LEGE nr. 314 din 28 decembrie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 29 decembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 2 noiembrie 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.2. La articolul I, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), s) și t) se realizează de către personalul împuternicit de Ministerul Energiei.3. La articolul III, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Personalul împuternicit de Ministerul Energiei care constată contravențiile menționate la art. 18 alin. (3^1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, și aplică sancțiunile, precum și modelul procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin ordin al ministrului energiei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 314.----