ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 27 decembrie 2019privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 30 decembrie 2019  Având în vedere că pentru promovarea unui proiect de modificare a Legii nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările ulterioare, a fost pusă în discuție evaluarea sarcinii bugetare ce se va crea, ca urmare a finanțării integrale a acestei instituții de la bugetul de stat, inclusiv în contextul aplicării prevederilor unice privind salarizarea personalului bugetar, precum și faptul că anumite modificări necesar a fi operate îmbracă caracterele unei legi organice, raportat la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, act normativ care aduce schimbări majore privind reglementarea funcției publice la nivelul instituțiilor publice aflate în subordinea autorităților centrale,luând în considerare că în cazul neadoptării actului de prorogare, activitatea de verificare și control care vizează buna desfășurare a unuia dintre cele mai importante segmente ale economiei, transportul rutier de marfă și persoane, desfășurată de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, instituție ce îndeplinește și rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancționare și raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, va fi afectată prin imposibilitatea exercitării ei, fapt ce conduce la afectarea interesului public, prin neasigurarea unor servicii de transport la standardele impuse de reglementările specifice stabilite la nivel european, aplicabile în domeniu,ținând cont de faptul că necesitatea adoptării unei măsuri urgente și imediate derivă din faptul că la împlinirea termenului de 1 ianuarie 2020 operează de drept intrarea în vigoare a Legii nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările ulterioare, în forma ei inițială care nu asigura corelarea cu politicile publice și reglementările specifice aplicabile în prezent,luând în considerare că elementele menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea unei măsuri imediate de prorogare a termenului de intrare în vigoare a acestei legi,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023. (la 27-12-2021, ARTICOLUL UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 309 din 23 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Mironel Panțuroiu,
  secretar de stat
  București, 27 decembrie 2019.Nr. 82. -----