ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 184 din 22 octombrie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 2 noiembrie 2020  Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt, situația juridică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, singura structură guvernamentală, la nivel național, abilitată să reprezinte statul român în relațiile bilaterale și multilaterale cu privire la politica de eficiență energetică a României, având calitatea de organism unic al autorității publice centrale cu competențe în elaborarea propunerilor de politici și legislație primară și secundară în domeniul eficienței energetice și care se află în imposibilitatea îndeplinirii acestor obligații și asigurării unui cadru funcțional în domeniul eficienței energetice, cu implicații deosebit de grave și complexe privind respectarea obligațiilor României referitoare la măsurile necesare în atingerea obiectivelor climatice și a normelor europene de aplicare a mecanismului de monitorizare și verificare a indicatorilor de eficiență energetică la nivel național, conform Directivei (UE) 2012/27 privind eficiența energetică, luând în considerare necesitatea de a asigura un cadru legislativ coerent în scopul consolidării cadrului juridic și aprobării autorității competente în domeniul eficienței energetice, ținând cont de faptul că prin art. XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat art. 3 alin. (2) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, care prevedeau atribuțiile Departamentului pentru energie din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Energiei, creând astfel un vid legislativ,estimând riscul de neconformare a României termenului de notificare către Comisia Europeană a Raportului anual privind monitorizarea progresului pentru atingerea obiectivelor naționale privind eficiența energetică, conform Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, precum și în perspectiva normelor legislative de transpunere a Directivei (UE) 2018/2.002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE,în vederea:– realizării obligației Guvernului României de asigurare a funcționalității și continuității sistemului de autorizare a auditorilor energetici pentru industrie și de atestare a managerilor energetici pentru industrie și pentru localități, identificat ca segment prioritar de acțiune în domeniul eficienței energetice, astfel încât să nu fie afectate drepturile categoriilor profesionale implicate în domeniul eficienței energetice, ca urmare a disfuncționalităților la nivelul autorității competente;– asigurării necesității și oportunității de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, prin facilitarea și ulterior absorbția instrumentelor de finanțare disponibile, de mare anvergură sau la scară mică în domeniul eficienței energetice, proces de negociere în cadrul căruia Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția eficiență energetică, este implicat, în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acționează prin Direcția eficiență energetică, structură organizatorică la nivelul autorității publice centrale, cu atribuții privind elaborarea și aprobarea politicilor și legislației primare și secundare în domeniul eficienței energetice la nivelul consumatorilor finali de energie.(2) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se organizează și funcționează cu următoarele atribuții și responsabilități:a) participarea la elaborarea politicilor și legislației primare în domeniul eficienței energetice; elaborarea legislației secundare în domeniul eficienței energetice;b) monitorizarea stadiului implementării Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2019, și a programelor aferente de îmbunătățire a eficienței energetice, la nivel național, precum și a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice și a altor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice;c) elaborarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică, în vederea realizării de noi economii de energie, în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, conform obiectivelor prevăzute în cadrul Planului național integrat pentru energie și schimbări climatice;d) elaborarea și transmiterea către Comisia Europeană a rapoartelor privind monitorizarea progresului înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naționale de eficiență energetică, întocmite în conformitate cu anexa nr. 11, partea 1;e) elaborarea, dezvoltarea și monitorizarea implementării unei strategii integrate de eficiență energetică, la nivel național, în acord cu domeniile complementare pe care politicile de eficiență energetică le impactează, cu sprijinul și implicarea directă a tuturor segmentelor interesate; f) cooperarea cu instituțiile abilitate la realizarea unor evaluări privind domeniul eficienței energetice și a calculului indicatorilor de eficiență energetică la nivel național;g) coordonarea aplicării reglementărilor Comisiei Europene privind cerințele referitoare la etichetarea și eficiența energetică a unor categorii de produse - regulamentele emise de Comisia Europeană privind etichetarea energetică în anul 2019, în calitate de autoritate națională competentă;h) autorizarea auditorilor energetici din industrie și atestarea managerilor energetici;i) gestionarea procesului de evaluare tehnică, avizare și monitorizare a proiectelor de investiții în domeniul eficienței energetice, încadrate în domeniul de competență al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru care se cere finanțare de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite;j) promovarea programelor de eficiență energetică la consumatori, prin acțiuni complementare, organizarea, inclusiv din surse externe, dar și de la bugetul de stat, de campanii de informare și de motivare, de interes național, a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia;k) elaborarea de studii, din surse de la bugetul de stat sau din fonduri externe, de promovare a cogenerării de înaltă eficiență sau a încălzirii și răcirii centralizate, pentru fundamentarea programelor naționale de eficiență energetică, precum și participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficiență energetică și energii regenerabile, inițiate de organisme internaționale;l) elaborarea cadrului legal privind aprobarea și implementarea Contractului-cadru de performanță energetică și a cadrului legal de reglementare a societăților de servicii energetice de tip ESCO.(3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are calitatea de autoritate națională competentă pentru coordonarea aplicării regulamentelor Comisiei Europene emise în anul 2019 privind cerințele referitoare la etichetarea și eficiența energetică a unor categorii de produse și supravegherea pieței de echipamente și aparate pentru care există reglementări specifice privind eficiența energetică și proiectarea ecologică, precum și aplicarea legislației specifice.(4) Finanțarea programelor de eficiență energetică derulate la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se asigură astfel:a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;b) din sumele transferate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în temeiul art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare;c) din fonduri externe nerambursabile;d) din fondul specializat pentru investiții în eficiență energetică.(5) Fondul specializat în eficiență energetică se înființează ca activitate finanțată integral din venituri proprii, pe lângă Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în domeniul de activitate prevăzut în prezenta lege, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind gestionat de Direcția eficiență energetică.(6) Sumele transferate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în temeiul art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, sunt destinate îndeplinirii următoarelor activități multianuale desfășurate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, respectiv Direcția eficiență energetică:a) monitorizare a stadiului implementării și continuității măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în cadrul Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2019, respectiv în cadrul Planului național integrat pentru energie și schimbări climatice, în vederea raportării integrate în conformitate cu prevederile art. 21 și 27 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 privind guvernanța energetică;b) monitorizare și implementare a programelor de îmbunătățire a eficienței energetice, la nivel național;c) finanțarea proiectelor de eficiență energetică și producerea de energie din surse regenerabile, în cadrul fondurilor specializate pentru finanțarea proiectelor de eficiență energetică sau a proiectelor de producere de energie din surse regenerabile, gestionate la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția eficiență energetică, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat;d) promovarea programelor de eficiență energetică la consumatori, organizarea de campanii de informare și de motivare de interes național a consumatorilor de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia;e) activități curente pentru consolidarea Direcției eficiență energetică, și anume dezvoltarea și susținerea operațiunilor specifice de eficiență energetică.(7) Autorizarea persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice care efectuează audituri energetice industriale sau de procese de consum energetic din categoriile electroenergetic, termoenergetic sau complex se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Bușteni. (8) Atestarea managerilor energetici pentru industrie, a managerilor energetici pentru localități și atestarea societăților prestatoare de servicii energetice se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Bușteni.(9) Regulamentele care stabilesc procedurile specifice pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie și procese, persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice, atestarea societăților prestatoare de servicii energetice și atestarea managerilor energetici pentru industrie, respectiv pentru localități, inclusiv condițiile de autorizare sau atestare, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, la propunerea Direcției eficiență energetică, și vor cuprinde cel puțin următoarele specificații:a) condițiile care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării/atestării de către persoanele fizice și juridice solicitante, și anume depunerea dovezilor de identificare în termen de valabilitate, pregătirea profesională sau obiectul de activitate în domeniul științelor inginerești:b) procedura de autorizare sau atestare, după caz, prelungire a valabilității atestatelor sau a autorizațiilor emise, respectiv eliberarea duplicatelor; c) obligații ale furnizorilor de formare profesională pentru organizarea cursurilor de specialitate; d) criterii minime pentru auditurile energetice depuse în cadrul proiectelor evaluate, clase și tipuri de audituri;e) dovada continuității activității în domeniul specific științelor inginerești.(10) Cuantumul tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, pentru prelungirea valabilității autorizației existente, pentru eliberarea duplicatului autorizației de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizației de auditor energetic se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, la propunerea Direcției eficiență energetică.(11) Cuantumul tarifelor pentru atestarea managerilor energetici și a societăților prestatoare de servicii, pentru prelungirea valabilității atestatelor existente, eliberarea duplicatelor atestatelor existente sau a deciziilor de prelungire a atestatelor existente de manageri energetici și societăți prestatoare de servicii se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, la propunerea Direcției eficiență energetică.