HOTĂRÂRE nr. 876 din 1 august 2007pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 15 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Constituie contravenții la regimul construcțiilor de nave și înmatriculării navelor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) construcția, reconstrucția, modificarea, transformarea, reparația sau dezmembrarea, totală sau parțială a navelor, precum și efectuarea lucrărilor de reparații supuse autorizării fără a deține autorizația necesară, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;b) construcția, reconstrucția, modificarea, transformarea, reparația sau dezmembrarea navelor cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic ori a lucrărilor de reparație autorizate, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;c) nerespectarea obligației de a transcrie contractul de construcție în registrul de evidență a navelor în construcție în termen de 15 zile de la începerea construcției unei nave, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;d) nerespectarea de către proprietarul unei nave a obligației de a înmatricula nava sau de a notifica Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, privind orice modificări referitoare la situația juridică ce schimbă datele inițiale de înmatriculare a navei ori din actul de naționalitate al navei, în termen de 15 zile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;e) nedeclararea în termen de 15 zile a pierderii, distrugerii sau deteriorarea de către proprietar ori operator a actului de naționalitate al navei, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;f) nedepunerea la căpitănia portului de înmatriculare a actului de naționalitate de către proprietar ori operator, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de suspendare sau retragere a dreptului de arborare a pavilionului român, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;g) exploatarea unei nave de către o persoană fizică sau juridică care nu are transcris și făcut public acest drept, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;h) netransmiterea la ANR de către proprietarul sau operatorul navei a modificărilor privitoare la Registrul sinoptic permanent în maximum 3 luni de la data apariției acestora, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 2Constituie contravenții la regimul siguranței navigației următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) exploatarea în scopuri comerciale a unei nave care deține permis provizoriu de navigație pentru probe, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;b) exploatarea în scopuri comerciale a ambarcațiunilor de agrement, cu excepția celor autorizate în acest sens, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) ridicarea pe cală sau doc ori lansarea la apă a unei nave în afara șantierului naval ori în alte locuri decât cele aprobate, fără aprobarea ANR, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;d) exploatarea de către proprietar ori operator a unei nave care nu are înscris în condițiile legii numele, numărul de identificare sau portul de înmatriculare, ori acesta nu este vizibil, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;e) folosirea de către proprietar sau operator a unui nume, număr de identificare sau port de înmatriculare, care nu a fost aprobat de autoritatea competentă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;f) exploatarea unei nave cu mijloace de salvare care nu are înscris numele sau numărul de identificare al acesteia, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;g) neînscrierea pe corpul unei nave a scărilor de pescaj, a mărcilor de bord liber sau înscrierea acestora în alte locuri decât cele stabilite, precum și întreținerea lor necorespunzătoare, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;h) exploatarea unei nave care nu are la bord actele, documentele și/sau certificatele obligatorii corespunzătoare tipului de navă ori acestea nu mai sunt valabile, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Excepție fac navele ale căror acte, certificate și documente și-au pierdut valabilitatea în timp ce nava se află în voiaj sau navele care au întreprins demersurile necesare prelungirii acestora;i) lipsa de la bordul navei a materialelor și instalațiilor corespunzătoare menținerii vitalității navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;j) lipsa de la bordul navei a mijloacelor de stins incendiul corespunzătoare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;k) lipsa de la bordul navei a mijloacelor de salvare corespunzătoare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;l) lipsa de la bordul navei a registrelor ori a documentelor privind evidența activităților ce se desfășoară la bord, cu excepția celor prevăzute la lit. bb), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; (la 20-12-2009, Litera l) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) m) utilizarea documentelor privind evidența activităților ce se desfășoară la bordul navei fără a fi numerotate, sigilate și parafate, după caz, ori păstrarea lor în condiții necorespunzătoare și în termenul prevăzut de lege, precum și necompletarea lor la zi, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;n) încărcarea