LEGEA nr. 318 din 28 decembrie 2021bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 28 decembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2022 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2022.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 99.557.228 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 99.557.228 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 177.877 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 138.928 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 38.949 mii lei. (3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 și 5/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 4/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se stabilește la venituri în sumă de 2.049.200 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.049.200 mii lei la credite bugetare și în sumă de 2.055.012 mii lei la credite de angajament. (2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.646.237 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 71.830 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.574.407 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu detalierea pe fișele programelor, este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În anul 2022, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2022  +  Articolul 10(1) În anul 2022 se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 și 4/04, după caz, creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2023-2025 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare. (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (2) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat și, respectiv, bugetul asigurărilor pentru șomaj numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(4) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum 30 de zile calendaristice de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare. (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament neutilizate și credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilăˮ nu pot fi diminuate. (5) Virările de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) și (2), precum și modificările și virările prevăzute la art. 10 alin. (2)-(5) se efectuează de către ordonatorul principal de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.(6) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri europene, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, pe anul 2022  +  Articolul 14(1) În anul 2022, pentru implementarea proiectelor/investițiilor/reformelor/programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor europene din Mecanismul de redresare și reziliență, alocate prin intermediul Planului național de redresare și reziliență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj, dacă prin legislația în vigoare se prevede astfel, să introducă poziții noi de venituri și titluri noi de cheltuieli.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, virări de credite bugetare și credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor/investițiilor/reformelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și aferente Mecanismului de redresare și reziliență.(4) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj poate efectua, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1), de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ pentru asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).(5) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlurile noi introduse potrivit alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(6) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă proiecte/programe noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și, respectiv, investiții/reforme noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență și să modifice corespunzător anexele bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, după caz.(7) Ordonatorul principal de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit alin. (6), concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător.(8) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prezentului articol.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 6.095 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.048 lei.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2022, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite. (2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 19Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Finanțelor, ca la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 21(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, după caz, să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2022 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile de la efectuarea modificărilor, Ministerului Finanțelor.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 22(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2022 și să comunice Ministerului Finanțelor în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ și titlul 20 „Bunuri și servicii“ la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorul principal de credite are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2022, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) și (5), Ministerul Finanțelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepția cererilor pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asistență socială.  +  Articolul 23Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 318.  +  ANEXA nr. 1/03MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2022-2025
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025
  AB1234
  000103VENITURI - TOTAL99.735.105108.447.955120.094.522129.262.853
  000203I. VENITURI CURENTE86.250.10195.759.558105.422.166114.750.513
  200003B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI86.121.46095.624.744105.281.860114.604.801
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR930.435963.106872.280916.068
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori767.218781.879671.993696.523
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale163.217181.227200.287219.545
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR85.191.02594.661.638104.409.580113.688.733
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați88.785.18298.688.068108.971.505118.691.962
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare218.078242.143267.610293.340
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-11.083.942-12.307.026-13.601.390-14.909.175