(12) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) și (11) se încasează de către Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Bușteni, aflat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și reprezintă venituri proprii ale centrului de pregătire.(13) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) și (11) se utilizează, în cuantum de 80%, pentru acoperirea cheltuielilor necesare în realizarea activităților prevăzute la alin. (6) și (7), inclusiv suportul logistic și de resurse umane al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Bușteni, reprezentând cheltuieli ale acestei instituții.(14) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) și (11) se utilizează, în cuantum de 20%, pentru acoperirea cheltuielilor necesare activităților CPPI de întreținere și uzură, aferente acțiunilor prevăzute la alin. (6) și (7), reprezentând cheltuieli ale acestei instituții.2. La articolul 6 alineatul (16), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației colaborează cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu universități tehnice și de arhitectură din România, precum și institute de cercetare și de proiectare, în vederea furnizării de către acestea a datelor și informațiilor pe care le dețin în domeniul eficienței energetice;3. La articolul 8 alineatul (4^1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) monitorizarea realizată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin Direcția eficiență energetică, conform prevederilor art. 3 alin. (2), și propunerea de măsuri adecvate, în situația în care constată că nu sunt înregistrate progrese în creșterea eficienței energetice la nivel național;4. La articolul 8, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri monitorizează realizarea economiilor de energie și întocmește un raport anual, pentru anul anterior, pe baza rapoartelor primite de la instituțiile implicate în implementarea prezentei legi până la data de 30 iunie a anului următor perioadei de raportare. Raportul este publicat anual pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domeniul Energie, până la data de 1 septembrie a anului respectiv.5. La articolul 8, alineatul (8^1) se abrogă.6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1În scopul identificării consumatorilor noncasnici de energie, având calitatea de persoane juridice care au obligația raportării conform legii, operatorii licențiați ai sistemelor de distribuție de energie electrică și gaze naturale vor transmite către Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri consumul operatorilor economici, respectiv autorităților și instituțiilor publice, aflate în conturul de consum energetic al operatorilor de rețele de electricitate și/sau gaze naturale.7. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să numească un manager energetic, atestat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termenul valabilității atestatului, conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Direcția eficiență energetică, care are statut de persoană fizică autorizată, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, atestată în condițiile legii.8. La articolul 9, alineatele (3), (4), (7), (11) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (1) lit. b):a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la propunerea Direcției eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;b) se transmit anual Direcției eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.(4) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep pe an completează și transmit Direcției eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, până la 30 iunie a fiecărui an, declarația de consum total anual de energie și chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.(...)(7) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tep pe an completează și transmit Direcției eficiență energetică, până la data de 30 iunie a fiecărui an, declarația de consum total anual de energie.(...)(11) În vederea asigurării calității auditurilor energetice pentru clienții finali, Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri emite criteriile minime pentru auditurile energetice în baza cerințelor prevăzute în anexa nr. 4, precum și un regulament privind atestarea managerilor energetici și a persoanelor juridice prestatoare de servicii energetice, precum și autorizarea auditorilor energetici, cu excepția auditorilor energetici pentru clădiri, aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.(...)(13) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri încurajează programele de formare pentru calificarea auditorilor energetici, vizând asigurarea unui număr suficient de experți disponibili.9. La articolul 9, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:(22) Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute la alin. (20) și alin. (21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, cu excepția celor transmise până în anul 2020 inclusiv, care se elaborează în forma aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și sunt urmate de raportări anuale cu privire la măsurile implementate și reducerile de consumuri finale de energie obținute în anul precedent.9^1. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. (la 01-01-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 314 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 29 decembrie 2021 ) 10. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire și/sau apă caldă se face în baza normelor tehnice elaborate de autoritatea competentă. Normele includ modalități de repartizare a consumului de energie termică aferent:a) apei calde de consum;b) încălzirii spațiilor comune;c) încălzirii apartamentelor și spațiilor cu altă destinație din condominiu.11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri coordonează elaborarea programelor de informare și de motivare a consumatorilor de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia.12. La articolul 15, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Începând cu 1 ianuarie 2021 se revizuiesc de către operatori și se transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, o dată la 2 ani, raportul de evaluare a potențialului de creștere a eficienței energetice a rețelelor de energie electrică și gaze naturale și programul de măsuri și investiții anuale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelelor.13. La articolul 16, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri monitorizează modul în care informațiile privind mecanismele de eficiență energetică, financiare și juridice sunt transparente și diseminate pe scară largă și în mod activ tuturor actorilor relevanți de pe piață.