LEGE nr. 17 din 13 ianuarie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 14 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 15 septembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 23 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) educația timpurie (0-6 ani), formată din antepreșcolară (0-3 ani) și preșcolară (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;2. La articolul I punctul 1, alineatele (1^1)-(1^3) ale articolului 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 0 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere.(1^2) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ care au nivel preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică sau unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar. Decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului Educației în termen de 15 zile de la emitere.(1^3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat devin unități de învățământ cu personalitate juridică, autoritățile locale având calitatea de persoană juridică fondatoare, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (4^1), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (1^1). Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/ al municipiului București asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.3. La articolul I punctul 1, alineatele (1^4) și (1^5) ale articolului 27 se abrogă.4. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 27, după alineatul (1^5) se introduce un nou alineat, alineatul (1^6), cu următorul cuprins: (1^6) Creșele confesionale pot solicita arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, la unitățile de învățământ care au în structură învățământ preșcolar.5. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Asigurarea personalului necesar desfășurării educației antepreșcolare, didactic, nedidactic și auxiliar, se face de către Ministerul Educației, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.6. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins: 2^1. La articolul 63 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) educația antepreșcolară: grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 și grupa mare cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;7. La articolul I punctul 3, alineatele (1^2) și (1^3) ale articolului 248 se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^2) În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșe, ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se face de către: a) absolvenți ai liceului pedagogic, specializarea educator-puericultor;b) absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;c) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;d) absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.(1^3) Educatorii-puericultori angajați în creșe pot ocupa până la data de 1 septembrie 2025 funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.8. La articolul III, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Toate creșele care funcționează deja în anul școlar 2021-2022, cele din sistemul public de stat, arondate unităților de învățământ desemnate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și creșele confesionale și cele din învățământul particular sau creșele construite și înființate de autoritățile administrației publice locale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, care desfășoară activitate cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se supun prevederilor acesteia.9. Articolul VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităților de învățământ preșcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea rețelei școlare, cu sprijinul autorităților administrației publice locale.  +  Articolul IIToate creșele înființate de consiliile locale, conform dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se supun prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul IIIPrin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei legi se aplică din anul școlar 2021-2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE NEAGU
  București, 13 ianuarie 2022.Nr. 17.----