentant legal^1) ........................., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ....../....../.............. încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,^1) Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ............................., cod numeric personal ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip .........., seria ......... nr. ........, eliberat de către ................. la data de ..............., având domiciliul/reședința în România, localitatea ..................., str. .................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. .........., ap. ........, județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) .............., e-mail ..................., denumit/denumită în continuare solicitant înscris,cu concursul cedentului/nu este cazul:• domnului/doamnei ................................, cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria ........... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de .................................^1), cod numeric personal ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ............., eliberat de către .............. la data de .................., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ................., e-mail ................./nu este cazul;• ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr. .............., cod de identificare fiscală ......................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea.............................., str.. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ....................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ......................................, e-mail ................................., reprezentat/reprezentată de către ..................................^1), cod numeric personal ........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ..........................., str. .................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.În baza dosarului de participare constituit și înregistrat cu nr. ........../......... și care cuprinde următoarele documente:a) actul de identitate al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .................... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;b) act de identitate tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., pe numele împuternicitului solicitantului ..................................., având domiciliul/reședința în România, localitatea........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ........, e-mail ........../nu este cazul;c) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal/împuternicit/delegat/desemnat al cedentului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .......... la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;d) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;e) actul de înființare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;f) Certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformității se va restitui originalul.);g) cartea de identitate a vehiculului seria ......, nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformității se va restitui originalul.);h) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată "conform cu originalul"/actul doveditor cu titlul ............., înregistrat cu nr. ...../.............., eliberat de către structura proprie de specialitate .......... (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;i) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ........................../.........., eliberat de către ..................................., în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;j) Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, înregistrat cu nr. ........................../.........., emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV;k) Certificatul de moștenitor/Sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ...... nr. ......, emis/emisă de către ........... la data de ...................., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): ........./nu este cazul;l) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../....................... de către Biroul Notarului Public ............................, cu sediul în localitatea ....................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../.................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;n) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ................., reprezentat legal de către părinte/tutore ......................, cod numeric personal ........................., act de identitate tip ............, seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;o) Decizia nr. ............./..........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;p) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ....... nr. .............., eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui din .......... în ......... - solicitant/cedent/nu este cazul;q) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință sau declarație pe propria răspundere -solicitant/cedent/nu este cazul;r) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ............., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației și achiziționarea autovehiculului nou/numai achiziționarea autovehiculului nou/nu este cazul;s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......../.......... de către Biroul Notarului Public ................, cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației/nu este cazul sau actul administrativ, în copie „conform cu originalul“ (pentru situația în care cedentul este instituție publică).Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2) și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ..................................^2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicație, AFM verifică informațiile privind solicitantul/cedentul autovehiculului uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ..................
  Declarația solicitantului
  Subsemnatul/Subsemnata, ................., în calitate de solicitant înscris/reprezentant legal/împuternicit al solicitantului înscris, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm opțiunea de a achiziționa un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;b) mă oblig la înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele meu, a autovehiculului nou achiziționat, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent la autoritățile competente din România, pe numele meu, la finalul perioadei de leasing;d) nu voi înstrăina autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing;e) în situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la lit. b)-d), autovehiculul nou achiziționat prin program este supus unor proceduri de urmărire, recuperare sau valorificare, mă oblig la restituirea finanțării;f) în orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la lit. b)-d), precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;g) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;h) doresc să beneficiez de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menționat la lit. a)/nu este cazul;i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea mea de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul meu, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate/nu este cazul;j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare a programului sau în scopul elaborării de situații și statistici.Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.Data ........................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  ..............................................
  Solicitant,
  ..............................................

  Declarația cedentului
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;c) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligațiilor asumate este în sarcina mea, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate;e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul de a obține prima de casare și/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM și nu pot emite pretenții, de orice natură, în sarcina acestora;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare a programului sau în scopul elaborării de situații și statistici.Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare și radierea din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct în favoarea altui solicitant și nici nu am susținut solicitantul actual în fața altui producător validat.Data ........................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  ..............................................
  Cedent,
  ..............................................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERIILa data de ..........., aplicația a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul .......................Observații: ..................................................Data ...........Semnăturile autorizate ale producătorului validat.....................................................................Solicitant,...................Cedent,..........................NOTĂ:În urma corectării datelor, la data de ....................., aplicația a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul ...........................Observații: ............................................................................Data ...................Semnăturile autorizate ale producătorului validat..............................................Solicitant,..............................................Cedent,..............................................III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARESocietatea.............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .....................................Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de:solicitant înscris/împuternicit al solicitantului înscris/reprezentant legal al solicitantului înscris;reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Data ................Semnăturile autorizate ale producătorului validat..............................................Solicitant,..............................................Cedent,..............................................IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARELa data de ................., aplicația a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ......................................Observații: ...............................................................................Data ...........................Semnăturile autorizate ale producătorului validat..............................................Solicitant,..............................................Cedent,..............................................Prezenta notă de înscriere a fost realizată în (2) două/(3) trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.
   +  Anexa nr. 4la ghidNr. de înregistrare ........./.............(Se completează la eliberarea contractului de finanțare și notei de înscriere cu numărul și data generate de aplicație.)
  CONTRACT
  de finanțare nerambursabilă
  Nr. ....../N/..................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. RO23TREZ70620I185000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM, și solicitantul având datele de identificare din nota de înscriere, anexă la prezentul contract, în calitate de beneficiar al finanțării, denumit în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract, în baza Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ghid de finanțare.  +  Articolul 1Obiectul contractuluiAFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea autovehiculului nou, conform datelor din nota de înscriere, anexă la prezentul contract.  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract se încheie concomitent cu nota de înscriere, anexă la contract, și produce efecte de la data semnării lui de către beneficiar și până la stingerea tuturor obligațiilor asumate de părți în cadrul programului, prevăzute în ghidul de finanțare și actele subsecvente.  +  Articolul 3Modalitatea de finanțare și obligațiile părților(1) AFM se obligă să asigure finanțarea și plata aferentă acesteia în condițiile prevăzute în ghidul de finanțare și actele subsecvente.(2) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile ghidului de finanțare și ale notei de înscriere, anexă la contract, în vederea obținerii finanțării.(3) Beneficiarul se obligă să transmită:a) în maximum 7 zile de la primirea solicitării de la AFM, orice informație legată de participarea în program;b) în maximum 2 zile de la apariția unei situații care poate să atragă nerespectarea obligațiilor asumate prin participarea în program, cum ar fi procedura de dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională.  +  Articolul 4Răspundere contractuală(1) În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficiențelor constatate.(2) În situația în care beneficiarul nu remediază deficiențele în termen de maximum 30 de zile de la recepționarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanțării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.  +  Articolul 5Forța majoră și cazul fortuit(1) Prin forță majoră/caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.(2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(3) Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(5) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune: a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese; b) modificarea contractului.(7) Prevederile privind forța majoră se aplică și în situația cazului fortuit.  +  Articolul 6Jurisdicție(1) Prezentul contract se supune legislației române.(2) Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(3) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 7NotificăriOrice notificare, solicitare sau sesizare se face numai în scris, la adresele părților, stipulate în prezentul contract:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: afm@afm.ro, fax: 031.438.16.65;b) pentru beneficiar: conform datelor introduse în nota de înscriere.  +  Articolul 8Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.(2) Prezentul contract, însușit de către reprezentantul legal al AFM, a fost încheiat în trei exemplare, toate având aceeași valoare juridică.
  Beneficiar,
  ...........................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  ...........................
  AFM,
  ...........................
