ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 28 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1249 din 30 decembrie 2021  Având în vedere impactul pozitiv al Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și al Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, ce a fost implementată pentru a răspunde necesităților economiei aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2,deoarece schema de ajutor de stat prin care sunt acordate granturile în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA își încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2021,ținând cont de impactul benefic înregistrat de programul IMM INVEST ROMÂNIA prin asigurarea accesului la finanțare al întreprinderilor în vederea desfășurării activității curente și a implementării planurilor de investiții, precum și interesul crescut manifestat de operatorii economici privind continuarea programului,luând în considerare cea de-a șasea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, prin care au fost prelungite până la 30 iunie 2022 măsurile prevăzute în cadrul temporar,întrucât prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 iunie 2022 va avea efecte benefice pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, prin furnizarea garanțiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru și a creditelor de investiții necesare desfășurării activității economice,prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA reprezintă o situație extraordinară, în caz contrar beneficiarii programului nu ar avea acces la credite garantate de stat, situație în care activitatea curentă a acestora ar fi îngreunată de lipsa resurselor financiare, iar planurile de investiții ar înregistra întârzieri. Având în vedere prevederile art. XLVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care impun angajatorilor modificarea contractelor individuale de muncă începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, respectiv 18.12.2021, în sensul majorării salariilor de bază în situația în care acestea sunt la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă mai mare de 2 ani,ținând cont că adoptarea în cel mai scurt timp a unei modificări a acestor prevederi asigură o egalitate de tratament între contractele individuale de muncă încheiate anterior acestei date, respectiv 18.12.2021, și cele încheiate ulterior,întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.2. La articolul 1, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei.3. La articolul 2, lit. d), f)-h) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., sau Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;................................f) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;g) garant - statul prin Ministerul Finanțelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;h) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;.............................k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. de către beneficiarul programului;4. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În exercitarea atribuțiilor sale, F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. au obligația de a solicita informațiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispozițiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului. (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul Subprogramului AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. și/sau F.G.C.R. începând cu data la care F.G.C.R. îndeplinește condițiile legale pentru emiterea de garanții în numele și contul statului.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50.6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (3^1) și (3^2) se implementează de către Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în numele și în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor.8. La articolul 8, alineatele (1), (4), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Între Ministerul Finanțelor și F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.G.C.R. se încheie câte o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat...................................................................................................(4) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) și (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, prin F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., și instituției de credit proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat..............................................................................................(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale.9. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat prin eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, va trebui să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență...............................................................................................(3) Modificările privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. de către instituția de credit.10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.11. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) După efectuarea plății prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanțelor informează F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. întocmesc un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. transmit înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanțării garantate, precum și spre informare instituției de credit finanțatoare.12. La articolul 12, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins: (16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.  +  Articolul IISchema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., și Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., le sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.2. La articolul 3, alineatele (1), (1^1) și (5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere.(1^1) Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării, cu condiția încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau de 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar..............................................................................................(5) F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. sunt administratorii acestei măsuri de ajutor de stat.3. La articolul 3 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins: a) ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;4. La articolul 5, alineatele (2), (2^1), (3) și (5) vor ave aurmătorul cuprins: (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale și se virează în termen de 1 an în contul F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., pe baza situațiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru și pe baza situațiilor centralizatoare privind situația lucrărilor executate pentru creditele de investiții transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 2.345,64 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 473,90 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la capitolul II.2..............................................................................................(5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 48.726 de beneficiari.5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei.6. La articolul 7, alineatele (1), (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. au obligația să publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. au obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei...................................................................................................(4) F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., în calitate de administratori ai prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., în calitate de administratori ai schemei de ajutor de stat, au obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.7. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare...............................................................................................(3) În situația în care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIArticolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 iunie 2023 inclusiv.(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit contracte de garantare/acorduri de finanțare aferente se prelungește până la data de 30 iunie 2022.  +  Articolul IVSolicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare până la data de 31 decembrie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.  +  Articolul VAlineatele (2^1) și (2^2) ale articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică și pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul VI(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 142.-----