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori22232425
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii118.73798.880
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică47.20649.70852.19354.542
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală16.93718.80620.78322.782
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă39.19743.52248.09952.724
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor6.442.3787.153.2787.905.6088.665.739
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice607.230674.236745.148816.794
  290003C.VENITURI NEFISCALE128.641134.814140.306145.712
  300003C1.VENITURI DIN PROPRIETATE14.70315.24615.68816.097
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI14.70315.24615.68816.097
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat43444547
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale14.66015.20215.64316.050
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII113.938119.568124.618129.615
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI66.93570.27273.75376.697
  08Venituri din prestări de servicii146154162169
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă66.78970.11873.59176.528
  3603DIVERSE VENITURI47.00349.29650.86552.918
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive11.72612.34712.96413.548
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite17.82418.76919.70720.594
  50Alte venituri17.45318.18018.19418.776
  410003IV.SUBVENȚII13.472.05812.688.39714.672.35614.512.340
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE13.472.05812.688.39714.672.35614.512.340
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT13.472.05812.688.39714.672.35614.512.340
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat13.472.05812.688.39714.672.35614.512.340
  4803SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202012.946
  02Fondul Social European (FSE)12.946
  490301Venituri sistem public de pensii99.557.228108.251.526119.878.592129.027.258
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale177.877196.429215.930235.595
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  II. Credite bugetare99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  II. Credite bugetare99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament448.000383.160393.122402.950
  II. Credite bugetare448.000383.160393.122402.950
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament599.357621.459637.565653.454
  II. Credite bugetare599.357621.459637.565653.454
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament9.0009.2889.5399.777
  II. Credite bugetare9.0009.2889.5399.777
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  II. Credite bugetare98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.5003.5003.5003.500
  II. Credite bugetare3.5003.5003.5003.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  II. Credite bugetare99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  II. Credite bugetare99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament448.000383.160393.122402.950
  II. Credite bugetare448.000383.160393.122402.950
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament599.357621.459637.565653.454
  II. Credite bugetare599.357621.459637.565653.454
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament9.0009.2889.5399.777
  II. Credite bugetare9.0009.2889.5399.777
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  II. Credite bugetare98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.5003.5003.5003.500
  II. Credite bugetare3.5003.5003.5003.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  II. Credite bugetare99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  II. Credite bugetare99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament448.000383.160393.122402.950
  II. Credite bugetare448.000383.160393.122402.950
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament599.357621.459637.565653.454
  II. Credite bugetare599.357621.459637.565653.454
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament9.0009.2889.5399.777
  II. Credite bugetare9.0009.2889.5399.777
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  II. Credite bugetare98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.5003.5003.5003.500
  II. Credite bugetare3.5003.5003.5003.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament99.557.228108.251.526119.878.592129.027.258
  II. Credite bugetare99.557.228108.251.526119.878.592129.027.258
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.432.163108.156.448119.726.458128.974.132
  II. Credite bugetare99.432.163108.156.448119.726.458128.974.132
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament435.700370.930380.587390.100
  II. Credite bugetare435.700370.930380.587390.100
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament597.857619.859635.865651.654
  II. Credite bugetare597.857619.859635.865651.654
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament8.9959.2839.5349.772
  II. Credite bugetare8.9959.2839.5349.772
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.370.602107.152.782118.696.876127.919.008
  II. Credite bugetare98.370.602107.152.782118.696.876127.919.008
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.3903.3903.3903.390
  II. Credite bugetare3.3903.3903.3903.390
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.06595.078152.13453.126
  II. Credite bugetare125.06595.078152.13453.126
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.06595.078152.13453.126
  II. Credite bugetare125.06595.078152.13453.126
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament138.928139.118148.011155.835
  II. Credite bugetare138.928139.118148.011155.835
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament138.828139.018147.911155.735
  II. Credite bugetare138.828139.018147.911155.735
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament12.30012.23012.53512.850
  II. Credite bugetare12.30012.23012.53512.850
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.5001.6001.7001.800
  II. Credite bugetare1.5001.6001.7001.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament124.900125.060133.548140.957
  II. Credite bugetare124.900125.060133.548140.957
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament110110110110
  II. Credite bugetare110110110110
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  9903EXCEDENT/DEFICIT38.94957.31167.91979.760
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale38.94957.31167.91979.760
   +  ANEXA nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alienate
