ORDIN nr. 445 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.238 din 19 iunie 2008 al Direcției generale implementare politici agricole,văzând Avizul Institutului Național de Statistică nr. 4.427 din 25 iunie 2008,în temeiul prevederilor art. 2, 7 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare (SIPPAA).(2) SIPPAA are ca obiectiv colectarea și raportarea informațiilor referitoare la piața produselor agricole și alimentare, în vederea implementării mecanismelor organizațiilor comune de piață.(3) Unitățile de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările și completările ulterioare, transmit periodic către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, datele și informațiile de piață prevăzute de legislația Uniunii Europene în vigoare. (la 13-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) (3^1) Produsele sau grupele de produse agricole și alimentare care fac obiectul raportării sunt prevăzute de legislația Uniunii Europene în vigoare. (la 13-07-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) (4) Activitățile de preluare, prelucrare, interpretare și raportare a datelor și informațiilor privind piața produselor agricole se realizează de către structurile de specialitate ale instituțiilor prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-07-2021, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) (5) Direcția evaluare, prospectare și orientare, prin Oficiul de statistică agricolă, va asigura baza de date cu privire la informațiile referitoare la piață produselor agricole și alimentare.  +  Articolul 2Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii abilitați pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul compartimentelor de inspecții ale direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București.  +  Articolul 2^1Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de entitățile implicate în aplicarea prezentului act normativ se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) și a legislației naționale de aplicare a acestuia. (la 13-07-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Articolul 3Se aprobă metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice pe baza cărora se desfășoară anchetele statistice ce fac obiectul SIPPAA, după cum urmează:a) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice pentru produsele sau grupele de produse agricole și alimentare care fac obiectul raportării, prevăzute în anexa nr. 1; (la 13-07-2021, Litera a) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) b) abrogată; (la 13-07-2021, Litera b) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) c) abrogată; (la 13-07-2021, Litera c) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) d) abrogată; (la 13-07-2021, Litera d) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) e) abrogată;. (la 13-07-2021, Litera e) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) f) abrogată; (la 13-07-2021, Litera f) din Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 ) g) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a prețurilor la carne de bovină, prevăzută în anexa nr. 7;h) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a prețurilor la carne de porc, prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 3^1Instituțiile prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările și completările ulterioare, asigură transmiterea informațiilor de piață agricolă și alimentară către serviciile corespondente ale Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile legislației Uniunii Europene în vigoare și potrivit formularelor din cadrul sistemului de informare ISAMM. (la 13-07-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  București, 4 iulie 2008.Nr. 445.  +  Anexa nr. 1METODOLOGII de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice pentru produselesau grupele de produse agricole și alimentare care fac obiectul raportării  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 13-07-2021, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 13-07-2021, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 13-07-2021, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 13-07-2021, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 13-07-2021, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 137 din 24 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 7METODOLOGIEde colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a prețurilor la carne de bovină  +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 13-01-2022, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Litera b), Articolul 2 din ORDINUL nr. 347 din 14 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 13 ianuarie 2022 )