   +  ANEXĂla contractul de finanțare
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  I. ÎNSCRIERESocietatea ................................. - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ....................., str. ......................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, e-mail: ........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................................... cu nr. ...../..../..............., cod de identificare fiscală ........................., cont nr. ..................., deschis la Trezoreria ..........................., prin reprezentant legal^1 ....................... -, având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, denumit în continuare program, titular al Contractului de participare nr. ..../..../....... încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM,confirmă înscrierea în cadrul programului a ...............................(denumirea persoanei juridice sau a entității juridice fără personalitate juridică)..................,înregistrat/înregistrată la .......................... cu nr. .................., cod de identificare fiscală ................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ..............................., str. ............................. nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ..............................., cod poștal ...................., telefon (fix și mobil) ............, e-mail ...................., reprezentat/reprezentată de către .......^1, cod numeric personal .................................., posesor al actului de identitate tip ......, seria ......... nr. .........., eliberat de către ................... la data de ..................., domiciliat/cu reședința în România, localitatea ............................., str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ................, e-mail ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant înscris,^1 Poate fi completată și semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condițiile în care la nota de înscriere se atașează documentul de împuternicire.cu concursul cedentului/nu este cazul:• domnului/doamnei ................................, cod numeric personal...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., e-mail ................., reprezentat/reprezentată prin împuternicire de ...........................^1, cod numeric personal ....................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ............., eliberat de către ...................... la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ................., cod poștal ................, telefon (fix și mobil) ......................., e-mail ................./nu este cazul;• ......................................., înregistrat/înregistrată la ................. cu nr. .............., cod de identificare fiscală....................., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea .................................., str. ..................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ....................., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ................, e-mail: ........................, reprezentat/reprezentată de către ..................^1, cod numeric personal........................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....., seria .... nr. ...., eliberat de către .............. la data de ............., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ................, str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............., e-mail ................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/desemnat/delegat/nu este cazul.În baza dosarului de participare constituit și înregistrat cu nr. ....../......... și care cuprinde următoarele documente:a) actul de înființare a solicitantului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“;b) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal/delegat/desemnat al solicitantului, tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către .................. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie;c) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;d) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, în copie, în cazul prezentării actului de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă solicitantul/nu este cazul;e) Certificatul de înmatriculare nr. ................., eliberat de către ............... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformității se va restitui originalul.);f) Cartea de identitate a vehiculului seria ...... nr. ........., eliberată de către ......... la data de .........., în original sau în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat (După verificarea conformității se va restitui originalul.);g) actul doveditor cu titlul ........., înregistrat cu nr. ......./........, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor ..................., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul............., înregistrat cu nr. .../...., eliberat de către structura proprie de specialitate ......... (în cazul instituției din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;h) actul de înființare a cedentului/certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerțului, în copie certificată „conform cu originalul“/nu este cazul;i) actul de identitate al cedentului sau al reprezentantului legal al cedentului, tip ....., seria ...... nr. ........, eliberat de către .............. la data de .........., în termen de valabilitate, în copie/nu este cazul;j) actul de identitate al împuternicitului cedentului/împuternicitului reprezentantului legal al cedentului/persoana delegată/desemnată, tip .........., seria ...... nr. ........., eliberat de către .......... la data de .........., cu domiciliul/reședința în România, localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............................., cod poștal ..........., telefon (fix și mobil) ........, e-mail ........../nu este cazul;k) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care reprezintă cedentul/nu este cazul;l) Certificatul de moștenitor/Sentința civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ........ nr. ........, emis/emisă de către ............. la data de .................., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, care atestă calitatea de moștenitor/comoștenitori al/ai autovehiculului uzat a următoarei/următoarelor persoane (numele și prenumele, cod numeric personal): ............./nu este cazul;m) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................/..................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că solicitantul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;n) Împuternicirea notarială autentificată cu nr. ................../...................... de către Biroul Notarului Public ......................., cu sediul în localitatea ..................., în copie, din care rezultă că cedentul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în numele, pe seama și în interesul tuturor comoștenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;o) Decizia nr. ......./........., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ................, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ............................, în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului în numele, pe seama și în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidența circulației și achiziționării autovehiculului nou/nu este cazul;p) Decizia nr. ....../..............., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă .............., în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, privindu-l pe moștenitorul/comoștenitorul minor ..........................., în vârstă de ....... ani, cod numeric personal ............................, reprezentat legal de către părinte/tutore .............................................., cod numeric personal ........................., act de identitate tip ......., seria ........ nr. ..........., eliberat de către .......... la data de .........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice, pe seama și în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat și radierii autovehiculului uzat din evidența circulației/nu este cazul;q) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie certificată „conform cu originalul“, seria ............ nr. ......, eliberat de către .........., care atestă schimbarea/modificarea numelui și/sau prenumelui, din .......... în .................. - solicitant/cedent/nu este cazul;r) documentul doveditor, în copie, nr. ....../........., eliberat de către ............. și care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reședință/sediu/sediu social/sediu profesional sau declarație pe propria răspundere - solicitant/cedent/nu este cazul;s) împuternicire notarială autentificată cu nr. ......../.......... de către Biroul Notarului Public ..................., cu sediul în localitatea ............., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama și în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat și radierea acestuia din evidența circulației/nu este cazul sau actul administrativ în copie „conform cu originalul“ (în cazul instituțiilor publice).Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării^2 și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .............................................................................................^2 În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicație, AFM verifică informațiile privind solicitantul/cedentul și autovehiculul uzat și confirmă sau infirmă corectitudinea și realitatea acestora, cu afișarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afișează și motivul care stă la baza acesteia.Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ..................
  Declarația solicitantului
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de reprezentant legal al solicitantului/împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului/persoană delegată/desemnată a solicitantului înscris, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm opțiunea de a achiziționa un autovehicul nou, sub beneficiul primei de casare, de la producătorul validat emitent al prezentei note;b) mă oblig la înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele solicitantului, a autovehiculul nou achiziționat în termen de 90 de zile de la emiterea facturii de către producătorul validat;c) în cazul în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing, mă oblig să îl înmatriculez permanent la autoritățile competente din România, pe numele solicitantului, la finalul perioadei de leasing;d) nu voi înstrăina autovehiculul nou achiziționat în cadrul programului pe o perioadă de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculul nou este achiziționat în sistem leasing;e) în situația în care, pe durata în care operează condițiile impuse prin prevederile de la lit. b)-d), autovehiculul nou achiziționat prin program este supus unor proceduri de urmărire, mă oblig la restituirea finanțării;f) în orice situație care poate conduce la scoaterea din patrimoniu a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la lit. b)-d), precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului;g) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare;h) doresc ca solicitantul să beneficieze de concursul cedentului, în vederea atingerii scopului menționat la lit. a)/nu este cazul;i) sunt de acord că neîndeplinirea celor asumate în favoarea solicitantului de către cedent, din cauze imputabile acestuia, este pe riscul solicitantului, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate/nu este cazul;j) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare a programului sau în scopul elaborării de situații și statistici.Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul nu s-a înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
  Data .................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  ............................................
  Solicitant,
  ............................................

  Declarația cedentului
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................, în calitate de cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/delegat/desemnat al cedentului, declar că informațiile prevăzute în prezenta notă sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Declar, de asemenea, că:a) îmi exprim în mod ferm asumarea predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;b) recunosc caracterul irevocabil al asumării predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, în favoarea solicitantului înscris;c) am fost informat cu privire la condițiile cumulative și termenele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru ca solicitantul să poată beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul acestuia de a beneficia de prima de casare;d) sunt de acord că neîndeplinirea imputabilă a obligațiilor asumate este în sarcina mea/cedentului, AFM și producătorul validat fiind exonerați de orice responsabilitate;e) prin asumarea voluntară, în favoarea solicitantului, a predării spre casare și radierii din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, nu am dreptul/cedentul nu are dreptul de a obține prima de casare și/sau ecobonusuri de la solicitant, producătorul validat sau AFM și nu pot/nu poate emite pretenții, de orice natură, în sarcina acestora;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare a programului sau în scopul elaborării de situații și statistici.Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că nu mi-am asumat predarea spre casare și radierea din circulație a autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct în favoarea altui solicitant și nici nu am susținut solicitantul actual în fața altui producător validat.Data .................
  Semnăturile autorizate ale producătorului validat
  ............................................
  Cedent,
  ............................................
  II. VERIFICAREA ÎNSCRIERIILa data de .............., aplicația a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul ...................Observații: ..............................................................................Data .................Semnăturile autorizate ale producătorului validat............................................Solicitant,............................................Cedent,............................................NOTĂ:În urma corectării datelor, la data de .............., aplicația a verificat datele înscrise la pct. I și a generat rezultatul .......................Observații: ...............................................................................Data ...........................Semnăturile autorizate ale producătorului validat............................................Solicitant,............................................Cedent,............................................III. COMPLETAREA DOSARULUI DE PARTICIPARESocietatea .............................. - S.R.L./S.A. confirmă că solicitantul/cedentul a transmis următoarele informații cu privire la autovehiculul uzat care are datele de identificare prevăzute la pct. I:a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;b) data radierii autovehiculului uzat.Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării și a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: .....................Subsemnatul/Subsemnata ................................, în calitate de:reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a solicitantului;cedent/împuternicit al cedentului/reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal/persoană delegată/persoană desemnată a cedentului,declar că informațiile înscrise în cadrul prezentului punct sunt verificate și corespund celor prezentate de mine.Data .................Semnăturile autorizate ale producătorului validat............................................Solicitant,............................................Cedent,............................................IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE PARTICIPARELa data de ..................., aplicația a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III și a generat rezultatul ...........................Observații: ...............................................................................Data .........Semnăturile autorizate ale producătorului validat.....................................................................Solicitant, ...................Cedent, ..........................Prezenta notă de înscriere a fost realizată în 2 (două)/3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru cedent.
   +  Anexa nr. 5la ghidNr. de înregistrare la AFM....../....../............
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a producătorului validat solicitant: ...................Forma juridică de organizare: .............................................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine ...../...../.............., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria .................................Adresa sediului social: localitatea ..................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., județul/sectorul .................., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) .........., e-mail ............, website ..................Reprezentat/Reprezentată legal de .................., în calitate de .........., prin .................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......................................., cod numeric personal ............................., posesor al actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .................., eliberat de către ...................... la data de ................., domiciliat/cu reședința în localitatea ......................................., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ............., telefon (fix și mobil) ..........., e-mail ..................În baza Contractului de participare nr. ......../....../.........., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ................. lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de documentele justificative, conform procedurii în vigoare privind decontarea.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020, cu modificările și completările ulterioare.Îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele solicitanților beneficiari, inclusiv în documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:
  Președinte
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Direcția economică
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Direcția generală proiecte
  Director general
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Direcția implementare proiecte
  Director
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Serviciul implementare ........................
  Șef serviciu
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
  Referent de specialitate
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ...........................................
   +  Anexa nr. 6la ghidNr. de înregistrare la AFM........./......../.......
  CERERE DE FINANȚARE
  1. Date generaleDenumirea completă a solicitantului: ...................................................................................................Forma juridică de organizare: ...............................................................................................................Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare: NU [ ] DA [ ]NOTĂ:În situația în care această rubrică nu este completată, se va considera că solicitantul nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare/Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și va respecta termenul prevăzut la art. 21 alin. (1) din ghidul de finanțare.Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, ..../.../....., cod de identificare fiscală ....................................................Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ................, str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............., cod poștal ........., telefon.........., e-mail ..............., website ..................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanțare și documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) .............................................., cod numeric personal ...................., domiciliat/cu reședința în localitatea ..................., str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........., et. ........., ap. ......., județul/sectorul ............., cod poștal ........, telefon............, e-mail ....................2. Finanțare solicitatăPrin prezenta, solicităm o finanțare nerambursabilă în sumă totală de ........... lei, formată din:A. suma de ...... lei, reprezentând un număr de .... prime de casare*);*) 6.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;6.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;9.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.B. suma de ...... lei, reprezentând un număr de .... ecobonusuri, după cum urmează:a) un număr de ..... ecobonusuri pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WLTP;b) un număr de ..... ecobonusuri pentru autovehiculul nou echipat cu motorizare GPL/GNC;c) un număr de ..... ecobonusuri pentru autovehiculul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid;d) un număr de ..... ecobonusuri pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2/km în sistem WMTC;e) un număr de ..... ecobonusuri pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.3. Declarație pe propria răspundere Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului nou în cadrul programului;b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;e) solicitantul finanțării nu are activitatea principală și nu desfășoară activități într-unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectând Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013; prin urmare autovehiculul ce urmează a fi achiziționat prin program nu va fi utilizat pentru desfășurarea acestor activități și nici pentru transport rutier de mărfuri;f) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași autovehicul care urmează a fi achiziționat prin program, cu excepția operațiunilor finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune;g) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;h) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;i) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului uzat cu care participă în cadrul programului;j) solicitantul finanțării nu a furnizat informații false/documente false;k) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;l) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și producătorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;m) solicitantul finanțării are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;n) în situația în care intervin cauze obiective, care pot conduce la scoaterea din patrimoniul solicitantului a autovehiculelor noi achiziționate în cadrul programului, mă oblig să aduc la cunoștința organelor de urmărire, recuperare sau executare, organelor care aplică procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, procedurile de dizolvare/lichidare, inclusiv de dizolvare voluntară, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare, să le comunic temeiul inalienabilității, precum și obligativitatea plății integrale către AFM a sumelor de care am beneficiat în cadrul programului, cu titlu de primă de casare/ecobonus;o) autovehiculele noi achiziționate prin program nu vor fi înstrăinate timp de un an de la data dobândirii ori pe durata integrală a contractului de leasing;p) autovehiculele noi achiziționate prin program vor fi înmatriculate permanent la autoritățile competente din România, pe numele solicitantului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii sau la sfârșitul perioadei de leasing.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 cu titlu de primă de casare și ecobonus.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
  .......................................
  Semnătura
  .......................................
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.
   +  Anexa nr. 7la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ........................., cod numeric personal .................., având domiciliul/reședința la adresa ......................................, în calitate de reprezentant legal al ............................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia a depus dosarul de acceptare în cadrul Programului și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:NU [ ] DA [ ], după cum urmează:1. anul ............................................., tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa „n“ ................. lei, data acordării ...................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;2. anul ............................................, tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ...................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării ...................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................................................................................;3. anul ......................................, tranșa 1 ................ lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ...................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării ...................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................II. Declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“, așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, sunt următoarele:1. Denumirea societății ....................................................................., CUI ...........................................2. Denumirea societății ....................................................................., CUI ...........................................(...)n. Denumirea societății ............................................................., CUI ..........................În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:Denumirea societății ...........................1. anul ............................................., tranșa 1 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................................................................................;tranșa 2 ................... lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa „n“ ................. lei, data acordării ....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ...............................................................................................;2. anul ............................................, tranșa 1 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;3. anul ......................................., tranșa 1 ................ lei, data acordării ...........................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare .............................................................................................;tranșa 2 ................. lei, data acordării ......................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ............................................................................................;tranșa „n“ .............. lei, data acordării .....................................,sursa de finanțare/instituția finanțatoare ..............................................................................................
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
   +  Anexa nr. 8la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou
  Subsemnatul, ....................., CNP .........................., având domiciliul/reședința la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ......................................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF ..........................., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului (UE) 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul finanțării desfășoară activități economice:[ ] DA/[ ] NU, astfel:– activitatea principală este următoarea:..............................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)– activitățile pe care solicitantul finanțării le desfășoară efectiv sunt următoarele:...............................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)– activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului:..............................................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  NOTĂ:Nu este obligatorie aplicarea ștampilei.