HOTĂRÂRE nr. 69 din 12 ianuarie 2022pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 ianuarie 2022.Nr. 69.  +  ANEXĂ
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică“
  La data de 21.05.2021 a intrat în vigoare Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, care prevede înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME).Prin intermediul SIME se va putea realiza monitorizarea electronică, pe teritoriul României, cu ajutorul dispozitivelor de supraveghere electronică, a persoanelor pentru care se dispun măsuri legale cu ocazia:a) executării măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;b) executării măsurii arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;c) aplicării ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;d) aplicării ordinului european de protecție, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cadrul procedurilor prevăzute la lit. a) și b);e) supravegherii la distanță, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 146/2021, operaționalizarea SIME se face cel mai târziu la data de 1 martie 2022.În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 146/2021, monitorizarea electronică se aplică, în primă fază, în sistem pilot, cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 146/2021, începând cu data de 1 martie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025.Așadar, potrivit dispozițiilor instituite prin Legea nr. 146/2021, în perioada martie 2022-decembrie 2025, cu ocazia aplicării măsurilor în cazul emiterii ordinului de protecție provizoriu, ordinului de protecție și ordinului european de protecție, se poate dispune și măsura monitorizării electronice prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronică.Din punctul de vedere al responsabilităților legale ce decurg din aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 146/2021, coroborate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Poliției Române îi revine o parte însemnată a atribuțiilor, prin structurile sale specializate.Astfel, în privința aplicării prevederilor legale specifice domeniului violenței domestice, respectiv emiterea ordinului de protecție provizoriu și monitorizarea respectării măsurilor impuse de către instanță în cazul emiterii ordinului de protecție, atribuțiile principale revin structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române, cu precădere în mediul rural, acolo unde acestea reprezintă unica structură de poliție prezentă în fiecare localitate din țară.În acest context, relevante pentru evidențierea atribuțiilor și volumului de activități sunt concluziile și datele statistice înregistrate în domeniul violenței domestice la finalul lunii august 2021 (8 luni):– total ordine de protecție provizorii emise de către structurile de poliție - 7.121;– total ordine de protecție aflate în lucru - 10.431, dintre care 6.901 emise de către instanțe în perioada evaluată și 3.530 aflate în lucru la începutul anului;– în cursul perioadei au fost soluționate 6.057 de ordine, astfel că au rămas în lucru 4.374.În vederea sprijinirii Poliției Române în eforturile sale pentru implementarea SIME, conform atribuțiilor ce îi revin potrivit cadrului legal în vigoare, este necesară dotarea corespunzătoare a acesteia cu echipamente și infrastructură hardware și software, precum și cu dispozitive electronice de supraveghere.Obiectivul general al proiectului de investiții îl constituie creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, proiectul propus spre finanțare urmând să asigure capabilitățile, precum și capacitatea de acțiune a Poliției Române, contribuind semnificativ la creșterea capacității de verificare a modului de respectare a măsurilor dispuse, în condițiile legii, prin ordinele de protecție provizorii, ordinele de protecție și ordinele europene de protecție.Prin implementarea proiectului de investiții „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică“ se vor permite:a) dezvoltarea la nivelul Poliției Române a soluțiilor informatice pentru integrarea componentelor SIME;b) asigurarea infrastructurii hardware și software aferente SIME, respectiv a componentelor acestuia;c) asigurarea necesarului de dispozitive electronice de supraveghere;d) operaționalizarea SIME.Valoarea totală estimată a proiectului este de 240.975 mii lei, cu TVA inclus.
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  aferenți proiectului de investiții „Operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică“
  Titular: Ministerul Afacerilor Interne
  Beneficiar: Inspectoratul General al Poliției Române
  Amplasament: sediile Inspectoratului General al Poliției Române, precum și sediile unităților de poliție teritoriale subordonate
  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la data de 17 noiembrie: 1 euro = 4,9491 lei)mii lei240.975
  Eșalonarea investiției
  - Anul Imii lei32.190
  - Anul IImii lei35.715
  - Anul IIImii lei28.277
  - Anul IVmii lei144.793
  Capacități:
  - infrastructură hardwarenr.1
  - softwarenr.1
  - kit de monitorizarebuc.15.000
  Durata de execuție a proiectuluiluni48
  Finanțarea investițieiFinanțarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----