ORDONANȚA DE URGENTA nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (**republicată**)privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanța Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, și ulterior a mai fost modificată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;– Ordonanța Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.
  Notă
  ***) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. a) autorizarea - procedura de abilitare a operatorilor economici de a efectua operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase;b) autorizație - actul emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor care acordă dreptul de a desfășura operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase;c) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru, astfel definită la art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;d) aur de investiții - aurul de investiții, astfel definit la art. 313 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Operațiunile cu aur de investiții se realizează prin livrare fizică și prin operațiuni în conturi de metal prețios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deținute la bănci;e) aur monetar - acea parte a aurului de investiții utilizat ca activ, care este deținut cu titlu de rezervă oficială de Banca Națională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum și bare standard cu titlul minim de 995/1.000;f) certificatul de testare - documentul emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor care confirmă conținutul de metal prețios dintr-un obiect;g) contract la distanță - contractul astfel definit la art. 2 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015;h) contract în afara spațiilor comerciale - contractul astfel definit la art. 2 pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015;i) marca de responsabilitate - marca stabilită și înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se aplică pe obiectele din metale prețioase de către operatorii economici care pun pe piața națională produsul respectiv și prin care aceștia își asumă responsabilitatea în legătură cu eventualele vicii ascunse ale obiectului din metal prețios;j) marca de stat - marca oficială, protejată prin lege, reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal prețios, alături de precizarea titlului redat în cifre arabe, care se aplică pe obiectele din metale prețioase exclusiv de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ca autoritate competentă, înainte de punerea pe piața națională a acestora;k) marca de titlu - semnul convențional, diferit în funcție de titlul metalului prețios, care se aplică de către producător pe obiectele din metale prețioase, exprimat în cifre arabe;l) marcare - operațiunea de aplicare a unei mărci pe un obiect din metal prețios;m) marcă - semn convențional aplicat pe un obiect din metal prețios;n) marcă echivalentă - marca oficială a altor state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia aplicată obiectelor din metale prețioase, care au fost analizate de către o autoritate competentă, în conformitate cu cerințele identice sau echivalente cu cele specificate în prevederile actelor normative naționale în vigoare;o) marca falsă - însemnul aplicat pe un obiect din metal prețios sau din metal comun, asemănător unei mărci de stat/mărci oficiale sau unei mărci de responsabilitate;p) metale prețioase - aur, argint, platină și paladiu, precum și aliajele acestora, sub orice formă;q) obiecte de aurărie și argintărie - orice obiect confecționat din aur, respectiv argint, cu excepția obiectelor de podoabă denumite bijuterii;r) operator economic - persoană fizică sau juridică astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;s) pietre prețioase - diamantele naturale, rubinele naturale, safirele naturale, smaraldele naturale și perlele naturale sau de cultură;ș) punerea pe piața națională - acțiunea realizată de operatorii economici de a face disponibile pe piața națională, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, obiecte din metale prețioase;t) raport de încercare - document eliberat de către Laboratorul încercări metale prețioase al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;ț) titlu - proporția de metal prețios conținut de un obiect, exprimată în miimi;u) titular al autorizației - operatorul economic pe numele căruia a fost emisă autorizația;v) toleranță negativă - orice abatere negativă de la titlul metalului prețios. (la 16-03-2018, Punctul 1 din Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 2. operațiuni cu metale și pietre prețioase - actele de comerț și faptele de comerț cu metale prețioase și pietre prețioase, care au ca obiect:a) producerea metalelor prețioase;b) prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;c) vânzarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;d) cumpărarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;e) păstrarea în depozit a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase pentru cauza de comerț;f) introducerea în țara a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;g) scoaterea din țara a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;h) intermedierea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase; (la 16-03-2018, Litera h) din Punctul 2. , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) i) transportul de metale prețioase și pietre prețioase, cu excepția transportului efectuat în tranzit vamal;j) prestări de servicii care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;k) abrogată; (la 16-03-2018, Litera k) din Punctul 2. , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) l) alte acte de comerț și fapte de comerț care au ca obiect metale prețioase și pietre prețioase;------------Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.3. Abrogat. (la 16-03-2018, Punctul 3. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 4. Abrogat. (la 16-03-2018, Punctul 4. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 5. Abrogat.------------Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.6. Abrogat.------------Pct. 6 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.7. Abrogat. (la 16-03-2018, Punctul 7. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 8. Abrogat. (la 16-03-2018, Punctul 8. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 9. Abrogat (la 16-03-2018, Punctul 9. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) 10. Abrogat. (la 16-03-2018, Punctul 10. din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 2^1(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică:a) obiectelor confecționate din metale prețioase cu titlu mai mic decât titlul minim legal;b) obiectelor confecționate din metale comune acoperite cu metale prețioase;c) obiectelor confecționate din metale prețioase destinate utilizării în scop industrial, tehnic, științific, educațional, medical, de laborator și în alte scopuri similare;d) obiectelor confecționate din metale prețioase temporar introduse pe teritoriul României pentru a fi prezentate în cadrul expozițiilor fără vânzare;e) obiectelor din metale prețioase aflate în patrimoniul cultural național;f) operațiunilor având ca obiect aur de investiții;g) operațiunilor cu aur, inclusiv cu aur monetar, alte metale prețioase și pietre prețioase, desfășurate de către Banca Națională a României;h) monedelor vândute în scop numismatic de către Banca Națională a României.(2) Operațiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Națională a României, conform statutului său de funcționare. (la 16-03-2018, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul II Abrogat------------Cap. II a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul IIIDrepturi și obligații referitoare la dobândirea, deținerea sau efectuarea de operațiuni cu metale  și pietre prețioase (la 16-03-2018, Denumirea capitolului III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 4Abrogat.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 6Persoanele fizice și juridice pot efectua operațiuni de vânzare, cumpărare și tranzacționare cu aur de investiții numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Națională a României sau, după caz, printr-o bancă autorizata pentru astfel de operațiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (la 16-03-2018, sintagma: aur financiar a fost înlocuită de Articolul II ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 7(1) Operatorii economici care comercializează obiecte din metale prețioase și pietre prețioase au obligația de a informa consumatorii corect, complet și precis cu privire la natura și caracteristicile obiectelor pe care le comercializează.(2) La comercializarea obiectelor din metale prețioase, precum și a pietrelor prețioase, eticheta va cuprinde informații privind natura și caracteristicile acestora: titlul metalului prețios și/sau echivalența acestuia în karate, după caz, greutatea, tipul pietrelor prețioase, greutatea acestora și orice alte informații pe care operatorul economic le consideră utile pentru consumatori. (la 16-03-2018, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul IVAutorizarea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 8(1) Operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către operatorii economici autorizați, numai în baza autorizației eliberate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta. Scopul vizării anuale este verificarea menținerii condițiilor de autorizare.(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pot solicita completarea autorizației și/sau renunțarea la efectuarea uneia sau mai multor operațiuni.(3) Renunțarea la efectuarea uneia sau mai multor operațiuni produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a înregistrat cererea de renunțare și se realizează prin înscrierea unei mențiuni corespunzătoare pe autorizație.(4) Pentru autorizațiile distruse, pierdute sau furate Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor eliberează duplicate.(5) Procedurile de autorizare, vizare anuală, completare, renunțare și eliberare de duplicate, precum și formularele-tip utilizate se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(6) Modelul autorizației se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(7) Nu se supun autorizării pentru efectuarea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia care sunt înregistrați la autoritatea competentă.(8) Operatorii economici prevăzuți la alin. (7) sunt obligați ca, înaintea începerii efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României, inclusiv în cazul contractelor la distanță și al contractelor în afara spațiilor comerciale, să notifice acest fapt Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(9) Procedura de notificare, modelul formularului de notificare și modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma notificării vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(10) Operatorii economici autorizați, precum și cei prevăzuți la alin. (7) sunt obligați ca, în cazul în care intervin modificări cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul social și la celelalte locuri de desfășurare a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase, să le notifice în scris Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în termen de 10 zile de la data producerii lor.(11) Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută la alin. (1):a) Banca Națională a României, pentru operațiunile cu aur, alte metale prețioase și pietre prețioase și vânzarea monedelor în scop numismatic;b) Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de păstrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, de executare silită, pentru operațiunile de valorificare, precum și pentru operațiunile conexe acestora;c) Ministerul Afacerilor Interne, organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru operațiunile de păstrare în depozit, în condițiile legii, a metalelor prețioase și pietrelor prețioase;d) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operațiunile de păstrare în depozit a metalelor prețioase și pietrelor prețioase, marcarea metalelor prețioase, precum și orice alte operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru care este autorizată potrivit legii;e) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România și tranzitul pe teritoriul acesteia al bijuteriilor, al obiectelor de aurărie sau argintărie, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauză;f) persoanele fizice, pentru operațiunile de scoatere din România a obiectelor de aurărie și argintărie, dacă valoarea individuală a acestora nu depășește echivalentul în lei al sumei de 500 euro;g) Ministerul Justiției - Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate, pentru operațiunile de păstrare în depozit și valorificare a metalelor prețioase și pietrelor prețioase. (la 16-03-2018, Articolul 8 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 8^1(1) Introducerea și scoaterea în și din țară, de către operatorii economici autorizați și de către alte persoane fizice și/sau juridice, altele decât cele autorizate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase cu sau fără pietre prețioase se vor face cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de legislația vamală în vigoare.(2) La declarația vamală se anexează în mod obligatoriu declarația pe propria răspundere care prevede că autorizația nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităților vamale, în cazul operațiunilor efectuate de către operatorii economici autorizați să desfășoare operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase. (la 16-03-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul VEvidența operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 9Operatorii economici autorizați să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și cei prevăzuți la art. 8 alin. (7) au obligația să asigure evidența strictă a acestora. (la 16-03-2018, Articolul 9 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 10Operatorii economici prevăzuți la art. 9 au obligația să pună la dispoziție organelor abilitate toate documentele și evidențele solicitate de acestea. (la 16-03-2018, Articolul 10 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul VIMarcarea metalelor prețioase------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 12(1) Marcarea are ca scop certificarea faptului că obiectele din metale prețioase au conținutul de metal prețios corespunzător mărcii de titlu aplicate și identificarea operatorilor economici care au aplicat mărcile de responsabilitate.(2) În România titlul minim legal, prevăzut la art. 2^1 alin. (1) lit. a), este:a) 333 pentru aur;b) 750 pentru argint;c) 950 pentru platină;d) 950 pentru paladiu.(3) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se aplică obiectelor din metale prețioase, sunt următoarele:a) pentru aur: 333; 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916; 986 și 999;b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 și 999;c) pentru platină: 950;d) pentru paladiu: 950.(4) Pe teritoriul României pot fi puse pe piață doar obiectele din metale prețioase care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate și marca de stat.(5) Pentru obiectele din metale prețioase, provenite din confiscări sau care sunt trecute în orice alt mod legal în proprietatea privată a statului și care nu sunt marcate corespunzător pentru a putea fi puse pe piață, se aplică marca de stat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pot fi comercializate pe teritoriul României obiecte din metale prețioase dacă acestea au aplicată de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia o marcă echivalentă cu marca de stat, cu condiția ca indicațiile furnizate să conțină informații echivalente și inteligibile pentru consumatorii din România.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), pot fi comercializate pe teritoriul României obiecte din metale prețioase care au aplicată o marcă de titlu ce reprezintă titlul legal conform legislației dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia, dacă acestea au aplicată de către o autoritate competentă din acel stat o marcă echivalentă cu marca de stat, cu condiția ca indicațiile furnizate să conțină informații echivalente și inteligibile pentru consumatorii din România.(8) Sunt recunoscute pe teritoriul României mărcile de responsabilitate ale operatorilor economici proveniți dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia, înregistrate la autoritatea competentă din statul de stabilire.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (4), obiectele din metale prețioase pe care, din cauza construcției, nu pot fi aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate și marca de stat pot fi comercializate dacă au aplicată marca de stat ori sunt însoțite de certificatul de testare, după caz.(10) Sunt exceptate de la marcare:a) obiectele din argint în greutate de până la 2,00 grame;b) obiectele din paladiu în greutate de până la 2,00 grame;c) obiectele din aur în greutate de până la 1,00 gram;d) obiectele din platină în greutate de până la 1,00 gram;e) fragmentele de obiecte din metale prețioase;f) monedele, medaliile și plachetele din metale prețioase;g) lingourile din metale prețioase;h) metalele prețioase sub formă de materii prime;i) obiectele confecționate din metale prețioase destinate exportului.