ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*republicată*)privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 923 din 11 iulie 2014, republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
  *) Republicată în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.  +  Capitolul I Dispoziții generale1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu și persoanelor care îndeplinesc această atribuție pe bază de contract, în condițiile legii, la entitățile publice, așa cum acestea sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale care cuprind condițiile și criteriile unitare pe care entitățile publice trebuie să le respecte în cazul desemnării sau încetării calității de persoană desemnată, precum și evaluarea activității acesteia. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu au obligația respectării codului specific de norme profesionale.  +  Capitolul II Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu și criteriile care stau la baza exercitării acestei activități3. Pot fi desemnate, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entității publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru realizarea acestei atribuții și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au cetățenie română și domiciliul în România;b) cunosc limba română, scris și vorbit;c) au capacitate deplină de exercițiu;d) sunt apte din punct de vedere medical să exercite această activitate. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; e) au studii superioare economice sau juridice absolvite cu diplomă de licență. Prin excepție, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiții, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și persoane cu studii medii de specialitate economică;f) au o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil/achiziții publice/juridic, în cazul celorlalte entități;g) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activități;h) respectă regimul juridic al incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu pot fi desemnate din cadrul compartimentului financiar-contabil sau din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei.La entitățile publice la care, din cauza numărului mic de salariați, posibilitatea de separare a atribuțiilor și responsabilităților este limitată, conducerea acestora are obligația să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice.4. Exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor criterii:a) Competență profesională. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască și să aplice cu consecvență și fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea și regularitatea proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, precum și încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare și/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, acestea au obligația să cunoască în permanență toate reglementările legale specifice domeniului în care își exercită atribuțiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.b) Independență decizională în condițiile separării atribuțiilor. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu și în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calității de persoană desemnată. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu. Conducerea entității publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuțiilor de aprobare, efectuare și control al operațiunilor, astfel încât acestea să fie încredințate unor persoane diferite.c) Obiectivitate. În exercitarea activității de control financiar preventiv propriu și, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau refuza viza, persoanele desemnate trebuie să verifice sistematic și temeinic proiectele de operațiuni, să nu cedeze unor prejudecăți, presiuni sau influențe ce le-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparțialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.d) Conduită morală. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproșabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Acestea trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să își desfășoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputație.e) Confidențialitate. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt obligate să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conținutul proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informațiile unei terțe persoane, cu excepția cazurilor în care sunt autorizate în mod expres de către cei în drept sau în situația în care furnizarea informației reprezintă o obligație legală sau profesională.f) Incompatibilități specifice și conflicte de interese. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțări de plată privind achiziții publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau parteneriat public-privat. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entității publice, în cazul în care se găsesc în una dintre situațiile de incompatibilitate specifică și/sau conflict de interese, urmând să se abțină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducătorul entității publice a unei alte persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, conducătorul entității publice este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu și pentru ieșirea din situația de incompatibilitate și/sau conflict de interese a persoanelor respective. Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport cu culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor privind incompatibilitățile specifice și conflictele de interese menționate în prezentele norme metodologice.Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau cele cărora le-a încetat contractul individual de muncă, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția respectivă, ca urmare a constatării stării de incompatibilitate specifică ori a conflictului de interese, de la data rămânerii definitiv a raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, respectiv a rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. De asemenea, nu pot fi desemnate nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cursul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiționat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare și pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen.Persoanele desemnate nu pot fi implicate, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea și efectuarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să își îmbunătățească cunoștințele și practica profesională printr-o pregătire continuă. Conducerea entității publice asigură condițiile necesare pregătirii profesionale. În sprijinul persoanelor desemnate, Ministerul Finanțelor, prin Direcția generală de control financiar preventiv, organizează, în colaborare cu Școala de finanțe publice și vamă, sesiuni de pregătire profesională. Programul anual de pregătire profesională a personalului din cadrul entităților publice care activează în domeniul controlului financiar preventiv este publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.  +  Capitolul III Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate6. Persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt desemnate după cum urmează:a) la entitățile publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituției, prin act de decizie internă și cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor - Direcția generală de control financiar preventiv. Prin procedură elaborată de Direcția generală de control financiar preventiv și aprobată prin ordin al ministrului finanțelor se stabilesc etapele/acțiunile necesare în vederea emiterii acordului/refuzului de acord pentru desemnarea persoanelor care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, la solicitarea entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și al bugetului oricărui fond special;b) la celelalte entități publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entității publice ierarhic superioare;c) la entitățile publice care nu se află într-o relație de subordonare ierarhică, desemnarea persoanelor care exercită control financiar preventiv propriu nu este condiționată de existența unui acord, responsabilitatea numirii revenind organelor de conducere sau conducătorului entității publice;d) la unitățile administrativ-teritoriale la care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București și președinții consiliilor județene, prin act intern de decizie a acestora, fără a fi necesar un acord.Acordul se emite astfel:Conducătorul entității publice stabilește, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și solicită, în scris, de la entitățile publice în drept emiterea acordului, transmițând și următoarele documente:a) diploma de licență pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice (copie);b) curriculum vitae, model european;c) minimum două scrisori de recomandare, din care cel puțin una întocmită recent de o persoană angajată a entității publice care solicită acordul;d) cazier judiciar;e) declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese, potrivit modelului din anexa la prezentul cod specific;f) lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice entității respective.La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entității publice are în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcție de volumul și complexitatea operațiunilor supuse vizei.Entitățile publice în drept să emită acordul analizează documentele primite, după caz, poartă consultări directe cu persoana/persoanele propusă/propuse și, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, se pronunță.După obținerea acordului, conducătorul entității publice emite decizia internă pentru desemnarea persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne fără acordul entității publice în drept să emită acordul este nelegală. În cazul absenței temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situație care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată, conducătorul entității publice poate desemna temporar, prin act de decizie internă, o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activități, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice consecutive.La entitățile publice la care sunt desemnate două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul nominalizează dintre acestea o persoană care are și responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din entitatea publică respectivă și comunică entității publice care a emis acordul numele acestei persoane.7. Încetarea calității de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se face cu acordul prealabil al entității publice care a emis acordul de numire.Acordul de încetare a calității de persoană desemnată se emite astfel:– conducătorul entității publice respective notifică entității publice în drept intenția de încetare a calității de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și motivele avute în vedere;– entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă și, în termen de 10 zile lucrătoare, se pronunță în scris;– în cazul obținerii acordului, conducătorul entității publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de încetare a calității de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, fără acordul entității publice în drept, este nelegală. 8. Principalele situații în care poate înceta calitatea de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt:– intrarea în stare de incompatibilitate specifică și/sau conflict de interese;– săvârșirea unei abateri disciplinare în exercitarea controlului financiar preventiv pentru care a fost aplicată o sancțiune disciplinară, în condițiile legii;– la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente de ordin personal;– dacă în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operațiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale și/sau în neregulă;– se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru creșterea copilului;– în caz de reorganizare administrativă a entității publice, ca urmare a reducerii personalului/activității;– la schimbarea locului de muncă de către angajator;– este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;– se află în alte situații în care intervine suspendarea raporturilor de muncă;– neacordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive.  +  Capitolul IV Evaluarea activității persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu9. Evaluarea activității persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entității publice care a emis acordul pentru desemnarea acestora.Entitățile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:– propunerea conducătorului cu privire la evaluarea fiecărei persoane desemnate pe anul respectiv;– copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;– numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora;– extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curții de Conturi și din actele de control întocmite de organele de inspecție economico-financiară ale Ministerului Finanțelor, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.Prin procedura elaborată de Direcția generală de control financiar preventiv și aprobată prin ordin al ministrului finanțelor se stabilesc etapele/acțiunile necesare în vederea emiterii acordului/refuzului de acord pentru evaluarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu la entitățile publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și al bugetului oricărui fond special.  +  ANEXĂla Codul specific
  DECLARAȚIE
  cu privire la incompatibilități specifice și conflicte de interese
  Subsemnatul/a, .................................., având funcția de ...................... în cadrul ......................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la infracțiunea de fals în declarații, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate specifică sau conflict de interese prevăzute la pct. 4 lit. f) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.Data..................Semnătura..........................
  (la 14-01-2022, Actul normativ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 17 din 6 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022 ) -----