SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 16 noiembrie 2021Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive
EMITENT
  • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 22 noiembrie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1111 din 22 noiembrie 2021.

    Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive
    1. Dispoziții generale1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din Facilitatea de finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.1.2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este administrată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional competitivitate (AM POC).1.3. Schema de ajutor de stat este finanțată din fondurile aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prin resursele REACT-EU FEDR.2. Baza legală2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021.2.2. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:– Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); – Regulamentul (UE) 2020/2.221 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU);– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările și completările ulterioare. 3. Definiții3.1. beneficiarul ajutorului de stat - IMM-uri înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;3.2. microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187/1 din 26.06.2014;3.3. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, o întreprindere este considerată în dificultate dacă se află în cel puțin una din următoarele situații: a) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, o IMM aflată la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, o IMM aflată la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;3.4. contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, și întreprinderea prevăzută la pct. 3.2 în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POC 2014-2020;3.5. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanțare;3.6. inovație - un produs sau proces nou sau îmbunătățit (sau o combinație a acestora) care diferă semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale întreprinderii și care a fost pus la dispoziția potențialilor utilizatori (produs) sau pus în funcțiune de către întreprindere (proces)^1;^1 Sursa: https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm3.7. investiție productivă - investiție în dezvoltarea avansată de produse și servicii constând într-o nouă capacitate de producție sau de servicii sau dezvoltarea unei capacități de producție sau de servicii existente. 4. Forma ajutorului4.1. Ajutorul de stat se acordă sub forma de granturi pentru realizarea de investiții în conformitate cu prevederile pct. 6.6. 5. Durata și bugetul schemei5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022. (la 24-12-2021, Punctul 5.1. din Punctul 5. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.481 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021 ) 5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014-2020 și 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat. 5.3. Cursul de schimb euro/leu folosit în prezenta schemă este cursul INFOREURO valabil în luna octombrie 2021. 6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, cu respectarea prevederilor pct. 7.1.6.2. Beneficiarii măsurii sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:– nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare; – nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;– nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment;– sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;– au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.6.3. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 - 40 puncte:– ≥ 30% - 40 puncte;– ≥ 25 < 30% - 35 puncte;– ≥ 20 < 25% - 30 puncte;– ≥ 15 < 20% - 25 puncte;– ≥ 10 < 15% - 20 puncte;– ≥ 5 < 10% - 15 puncte;– < 5% - proiect respins;b) investiție de minimum 20% din valoarea proiectului în condițiile de aplicabilitate ale prevederilor Anexei I din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu - 40 puncte:– ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu - 40 puncte;– ≥ 80 < 90% - 35 puncte;– ≥ 70 < 80% - 30 puncte;– ≥ 60 < 70% - 25 puncte;– ≥ 50 < 60% - 20 puncte;– ≥ 40 < 50% - 15 puncte;– ≥ 30 < 40% - 10 puncte;– ≥ 20 < 30% - 5 puncte;– < 20% - proiect respins; c) investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS)/Banca Națională a României (BNR) - 5 puncte: – sold negativ - 5 puncte;– sold pozitiv - 0 puncte;d) proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte:– DA - 5 puncte;– NU - 0 puncte;e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte:– ≥15 –-10 puncte; – ≥10 < 15% - 5 puncte;– < 10% - 0 puncte.6.4. Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut la pct. 5 subpct. 5.2.6.5. Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de:– 95% pentru microîntreprinderi;– 90% pentru întreprinderi mici;– 85% pentru întreprinderi mijlocii. 6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:– cheltuieli cu realizarea/achiziția de construcții;– cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;– cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului; – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;– cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software;– active necorporale;– mijloace de transport electrice sau hibride^2 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială); ^2 În conformitate cu prevederile Propunerii de Regulament delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu, disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800 from=RO – cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;– cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.6.7. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 4.000.7. Cumulul ajutoarelor de stat7.1. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa și alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei brute de 1.800.000 euro.7.2. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.7.3. În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitată de beneficiar este mai mare decât valoarea prevăzută de cadrul temporar, aceasta se va diminua până la plafonul de 1.800.000 euro, conform prevederilor cumulului de ajutoare de stat.8. Domeniu de aplicare8.1. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare: 8.1.1. activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;8.1.2. activități de jocuri de noroc și pariuri.8.2. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.8.3. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total. 8.4. Derogările prevăzute la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.8.5. Ajutorul din cadrul schemei de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, sau în Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.8.6. Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:– clasa C - Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);– clasa F - Construcții;– clasa G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;– clasa H - Transport și depozitare;– clasa I - Hoteluri și restaurante;– clasa M - Activități profesionale, științifice și tehnice;– clasa N - Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;– clasa P - Învățământ;– clasa Q - Sănătate și asistență socială;– clasa R - Activități de spectacole, culturale și recreative;– clasa S - Alte activități de servicii. 9. Implementarea schemei9.1. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică MYSMIS disponibilă la adresa https://2014.mysmis.ro/, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:– documentația tehnică și plan de afaceri în format simplificat, care vor include proiecțiile financiare care vin în sprijinul justificării rentabilității investiției;– declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.6; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;– declarație privind cumulul ajutoarelor de stat obținute;– declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că:(i) nu este rezident în scopuri fiscale sau nu este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;(ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;(iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și(iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;– declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;– declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;– consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.9.2. Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:– etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a proiectului;– etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect, în conformitate cu criteriile de la pct. 6.3;– etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil, în conformitate cu procedura de evaluare și selecție;– etapa de contractare a proiectelor.9.3. Contractele de finanțare vor fi semnate până la data de 30 iunie 2022. (la 24-12-2021, Punctul 9.3. din Punctul 9. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.481 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021 ) 10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea10.1. MIPE are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real.10.2. MIPE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția furnizorului schemei de ajutor de stat, a Consiliului Concurenței, Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României și a altor organisme de control naționale/europene ori de câte ori le sunt solicitate.10.4. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.10.5. MIPE are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme și a încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.10.6. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.10.7. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.10.8. Până la 31 decembrie 2021, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC.11.2. În situația în care beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, va recupera ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. -----