unei nave la un pescaj mai mare decât cel prevăzut în documentele navei sau cel permis de condițiile de navigație, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;o) transportul de mărfuri și cereale în vrac la bordul navei fără respectarea condițiilor stabilite prin actele normative în vigoare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;p) nerespectarea de către comandant sau de către conducător a cerințelor și a procedurilor pentru încărcarea, descărcarea și buncherarea în siguranță a navelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 20-12-2009, Litera p) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) q) manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea necorespunzătoare a mărfurilor periculoase ori toxice la bordul navei, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;r) staționarea, acostarea sau ancorarea unei nave încărcate cu mărfuri periculoase sau toxice în alte locuri decât cele stabilite pentru acestea, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;s) nerespectarea "Avizelor către navigatori", cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;t) nerespectarea de către comandanții/conducătorii de nave a regulilor prevăzute în regulamentele de navigație, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;u) îmbarcarea la bordul navei a unui număr de persoane mai mare decât cel maxim admis, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;v) îmbarcarea-debarcarea de sau la bordul navei a pasagerilor în alte locuri decât cele special amenajate sau aprobate, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;w) neînscrierea în locurile indicate pe corpul navei de navigație interioară a numărului maxim de pasageri permis, a tonajului maxim admis, precum și a numărului de autovehicule pe care le poate transporta, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;x) depășirea de către navele de navigație interioară a tonajului maxim admis și a numărului de autovehicule pe care le poate transporta, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;y) navigația prin zone nepermise a unei nave, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;z) părăsirea unei nave fără a fi pusă în siguranță, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;aa) operarea unei nave în afara zonelor de navigație stabilite prin documentele navei și/sau actele de stare tehnică, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.bb) lipsa de la bordul navei a registrelor și a înscrisurilor care evidențiază activitățile desfășurate la bordul navei privind protecția împotriva poluării apelor navigabile, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) cc) conducerea ambarcațiunii de agrement de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă nu constituie infracțiune, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. În acest caz se aplică și sancțiunea complementară, respectiv suspendarea certificatului de la o lună la 12 luni, conform reglementărilor în vigoare; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) dd) conducerea ambarcațiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcațiune de agrement, dacă nu constituie infracțiune, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) ee) conducerea ambarcațiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcațiune de agrement corespunzător zonei de navigație, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 3Constituie contravenții la regimul siguranței și securității navelor în porturi, în terminalele de operare și în apele naționale navigabile, următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) părăsirea portului, a radei și/sau a locului de acostare de către comandantul ori de către conducătorul navei fără permisiune de plecare, în conformitate cu legislația în vigoare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) netransmiterea în termen de către comandant sau de către conducător, proprietar, operator ori agent a documentelor cerute de legislația în vigoare la sosirea și plecarea navei din port, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;c) nerespectarea de către operatorul terminalului de operare a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a navelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;d) operarea unei nave pentru transportul produselor petroliere sau al gazelor lichefiate de către operatorii terminalului, fără permis de operare, sau continuarea operării după terminarea perioadei de supraveghere consemnate în formularul de supraveghere al operării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 20-12-2009, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) e) manipularea și/sau depozitarea necorespunzătoare de către operatorul terminalului a mărfurilor periculoase ori toxice, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;f) nerespectarea dispozițiilor regulamentului portuar, cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;g) asigurarea necorespunzătoare a unei nave, a unui grup de nave sau convoi, acostate ori la ancoră, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;h) legarea unei nave de liniile ferate, de liniile căilor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalații portuare care nu sunt destinate acestui scop, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;i) operarea navelor în afara limitelor portului fără autorizație în conformitate cu legislația în vigoare, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;j) efectuarea de probe sau manevre prin punerea în mișcare a elicei sau a zbaturilor de către navele aflate în port, legate la chei sau la ancoră, fără aprobarea ANR, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;k) punerea în imposibilitate de manevră a unei nave prin scoaterea din funcțiune a instalației de propulsie și/sau a instalației de guvernare, fără autorizarea prealabilă a ANR, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;l) ancorarea sau acostarea unei nave în alte locuri decât cele stabilite ori semnalizate în acest sens, fără permisiunea prealabilă a ANR, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cu excepția cazurilor de forță majoră;m) lucrările efectuate în albia căilor navigabile, în acvatoriile porturilor și radelor, extracția de produse de balastieră, inclusiv prin dragaj și altele asemenea, executate fără avizul ANR ori fără marcajele sau semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;n) instalarea și construirea de poduri sau instalarea de conducte peste ori sub apele navigabile, fără avizul scris al ANR, precum și nesemnalizarea acestora conform dispozițiilor legale, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;o) construirea de garduri, așezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit în apele naționale navigabile, precum și în rade, porturi, canale sau șenale navigabile ori în alte locuri unde acestea pun în pericol siguranța navigației, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 01-01-2011, Litera p) din Articolul 3 a fost abrogată de Litera b), Articolul 32 din HOTĂRÂREA nr. 811 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 01 septembrie 2010 ) q) folosirea mijloacelor de semnalizare de la bordul navei, în mod nejustificat sau neadecvat regulamentelor de navigație, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;r) nerespectarea de către proprietarii, operatorii sau comandanții/conducătorii de nave a dispozițiilor date de ANR cu privire la organizarea parcurilor reci și a iernaticelor, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (la 01-01-2011, Litera s) din Articolul 3 a fost abrogată de Litera b), Articolul 32 din HOTĂRÂREA nr. 811 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 01 septembrie 2010 ) t) efectuarea de către operatorii economici, care desfășoară activități de transport naval pe căile navigabile interioare, de operațiuni cu mărfurile periculoase, fără supravegherea lor de către consilierii de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 4Constituie contravenții la regimul prevenirii poluării următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) poluarea apelor naționale navigabile cu hidrocarburi sau alte substanțe nocive de către nave, cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;b) descărcarea apelor uzate sau aruncarea gunoiului generat la bordul navei în apele naționale navigabile și/sau depozitarea acestora în afara locurilor amenajate și destinate acestui scop, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;c) nepredarea sau predarea parțială a deșeurilor generate la bordul navei și/sau a reziduurilor de marfă, dacă nava nu este exceptată, cu amendă de la 2.000 lei la 8.000 lei;d) nerespectarea obligațiilor prevăzute în Planul de urgență de prevenire a poluării (SOPEP), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;e) stocarea la bordul navei sau predarea deșeurilor generate de navă și/sau a reziduurilor de marfă neseparate, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;f) netransmiterea de către comandant sau de către conducător, înainte de sosirea navei în port, a notificărilor privind informațiile referitoare la tipurile și cantitățile de deșeuri aflate la bord ori transmiterea unor date eronate, precum și înregistrarea necorespunzătoare a acestora, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.g) poluarea de către nave a atmosferei de deasupra apelor naționale navigabile ale României, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 5Constituie contravenții la regimul echipajului minim de siguranță, a timpului de muncă și de odihnă următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) neasigurarea cu echipaj minim de siguranță a navei de către proprietar sau operator, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;b) nerespectarea de către comandant sau de către conducător a normelor privind asigurarea navei cu echipaj minim de siguranță, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;c) neasigurarea cu echipaj pentru serviciul de siguranță și supraveghere a navei aflate în staționare, în iernatic sau scoase din exploatare de către proprietar ori operator, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;d) utilizarea la bordul navei a unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate și/sau reparate de persoane neautorizate ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate al verificării metrologice expirat, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;e) lipsa