(2) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri asigură informarea instituțiilor financiar-bancare, în vederea stimulării finanțării programelor de eficiență energetică.14. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în colaborare cu celelalte autorități competente, promovează dezvoltarea pieței serviciilor energetice și reglementează accesul la aceasta prin:a) diseminarea de informații clare și ușor accesibile privind:(i) contractele disponibile de servicii energetice și clauzele care trebuie incluse în aceste contracte, conform anexei nr. 10, pentru a se garanta economiile de energie și drepturile consumatorilor finali;(ii) instrumentele financiare, stimulentele, granturile, facilitarea împrumuturilor de la instituțiile financiar-bancare, după caz, menite să susțină proiectele de eficiență energetică și activitatea societăților de servicii energetice de tip ESCO;b) încurajarea utilizării sistemului de etichetare de calitate, inclusiv de către asociații profesionale;c) punerea la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet și actualizarea permanentă a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificați și/sau certificați și a calificărilor și/sau a certificărilor acestora sau utilizarea unei interfețe cu ajutorul căreia furnizorii de servicii energetice să poată furniza informații;d) sprijinirea sectorului public în ceea ce privește solicitarea de oferte de servicii energetice, prin furnizarea de informații privind cele mai bune practici pentru contractele de performanță energetică;e) realizarea analizei calitative, împreună cu autoritățile competente, privind evoluțiile actuale și viitoare ale pieței serviciilor energetice, conform obiectivelor prevăzute în Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice și continuității obiectivelor Planului național de acțiune pentru eficiență energetică. (2) Direcția eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și autoritățile competente sprijină funcționarea adecvată a pieței de servicii energetice, după caz, prin:a) identificarea și publicarea punctului/punctelor de contact de unde consumatorii finali pot obține informațiile menționate la alin. (1); b) adoptarea de măsuri vizând eliminarea barierelor legislative care împiedică încheierea de contracte de performanță energetică și adoptarea altor modele de servicii de eficiență energetică în vederea identificării și/sau punerii în aplicare a măsurilor destinate economisirii de energie;c) soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind probleme din domeniul eficienței energetice, gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri conform prevederilor art. 3 alin. (2).15. La articolul 18 alineatul (1), litera j) se abrogă.16. La articolul 18 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) și t), cu următorul cuprins:s) nerespectarea de către operatorii licențiați de energie electrică și de gaze naturale a cerințelor prevăzute la art. 8^1;t) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 9 alin. (20) și (21).17. La articolul 18 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;18. La articolul 18 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) și k), cu următorul cuprins:j) contravenția prevăzută la alin. (1) lit. s), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;k) contravenția prevăzută la alin. (1) lit. t), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. k), l), m), n), o), p), q) și r) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.20. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), s) și t) se realizează de către personalul împuternicit de Ministerul Energiei. (la 01-01-2022, Punctul 20. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 314 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 29 decembrie 2021 ) 21. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă.  +  Articolul II(1) Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri prevăzut la art. 3 alin. (9)-(11) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi modificat sau completat, după caz, la propunerea Direcției eficiență energetică.(2) Forma și modalitatea de transmitere a raportărilor stabilite la art. 8^1 din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, aprobat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Modelul pentru programele de îmbunătățire a eficienței energetice menționat la art. 9 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul III(1) Personalul împuternicit de Ministerul Energiei care constată contravențiile menționate la art. 18 alin. (3^1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, și aplică sancțiunile, precum și modelul procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin ordin al ministrului energiei. (la 01-01-2022, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 314 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1240 din 29 decembrie 2021 ) (2) Sumele colectate din aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) alimentează fondul specializat pentru investiții în eficiență energetică, la dispoziția Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prevederile art. I pct. 16-20 referitoare la constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVCategoriile de venituri și de cheltuieli ale Fondului specializat pentru investiții în eficiență energetică prevăzut la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Gelu Puiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 184.-----