(11) Pentru obiectele prevăzute la alin. (10) lit. a)-d) și f)-g), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor eliberează certificate de testare sau rapoarte de încercare.(12) Obiectele din metale prețioase ce urmează a fi puse pe piața națională vor fi prezentate la una dintre structurile teritoriale ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru a fi marcate, în termen de 7 de zile de la data înregistrării acestora în gestiune, împreună cu documentele de proveniență, cu excepția celor prevăzute la alin. (6). (la 16-03-2018, Articolul 12 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 13(1) Anterior aplicării mărcii de stat, metalele prețioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora.(2) La stabilirea titlului metalelor prețioase nu se admit toleranțe negative.(3) Analiza și marcarea obiectelor din metale prețioase se efectuează în termen de 15 zile de la data preluării acestora.(4) Dacă în urma analizelor fizice sau chimice se constată neconformități precum aliaj neomogen, lipituri și umpluturi nepermise, operatorul economic va fi notificat cu privire la acest aspect, pentru retragerea obiectelor în vederea remedierii neconformităților.(5) Procedurile de analiză și marcare se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(6) Modelele mărcilor de stat se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(7) Procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(8) La prezentarea obiectelor din metale prețioase la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în vederea marcării cu marca de stat, acestea trebuie să fie deja marcate cu marca de titlu și marca de responsabilitate, în locurile stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(9) Fac excepție de la prevederile alin. (8) obiectele din metale prețioase prezentate de către Ministerul Finanțelor Publice. (la 16-03-2018, Articolul 13 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul VI^1Atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-------------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 14Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este singura autoritate competentă la nivel național care:a) efectuează analiza și marcarea cu marca de stat a obiectelor din metale prețioase;b) efectuează expertize ale metalelor prețioase și ale pietrelor prețioase, dispuse de instanțele de judecată și de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice;c) efectuează încercări ale metalelor prețioase;d) stabilește și înregistrează mărcile utilizate pentru marcarea metalelor prețioase;e) stabilește tarife pentru activitățile de încercare, analiză, marcare, expertizare și înregistrare a mărcilor de responsabilitate, sumele încasate constituindu-se integral venituri la bugetul de stat. (la 16-03-2018, Articolul 14 din Capitolul VI^1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 15Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își exercită drepturile și își asumă obligațiile specifice activităților de încercare, analiză, marcare, expertizare, înregistrare, vizare și autorizare, în calitate de autoritate competentă pe teritoriul României. (la 16-03-2018, Articolul 15 din Capitolul VI^1 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, contravențională sau administrativă, după caz.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 17(1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanție proprie sau a mărcilor de certificare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.(2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanție proprie sau a mărcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.(3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.-------------Art. 17 a fost modificat de art. 86 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 18Constituie contravenție următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) prin desfășurarea fără autorizație a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției și, după caz, a sumelor încasate;b) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (8) prin desfășurarea operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase de către operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (7), fără a notifica Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției și, după caz, a sumelor încasate;c) încălcarea prevederilor art. 9 prin nerespectarea obligației de a asigura evidența strictă a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase de către operatorii economici autorizați să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și de către cei prevăzuți la art. 8 alin. (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției și, după caz, a sumelor încasate;d) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (12) prin nerespectarea de către operatorii economici autorizați a obligației de a prezenta obiectele din metale prețioase ce urmează a fi puse pe piața națională, la una dintre structurile teritoriale ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării acestora în gestiune, pentru a fi marcate, împreună cu documentele de proveniență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției și, după caz, a sumelor încasate;e) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (10) prin nerespectarea de către operatorii economici autorizați, precum și de către cei prevăzuți la art. 8 alin. (7) a obligației ca, în cazul în care intervin modificări cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul social și la celelalte locuri de desfășurare a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase, să le notifice în scris Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în termen de 10 zile de la data producerii lor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;f) încălcarea prevederilor art. 10 prin nerespectarea de către operatorii economici autorizați, precum și de către cei prevăzuți la art. 8 alin. (7) a obligației de a pune la dispoziția organelor abilitate toate documentele și evidențele solicitate de acestea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;g) încălcarea prevederilor art. 7 prin nerespectarea de către operatorii economici care comercializează obiecte din metale prețioase și pietre prețioase a obligației de a informa consumatorii corect, complet și precis cu privire la natura și caracteristicile obiectelor pe care le comercializează, inclusiv cu privire la corectitudinea informațiilor cuprinse în etichetă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei. (la 16-03-2018, Articolul 18 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 19Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor prețioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, precum și cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției. (la 16-03-2018, Articolul 19 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 20Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în ceea ce privește contravențiile prevăzute la art. 18 și 19, potrivit atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) personalul împuternicit al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în ceea ce privește contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d) și lit. f), precum și la art. 19 potrivit atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, în ceea ce privește contravențiile prevăzute la art. 18 lit. a), c), d), f) și g), precum și contravenția prevăzută la art. 19;d) subofițerii și ofițerii din cadrul Jandarmeriei Române în ceea ce privește contravenția prevăzută la art. 19. (la 16-03-2018, Articolul 20 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 21Contravențiilor prevăzute la art. 18 și 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 22(1) La propunerea justificată a personalului prevăzut la art. 20, se poate aplica una dintre următoarele sancțiuni administrative:a) suspendarea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe o perioadă de 6 luni atunci când:– nu sunt întocmite evidențele operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase, în condițiile prevederilor legale în vigoare;– sunt comercializate sub orice formă bijuteriile și obiectele din metale prețioase, cu ori fără pietre prețioase, fără ca acestea să fie marcate, în condițiile prevăzute de lege;– nu se respectă obligația notificării Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizației;b) retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase atunci când:– nu au fost întreprinse măsuri pentru remedierea cauzelor care au determinat suspendarea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale și pietre prețioase pe o perioadă de 6 luni, ca urmare a încălcării prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase;– operatorul economic autorizat nu mai îndeplinește una sau mai multe din condițiile necesare în vederea autorizării;– există condamnări definitive pentru infracțiuni în legătură cu operațiunile cu metale prețioase sau pietre prețioase ale operatorului economic autorizat sau ale unui angajat al operatorului economic autorizat;c) interzicerea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii economici, prevăzuți la art. 8 alin. (7), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE, atunci când:– sunt încălcate prevederile legale în vigoare privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase și nu se întreprind măsuri pentru remedierea situațiilor astfel create;– există condamnări definitive pentru infracțiuni în legătură cu operațiunile cu metale prețioase sau pietre prețioase ale operatorului economic sau ale unui angajat al operatorului economic.(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, suspendarea sau retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și cu pietre prețioase, precum și interzicere efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase se dispun prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care se comunică titularului autorizației.(3) Ordinul de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizației, precum și ordinul de interzicere a efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase produc efecte de la data comunicării. Cu aceeași dată urmează să se calculeze și perioada de suspendare.(4) Împotriva ordinului de suspendare ori de retragere a autorizației sau, după caz, a ordinului de interzicere a efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase se poate formula contestație la instanța de contencios administrativ, în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Procedura privind măsurile prevăzute la alin. (1), precum și procedura de reautorizare pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și cu pietre prețioase vor fi stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 16-03-2018, Articolul 22 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23În cazul suspendării autorizației, operatorul economic care o deținea nu mai are dreptul să efectueze operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase pentru care a fost autorizat, până când se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea. (la 16-03-2018, Articolul 23 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 25(1) Metalele prețioase și pietrele prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege se depun la unitățile de trezorerie ale Ministerului Finanțelor Publice.(2) Procedura de manipulare și depozitare a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase la unitățile de trezorerie ale Ministerului Finanțelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Obiectele din metale prețioase și pietre prețioase provenite din confiscări sau care sunt trecute în proprietatea privată a statului vor fi valorificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare. (la 16-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) (4) Termenul de depunere la unitățile Trezoreriei Statului a obiectelor din metale sau pietre prețioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege. (la 16-03-2018, Articolul 25 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) -------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 25^1(1) Procedurile privind expertizarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase dispusă de instanțele de judecată și de notariatele publice se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(2) Procedurile privind expertizarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a acestor bunuri provenite din confiscări sau care sunt trecute în orice alt mod legal în proprietatea privată a statului, precum și la cererea persoanelor fizice și juridice se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 16-03-2018, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 26(1) Persoanele fizice și juridice ale căror obiecte din metale prețioase și pietre prețioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau își au sediul, până la data de 31 decembrie 2009.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 82 din 2 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2007.(1^1) De prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază și moștenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptățite*).--------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.(1^2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin preluare abuzivă se înțelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative:a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul producției, prelucrării și circulației metalelor prețioase;b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Națională a României a aurului, valutelor efective și altor mijloace de plată străine;c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozițiuni din Legea nr. 187/1945 ;d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitori sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor bugetare;e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase;f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecționate din metale prețioase, la metalele și pietrele prețioase;g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase.--------------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.(2) Abrogat. (la 16-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) (2^1) Abrogat. (la 16-03-2018, Alineatul (2^1) din Articolul 26 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 ) (3) Cererile și acțiunile în justiție, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 27(1) Restituirea obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase preluate abuziv de stat, aflate în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale București a Băncii Naționale a României, se efectuează de către aceasta numai la cererea persoanelor îndreptățite, în baza actelor de proprietate sau a hotărârilor judecătorești definitive, după caz.(2) În vederea executării hotărârilor judecătorești definitive este necesar ca persoanele îndreptățite să depună la Sucursala Regională București a Băncii Naționale a României o cerere prin care să solicite executarea titlului. La cererea de restituire petentul trebuie să anexeze următoarele documente:a) hotărârea judecătorească definitivă, în original;b) copia actului de identitate;c) pentru alte persoane beneficiare decât cele păgubite, după caz, procura în original, certificatul de moștenitor sau alte acte prin care se poate stabili calitatea de proprietar.(3) Pentru obiectele și bijuteriile din metale prețioase și pietre prețioase preluate abuziv de stat, depuse la Banca Națională a României, restituirea fizică a acestora se efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale București a Băncii Naționale a României.(4) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului și nu se mai regăsesc fizic în gestiunea băncii, urmează a se plăti persoanelor îndreptățite, în baza actelor de proprietate sau a hotărârilor judecătorești definitive, după caz, contravaloarea acestora, calculată la valoarea de piață actualizată.(5) Pentru pietrele prețioase libere sau montate în bijuterii, preluate abuziv de stat, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei Regionale București a Băncii Naționale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptățite, în baza actelor de proprietate sau a hotărârilor judecătorești definitive, după caz, contravaloarea acestora calculată la valoarea de piață actualizată.(6) Contravaloarea obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase restituite în natura, precum și sumele plătite de către Banca Națională a României cu titlu de despăgubiri, cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare se vor recupera de la Ministerul Finanțelor Publice. Restituirea acestor sume de către Ministerul Finanțelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor justificative de la Banca Națională a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale. (la 16-03-2018, Articolul 27 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 06 martie 2018 )  +  Articolul 28(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).(2) Ministerul Finanțelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) prevederile referitoare la regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase;b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase;c) orice alte dispoziții contrare. Notă
  *) Termenul de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.