  pe anii 2022-2025
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  -mii lei-
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025
  AB1234
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  II. Credite bugetare99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  II. Credite bugetare99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament448.000383.160393.122402.950
  II. Credite bugetare448.000383.160393.122402.950
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament599.357621.459637.565653.454
  II. Credite bugetare599.357621.459637.565653.454
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament9.0009.2889.5399.777
  II. Credite bugetare9.0009.2889.5399.777
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare9.000
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare9.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare13
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare12
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare1
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare202
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare202
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  II. Credite bugetare98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare96.467.667
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare2.027.835
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.812.835
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare215.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare15.417
  01Finanțare națională
  II. Credite bugetare2.471
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare12.946
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.5003.5003.5003.500
  II. Credite bugetare3.5003.5003.5003.500
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare1.420
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare2.080
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  01Active fixe
  II. Credite bugetare124.665
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare37.825
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare525
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare86.315
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare500
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  II. Credite bugetare99.696.156108.390.644120.026.603129.183.093
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  II. Credite bugetare99.570.991108.295.466119.874.369129.129.867
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament448.000383.160393.122402.950
  II. Credite bugetare448.000383.160393.122402.950
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament599.357621.459637.565653.454
  II. Credite bugetare599.357621.459637.565653.454
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament9.0009.2889.5399.777
  II. Credite bugetare9.0009.2889.5399.777
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  II. Credite bugetare98.495.502107.277.842118.830.424128.059.965
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.5003.5003.5003.500
  II. Credite bugetare3.5003.5003.5003.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.16595.178152.23453.226
  II. Credite bugetare125.16595.178152.23453.226
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament99.557.228108.251.526119.878.592129.027.258
  II. Credite bugetare99.557.228108.251.526119.878.592129.027.258
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament99.432.163108.156.448119.726.458128.974.132
  II. Credite bugetare99.432.163108.156.448119.726.458128.974.132
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament435.700370.930380.587390.100
  II. Credite bugetare435.700370.930380.587390.100
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament597.857619.859635.865651.654
  II. Credite bugetare597.857619.859635.865651.654
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament8.9959.2839.5349.772
  II. Credite bugetare8.9959.2839.5349.772
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare8.995
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare8.995
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament202204206208
  II. Credite bugetare202204206208
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare202
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare202
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament98.370.602107.152.782118.696.876127.919.008
  II. Credite bugetare98.370.602107.152.782118.696.876127.919.008
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare96.387.767
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.982.835
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.782.835
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare200.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.417
  II. Credite bugetare15.417
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare15.417
  01Finanțare națională
  II. Credite bugetare2.471
  02Finanțarea externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare12.946
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.3903.3903.3903.390
  II. Credite bugetare3.3903.3903.3903.390
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare1.390
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare2.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament125.06595.078152.13453.126
  II. Credite bugetare125.06595.078152.13453.126
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament125.06595.078152.13453.126
  II. Credite bugetare125.06595.078152.13453.126
  01Active fixe
  II. Credite bugetare124.565
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare37.750
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare500
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare86.315
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare500
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare96.387.767
  04Asistență acordată persoanelor în vârstă
  II. Credite bugetare200.000
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare1.782.835
  15Prevenirea excluderii sociale
  II. Credite bugetare202
  50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
  II. Credite bugetare202
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare1.186.424
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare512.391
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare674.033
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament138.928139.118148.011155.835
  II. Credite bugetare138.928139.118148.011155.835