de la bordul navei dotate cu tahograf a înregistrărilor tahografului din ultimele 6 luni, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;f) lipsa de la bordul navei dotate cu tahograf a foilor de înregistrare a tahografului, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;g) neefectuarea anuală a controlului intern de către proprietarul sau operatorul navei cu privire la respectarea de către conducătorii navelor a timpilor de navigație, a timpului de întrerupere a navigației și a perioadelor de odihnă, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;h) nerespectarea la bordul navei a timpilor de navigație, a timpilor de întrerupere a navigației și a perioadelor de odihnă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;i) neutilizarea la bordul navei a tahografelor, a foilor de înregistrare, a cartelei conducătorului navei ori folosirea defectuoasă a acestora, în situația în care este obligatorie folosirea lor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;j) nerespectarea la bordul navei de navigație pe ape interioare a modului de exploatare și a regulilor privind schimbarea modului de exploatare (A1, A2, B) conform normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranță la navele de navigație interioară, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;k) neînscrierea în jurnalul de bord a modului de exploatare a unei nave (A1, A2, B) conform normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranță la navele de navigație interioară, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;l) nedeclararea de către proprietar sau operator a navelor scoase din exploatare ori aflate în parcul rece, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;m) completarea eronată sau neconformă, precum și necompletarea de către comandantul navei a jurnalului de bord, a carnetului de serviciu sau a atestatului pentru justificarea perioadelor de odihnă conform prevederilor legale în vigoare, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;n) nerespectarea prevederilor privind timpul de lucru și de odihnă a navigatorilor la bordul navei maritime, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;o) nerespectarea la bordul navei maritime a prevederilor privind:(i) întocmirea și afișarea programului de lucru și de odihnă;(ii) ținerea înregistrărilor orelor zilnice de lucru și de odihnă ale navigatorilor;(iii) (iii) colective relevante, cu amendă de la 100 lei la 300 lei.  +  Articolul 6Constituie contravenții la regimul actelor personalului navigant următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) pierderea, distrugerea sau deteriorarea carnetului de marinar ori de serviciu, a documentului de atestare sau a certificatului de competență, brevet ori certificat de capacitate, cu amendă de la 50 lei la 100 lei;b) refuzul prezentării carnetului de marinar sau de serviciu ori a documentului de atestare de către personalul navigant reprezentanților ANR, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;c) permisiunea comandantului/conducătorului acordată unei persoane de a efectua o atribuție sau un serviciu la bordul navei, fără a deține certificatul corespunzător funcției pe care o îndeplinește sau tipului de navă, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;d) lipsa de la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, instruirea, starea de sănătate și competența membrilor echipajului, lipsa unei dispense valabile ori lipsa unei dovezi că s-a solicitat o viză autorității competente sau neprezentarea acestora de către comandant la solicitarea autorității competente, cu amendă de la 300 la 600 lei;e) angajarea la bordul navei de către proprietar, operator sau comandant a unei persoane care nu deține un certificat corespunzător funcției, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.f) neasigurarea de către formatorii de educație, pregătire profesională și perfecționare a unui standard de calitate corespunzător și nerespectarea condițiilor prevăzute în procesul de aprobare al formelor de pregătire aprobate, potrivit prevederilor legale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 7Constituie contravenții la regimul înregistrării persoanelor aflate la bordul navelor maritime de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime românești următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) lipsa unui sistem pentru înregistrarea informațiilor despre persoanele aflate la bordul navei în conformitate cu criteriile funcționale de lizibilitate, disponibilitate, facilitate și securitate de către proprietar sau operator, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;b) nedesemnarea de către proprietar sau operator a unei persoane de la uscat responsabile pentru păstrarea informațiilor despre persoanele care s-au îmbarcat la bord, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;c) netransmiterea de către proprietar sau operator autorității competente a informațiilor despre persoanele aflate la bordul navei în cazul apariției unei situații de urgență sau în cazul gestionării consecințelor unui accident naval, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;d) utilizarea de către proprietar sau operator a unui sistem pentru înregistrarea