ORDIN nr. 1.592 din 29 decembrie 2021pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2022    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. (1) Definițiile prevăzute la pct. 8 sunt utilizate în accepțiunea prezentelor reglementări contabile, și nu în contextul altor acte normative.(2) Veniturile corespunzătoare cifrei de afaceri se determină de către entitate în funcție de specificul activității desfășurate, potrivit legii.2. La punctul 80, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În înțelesul alin. (5), un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sau vânzarea sa prestabilită atunci când construcția fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităților.3. După punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 80^1, cu următorul cuprins:80^1. (1) În înțelesul prezentelor reglementări, data începerii capitalizării costurilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producție, este data la care entitatea îndeplinește pentru prima dată toate condițiile de mai jos:a) suportă cheltuielile pentru activul respectiv;b) suportă costurile îndatorării; șic) întreprinde activitățile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.(2) În înțelesul prezentelor reglementări, o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăți în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.(3) Activitățile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice și administrative anterioare începerii construcției fizice, cum ar fi activitățile asociate cu obținerea avizelor anterioare începerii construcției fizice. Totuși, asemenea activități exclud deținerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producție sau de dezvoltare care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfășoară activitățile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deținut fără a fi supus unor activități asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.4. La punctul 412, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Capitalul social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la oficiul registrului comerțului.5. După punctul 432 se introduc două noi puncte, punctele 432^1 și 432^2, cu următorul cuprins:432^1. - Răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine entității.432^2. (1) O entitate care acționează în nume propriu își poate îndeplini obligația de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligație de executare parțial sau în întregime în numele său.(2) O entitate care acționează în nume propriu recunoaște venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.6. La punctul 493, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În aplicarea prezentului capitol, în categoria filialelor reprezentate de entitățile de interes public sunt incluse și entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul 66, alineatul (1) va avea următorul cuprins:66. (1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt evidențiate distinct veniturile generate de această operațiune (contul 7583 «Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital»), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583 «Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital») și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost»).  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 29 decembrie 2021.Nr. 1.592. ----