ORDIN nr. 137 din 22 decembrie 2021pentru aprobarea Procedurii privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2022    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. a), ale art. 36 alin. (7) lit. a) și alin. (10), ale art. 45 alin. (1) lit. a) și e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (7) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 martie 2022, cu excepția prevederilor art. 14 alin. (1) din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 22 decembrie 2021.Nr. 137.  +  ANEXĂPROCEDURAprivind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice