ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2022    Având în vedere:– prevederile art. 401 alin. (4) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici;– Referatul de aprobare nr. 1.328/2022 a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice, în condițiile prevăzute la art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, și Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 581/2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare și a instrucțiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcționarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 3 august 2021.
    Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
    Vasile-Felix Cozma
    București, 11 ianuarie 2022.Nr. 26.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabileconduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduităa funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabilefuncționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice