ORDIN nr. 2.127 din 30 decembrie 2021pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 116, 120,120^1, 121, 122,123,123^1, 130, 147^1, 151,169^1, 174, 180 și ale art. 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.860 din data de 22.12.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ și anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022.  +  Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referință.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 30 decembrie 2021.Nr. 2.127.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“
  Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:– profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:• indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;• indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;• indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2;– avocații care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.I. Termenul de depunere a declarației1. Declarația se depune:– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;– până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.3. Rectificarea declarației3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din propria inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuța/căsuțele „Declarație rectificativă privind Capitolul I“ și/sau „Declarație rectificativă privind Capitolul II“, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul .....“ și/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...........“.3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială/anterioară.3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;– modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;– modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;– modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;– corectarea altor informații prevăzute de formular.3.5. La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:– declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;– este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;– declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);– o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.3.7. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.3.8. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.3.9. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.3.10. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente/activități agricole, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declarația în termen de 30 zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap în vederea recalculării venitului net anual și a impozitului datorat.II. Organul fiscal central competent este:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.III. Modul de depunere a declarației1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:– prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV);– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.2. Formularul „Anexa nr. ......... la formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ se depune numai împreună cu declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.IV. Completarea declarațieiDeclarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât și pentru veniturile estimate (respectiv secțiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, și „Anexa nr. .... la formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, care se atașează la declarația unică.Persoanele fizice care utilizează programul de asistență pentru completarea și editarea declarației unice nu completează „Anexa nr. .... la formularul 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.A. Date de identificare a contribuabilului1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.2. În caseta „Cod de identificare fiscală din străinătate“ se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.3. Rubrica „Nerezident“ se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea de nerezidenți.4. Rubrica „Țara de rezidență“ se completează numai în situația beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie țara în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.5. În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele contribuabilului.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.7. În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.B. Date privind secțiunile completate1. Se bifează rubricile corespunzătoare secțiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate.2. Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul .........“ cuprinde impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate și contribuțiile sociale datorate, pentru anul de impunere.3. Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul ........“ cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România și contribuțiile sociale datorate, pentru anul de impunere.Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ........“Secțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România“Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli“1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:a) activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;Nu au obligația completării subsecțiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente;d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;e) piscicultură și/sau silvicultură;f) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții;g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.NOTĂ: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor și depunerii declarației.2. Subsecțiunea se completează și pentru:a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;b) declararea veniturilor realizate de persoanele fizice nerezidente, ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal.Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, au obligația să depună declarația și să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;c) declararea veniturilor din activități independente obținute din România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri și legislației Uniunii Europene.Contribuabilii de la lit. a)-c) bifează rubrica „Activități independente“ de la pct. 1 „Categoria de venit“ lit. A „Date privind activitatea desfășurată“ și completează subsecțiunea conform instrucțiunilor.2.1. Căsuța „Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și legislației Uniunii Europene“ se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenției de evitare a dublei impuneri și legislației Uniunii Europene.2.2. Căsuța „Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit“ se bifează, după caz, de:a) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal.La declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:– un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care s-a obținut venitul din România;– un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română;b) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi din activitățile artistice și sportive și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.La declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:– un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obținut venitul din România;– un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate3.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.3.2. În categoria veniturilor din activități independente se cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.Sunt calificate ca fiind venituri din activități independente, dacă sunt îndeplinite cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.3.3. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:– persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de participare a venitului net anual din activități independente;– societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente.3.4. Se completează câte o subsecțiune pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.3.5. Modul de completare a subsecțiuniiLitera A „Date privind activitatea desfășurată“ 3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.1. activități independente“.3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;c) căsuța „entități supuse regimului transparenței fiscale“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;d) căsuța „modificarea modalității/formei de exercitare a activității“ se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.3.5.5. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.3.5.7. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.3.5.8. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“3.5.9. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individualContribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii (rd. 5).Suma de la rd. 6 „Venit net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.3.5.10. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociereÎn cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează, după caz:Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere, realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii.Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți (rd. 5).Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.3.5.11. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit și care în cursul anului fiscal de raportare își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate.3.5.12. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia întro altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație.4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul a fost reținut la sursă de plătitorul de venit.4.2. Nu au obligația completării subsecțiunii persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.4.3. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.4.4. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o singură subsecțiune în declarație.4.5. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli Litera A „Date privind activitatea desfășurată“4.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.2. drepturi de proprietate intelectuală“ de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.4.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“ sau căsuța „cote forfetare de cheltuieli“, după caz.Căsuța „sistem real“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.Căsuța „cote forfetare de cheltuieli“ - se bifează de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.4.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.4.5.4. Rd. 6 „Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia, în cazul contribuabililor care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.4.5.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.4.5.6. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit. Litera B „Date privind impozitul anual datorat“4.5.7. În situația în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, și activitatea se desfășoară în mod individual, declarația se completează după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii (rd. 5).Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.4.5.8. În situația în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, și activitatea se desfășoară într-o formă de asociere fără personalitate juridică, declarația se completează după cum urmează:Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii (rd. 5).Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.4.5.9. În situația în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, contribuabilii completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1) reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual de la rd. 3.Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.4.5.10. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net anual se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli. La completarea rândurilor 6-8 se vor avea în vedere instrucțiunile de la pct. 4.5.9.5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor5.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:a) venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;b) venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic;c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la lit. a) și b).5.2. Subsecțiunea nu se completează de contribuabilii care au realizat venituri din arendă și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și care nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.5.3. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente se cuprind veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente (la sfârșitul anului fiscal precedent celui de raportare au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere și începând cu anul de raportare califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente).5.4. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.5.5. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic, se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, care, în anul de raportare, au determinat venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, și au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit.5.6. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la pct. 5.1 lit. a) și b), se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali și care nu sunt calificate în categoria venituri din activități independente, potrivit legii.Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă de venit.5.7. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.5.8. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitateLitera A „Date privind activitatea desfășurată“5.8.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:– „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2 și pct. 1.3.3)“;– „1.3.2. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente“;– „1.3.3. cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic“.5.8.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.5.8.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.De exemplu:– pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);– pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;– alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.5.8.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.5.8.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 7 și rd. 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“5.8.6. Rubrica se completează după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți potrivit Codului fiscal.Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți (rd. 5).Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.5.9. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieliLitera A „Date privind activitatea desfășurată“5.9.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2 și pct. 1.3.3)“.5.9.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „cote forfetare de cheltuieli“.Căsuța se bifează de contribuabilii care determină venitul net din cedarea folosinței bunurilor prin deducerea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuieli de 40%.5.9.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.De exemplu:– pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);– pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;– alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.5.9.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.5.9.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“5.9.6. Rubrica se completează după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acestora, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual de la rd. 3.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate6.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și/sau piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.6.2. Veniturile din activități agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit.6.3. Veniturile din silvicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase.6.4. Veniturile din piscicultură reprezintă venituri obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.6.5. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează subsecțiunea având în vedere venitul net distribuit/pierderea distribuită care le revine din asociere.6.6. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitateLitera A „Date privind activitatea desfășurată“6.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:– „1.4.1. activități agricole“;– „1.4.2. silvicultură“;– „1.4.3. piscicultură“.6.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.6.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.6.6.4. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.6.6.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate, potrivit legii, și data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează, dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.6.6.6. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.6.6.7. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“6.6.8. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individualContribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii.Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți (rd. 5).Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.6.6.9. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere fără personalitate juridicăÎn cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, potrivit legii, se completează:Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți, potrivit legii.Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți (rd. 5).Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.7. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții7.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.7.2. Sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, următoarele:a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41 din Codul fiscal, emise de rezidenți români;b) veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23 din Codul fiscal, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal român la care persoana fizică are deschis contul.7.3. Persoana fizică nerezidentă are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile care nu sunt efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România.Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, persoanele fizice nerezidente care obțin câștiguri din transferul titlurilor de valoare și operațiunea nu se efectuează printr-un intermediar anexează la declarație o copie legalizată a certificatului de rezidență fiscală sau a documentului eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, însoțită de o traducere autorizată în limba română.7.4. Persoana fizică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile care sunt efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România.7.5. Persoana fizică nerezidentă nu are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală.7.6. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investițiiLitera A „Date privind activitatea desfășurată“7.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.5. transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții“ de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“7.6.2. Rd. 3 „Câștig net anual“ - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.Rd. 4 „Pierdere netă anuală“ - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.Rd. 5 „Pierderi nete anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi reportate din anii precedenți, potrivit legii.Rd. 6 „Câștig net anual impozabil“ - se înscrie câștigul net anual impozabil reprezentând diferența dintre câștigul net anual (rd. 3) și pierderile nete anuale reportate din anii precedenți (rd. 5).Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.7.6.3. La determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.8. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din alte surse8.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),l) și m) din Codul fiscal.8.2. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din alte surseLitera A „Date privind activitatea desfășurată“8.2.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:– „1.6.1. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“;– „1.6.2. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal“;– „1.6.3. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal“;– „1.6.4. alte venituri decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, pct. 1.6.2 și pct. 1.6.3.“Litera B „Date privind impozitul anual datorat“8.2.2. În cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, se completează după cum urmează:a) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria venituri din activități independente:Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate, aferente fiecărei operațiuni în parte, indiferent de momentul efectuării plății, evidențiate în baza documentelor justificative.În cazul veniturilor încasate în mod eșalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină proporțional cu ponderea venitului încasat din venitul reprezentând dreptul de creanță.Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului impozabil înscris la rd. 6;b) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) și art. 62 din Codul fiscal:Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate, aferente fiecărei operațiuni în parte, indiferent de momentul efectuării plății, evidențiate în baza documentelor justificative.În cazul veniturilor încasate în mod eșalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină proporțional cu ponderea venitului încasat din venitul reprezentând dreptul de creanță.Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului impozabil înscris la rd. 6;c) pentru veniturile din transferul de monedă virtuală prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal:Rd. 6 „Câștig“ - se înscrie câștigul din transferul de monedă virtuală determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției.Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra câștigului înscris la rd. 6;d) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),l) și m) din Codul fiscal, se completează:Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul brut din alte surse.Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.Subsecțiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile din activități independente realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere“9. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au început în luna decembrie a anului de impunere o activitate independentă, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, impusă pe baza normelor de venit.9.1. În categoria „activități independente“ sunt cuprinse veniturile din activități de producție, comerț, prestări servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.9.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.9.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienții de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București asupra normelor anuale de venit.9.1.3. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.9.1.4. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.9.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.9.1.6. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabilește pentru fiecare membru asociat.9.2. Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor prin completarea subsecțiunii și depunerii declarației.9.3. Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie a anului de impunere depun declarația până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.9.4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venitLitera A „Date privind activitatea desfășurată“9.4.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.a) Căsuța „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.b) Căsuța „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.9.4.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.9.4.3. Rd. 3 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.9.4.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.9.4.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 5 și rd. 6 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.9.4.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activității“ - se completează data întreruperii temporare a activității în cursul anului, potrivit legii, cauzată de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative.Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.9.4.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire“ - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“9.4.8. Rd. 1 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.9.4.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.9.4.10. Rd. 3 „Venit net anual“ - se completează, după caz, după cum urmează:a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“;b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ redusă proporțional cu:– perioada de la începutul anului și până la momentul începerii activității;– perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului;c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ redusă proporțional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activității, în cursul anului de impunere.La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.9.4.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităților independente - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“.9.4.12. Rd. 4 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.9.4.13. Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.Subsecțiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit“10. Subsecțiunea se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Declarația se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.11. Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum de 30 de zile întrun an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.12. Contribuabilii completează subsecțiunea după cum urmează:12.1. „Număr camere închiriate în scop turistic“ - se înscrie numărul de camere închiriate în scop turistic în anul de raportare.12.2. Rd. 1 „Venit anual“ - se înscrie venitul anual determinat potrivit legii, corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, din anul fiscal de raportare.La stabilirea venitului anual se are în vedere suma înscrisă la rd. „Venitul anual“ de la secțiunea C „Date privind venitul anual“ din formularul „Fișa capacității de cazare“, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare“.În situația în care locuința este deținută în comun, de mai mulți proprietari, venitul anual se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau în mod egal, în situația în care acestea nu se cunosc, conform art. 124 din Codul fiscal.12.3. Rd. 2 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 1 „Venitul anual“.Secțiunea a 2-a „Date privind veniturile realizate din străinătate“Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate“13. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate la art. 59 alin. (2) și/sau (2^1) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratorilor/cenzorilor și alte venituri similare, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.14. Subsecțiunea se completează și de persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate la art. 59 alin. (2) și/sau (2^1) din Codul fiscal care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.14.1. În vederea regularizării impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate la art. 59 alin. (2) și/sau (2^1) din Codul fiscal, care sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, au obligația să declare în România veniturile respective, la termenul prevăzut de lege.Următoarele documente justificative vor fi deținute de către contribuabil, după caz:a) documentul menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului;b) contractul de detașare;c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau de către plătitorul de venit/agentul din străinătate care reține la sursă impozitul, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă sau de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul, din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente, copii ale declarațiilor fiscale sau ale documentelor similare depuse la autoritatea competentă străină care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.14.2. Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.15. Se completează câte o secțiune pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare sursă de venit realizat.16. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.17. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate au obligația să le declare în declarație, precum și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri.18. Persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.19. Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit și care, potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România și se declară în declarație.20. Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv sau de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizează reținerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declarației fiscale sau a documentului similar depuse/depus la autoritatea competentă străină însoțită de documentația care atestă plata acestuia, în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ;c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.Documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă, respectiv de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul, din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, precum și alte documente, copii ale declarațiilor fiscale sau ale documentelor similare depuse la autoritatea competentă străină care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil.21. Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă, respectiv de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul, din statul străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau prin copia declarației fiscale sau a documentului similar depuse/depus la autoritatea competentă străină, exprimate în unitățile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.22. Modalitatea de completare a subsecțiunii în cazul persoanelor fizice care au realizat venituri din străinătateLitera A „Date privind activitatea desfășurată“22.1. Rd. 1 „Țara în care s-a realizat venitul“ - se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.22.2. Rd. 2 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.a) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța „cu titlu de moștenire“.b) Rubrica „Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratorilor/cenzorilor și alte venituri similare“ - se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente.Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din România ca:– sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;– remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;– indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;– sume din profitul net cuvenite administratorilor;– sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;– beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;– oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.22.3. Rd. 3 „Metoda de evitare a dublei impuneri“ - se bifează, dacă este cazul, metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a realizat venitul.22.4. Rd. 4 „Venit scutit în baza unui acord internațional la care România este parte“ - se bifează de contribuabilii care realizează din străinătate venituri scutite în baza unui acord internațional la care România este parte.22.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.22.6. Litera B „Date privind impozitul anual datorat“22.6.1. Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.22.6.2. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile“ - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuieli deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor sau suma neimpozabilă deductibilă din venitul realizat în străinătate, conform Codului fiscal.22.6.3. Rd. 3 „Venit net/Câștig net anual“ - se înscrie, după caz, suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile/alte sume deductibile (rd. 2).Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile/alte sume deductibile.Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfășurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, conform documentului menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator.În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și al aurului de investiții, definit potrivit legii, se înscrie câștigul net anual (în lei) reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.22.6.4. Rd. 4 „Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală“ - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și al aurului de investiții, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală (în lei) reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.22.6.5. Rd. 5 „Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți“ - se înscrie suma reprezentând pierderi reportate din anii precedenți, conform legii.22.6.6. Rd. 6 „Venit/Câștig net anual impozabil“ - se înscrie venitul/câștigul net anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul/câștigul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale reportate din anii precedenți (rd. 5).22.6.7. Rd. 7 „Impozit pe venit datorat în România“ - se înscrie suma (în lei) rezultată prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de lege asupra sumei înscrise la rd. 6.În situația în care convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de realizare a venitului prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, se înscrie cifra zero.În situația în care venitul obținut este scutit în baza unui acord internațional la care România este parte, se înscrie cifra zero.În situația în care în anul de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.22.6.8. Rd. 8 „Impozit pe venit plătit în străinătate“ - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate.Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat și legislației Uniunii Europene, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri „metoda scutirii“.22.6.9. Rd. 9 „Credit fiscal“ - creditul fiscal se stabilește de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.Impozitul plătit în străinătate care se deduce din impozitul pe venit datorat în România este limitat la partea de impozit pe venit datorat în România.Creditul se stabilește din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin, dacă există documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata impozitului în străinătate.22.6.10. Rd. 10 „Diferență de impozit de plată“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul pe venit datorat în România (rd. 7) și creditul fiscal (rd. 9).Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat în România este mai mare decât creditul fiscal.În situația în care creditul fiscal (rd. 9) este mai mare sau egal decât impozitul pe venit datorat în România (rd. 7), se înscrie cifra zero.Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate“23. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali în România și care au obligația de a calcula și plăti contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 139^1 și art. 157^2 din Codul fiscal.În vederea declarării contribuției de asigurări sociale și/sau contribuției de asigurări sociale de sănătate, subsecțiunea se completează după cum urmează:Rd. 1 „Bază anuală de calcul al CAS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv câștigul brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.Rd. 2 „CAS datorată“ - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 1.Rd. 3 „Baza anuală de calcul al CASS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv câștigul brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.Rd. 4 „CASS datorată“ - se completează valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 3.Secțiunea a 3-a „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate“Subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale datorată“24. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc condițiile cumulative de mai jos, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:a) au realizat în anul fiscal de declarare venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă, cu excepțiile prevăzute de lege) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri; șib) au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.25. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea veniturilor nete/brute și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 și 73 din Codul fiscal, realizate în anul fiscal de impunere.Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.26. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări sociale în următoarele situații:26.1. în situația în care au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la pct. 24 lit. a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Fac excepție contribuabilii care au optat pentru plata contribuției. În acest caz, contribuția plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii;26.2. în situația în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de pensionari;26.3. în situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;26.4. în situația în care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România.27. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit legii, au obligația de a completa subsecțiunea dacă nivelul venitului realizat pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net/brut cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.28. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale, conform contractului încheiat între părți, nu au obligația depunerii formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ - capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ......“.În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.29. Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ - capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul .....“ până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.30. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale, secțiunea 3 „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate“ subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale datorată“ se completează după cum urmează:30.1. Rd. 1 „Total venit net anual cumulat realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală“ - se completează suma veniturilor nete/brute realizate din România și din afara României, din categoriile de la pct. 24 lit. a), cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.30.2. Rd. 2 „Bază anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS)“ - se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.30.3. Rd. 3 „CAS datorată“ - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 2.Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată“31. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care au estimat în anul fiscal curent un venit net/brut anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, din următoarele categorii, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:a) venituri din activități independente;b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;f) venituri din investiții;g) venituri din alte surse,iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.Subsecțiunea nu se completează de către:a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal;b) persoanele care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în România.În cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul minim de 12 salarii minime au realizat un venit net/brut anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal de impunere nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația unică, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate. Aceleași prevederi se aplică și în cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul minim de 12 salarii minime au procedat la corectarea declarației inițiale, prin depunerea unei declarații rectificative, ca urmare a realizării de venituri sub plafonul minim.32. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția, se efectuează prin cumularea următoarelor:– veniturile nete/brute/normele de venit realizate din categoriile de la pct. 31 lit. a)-e);– venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal.În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;– venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.33. Sunt exceptate de la completarea și depunerea declarației persoanele fizice care au realizat în anul fiscal de impunere venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, din categoriile:– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;– venituri în baza contractelor de activitate sportivă;– venituri din arendă;– venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit.34. Persoanele fizice care au estimat un venit net/brut anual, cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, din cele menționate la pct. 33, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, dar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.35. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.36. În vederea declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, secțiunea 3 „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate“, subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată“ se completează după cum urmează:36.1. Tabelul de la pct. 1 „Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS“ - se completează cu suma veniturilor realizate din România și din afara României, pentru fiecare din categoriile de la pct. 31, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.36.2. Rd. 2 „Baza anuală de calcul al CASS“ se completează cu:– suma reprezentând plafonul minim de 12 salarii minime pe țară, în vigoare pentru anul pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care venitul net/brut anual cumulat realizat este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii;– suma reprezentând baza de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară, în cazul persoanelor fizice aflate în situația în care au estimat un venit net/brut anual cumulat peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară și care în anul fiscal precedent de impunere nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.36.3. Rd. 3 „CASS datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 2.Secțiunea a 4-a „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“37. Secțiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.Rd. 1 „Suma veniturilor nete recalculate din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ - se înscrie suma veniturilor nete recalculate, înscrise la rd. 6 de la litera B, subsecțiunea 1, secțiunea 1, capitolul I.Rd. 2 „CAS datorată“ - se înscrie contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V „Contribuții sociale obligatorii“ din Codul fiscal.Rd. 3 „Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale“ - se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv la care se adaugă, dacă este cazul, sumele reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat reportate, potrivit legii.În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.Rd. 4 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie diferența dintre suma veniturilor nete recalculate (rd. 1) și contribuția de asigurări sociale datorată (rd. 2).Rd. 5 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 4) redus proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.Rd. 6 „Total impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 4 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd. 3).În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 5 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd. 3).Secțiunea a 5-a „Date privind indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/202038. Secțiunea se completează de alți profesioniști astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avocații și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, după cum urmează:Col. 2 „Indemnizația brută încasată“ - se înscrie, pentru fiecare lună, indemnizația brută încasată;Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii“ - se completează contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii, determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii“ - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului“ - se înscrie diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Col. 7 „Impozitul pe venit datorat“ - se înscrie, pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului (col. 6).Rd. „Total“ - se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat prin însumarea obligațiilor fiscale lunare.Secțiunea a 6-a „Date privind indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/202039. Secțiunea se completează de profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, după cum urmează:Col. 2 „Indemnizația brută încasată“ - se înscrie, pentru fiecare lună, indemnizația brută încasată.Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii“ - se completează contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii, determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabili în sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice.Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului“ - se înscrie diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Col. 7 „Impozitul pe venit datorat“ - se înscrie, pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului (col. 6).Rd. „Total“ - se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat prin însumarea obligațiilor fiscale lunare.Secțiunea a 7-a „Date privind indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/202140. Secțiunea se completează de profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2.Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, după cum urmează:Col. 2 „Indemnizația brută încasată“ - se înscrie, pentru fiecare lună, indemnizația brută încasată.Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii“ - se completează contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii, determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii“ - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabili în sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice.Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului“ - se înscrie diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Col. 7 „Impozitul pe venit datorat“ - se înscrie, pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului (col. 6).Rd. „Total“ - se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat prin însumarea obligațiilor fiscale lunare.Secțiunea a 8-a „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă“41. Secțiunea se completează pentru a evidenția obligațiile fiscale datorate pentru anul de impunere, stabilite prin declarația curentă.41.1. Subsecțiunea I „Obligații privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declarația curentă“Rd. 1 „Impozit pe venitul anual“ - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul anual realizat în anul de impunere, stabilit de contribuabil prin declarația curentă.Se însumează impozitul datorat pe venitul anual realizat înscris în declarația curentă la:– rd. 8 „Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat“ de la lit. B, subsecțiunea 1, secțiunea 1, capitolul I;– rd. 4 „Impozit anual“ de la lit. B, subsecțiunea 2, secțiunea 1, capitolul I;– rd. 2 „Impozit anual“ de la subsecțiunea 3, secțiunea 1, capitolul I;– rd. 10 „Diferență de impozit de plată“ de la lit. B, subsecțiunea 1, secțiunea 2, capitolul I;– rd. 6 „Total impozit anual datorat“ de la secțiunea 4, capitolul I.Rd. 2 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020“ - se completează suma reprezentând total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total“ de la coloana 7 din tabelul de la secțiunea 5, capitolul I din formular.Rd. 3 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total“ de la coloana 7 din tabelul de la secțiunea 6, capitolul I din formular.Rd. 4 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021“ - se completează suma reprezentând total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total“ de la coloana 7 din tabelul de la secțiunea 7, capitolul I din formular.Rd. 5 „Total impozit pe venit datorat“ - se înscrie totalul impozitului pe venit datorat determinat prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 1, rd. 2, rd. 3 și rd. 4, după caz.Rd. 6 „Plăți anticipate, potrivit dispozițiilor art. 68^2 și art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare“ - se completează suma reprezentând plățile anticipate reținute la sursă pe veniturile prevăzute la art. 68^2 și art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.Rd. 7 „Diferențe de impozit de plată rezultate din definitivarea impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre impozitul pe venit datorat total (rd. 5) și plățile anticipate reținute la sursă potrivit dispozițiilor art. 68^2 și art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (rd. 6).Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat total (rd. 5) este mai mare decât plățile anticipate reținute la sursă potrivit dispozițiilor art. 68^2 și art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (rd. 6).Rd. 8 „Diferențe de impozit de restituit rezultate din definitivarea impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre plățile anticipate reținute la sursă potrivit dispozițiilor art. 68^2 și art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, (rd. 6) și impozitul pe venit datorat total (rd. 5).Se completează numai dacă plățile anticipate reținute la sursă potrivit dispozițiilor art. 68^2 și art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, (rd. 6) sunt mai mari decât impozitul pe venit datorat total (rd. 5).41.2. Subsecțiunea II „Obligații privind contribuția de asigurări sociale“Rd. 1 „Contribuția de asigurări sociale“ - se înscrie totalul contribuției de asigurări sociale datorată determinat prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 2 de la subsecțiunea 2, secțiunea 2 și la rd. 3 de la subsecțiunea 1, secțiunea 3, după caz.Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 5 din formular.Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 6 din formular.Rd. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 7 din formular.Rd. 5 „Total contribuție de asigurări sociale datorată“ - se înscrie totalul contribuției de asigurări sociale datorată determinată prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 1, rd. 2, rd. 3 și rd. 4, după caz.41.3. Subsecțiunea III „Obligații privind contribuția de asigurări sociale de sănătate“Rd. 1 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie totalul contribuției de asigurări sociale de sănătate determinat prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 4 de la subsecțiunea 2, secțiunea 2 și la rd. 3 de la subsecțiunea 2, secțiunea 3, după caz.Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 5 din formular.Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 6 din formular.Rd. 4 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021“ - se completează suma reprezentând total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 7 din formular.Rd. 5 „Total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată“ - se înscrie totalul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată determinată prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 1, rd. 2, rd. 3 și rd. 4, după caz.Secțiunea a 9-a „Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil“42. Secțiunea se completează de contribuabilii care dispun asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 din Codul fiscal, din care se scade, dacă este cazul, potrivit legii, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și/sau din impozitul datorat pe câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119 din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal.Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.43. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate de aceeași natură cu cele obținute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, prevăzute la art. 123^1 alin. (1) din Codul fiscal, pot dispune și asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.44. Entitățile nonprofit/Unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.NOTĂ:Se completează câte o secțiune pentru fiecare entitate nonprofit/unitate de cult beneficiară sau pentru fiecare beneficiar de bursă privată.45. Bursa privată45.1. Căsuța „Bursa privată“ - se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii.45.2. „Contract nr./data“ - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.45.3. „Sumă plătită (lei)“ - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.45.4. „Documente de plată nr./data“ - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.46. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult46.1. Căsuța „Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult“ - se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult.46.2. „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“ - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.46.3. „Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult“ - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.46.4. „Cont bancar (IBAN)“ - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.46.5 „Procent din impozit“ - se înscrie procentul din impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, stabilit potrivit legii, pentru care contribuabilul dispune virarea, pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult. Procentul din impozit nu trebuie să depășească plafonul admis de lege pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal.46.6. „Suma“ - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rd. „Procent din impozit“ asupra impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, stabilit potrivit legii.În situația în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.Secțiunea a 10-a „Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale“47. Secțiunea se completează de persoanele fizice care beneficiază de bonificația pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale, stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu dispozițiile art. 121,art. 151 alin. (23) și (24), precum și art. 174 alin. (23) și (24) din Codul fiscal.Atenție!Secțiunea se completează numai în situația în care legea anuală a bugetului de stat reglementează acordarea de bonificații pentru obligațiile fiscale datorate pentru anul de impunere.Rd. 1 „Bonificație privind impozitul pe venitul anual“ - se înscrie valoarea bonificației pentru plata impozitului pe venitul anual, determinată potrivit legii.Rd. 2 „Bonificație privind contribuția de asigurări sociale“ - se înscrie valoarea bonificației pentru plata contribuției de asigurări sociale, determinată potrivit legii.Rd. 3 „Bonificație privind contribuția de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie valoarea bonificației pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, determinată potrivit legii.48. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.Atenție!În situația în care legea anuală a bugetului de stat stabilește acordarea bonificației, în conformitate cu dispozițiile art. XIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, precum și potrivit art. 6 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021, prin derogare de la prevederile art. 121, 151 și 174 din Codul fiscal, nu fac obiectul acordării bonificației impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente indemnizațiilor acordate potrivit art. XV alin. (1),(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021.Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul .....“Secțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România“Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli“1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care în anul de raportare realizează, în mod individual sau întro formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabililor, după caz, provenind din:a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real;b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru care impunerea este finală;d) activități agricole impuse în sistem real;e) silvicultură și/sau piscicultură pentru care venitul net se stabilește în sistem real.NOTĂ:Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor prin completarea și depunerea declarației.2. Subsecțiunea se completează pentru:a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;b) stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat pentru anul de impunere;c) modificarea modului de determinare a venitului net, conform prevederilor Codului fiscal.3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate3.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.3.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația completării subsecțiunii, se cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.3.3. În cazul societății civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.3.4. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse de venit completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă.3.5. Modul de completare a subsecțiuniiLitera A „Date privind activitatea desfășurată“3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.1. activități independente“.3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;c) căsuța „entități supuse regimului transparenței fiscale“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii;d) căsuța „modificarea modalității/formei de exercitare a activității“ se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.3.5.5. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.3.5.7. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică. Aceste rubrici se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.3.5.8. Rd. 9 „Data suspendării activității“ - se completează data suspendării activității numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.3.5.9. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual estimat“3.5.10. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individualContribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs, de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități.Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.3.5.11. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociereÎn cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează numai rd. 3 „Venit net anual estimat“, rd. 3.1 „Venit impozabil“ și rd. 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în anul de impunere, realizează, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorul de venit.4.2. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.4.3. Subsecțiunea se completează și în cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată.4.4. Nu au obligația completării subsecțiunii persoanele fizice pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorii de venituri.4.5. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o singură subsecțiune în declarație.4.6. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieliLitera A „Date privind activitatea desfășurată“4.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.2. drepturi de proprietate intelectuală“.4.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“ sau căsuța „cote forfetare de cheltuieli“, după caz:a) căsuța „sistem real“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;b) căsuța „cote forfetare de cheltuieli“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.4.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.4.6.4. Rd. 6 „Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia, în cazul contribuabililor care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.4.6.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.4.6.6. Rd. 9 „Data suspendării activității“ - se completează data suspendării activității potrivit legii în situația în care evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.4.6.7. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual estimat“4.6.8. În situația în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate4.6.8.1. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individualContribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități.Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.4.6.8.2. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere, fără personalitate juridicăContribuabilii care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numai rd. 3 „Venit net anual estimat“, rd. 3.1 „Venit impozabil“ și rd. 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.4.6.9. În situația în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieliContribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează subsecțiunea după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut estimat a se realiza din drepturi de proprietate intelectuală.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor5.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de impunere, realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:a) venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;b) venituri din cedarea folosinței, altele decât cele de la lit. a).5.2. Subsecțiunea nu se completează de contribuabilii care realizează venituri din:a) arendare, pentru care impozitul este reținut la sursă de plătitorul venitului;b) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru care venitul se declară în anul următor celui de realizare.5.3. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente se cuprind veniturile din cedarea folosinței bunurilor obținute din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal anterior celui de impunere și care, începând cu anul de impunere, sunt calificate în categoria veniturilor din activități independente, fiind supuse regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.5.3.1. La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului anterior celui de impunere;5.3.2. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, contribuabilul completează subsecțiunea corespunzător cotei care îi revine din proprietate.5.4. În categoria venituri din cedarea folosinței, altele decât cele de la pct. 5.1 lit. a), se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali.5.4.1. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, contribuabilul completează subsecțiunea corespunzător cotei care îi revine din proprietate.5.4.2. În situația în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul se recalculează de către contribuabil, prin completarea corespunzătoare a subsecțiunii.5.4.3. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă de venit.5.5. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitateLitera A „Date privind activitatea desfășurată“5.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:a) „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2)“;b) „1.3.2. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente“.5.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.5.5.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.De exemplu:– pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);– pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;– alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.5.5.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.5.5.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.5.5.6. Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.Litera B „Date privind impozitul anual estimat“5.5.7. Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.5.5.8. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități.5.5.9. Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.5.5.10. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.5.5.11. Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.5.6. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieliLitera A „Date privind activitatea desfășurată“5.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2)“, precum și căsuța „chirie în lei“ sau căsuța „chirie în valută“.Căsuța „chirie în lei“ se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este exprimată în lei.Căsuța „chirie în valută“ se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este exprimată în valută.5.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „cote forfetare de cheltuieli“.5.6.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.De exemplu:– pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);– pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;– alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.5.6.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.5.6.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.Litera B „Date privind impozitul anual estimat“5.6.6. Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole.Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.În cazul în care chiria este exprimată în valută, venitul estimat înscris în declarație se evaluează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, valabil în ziua precedentă celei în care se depune declarația.5.6.7. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.5.6.8. Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).5.6.9. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.5.6.10. Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate6.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și/sau piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.6.2. Veniturile din activități agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, precum și din prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală, din exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.6.3. Venituri din silvicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase.6.4. Venituri din piscicultură reprezintă venituri obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.6.5. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.6.6. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează subsecțiunea având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.6.7. Modul de completare a subsecțiunii de către contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.Litera A „Date privind activitatea desfășurată“6.7.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:a) „1.4.1. activități agricole“;b) „1.4.2. silvicultură“;c) „1.4.3. piscicultură“.6.7.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuța „sistem real“.6.7.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.6.7.4. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.6.7.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitatea, potrivit legii, și data emiterii acestuia.Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.6.7.6. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.6.7.7. Rd. 9 „Data suspendării activității“ - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.Rd. 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.6.7.8. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual estimat“6.7.9. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individualContribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declarația după cum urmează:Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, specifice fiecărei activități.Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.6.7.10. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă de asociere fără personalitate juridicăÎn cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, potrivit legii, se completează numai rândurile 3 „Venit net anual estimat“, 3.1 „Venit impozabil“ și 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.Subsecțiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază de norme de venit“7. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care desfășoară activități independente, în mod individual sau într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit.NOTĂ:Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor prin completarea subsecțiunii și depunerea declarației.7.1. În categoria venituri din activități independente sunt cuprinse veniturile din activități de producție, comerț, prestări servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.7.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.7.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienții de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București, asupra normelor anuale de venit.7.1.3. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activitate în două sau mai multe locuri diferite, pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfășurare a activității.7.1.4. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.7.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.7.1.6. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabilește pentru fiecare membru asociat.7.2. Completarea subsecțiuniiLitera A „Date privind activitatea desfășurată“7.2.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității:a) căsuța „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;b) căsuța „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.7.2.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.7.2.3. Rd. 3 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.7.2.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.7.2.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația unică.Rubricile de la rd. 5 și 6 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.7.2.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activității“ - se completează data întreruperii temporare a activității în cursul anului de impunere, potrivit legii, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative.Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.7.2.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal de impunere pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.Litera B „Date privind impozitul anual datorat“7.2.8. Rd. 1 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.7.2.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.7.2.10. Rd. 3 „Venit net anual“ - se completează, după caz, după cum urmează:a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“;b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de impunere se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“, redusă proporțional cu:– perioada de la începutul anului și până la momentul începerii activității;– perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului;c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv al celor de forță majoră, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ redusă proporțional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activității în cursul anului de impunere.La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.7.2.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“ redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“.7.2.12. Rd. 4 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.7.2.13. Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.Subsecțiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit“8. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală;b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.9. Veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:
  Nr. crt.CategoriaPlafon neimpozabil (suprafețele și numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligația depunerii declarației)
  012
  I.Produse vegetaleSuprafață
  1Cerealepână la 2 ha, inclusiv
  2Plante oleaginoasepână la 2 ha, inclusiv
  3Cartofpână la 2 ha, inclusiv
  4Sfeclă de zahărpână la 2 ha, inclusiv
  5Tutunpână la 1 ha, inclusiv
  6Hamei pe rodpână la 2 ha, inclusiv
  7Legume în câmppână la 0,5 ha, inclusiv
  8Legume în spații protejatepână la 0,2 ha, inclusiv
  9Leguminoase pentru boabepână la 1,5 ha, inclusiv
  10Pomi pe rodpână la 1,5 ha, inclusiv
  11Vie pe rodpână la 1 ha, inclusiv
  12Arbuști fructiferipână la 1 ha, inclusiv
  13Flori și plante ornamentalepână la 0,3 ha, inclusiv
  14Plante medicinale și aromaticepână la 2 ha, inclusiv
  15Căpșunpână la 1 ha, inclusiv
  16Plante furajerepână la 2 ha, inclusiv
  II.AnimaleNumăr de capete/număr de familii de albine
  1Vaci până la 2, inclusiv
  2Bivolițepână la 2, inclusiv
  3Oipână la 50, inclusiv
  4Caprepână la 25, inclusiv
  5Porci pentru îngrășatpână la 6, inclusiv
  6Albinepână la 75 de familii, inclusiv
  7Păsări de curtepână la 100, inclusiv
  10. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.11. Veniturile din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal.12. Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.13. Veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe destinate producției vegetale/capete de animale/familii de albine) deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/capetelor de animale/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.14. Completarea subsecțiuniiLitera A „Date privind activitatea desfășurată“14.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau asociere fără personalitate juridică.14.1.1. Căsuța „Individual“ - se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.14.1.2. Căsuța „Asociere fără personalitate juridică“ - se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.14.2. Rd. 2 „Contractul de asociere“ - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.14.3. Rd. 3 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit.Litera B „Date pentru stabilirea venitului impozabil“14.4. „Activitatea desfășurată la nivelul județului ...................“ - se înscrie denumirea județului pe raza căruia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine.14.5. „Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ - contribuabilii persoane fizice care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în județe diferite vor opta pentru stabilirea județului/județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea se exercită prin bifarea căsuței „Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ corespunzătoare județului în raza căruia se desfășoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către contribuabil, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale și suprafețele/numărul de animale/familii de albine.De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafață totală de 7 ha situată în raza a 3 județe: 0,75 ha în județul A, 2,9 ha în județul B și 3,35 ha în județul C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru județul A și județul C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opțiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha județul A + 1,25 ha județul C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafața de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare județului B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare județului C.14.6. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, este cea stabilită potrivit legii.14.7. Tabelul „Produse vegetale“Col. 2 „Total suprafață“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferente fiecărei grupe, la nivelul fiecărui județ.Col. 3 „Suprafață neimpozabilă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața neimpozabilă (ha) destinată producției vegetale aferente fiecărei grupe.Col. 4 „Suprafață impozabilă“ - se înscrie suprafața impozabilă reprezentând diferența dintre totalul suprafeței și suprafața neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Total suprafață“ și datele înscrise la col. 3 „Suprafață neimpozabilă“.Col. 5 „Norma de venit“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suma reprezentând norma de venit corespunzătoare județului.Col. 6 „Norma de venit redusă“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii prevăzuți la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/și de contribuabilii prevăzuți la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în vederea aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (9) din Codul fiscal;b) în cazul aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, norma de venit redusă se calculează de contribuabil potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. (9) din Codul fiscal.Col. 7 „Venit impozabil“ - se înscrie, după caz, venitul anual stabilit după cum urmează:a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ și suma înscrisă la col. 4 „Suprafața impozabilă“ din tabelul „Produse vegetale“;b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ și suma înscrisă la col. 4 „Suprafața impozabilă“, redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafața impozabilă“ și suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“, redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;d) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafața impozabilă“ și suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“ din tabelul „Produse vegetale“.14.8. Tabelul „Animale“Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ - se înscrie distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute, la nivelul fiecărui județ.Col. 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“ - se înscrie distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile.Col. 4 „Număr total capete animale/familii de albine impozabil“ - se înscrie diferența dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute și numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabil, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ și datele înscrise la col. 3 „Număr capete animale/familii de albine neimpozabil“.Col. 5 „Norma de venit“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de animale/familiilor de albine deținute, suma reprezentând norma de venit corespunzătoare județului.Col. 6 „Norma de venit redusă“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii prevăzuți la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/și de contribuabilii prevăzuți la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în vederea aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (9) din Codul fiscal;b) în cazul aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, norma de venit redusă se calculează de contribuabil potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. (9) din Codul fiscal.Col. 7 „Venit impozabil“ - se înscrie, după caz, venitul anual stabilit după cum urmează:a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ și suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ din tabelul „Animale“;b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ și suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“, redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ și suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“, redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;d) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ și suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“ din tabelul „Animale“.14.9. Contribuabilii care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale/familii de albine în județe diferite vor completa câte un tabel pentru fiecare județ cu datele referitoare la activitatea desfășurată.14.10. Suprafețele destinate producției vegetale/Capetele de animale/Familiile de albine deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/ capetelor de animale/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.14.11. Tabelele de la pct. 14.7, respectiv pct. 14.8 nu se completează în cazul contribuabililor care desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.14.12. Rd. „Total venit impozabil“ - se înscrie totalul venitului înscris la col. 7 „Venit impozabil“, calculat la nivelul tuturor județelor.În situația contribuabililor care desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul net anual impozabil distribuit din cadrul asocierii.În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat care desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul net anual impozabil distribuit din cadrul asocierii, care este redus proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii.14.13. Căsuța „Total impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rândul „Total venit impozabil“.
  Secțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate“Subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale estimată“15. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:a) realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă, cu excepțiile prevăzute de lege) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri;b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 și 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.16. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări sociale în următoarele situații:16.1. în situația în care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de pensionari;16.2. în situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;16.3. în situația în care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de asigurări sociale în România.17. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit legii, au obligația de a completa subsecțiunea dacă nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut obținut în baza contractelor de activitate sportivă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.18. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale, nu au obligația depunerii formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...“.În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.19. Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligați să completeze subsecțiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.20. Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.21. Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit pct. 16.1 sau pct. 16.2, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația unică și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.22. Recalcularea contribuției de asigurări sociale se efectuează după cum urmează:a) se stabilește plafonul minim anual corespunzător numărului de luni de activitate, prin înmulțirea numărului de luni de activitate cu salariul minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere al declarației unice;b) încadrarea venitului net sau brut, după caz, realizat, pe perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a);c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);d) determinarea contribuției datorate recalculate prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra venitului ales prevăzut la lit. c).23. În situația în care venitul net sau brut, după caz, realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul minim determinat la pct. 22 lit. a), nu se datorează contribuția de asigurări sociale.24. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la pct. 15 își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat.Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale estimată“ cu noile informații.25. Persoanele fizice care nu se încadrează în condițiile prevăzute la pct. 15 lit. b) pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.26. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale, secțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate“ subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale estimată“ se completează după cum urmează:26.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS“ - se completează suma veniturilor nete/brute și/sau a normelor anuale de venit estimate a se realiza din România și din afara României, din categoriile de la pct. 15 lit. a), cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.26.2. Căsuța de la lit. A „Obțin venituri peste plafonul minim“ - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.26.3. Căsuța de la lit. B „Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CAS“ - se bifează de către contribuabilii care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit mai mic decât plafonul minim stabilit și care doresc să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii.26.4. Rd. 1 „Venit anual ales pentru plata CAS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației, cu excepția situației menționate la pct. 22.26.5. Rd. 2 „CAS datorată“ - se completează contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 1.Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată“27. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, este cel puțin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, din următoarele categorii, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:a) venituri din activități independente;b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;f) venituri din investiții;g) venituri din alte surse.28. Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 27.29. Subsecțiunea nu se completează de către:a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal;b) persoanele care, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în România.30. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția, se efectuează prin cumularea următoarelor:– veniturile nete/brute/normele de venit estimate din categoriile de la pct. 27 lit. a)-e);– venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal.În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;– venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.31. Sunt exceptate de la completarea și depunerea declarației persoanele fizice care estimează pentru anul în curs realizarea unor venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, din categoriile:– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;– venituri în baza contractelor de activitate sportivă;– venituri din arendă;– venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit.32. Persoanele fizice care estimează un venit cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, din cele menționate la pct. 31, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul cumulat este cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, potrivit legii.33. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri din cele prevăzute la pct. 27, iar venitul net anual estimat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor de la pct. 31, pentru care impozitul se reține la sursă, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, sunt obligate să depună declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.34. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...“ până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.35. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul minim prevăzut la pct. 27 își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, oricând până la data termenului legal de depunere.Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată“ cu noile informații.36. În situația în care persoanele fizice estimează un venit anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, acestea pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.37. În vederea declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate, secțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate“ subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată“ se completează după cum urmează:37.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS“ - se completează suma veniturilor estimate a se realiza din România și din afara României, din categoriile de la pct. 27, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.37.2. Căsuța de la lit. A „Obțin venituri peste plafonul minim“ - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.Rândul „CASS“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra plafonului minim de 12 salarii minime în vigoare la termenul de depunere a declarației, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.37.3. Căsuța de la lit. B „Obțin venituri sub plafonul minim și optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este sub plafonul minim stabilit, potrivit legii.Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în acest caz se face după cum urmează:a) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, în cazul în care aceasta este depusă în termenul legal de depunere;b) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul echivalente cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declarația, dacă declarația se depune după termenul legal de depunere.37.4. Căsuța de la lit. C „Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.37.5. Căsuța de la lit. D „Sunt persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și care optează pentru plata contribuției.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată în cazurile de la pct. 37.4 și prezentul punct se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației.37.6. Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal și își recalculează obligația de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.Secțiunea a 3-a „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, stabilite prin declarația curentă“38. Secțiunea se completează de contribuabil, după cum urmează:Rd. 1 „Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă“ - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venitul estimat stabilit de contribuabil pentru anul de impunere, prin declarația curentă.Se însumează impozitul datorat pe venitul anual estimat înscris în declarația curentă la:– rd. 4 „Impozit anual estimat“ de la capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 1, lit. B;– rd. 4 „Impozit anual“ de la capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 2, lit. B;– rd. „Total impozit anual“ de la capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 3, lit. B.Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă“ - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilită la rd. 2 de la subsecțiunea 1 secțiunea 2 a cap. II.Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă“ - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită la subsecțiunea 2 de la secțiunea 2 a cap. II.
  C. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/ curatorului fiscal.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/ curatorului fiscal.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“
  Denumirea formularului: „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“1. Format: A4/t22. Se difuzează gratuit.3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare și editare.4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022.5. Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.6. Circulă:– în format electronic, la organul fiscal competent; sau– în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
  ----