ORDIN nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022    În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 152/DGIP din 28.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.(2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanță și burse de ajutor social.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 18.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.5. La articolul 8, literele a) și b) ale alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;b) au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;...........................(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se înțelege:a) suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;b) eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile alin. (1) lit. a).Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de bursele de merit, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).6. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.8. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;……………………….......................……………………………(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării.10. La articolul 14, alineatul (1) partea introductivă și literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;.........................d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.12. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru elevii din învățământul liceal, filieră tehnologică, și din învățământul profesional, media semestrială avută în vedere pentru acordarea burselor de merit și de studiu se va calcula ca medie aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 31 ianuarie 2022.Nr. 3.073.----