ORDIN nr. 2.385 din 24 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 77/ALA din 24.12.2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin:  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) listă solicitanți eligibili - document elaborat de instalatorul validat potrivit prevederilor art. 18 alin. (3).2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate finanțării pe regiuni și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice, precum și prin alte modalități stabilite de către AFM și comunicate terților.3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18 Modalitatea de înscriere și rezervarea sumelor(1) În vederea înscrierii în program, persoana fizică depune la instalatorul validat care a încheiat contract de participare cu AFM dosarul de finanțare, cuprinzând documentele prevăzute la art. 21.(2) Instalatorul validat procedează la identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate cu condițiile impuse prin ghid.(3) După parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), instalatorul validat întocmește lista solicitanților, care cuprinde minimum următoarele informații: numele, prenumele, CNP ale solicitantului, județul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice și regiunea, selectată dintre cele prevăzute la art. 3.(4) Instalatorul validat transmite AFM lista solicitanților, elaborată conform prevederilor alin. (3), în termenul și condițiile stabilite prin dispoziția președintelui.(5) În baza programării și în condițiile stabilite prin dispoziția președintelui, instalatorul validat introduce în aplicația informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanților, documentele prevăzute la art. 21, în format .pdf, precum și următoarele informații:1. atributele de identificare a solicitantului;2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral al imobilului respectiv.(6) În situația în care se constată că instalatorul validat nu a introdus în aplicația informatică documentele și informațiile conform prevederilor alin. (5), AFM procedează la notificarea respectivului instalator în vederea remedierii acestei situații.(7) La momentul și în vederea înscrierii în aplicația informatică a datelor prevăzute la alin. (5), instalatorul validat verifică, în baza de date a aplicației informatice, datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/devălmașilor imobilului-clădire pe care se dorește implementarea/deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, în vederea respectării criteriului de la art. 19 alin. (1) lit. f).(8) Înscrierea solicitantului eligibil în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (4) și (5) și aplicația informatică a generat un număr de înregistrare. La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.(9) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (7) constituie caz de culpă și atrage răspunderea instalatorului.4. La articolul 19 alineatul (1), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);f) solicitantul și coproprietarii/devălmașii pot beneficia o singură dată de finanțare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii/devălmașii.Se consideră că a beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitantul care, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), se află în una dintre următoarele situații:1. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii a/au încheiat contract de finanțare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral;2. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanțare pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral.5. La articolul 21, literele b), c), e), f) și h)-j) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);c) actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);..............................................................e) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; în situația în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare;..............................................................h) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis în SPV;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.6. La articolul 22, alineatele (1), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În vederea aprobării solicitanților înscriși potrivit prevederilor art. 18 alin. (8), AFM efectuează analiza documentelor depuse de către aceștia și introduse în aplicația informatică de către instalator. În situația în care datele de identificare și documentația aferente unei persoane fizice sunt înscrise în aplicația informatică, dar aceasta nu se regăsește în lista prevăzută la art. 18 alin. (4), se consideră că persoana fizică respectivă nu a fost înscrisă în cadrul programului, iar AFM nu evaluează documentele aferente acesteia...............................................................(7) Atrag respingerea dosarului:a) lipsa unui document;b) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;c) nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5);d) lipsa includerii persoanei fizice în lista prevăzută la art. 18 alin. (4).(8) Analiza valabilității documentelor prevăzute la art. 21 va fi raportată la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4).7. La articolul 33, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicației, precum și prin alte mijloace stabilite de AFM prin acte interne de reglementare.8. La anexa nr. 2, în anexă, prima liniuță de la ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:– am respectat prevederile art. 18 alin. (7) la Ghid, la momentul înscrierii beneficiarilor în aplicația informatică;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 24 decembrie 2021.Nr. 2.385.----