informațiilor despre persoanele aflate la bordul navei fără a fi aprobat de autoritatea competentă, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;e) înregistrarea incorectă sau necomunicarea de către proprietar ori operator comandantului, înaintea plecării navei de pasageri, a informațiilor referitoare la persoanele care au declarat că au nevoie de îngrijiri speciale sau asistență în situații de urgență, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;f) punerea la dispoziție cu întârziere sau nepunerea la dispoziție de către proprietar, operator ori comandantul navei autorităților desemnate, la solicitarea acestora, a informațiilor de mai jos, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:(i) numărul persoanelor de la bordul navei de pasageri, numărate înaintea plecării navei;(ii) numele de familie ale persoanelor de la bord, prenumele sau inițialele, sexul acestora, indicarea categoriei de vârstă, adult, copil ori nou-născut, căreia îi aparține fiecare persoană, vârsta sau anul nașterii, la solicitarea unui pasager;(iii) necesitățile de îngrijiri speciale sau de asistență în situații de urgență, înregistrate pentru fiecare navă de pasageri care pleacă dintr-un port românesc pentru a efectua un voiaj pe o distanță mai mare de douăzeci de mile din punctul de plecare.  +  Articolul 8 Abrogat (la 03-11-2010, Articolul 8 a fost abrogat de Alineatul (3), Articolul 36 din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 6 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 03 noiembrie 2010 )  +  Articolul 9Constituie contravenții la regimul pilotării navelor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către comandantul sau de către conducătorul unei nave care arborează pavilion român și care solicită asistența unui pilot în Marea Nordului, Canalul Englez și Strâmtoarea Skagerrak a obligației de a se asigura că pilotul posedă certificatul corespunzător zonei respective, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;b) pilotarea unei nave de către o persoană care nu posedă document de atestare/certificat de competență corespunzător, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;c) neraportarea sau raportarea eronată către ANR de către pilot a începerii și terminării manevrei, potrivit prevederilor legale, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; (la 20-12-2009, Litera c) din Articolul 9 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) d) neanunțarea ANR de către pilot cu privire la orice deficiențe sau evenimente care pot prejudicia siguranța navigației, a navei, a portului sau a mediului marin, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;e) nerespectarea locurilor stabilite de ANR pentru îmbarcarea/debarcarea pilotului la/de la navă, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;f) executarea de manevre fără pilot la bord, navigarea fără pilot, precum și refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;g) nefurnizarea informațiilor specifice de către pilot comandantului, care au avut sau ar fi putut avea ca rezultat un eveniment de navigație, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;h) efectuarea de manevre la o navă fără remorcher sau cu un număr insuficient de remorchere de către pilot, acolo unde remorcajul este obligatoriu, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 10Constituie contravenții la regimul activităților la bordul navei următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nearborarea la bordul navei a pavilionului național și/sau a pavilionului român, după caz, în apele naționale navigabile ale României, sau arborarea acestora în stare necorespunzătoare, precum și neridicarea pavoazului la dispoziția dată de ANR, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;b) folosirea scărilor și a schelelor necorespunzătoare pentru accesul la bordul navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;c) lipsa rolurilor de abandon, de incendiu și de "om la apă" de la bordul navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;d) executarea de lucrări cu foc deschis la bordul navei fără permis de lucru cu foc, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;e) executarea de către un șantier naval, atelier sau echipaj a lucrărilor cu foc deschis la navele petroliere și la alte tipuri de nave în zone adiacente tancurilor de combustibil și lubrifianți și în compartimentul mașini, pentru care nu există Certificat de Gas Free eliberat de ANR sau de experți autorizați de aceasta, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei;f) nerespectarea regulilor de încărcare la bordul navei a mărfurilor pe punte, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;g) blocarea ieșirilor de urgență sau a sondelor tancurilor de balast și santină ale navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 11Constituie contravenții la regimul exercitării autorității de stat în domeniul transportului naval următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) refuzul de a se supune cercetărilor întreprinse de către ANR sau de a pune la dispoziția ANR documentele și datele necesare investigării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) refuzul de a se supune controlului