HOTĂRÂRE nr. 25 din 5 ianuarie 2022privind organizarea și funcționarea Ministerului Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 ianuarie 2022  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) și art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniul sportului.(2) Ministerul Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 2(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Sportului exercită următoarele atribuții generale: a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniul sportului;b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniul sportului;c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, pentru desfășurarea activității aferente domeniului sportului, prin instituțiile publice din subordine;d) actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public și privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum și pentru bunurile aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea Ministerului Sportului;e) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniul sportului;f) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniul sportului;g) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;h) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate;i) încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;j) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competență și participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor europene în domeniul sportului.(2) Ministerul Sportului încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe, respectiv cu organizații internaționale, în domeniul său de responsabilitate.(3) Ministerul Sportului asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.(4) Ministerul Sportului asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.(5) Ministerul Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniul sportului.  +  Capitolul II Principalele atribuții ale Ministerului Sportului  +  Articolul 3În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul absorbției fondurilor europene și internaționale, Ministerul Sportului are următoarele atribuții specifice:a) asigură absorbția fondurilor europene în domeniul sportului;b) accesează fonduri structurale și de investiții europene destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;c) conlucrează cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniul sportului în cadrul programului Erasmus +.  +  Articolul 4În îndeplinirea rolului și a obiectivelor specifice în domeniul sportului, Ministerul Sportului îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 18 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de prevederile Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Structura organizatorică și conducerea Ministerului Sportului  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Ministerului Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Personalul Ministerului Sportului este compus din demnitari, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și specifice și personal contractual.(3) În cadrul Ministerului Sportului și al instituțiilor publice subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului este de 161, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se stabilește prin ordin al ministrului sportului.(3) Atribuțiile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului.(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.(6) Încadrarea și salarizarea personalului se fac cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 7(1) Conducerea Ministerului Sportului este exercitată de către ministru.(2) Ministrul sportului îndeplinește funcția de ordonator principal de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme și organizații din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul sportului emite ordine și instrucțiuni cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 8(1) Ministrul sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile principale prevăzute de art. 56 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministrul sportului îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.(3) Ministrul sportului numește și eliberează din funcție personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.  +  Articolul 9(1) Ministrul sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat și 1 subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.(2) Funcțiile de ministru, secretar de stat și subsecretar de stat sunt funcții de demnitate publică.(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului sportului.(4) Ministrul sportului poate delega, prin ordin, unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat, înalților funcționari publici și, după caz, altor persoane din cadrul aparatului propriu al ministerului.  +  Articolul 10(1) Ministerul Sportului are un secretar general și doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, de regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului sportului, acționând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.(3) Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul sportului, conform art. 61 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Pe lângă ministrul sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.(3) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub conducerea ministrului sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 12Conducătorii instituțiilor publice, funcționari publici și personal contractual, aflate în subordinea Ministerului Sportului sunt numiți și eliberați din funcție de către ministrul sportului, prin ordin al ministrului sportului.  +  Articolul 13(1) Instituțiile publice care funcționează în subordinea Ministerului Sportului și sursele de finanțare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Numărul maxim de posturi pentru instituțiile publice subordonate ministerului este de 2.409. (la 17-02-2023, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 139 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (3) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului sportului.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 14Ministerul Sportului are în dotare un parc auto propriu pentru aparatul central.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sportului împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Finanțelor va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile ce vor fi transmise.  +  Articolul 16Achizițiile publice, care fac obiectul de activitate al Ministerului Sportului, se realizează de către aparatul central, prin direcțiile de specialitate.  +  Articolul 17Încadrarea personalului Ministerului Sportului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sportului, în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  București, 5 ianuarie 2022.Nr. 25.  +  Anexa nr. 1^1)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sportului
  ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 2
  INSTITUȚIILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Sportului
  Denumirea instituțieiSursa de finanțare
  I. Direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului BucureștiCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  II. Cluburi sportiveCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1. Clubul Sportiv „Unirea“ Alba Iulia2. Clubul Sportiv Municipiul Arad3. Clubul Sportiv Municipiul Pitești4. Clubul Sportiv „Muscel“ Câmpulung5. Sport Club Municipal Bacău6. Clubul Sportiv Municipal Onești7. Clubul Sportiv „Crișul“ Oradea8. Clubul Sportiv Municipal Bistrița9. Clubul Sportiv Botoșani10. Clubul Sportiv Municipal Brașov11. Clubul Sportiv Municipal Brăila12. Clubul Sportiv Municipal Buzău13. Clubul Sportiv Municipal Reșița14. Clubul Sportiv Municipal Călărași15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca16. Clubul Sportiv „Farul“ Constanța17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe18. Clubul Sportiv Târgoviște19. Clubul Sportiv Municipal Craiova20. Clubul Sportiv Municipal „Dunărea“ Galați21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu22. Clubul Sportiv „Pandurii“ Târgu Jiu23. Sport Club Miercurea-Ciuc24. Clubul Sportiv Municipal Iași25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare26. Clubul Sportiv „Mureșul“ Târgu Mureș27. Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra-Neamț28. Clubul Atletic Roman29. Clubul Sportiv „Petrolul“ Ploiești30. Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia31. Clubul Sportiv Satu Mare32. Clubul Sportiv Municipal Zalău33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu34. Clubul Sportiv Municipal Suceava35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava36. Clubul Sportiv „Teleorman“ Alexandria37. Clubul Sportiv Municipal Timișoara38. Clubul Sportiv Municipal „Danubiu“ Tulcea39. Clubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui40. Clubul Sportiv „Chimia“ Râmnicu Vâlcea41. Clubul Sportiv „Unirea“ Focșani42. Clubul Sportiv „Olimpia“ București43. Clubul Sportiv Școlar „Triumf“ București44. Clubul Central de Șah București45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative București46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin47. Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei48. Sport Club Municipal Deva
  III. Complexurile sportive naționaleCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1. Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu“ București2. Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă“ Snagov3. Complexul Sportiv Național „Nicolae Navasart“ Snagov4. Complexul Sportiv Național Poiana Brașov5. Complexul Sportiv Național Bascov-Budeasa6. Complexul Sportiv Național Orșova7. Complexul Sportiv Național Piatra Arsă8. Complexul Sportiv Național „Sala Polivalentă“ București9. Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului10. Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“ Baia Mare11. Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf“ București
  IV. Centrul Național de Formare și Perfecționare a AntrenorilorCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  V. Muzeul SportuluiCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  VI. Institutul Național de Cercetare pentru SportCu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  (la 17-02-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 139 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )
  ----