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament138.828139.018147.911155.735
  II. Credite bugetare138.828139.018147.911155.735
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament12.30012.30012.53512.850
  II. Credite bugetare12.30012.30012.53512.850
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.5001.6001.7001.800
  II. Credite bugetare1.5001.6001.7001.800
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament13131313
  II. Credite bugetare13131313
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare13
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare12
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare1
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament124.900125.060133.548140.957
  II. Credite bugetare124.900125.060133.548140.957
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare79.900
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare45.000
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare30.000
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare15.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament110110110110
  II. Credite bugetare110110110110
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare30
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare80
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  01Active fixe
  II. Credite bugetare100
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare75
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare25
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare79.900
  05Asistență socială în caz de boli și invalidități
  II. Credite bugetare41.013
  01Asistență socială în caz de boli
  II. Credite bugetare24.013
  02Asistență socială în caz de invaliditate
  II. Credite bugetare17.000
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare4.000
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare14.015
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare537
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare13.478
   +  ANEXA nr. 3/03Ministerul Muncii și Solidarității SocialeI.Credite de angajament II. Credit bugetar
  SINTEZA
  proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
  - mii lei -
  CodDenumirea program/instrument/facilitateValoarea totalăRealizări până în anul 2019Realizări 2020Execuție preliminată 2021Program 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025Anii următori
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament18.026386861.88515.4170000
  II. Credite bugetare18.026386861.88515.4170000
   +  ANEXA nr. 3/03/01Ministerul Muncii și Solidarității SocialeProgram/facilitate/instrument: 71 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)I.Credite de angajament II.Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
  - mii lei -
  Denumirea și codul proiectului/surse de finanțareValoarea totalăRealizări până în anul 2019Realizări 2020Execuție preliminată 2021Program 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025Anii următori
  Proiectul: 17921 Eficientizarea activității CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți la nivelul sistemului public de pensii din România-cod SMIS 130047Fond de finanțare: 02 Fondul Social European (FSE)
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament15.7630034615.4170000
  II. Credite bugetare15.7630034615.4170000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament15.7630034615.4170000
  II. Credite bugetare15.7630034615.4170000
  6803ASIGURĂRI ȘI AISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament15.7630034615.4170000
  II. Credite bugetare15.7630034615.4170000
  680358TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament15.7630034615.4170000
  II. Credite bugetare15.7630034615.4170000
  68035802Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament15.7630034615.4170000
  II. Credite bugetare15.7630034615.4170000
  6803580201Finanțarea națională
  I. Credite de angajament2.52500542.4710000
  II. Credite bugetare2.52500542.4710000
  6803580202Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament13.2380029212.9460000
  II. Credite bugetare13.2380029212.9460000
  Ministerul Muncii și Solidarității SocialeProgram/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020I.Credite de angajament II.Credit bugetar
  FIȘA PROIECTULUI
  finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
  Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
  - mii lei -
  Denumirea și codul proiectului/surse de finanțareValoarea totalăRealizări până în anul 2019Realizări 2020Execuție preliminată 2021Program 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025Anii următori
  Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament2.263386861.53900000
  II. Credite bugetare2.263386861.53900000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament1.546264661.05400000
  II. Credite bugetare1.546264661.05400000
  6803ASIGURĂRI ȘI AISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.546264661.05400000
  II. Credite bugetare1.546264661.05400000
  680358TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.546264661.05400000
  II. Credite bugetare1.546264661.05400000
  68035815Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament1.546264661.05400000
  II. Credite bugetare1.546264661.05400000
  6803581501Finanțarea națională
  I. Credite de angajament477814632300000
  II. Credite bugetare477814632300000
  6803581502Finanțarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
  6803581503Cheltuieli neeligibile
  I. Credite de angajament352610024600000
  II. Credite bugetare352610024600000
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
  680858TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
  68085815Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
  6808581502Finanțare externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament7171222048500000
  II. Credite bugetare7171222048500000
   +  ANEXA nr. 4/03
  SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
  - mii lei-
  Cod ordonatorProg.DenumireRealizări până 2020Execuție preliminată 2021Program 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025TOTAL
  01 13574005Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  TOTAL CHELTUIELI
  I. Credite de angajament216.827.54890.735.86599.696.156108.390.644120.026.603129.183.093764.859.909
  II. Credite bugetare216.827.54890.735.86599.696.156108.390.644120.026.603129.183.093764.859.909
  Buget asigurări sociale de stat
  I. Credite de angajament216.827.31690.735.38099.696.156108.390.644120.026.603129.183.093764.859.192