ANR, cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei;c) refuzul nejustificat al comandantului/conducătorului unei nave de a executa dispozițiile ANR și/sau ale "coordonatorului la fața locului" desemnat de ANR în acțiunile de căutare și salvare, intervenție în caz de poluare sau situații de pericol, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;d) nerespectarea dispozițiilor ANR privind intrarea, navigația, staționarea, operarea și plecarea în și din apele naționale navigabile, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;e) nepredarea la ANR, în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de suspendare sau anulare a documentului de atestare/certificatului de competență și a carnetului de marinar sau de serviciu, după caz, cu amendă de la 100 lei la 500 lei.f) nerespectarea dispozițiilor date de către ANR în situații de urgență, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.g) transmiterea de alerte false de pericol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 12Constituie contravenție la regimul securității navelor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către ofițerii de securitate ai companiei și navei a obligației de revizuire a planurilor de securitate ale navei, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;b) dezvăluirea sau accesul neautorizat la materialele referitoare la securitatea navelor, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;c) neimplementarea la bordul navei a unei măsuri de securitate în legătură cu care a fost avertizată atunci când nava operează în marea teritorială sau și-a comunicat intenția de a intră în marea teritorială, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;d) neefectuarea antrenamentelor de securitate, la bordul navei, cel puțin o dată la 3 luni sau într-un interval de cel mult o săptămână dacă a intervenit o schimbare a echipajului mai mare de 25%, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;e) neefectuarea de exerciții de securitate de către companie cel puțin o dată într-un an calendaristic, la un interval de cel mult 18 luni între exerciții, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;f) neasigurarea unui sistem intern de către companie prin care să se asigure că informațiile de securitate pot fi transmise, la solicitare și fără întârziere, autorității competente cu securitatea maritimă, în orice moment al zilei, cu amendă de la 300 lei la 500 lei.  +  Articolul 12^1Constituie contravenții la regimul siguranței și securității navelor și se sancționează proprietarul, operatorul sau comandantul navei, potrivit obligațiilor ce le revin, după cum urmează:a) încălcarea standardelor internaționale pentru siguranța și securitatea navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin PSC, efectuate în porturi străine, după cum urmează:(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiențe constatate și înscrise, conform legislației în vigoare, în raportul de inspecție PSC, corespunzătoare codului de reținere;(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiențe constatate și înscrise în raportul de inspecție PSC, corespunzătoare codului de reținere;(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiențe constatate și înscrise în raportul de inspecție PSC, corespunzătoare codului de reținere;(iv) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei netransmiterea la ANR, în copie, a raportului de inspecție PSC, atunci când nava a fost reținută;b) încălcarea standardelor internaționale pentru siguranța și securitatea navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin controlul statului de pavilion (FSC), după cum urmează:(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiențe constatate și înscrise, conform legislației în vigoare, în raportul de inspecție FSC, corespunzătoare codului de reținere;(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiențe constatate și înscrise în raportul de inspecție FSC, corespunzătoare codului de reținere;(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiențe constatate și înscrise în raportul de inspecție FSC, corespunzătoare codului de reținere. (la 20-12-2009, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 12^2Constituie contravenții la regimul inspecțiilor obligatorii la navele de pasageri de tip ro-ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) operarea de către proprietar sau de către operator a unei nave de pasageri de tip ro-ro ori a unei nave de pasageri de mare viteză, în cadrul unui serviciu regulat, fără a avea efectuate inspecțiile obligatorii și fără aprobare ANR, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea de către proprietarul sau de către operatorul unei nave de pasageri de tip ro-ro ori al unei nave de pasageri de mare viteză, operată în cadrul unui serviciu regulat, a obligației de a informa ANR de fiecare dată când nava suferă reparații, modificări ori transformări majore sau atunci când are loc o schimbare a managementului navei ori un transfer de clasă al navei, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea de către comandantul unei nave de pasageri de tip ro-ro ori al unei nave de pasageri de mare viteză a dispozițiilor ANR privind mutarea într-o altă zonă a portului a unei nave de pasageri de