ORDIN nr. 1.984/1.070/2021pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 "Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 1.984 din 15 decembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.070 din 10 decembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.285 din data de 18.11.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.  +  Articolul 8Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și casele de asigurări de sănătate care funcționează în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,Adela Cojan  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizicecare nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3
  INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
  a formularului „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate“
  1. Depunerea declarațieiDeclarația se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, și care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.Declarația se depune de persoana în cauză sau de către împuternicitul acesteia ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale în vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate și face dovada acestui fapt.Declarația se completează în două exemplare; originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Declarația se poate completa și depune și prin mijloace electronice, potrivit legii.Declarația se depune, după caz:a) pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță.Data depunerii declarației este data înregistrării pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației, potrivit art. 103 din Codul de procedură fiscală.2. Organul fiscal competentPrin organ fiscal competent se înțelege organul fiscal la care persoana are obligația să declare veniturile realizate, potrivit legii.3. Completarea declarațieiDeclarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.Declarația în format hârtie se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUICod de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.În cazul în care declarația este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.Adresa - se înscrie adresa unde își are domiciliul sau adresa unde locuiește efectiv contribuabilul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, conform legii.În cazul persoanelor fizice nerezidente, care nu au domiciliul fiscal în România, se înscrie adresa acestora din străinătate.Banca, cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUISe completează cu datele de identificare a împuternicitului numai în cazul în care declarația se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii.Nr./dată act împuternicire - se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.III. DATE PRIVIND EXCEPTAREA DE LA PLATA CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATESe bifează căsuța corespunzătoare categoriei de contribuabil exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) și (2) din Codul fiscal.Se completează cu denumirea documentelor justificative pe care contribuabilul le anexează la declarație.Documentele justificative care atestă că persoana nu are calitatea de contribuabil la sistemul național de asigurări sociale de sănătate și nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pot fi:a) Documentul portabil A1, care dovedește menținerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparține instituția emitentă, în situația persoanelor aflate sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;b) TR/R1 - Formular privind legislația aplicabilă;c) PM/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă;d) MD/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă;e) E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință sau echivalentul în documente electronice structurate S041 - Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor - tip de risc asigurat: boală și maternitate;f) TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptățite la prestații în caz de boală și maternitate;g) QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reședință în Québec;h) SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.Documentele în format hârtie se prezintă în copie și original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul“, iar originalul se restituie contribuabilului.În situația depunerii declarației prin poștă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.În situația depunerii declarației prin mijloace electronice, documentele justificative se vor anexa în copie, în format electronic.
   +  Anexa nr. 4
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului
  Denumire: „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate“ (603)1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în România.5. Se întocmește de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă:– în format electronic, la organul fiscal competent; sau– în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.