  II. Credite bugetare216.827.31690.735.38099.696.156108.390.644120.026.603129.183.093764.859.192
  Fonduri externe nerambursabile
  I. Credite de angajament232485717
  II. Credite bugetare232485717
  1851PROGRAM
  1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
  1851TOTAL PROGRAM
  1851 I. Credite de angajament216.704.00890.611.60999.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.030.221
  1851 II. Credite bugetare216.704.00890.611.60999.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.030.221
  01 135740051851Buget asigurări sociale de stat
  1851I. Credite de angajament216.703.77690.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.029.504
  1851II. Credite bugetare216.703.77690.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.029.504
  1851Fonduri externe nerambursabile
  1851I. Credite de angajament232485717
  1851II. Credite bugetare232485717
  2070PROGRAM
  2070Asigurări accidente de muncă și boli profesionale
  2070TOTAL PROGRAM
  2070I. Credite de angajament123.540124.256138.928139.118148.011155.835829.688
  2070II. Credite bugetare123.540124.256138.928139.118148.011155.835829.688
  2070Buget asigurări sociale de stat
  2070I. Credite de angajament123.540124.256138.928139.118148.011155.835829.688
  2070II. Credite bugetare123.540124.256138.928139.118148.011155.835829.688
   +  ANEXA nr. 4/03/01
  Fișa programului
  - mii lei-
  Cod ordonatorCod programCod indicatorRealizări până 2020Execuție preliminată 2021Program 2022Estimări 2023Estimări 2024Estimări 2025Total
  01 13574005Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  1851PROGRAM :
  Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
  PRIORITATEA: 1
  PARTENERI :
  DESCRIERE :
  Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
  Data începerii :
  Data închiderii :
  FINANȚARE :
  TOTAL - eligibil:
  I. Credite de angajament
  216.704.00890.611.60999.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.030.221
  II. Credite bugetare
  216.704.00890.611.60999.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.030.221
  01 135740051851Indicatori de finanțare
  Buget asigurări sociale de stat
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  5003I. Credite de angajament
  216.703.77690.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.029.504
  5003II. Credite bugetare
  216.703.77690.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258764.029.504
  6803ASIGURĂRI ȘI AISTENȚĂ SOCIALĂ
  6803I. Credite de angajament
  216.470.36790.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258763.796.095
  6803II. Credite bugetare
  216.470.36790.611.12499.557.228108.251.526119.878.592129.027.258763.796.095
  680310TITLUL I CHELTUILE DE PERSONAL
  680310I. Credite de angajament
  928.291361.855435.700370.930380.587390.1002.867.463
  680310II. Credite bugetare
  928.291361.855435.700370.930380.587390.1002.867.463
  680320TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  680320I. Credite de angajament
  1.463.831560.899597.857619.859635.865651.6544.529.965
  680320II. Credite bugetare
  1.463.831560.899597.857619.859635.865651.6544.529.965
  01 135740051851680330TITLUL III DOBÂNZI
  680330I. Credite de angajament
  18.6899.2178.9959.2839.5349.77265.490
  680330II. Credite bugetare
  18.6899.2178.9959.2839.5349.77265.490
  680355TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  680355I. Credite de angajament
  5052002022042062081.525
  680355II. Credite bugetare
  5052002022042062081.525
  680357TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  680357I. Credite de angajament
  214.073.77289.666.17898.370.602107.152.782118.696.876127.919.008755.879.218
  680357II. Credite bugetare
  214.073.77289.666.17898.370.602107.152.782118.696.876127.919.008755.879.218
  680358TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  680358I. Credite de angajament
  4921.40015.41717.309
  680358II. Credite bugetare
  4921.40015.41717.309
  680359TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  680359I. Credite de angajament
  5.6533.3753.3903.3903.390 3.39022.588
  01 135740051851680359II. Credite bugetare
  5.6533.3753.3903.3903.390 3.39022.588
  680371TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  680371I. Credite de angajament
  21.0748.000125.06595.078152.13453.126454.477
  680371II. Credite bugetare
  21.0748.000125.06595.078152.13453.126454.477
  680385TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  680385I. Credite de angajament
  -41.940-41.940
  680385II. Credite bugetare
  -41.940-41.940
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  6903I. Credite de angajament
  233.409233.409
  6903II. Credite bugetare
  233.409233.409
  690310TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  690310I. Credite de angajament
  23.17723.177
  690310II. Credite bugetare
  23.17723.177
  690320TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  690320I. Credite de angajament
  2.5022.502
  01 135740051851 690320II. Credite bugetare
  2.5022.502
  690330TITLUL III DOBÂNZI
  690330I. Credite de angajament
  11
  690330II. Credite bugetare
  11
  690351TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINSITRAȚIEI PUBLICE
  690351I. Credite de angajament
  6565
  690351II. Credite bugetare
  6565
  690357TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  690357I. Credite de angajament
  208.947208.947
  690357II. Credite bugetare
  208.947208.947
  690359TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  690359I. Credite de angajament
  313313
  690359II. Credite bugetare
  313313
  690371TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
  690371I. Credite de angajament
  2424
  01 135740051851 690371II. Credite bugetare
  2424
  690385TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
  690385I. Credite de angajament
  -1.620-1.620
  690385II. Credite bugetare
  -1.620-1.620
  Fonduri etxrene nerambursabile
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  5008I. Credite de angajament
  232485717
  5008II. Credite bugetare
  232485717
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6808I. Credite de angajament
  232485717
  6808II. Credite bugetare
  232485717
  680858TITLUL X PROIECTE CU FINAȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  680858I. Credite de angajament
  232485717
  680858II. Credite bugetare
  232485717
  01 135740051851Rata de finanțare din:
  Fonduri eligibile:
  I. Credite de angajament
  100100100100100100100
  II. Credite bugetare
  100100100100100100100
  REZULTATE AȘTEPTATE: