HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 15 noiembrie 2000privind înfiinţarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 21 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele", unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Panduri nr. 20, sectorul 5, prin reorganizarea Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, activităţi de cercetare medicală şi de învăţământ medical.  +  Articolul 3Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 4Personalul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" se considera transferat în interesul serviciului la Institutul Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele".  +  Articolul 5Patrimoniul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" se transfera la Institutul Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" şi se va prelua pe bază de protocol de predare-preluare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Finanţarea Institutului Clinic de Urologie "Prof. Dr. Th. Burghele" se asigura din fondul de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale de sănătate, organizate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii pentru dotarea cu aparatura de mare performanta, precum şi din surse proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 7După poziţia nr. 38 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii" la Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce poziţia nr. 39 cu următorul cuprins:"39. Institutul Clinic de Urologie lt; lt;Prof. Dr. Th. Burghele gt; gt;"  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------------