tip ro-ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, operată în cadrul unui serviciu regulat, care face obiectul unui ordin de interzicere a plecării, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;d) încălcarea standardelor internaționale privind siguranța și securitatea navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bord, constatate de către inspectorii ANR ca deficiență care pune în pericol, în mod obiectiv, siguranța, sănătatea sau mediul și impune reținerea navei, după cum urmează:(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiențe înscrise în raportul de inspecție;(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiențe înscrise în raportul de inspecție;(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiențe înscrise în raportul de inspecție. (la 26-01-2022, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.279 din 22 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1230 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 13Constituie contravenție la regimul securității facilităților portuare următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) lipsa înregistrărilor la zi, specifice controlului accesului auto și persoane, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;b) lipsa înregistrărilor la zi specifice Sistemului de management al securității (SMS), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;c) nedepunerea în termen de 3 luni de la data emiterii sau confirmării anuale a Declarației de conformitate a facilității portuare a raportului anual de evaluare de securitate a facilității portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;d) neanunțarea în termen de 10 zile a schimbării ofițerului de securitate a facilității portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;e) neconfirmarea anuală a Declarației de conformitate a unei facilități portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;f) neefectuarea de către persoana desemnată a antrenamentelor de securitate la facilitățile portuare cel puțin o dată la 3 luni, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;g) neefectuarea de către persoana desemnată a exercițiilor de securitate cel puțin o dată într-un an calendaristic la un interval de cel mult 18 luni între exerciții, cu amendă de la 500 lei la 800 lei.  +  Articolul 14(1) încălcarea dispozițiilor prezentei hotărâri se sancționează cu amendă ca sancțiune principală și cu una sau mai multe dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute de lege, după caz.(2) Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau a avertismentului.  +  Articolul 15(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al ANR, cu excepția celor prevăzute la art. 13, pentru care este competent personalul împuternicit al administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile.(2) Sancțiunile se aplică contravenienților, persoane fizice sau juridice.(3) Constatarea contravențiilor se poate face și fără oprirea navei, precum și în lipsa contravenientului, dacă săvârșirea contravențiilor este probată cu un mijloc tehnic.(4) Contravenienții persoane juridice achită amenzile la unitățile Trezoreriei Statului sau la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 "Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale", iar contravenienții persoane fizice achită amenzile la casieriile autorităților administrației publice locale sau la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului local 21.35.02.01 "Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale".(5) Acolo unde fapta contravențională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârșirea faptei și este trecut la modul generic unei nave sau la bordul navei, sancțiunea contravențională se aplică comandantului navei, care este reprezentantul legal al proprietarului ori operatorului navei.  +  Articolul 16(1) în cazul în care o autoritate competentă a unui alt stat înaintează documente care atestă sau fac dovada sancționării contravenționale pentru încălcarea unor reguli la regimul transporturilor navale pe teritoriul statului său de către personalul navigant român, ANR va lua în evidență sancțiunile contravenționale aplicate și poate decide aplicarea unei/unor sancțiuni disciplinare.(2) în situația în care personalul navigant străin săvârșește o contravenție la regimul transporturilor navale în timp ce se află în apele naționale navigabile, ANR poate înainta documentele care atestă aplicarea unei sancțiuni contravenționale către autoritatea competentă a statului care a eliberat actele personalului navigant străin.  +  Articolul 17(1) Contravențiilor prevăzute la art. 1-13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică navelor militare, navelor aflate în proprietatea sau în operarea statului român și angajate numai în servicii guvernamentale necomerciale, porturilor militare și în zonele în care se desfășoară în exclusivitate activități militare.  +  Articolul 18(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 441/1995 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe apele naționale navigabile și în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie1995.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 august 2007.Nr. 876.----