ORDONANȚĂ nr. 26 din 31 august 2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011  Notă
  Conform art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 222 din 30 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2020, termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.
  Conform articolului XXI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.
  Conform articolului unic din LEGEA nr. 309 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021, care modifică articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019, termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.
  În consecință, modificările pe care Legea nr. 352/2015 le produce asupra Ordonanței Guvernului nr. 26/2011, se aplică cu data de 1 ianuarie 2023.
  Notă
  Prin HOTĂRÂREA nr. 370 din 29 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 1 aprilie 2021 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  Înlocuirea sintagmei „Ministerul Transporturilor” cu sintagma „Ministerului Transporturilor și Infrastructurii” s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se înființează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea și depozitarea temporară a mărfurilor, în stațiile și autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă staționarea vehiculelor și în parcări, precum și în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităților care își exercită atribuțiile în punctul de trecere a frontierei de stat. Inspecția și controlul privesc în principal: (la 01-01-2023, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 ) a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier, a activităților de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a activităților de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere; (la 01-01-2023, Litera a) din Alineatul (1), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 ) b) siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;d) masele și/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice și masele totale maxime autorizate;e) tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.(2) În organizarea și luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent față de orice organism de siguranță rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate.  +  Articolul 3I.S.C.T.R. se finanțează integral de la bugetul de stat. (la 01-01-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 )  +  Articolul 4(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către inspectorul de stat șef.(2) Salarizarea inspectorului de stat șef se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 01-01-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 )  +  Articolul 5(1) În cadrul I.S.C.T.R. funcționează 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică. Inspectoratele regionale de control sunt conduse de câte un inspector-șef, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din personal cu atribuții de inspecție și control având funcția de inspector și alte categorii de personal.(3) Personalul I.S.C.T.R. are calitatea de funcționar public, cu excepția inspectorului de stat șef și a personalului care exercită activități de secretariat, administrative, de protocol și de deservire.(4) Încadrarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul I.S.C.T.R. se face conform reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea personalului din I.S.C.T.R. va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul I.S.C.T.R. cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin decizie comună a inspectorului de stat șef al I.S.C.T.R. și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea, perfecționarea profesională și evaluarea periodică a personalului propriu, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 )  +  Articolul 6(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii trebuie să manifeste imparțialitate și independență, fiind obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic sau de altă natură.(2) Inspectorii au obligația de a purta uniforma de serviciu, de a deține asupra lor legitimația de control pe timpul efectuării acțiunilor de control și de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească:a) orice autovehicul care circulă pe drumul public și este destinat pentru efectuarea transporturilor rutiere, pentru care I.S.C.T.R. deține atribuții de control;b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, pentru verificarea respectării stării tehnice și a reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;d) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;e) tractoare cu roți cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h. (la 03-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022 ) (3^1) Personalul cu atribuții de inspecție și control poate opri vehiculele rutiere semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers. (la 03-02-2022, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022 ) (4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să folosească autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care aceștia pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 7(1) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane, inspectorii au dreptul să efectueze controlul atât în spațiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât și în spațiul din vehicul destinat transportului respectiv.(2) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentele de transport și mărfurile transportate.(3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.(4) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentul de transport și identitatea persoanelor transportate, precum și legitimațiile de călătorie ale acestora, după caz.  +  Articolul 8(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier/operatorilor economici din domeniul rutier în legătură cu activitățile de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier, activitățile de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de aceștia.(2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier/operatorii economici din domeniul rutier prevăzuți la alin. (1) au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R. (la 01-01-2023, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 )  +  Articolul 9(1) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuții de inspecție și control are dreptul, în condițiile legii, să imobilizeze vehiculul rutier în condiții de siguranță și securitate ale transportului și, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul sancțiunilor aplicate persoanelor fizice sau juridice străine, dacă la momentul controlului nu sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea transportului, se procedează, în condițiile legii, după cum urmează:a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiții de siguranță a transportului, sau într-un spațiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;b) se vor ridica plăcuțele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea transportului. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se rețin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuții de control și conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze și/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează și returnarea acestora;c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare sau să achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la Trezoreria Statului, sectorul 1, în conformitate cu art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca această sumă să se restituie sau să se vireze, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, conform hotărârii definitive a instanței judecătorești;d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiția achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum și a îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.(2) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuții de inspecție și control are dreptul, în condițiile legii, să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare.(3) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuții de inspecție și control are dreptul, în condițiile legii, să rețină unul sau mai multe dintre următoarele documente: licența de transport/licența comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, autorizația pentru transportul rutier național contra cost, copia conformă a acesteia, licența de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum și alte documente în legătură cu desfășurarea activității de transport rutier ori a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. (la 03-02-2022, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022 )  +  Articolul 9^1(1) Amenzile și, după caz, procentul din amenzile aplicate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetățenilor unui stat din afara Uniunii Europene cu care România are încheiate convenții în domeniul transporturilor rutiere sau cetățenilor români ori cetățenilor străini cu domiciliul ori, după caz, reședința sau rezidența în aceste state, pentru încălcarea prevederilor din domeniul transporturilor rutiere care, potrivit legii, constituie contravenții și care se fac venit la bugetul de stat, se achită în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, sectorul 1, București.(2) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poștale, instituții financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum și Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. (la 01-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 )  +  Articolul 10Reglementările privind modul de efectuare a inspecțiilor și a controlului asupra transporturilor rutiere și activităților conexe acestora, modelul și însemnele uniformei, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 11(1) Atribuțiile I.S.C.T.R. și ale inspectoratelor regionale de control, atribuțiile și obligațiile inspectorilor, regulamentul de organizare și funcționare a I.S.C.T.R., structura organizatorică a acestuia, numărul maxim de posturi, precum și normarea parcului auto și a consumului de carburanți se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 ) (2^1) Structura organizatorică detaliată la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, precum și statul de funcții ale I.S.C.T.R. - aparatul central și inspectoratele regionale de control - se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat șef. (la 01-01-2023, Alineatul (2^1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 352 din 23 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015 ) (3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile și imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) și R.A.R., în baza protocoalelor încheiate de către I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea. (la 14-01-2012, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. ) (4) I.S.C.T.R. va avea acces, în baza unor protocoale încheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum și la orice alte informații necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.(5) Prin protocoalele menționate la alin. (4) se vor stabili inclusiv condițiile privind furnizarea de date de către A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R. în vederea creării și actualizării permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.(6) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), I.S.C.T.R. are acces la interfața publică conectată la Sistemul de informare al pieței interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei («Regulamentul IMI»). (la 03-02-2022, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022 )  +  Articolul 12(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atribuțiile de inspecție și control care revin, potrivit actelor normative în vigoare, personalului cu atribuții de inspecție și control din cadrul A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A., precum și personalului împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).(2) Începând cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercită atribuțiile de inspecție și control în trafic privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, cu excepția controlului desfășurat de către C.N.A.D.N.R. - S.A. în punctele de trecere a frontierei de stat.(3) Abrogat. (la 04-11-2013, Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013. ) (4) Abrogat. (la 04-11-2013, Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013. )  +  Articolul 13Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să își desfășoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.  +  Articolul 14(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va elabora și va propune spre aprobare, în condițiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de înființare, organizare și funcționare a unităților prevăzute la art. 12, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe, sub aspectul atribuțiilor și al obiectului de activitate.(2) Actele normative de modificare prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare începând cu data de 4 decembrie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 31 august 2011.Nr. 26.-----