ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 26 noiembrie 2021cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1141 din 26 noiembrie 2021  Având în vedere:a) analiza execuției bugetare derulate pe parcursul primelor zece luni ale anului 2021;b) corelarea planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;c) asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;d) asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei și stimulare a vaccinării anti COVID-19;e) asigurarea fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei;f) asigurarea fondurilor necesare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ;g) asigurarea fondurilor pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare;h) asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;i) asigurarea continuării achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, respectiv a obligațiilor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale față de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum și a stingerii unor obligații de plată ale operatorilor economici/unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;j) asigurarea de sume pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum și pentru acordarea ajutorului de stat în domeniul creșterii animalelor;k) alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;l) asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;m) asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;n) asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;o) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:a) riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;b) riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;c) riscul neasigurării fondurilor necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei și stimulare a vaccinării anti COVID-19;d) riscul neasigurării fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei;e) riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ;f) riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare;g) riscul neasigurării fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;h) riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, respectiv a obligațiilor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale față de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, precum și a stingerii unor obligații de plată ale operatorilor economici/unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;i) riscul neasigurării de sume pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum și pentru acordarea ajutorului de stat în domeniul creșterii animalelor;j) riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;k) riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;l) riscul imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite.Având în vedere nevoile de dezvoltare și de diversificare a produselor și serviciilor oferite de către CEC Bank - S.A. populației, acționarul unic al Băncii, respectiv statul român prin Ministerul Finanțelor, a finalizat la data de 1 noiembrie 2019 proiectul de recapitalizare a CEC Bank - S.A. cu suma de 940.000 mii lei, reprezentând aport de capital al statului român la capitalul social al CEC Bank - S.A., sumă prevăzută prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.Ca urmare a demersurilor acționarului unic, Comisia Europeană a analizat notificarea și documentele transmise, emițând scrisoarea de decizie „C (2019) 7731 - State Aid SA. 53869 - Romania - Market Conform recapitalization of CEC Bank SA“, din care reiese faptul că investiția statului român în recapitalizarea CEC Bank - S.A. nu se încadrează în categoria măsurilor de ajutor de stat, fiind făcută din postura investitorului privat prudent, conform testului investitorului privat prudent efectuat și planului de afaceri aferent care au însoțit notificarea proiectului de recapitalizare.În concordanță cu majorarea capitalului social s-au stabilit principalele obiective de activitate pentru perioada 2020-2023; astfel, Banca a procedat la revizuirea și extinderea corespunzătoare a Strategiei de dezvoltare a CEC.În cadrul demersului de capitalizare prezentat către DG Competion a fost analizată și agreată modalitatea prin care Banca se va alinia la noile cerințe de capital și pasive eligibile impuse de cadrul european de rezoluție bancară, respectiv cerința minimă de fonduri proprii (capital) și pasive (datorii) eligibile - conceptul MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).Astfel, soluția evaluată și inclusă în Planul de afaceri agreat de DG Competion, din cadrul Testului investitorului privat prudent efectuat la CEC Bank - S.A., ca bază de fundamentare a procesului de capitalizare, este cea a acordării de împrumut subordonat de către acționarul unic, cu o maturitate de cel puțin 10 ani, în condiții de piață și cu respectarea cerințelor legale privind emiterea unui împrumut subordonat către instituții de credit, care să acopere în întregime cerința MREL stabilită de către Banca Națională a României prin Direcția de Rezoluție Bancară.Conceptul MREL a apărut ca o premisă pentru ca instituțiile de credit să dispună de suficiente pasive care să poată fi folosite la absorbția pierderilor și la recapitalizare. Prin urmare, instituțiile de credit trebuie să constituie un stoc minim de fonduri proprii și datorii eligibile pentru absorbția pierderilor și acoperirea necesarului de recapitalizare, care să fie poziționate corespunzător în ierarhia creanțelor, să aibă scadențe suficient de lungi, să confere certitudine juridică în contextul aplicării instrumentului de recapitalizare internă și să nu inducă efecte de contagiune în sistemul financiar și în economie în ansamblul său.Banca Națională a României (BNR), în calitate de autoritate de rezoluție (AR), stabilește o cerință minimă de fonduri proprii și datorii eligibile pentru fiecare instituție de credit (IC) aflată în responsabilitatea sa, la nivel individual și (sub) consolidat, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare) și având în vedere actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul MREL [Regulamentul delegat (UE) 2016/1.450].Instrumentele de capital și împrumuturile subordonate se califică drept instrumente de fonduri proprii de nivel 2 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute la art. 63 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare.Astfel, pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor de acoperire a cerințelor MREL, CEC Bank - S.A. trebuie să adopte măsurile necesare astfel încât, treptat, în perioada 2021-2023 Banca să se alinieze la noile cerințe de capital și pasive eligibile impuse.Aceste fonduri sunt esențiale pentru ca Banca să își poată atinge obiectivele propuse și să își desfășoare activitatea cu respectarea cerințelor prudențiale, inclusiv cerința MREL.Pentru îndeplinirea cerinței minime MREL, conform Planului de afaceri 2019-2023 aprobat de Comisia Europeană, acționarul unic trebuie să acorde Băncii un împrumut subordonat în sumă de 1,4 miliarde lei în anul 2021.Banca nu deține alte pasive eligibile pentru acoperirea cerinței MREL, fiind astfel necesară adoptarea de măsuri urgente pentru conservarea capitalului.Neîndeplinirea cerinței minime MREL potrivit calendarului comunicat de Banca Națională a României implică impunerea de către BNR de măsuri de restricționare a activității de creditare, cu impact nefavorabil asupra profitabilității și întregii activități a Băncii, respectiv nerespectarea planului de afaceri în baza căruia Comisia Europeană a aprobat majorarea de capital a Băncii.Neîndeplinirea „obiectivelor și cerințelor“ incluse în Planul de afaceri 2019-2023, inclusiv neacordarea de către acționarul unic a împrumutului subordonat către Bancă, poate determina Comisia Europeană să reanalizeze condițiile în care a aprobat, la finalul lunii octombrie 2019, majorarea de capital.Neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență ar determina nerealizarea măsurilor prevăzute în planul de afaceri agreat cu Comisia Europeană și neasigurarea surselor pentru constituirea capitalurilor proprii, existând riscul ca CEC Bank - S.A. să fie obligată la aplicarea unor măsuri restrictive privind desfășurarea activității, care ar putea fi impuse de către Banca Națională a României, în dubla sa calitate, de autoritate de supraveghere și de autoritate de rezoluție, care ar putea afecta activitatea de creditare a băncii și implicit nerealizarea planului de afaceri care a stat la baza deciziei Comisiei Europene privind neîncadrarea măsurii de recapitalizare a CEC Bank - S.A. ca ajutor de stat.În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 și 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.893,1 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 910,9 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 8.124,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 6.231,1 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să diminueze cu suma de 108.019 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.  +  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 78.235 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 1.075.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 25.000 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze la componenta „0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele bugetare cu suma de 1.420 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului“, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, cu încadrare în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe anul 2021 la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, următoarele programe noi:a) „Programul privind Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism“;b) „Programul de cofinanțare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren conform Hotărârii Guvernului nr. 932/2007“;c) „Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților conform O.U.G. nr. 53/2019“;d) „Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință, conform O.G. nr. 20/1994“.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanțelor, în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“, la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament pe anul 2021 cu suma de 97 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, și să diminueze creditele de angajament pe anul 2021 cu aceeași sumă de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“.  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare“, cu suma de 450 mii lei;b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ - paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“, cu suma de 64 mii lei;c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din învățământ“ cu suma de 249 mii lei, subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară“ cu suma de 400 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 5 mii lei.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 14 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se majorează cu 145 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 102 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 18.888 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 610 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 942 mii lei;c) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 1.000 mii lei;d) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 26.964 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se diminuează cu suma de 1.523 mii lei și subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 7.623 mii lei;e) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 662 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 1.240 mii lei;f) se majorează capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, cu suma de 659 mii lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3), (4) și (13) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să încheie contracte multianuale, în limita creditelor de angajament aprobate la titlul 20 „Bunuri și servicii“, pentru asigurare service aparatură, lucrări pentru efectuarea de reparații curente, încheierea de contracte prestări servicii, utilități, precum și cele aferente hrănirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 8(1) În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:a) – 142.415 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“;b) – 49.417 mii lei la alineatul 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“; c) +82.000 mii lei la alineatul 51.01.78 „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. c) se alocă pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/21/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2021“, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român“.  +  Articolul 10(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să suplimenteze în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii cu suma de 11.730 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să utilizeze, inclusiv prin virări de credite bugetare în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ și neutilizate în activitățile de realizare a Recensământului general agricol.(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă la o poziție distinctă de cheltuieli în anexa nr. 3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, sumele reprezentând resursele financiare suplimentare puse la dispoziție României din instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI), în temeiul Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și al art. 7 pct. 12 din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și din Fondul European de Garantare Agricolă în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, UE nr. 1.306/2013 și UE nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, concomitent cu introducerea unei poziții distincte de venituri la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ și, respectiv, cheltuieli la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, în cadrul anexei nr. 3/22/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021-2024“, în baza indicatorilor clasificației economice comunicați de către Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“, cu suma de 17.600 mii lei;b) să diminueze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară“ cu suma de 16.499 mii lei.  +  Articolul 12În bugetul Ministerului Sănătăți, din influența prevăzută în anexa nr. 2, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.508.352 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 2.357.766 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 150.586 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fișa Programului“, să diminueze creditele de angajament aferente Programului cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice“ cu suma de 13.125 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, sumă ce va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fișa Programului“, să diminueze creditele de angajament cu suma de 37.496 mii lei și creditele bugetare cu suma de 50.621 mii lei aferente Programului cod 2091 „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național“, sume ce vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(3) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 „Fișa Programului“, să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente Programului cod 786 „Programul Național pentru finanțarea realizării monumentelor de for public“ cu suma de 365 mii lei, sumă ce va fi redistribuită în cadrul capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 71 „Active nefinanciare“, pentru achiziționarea de aparatură birotică pentru Administrația Centrală.  +  Articolul 14Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu 1.625 mii lei și subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 31 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 411 mii lei.  +  Articolul 15Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să majoreze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ cu suma de 6 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 23 mii lei.  +  Articolul 16Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 25 mii lei și să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 860 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări și servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 835 mii lei.  +  Articolul 17(1) Prin excepție de la prevederile art. 23, influența de 151.837 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 pentru bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021-2024“ pe partea de cheltuieli la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021-2024“, să majoreze, la partea de cheltuieli, titlul 20 „Bunuri și servicii“, creditele de angajament cu suma de 18.929 mii lei.(3) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 18Se autorizează Consiliul Superior al Magistraturii, în anexa nr. 3/47/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să majoreze cu suma de 74 mii lei capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.  +  Articolul 19(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 138.668 mii lei, după cum urmează:a) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 1.741 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:a1) se diminuează cu suma de 31 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;a2) se diminuează cu suma de 3.051 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;a3) se majorează cu suma de 1.341 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, cu suma de 135.817 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:b1) se diminuează cu suma de 1.039 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b2) se majorează cu suma de 144.532 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;b3) se diminuează cu suma de 7.509 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;b4) se diminuează cu suma de 22.938 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;b5) se diminuează cu suma de 63.698 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;b6) se diminuează cu suma de 21.767 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată;b7) se majorează cu suma de 108.236 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și celui confesional, acreditate, cu suma de 4.592 mii lei, potrivit anexei nr. 5.(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b1)-b7) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București sau retragerea acestor sume, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, iar pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, prevăzute la alin. (1) lit. b7), în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.(3) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. c), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.  +  Articolul 20Abrogat. (la 18-12-2021, Articolul 20 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul XLIX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 )  +  Articolul 21(1) Suma de 784.777 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, rămasă nerepartizată, se alocă pe județe și municipiul București, în scopul achitării:a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) plăților restante, precum și obligațiilor fiscale care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante și datoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante și datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;b) sume certe și exigibile neachitate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.(6) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 7 decembrie 2021 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de documentele prevăzute la art. 20 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021.(7) Sumele rămase neutilizate din cele repartizate potrivit prevederilor prezentului articol se comunică Ministerului Finanțelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 24 decembrie 2021 inclusiv, în vederea retragerii lor.(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la art. 20 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021, de corespondența acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021, precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(9) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(10) Repartizarea pe județe și municipiul București, alocarea și utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 și Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.171/2021, denumirea conturilor de venituri bugetare și de disponibilități modificânduse în mod corespunzător de Ministerul Finanțelor.  +  Articolul 22Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 24(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul exercițiului bugetar se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul exercițiului bugetar se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul 25Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 26(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/XX/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).(3) Modificările prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 27Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2021, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexele nr. 2 și 6, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 28(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.(5) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 și ale art. 31 lit. a) din prezenta ordonanță de urgență, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se majorează cu sumele alocate potrivit alin. (2).  +  Articolul 29Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 și 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (11) va avea următorul cuprins:(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 20 septembrie 2021 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la aceeași dată, Ministerul Finanțelor, prin direcția de specialitate cu atribuții în solicitarea de date deținute de unitățile de trezorerie ale statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației soldul la data de 31 august 2021, pe județe, al conturilor distincte, deschise cu această destinație pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021, inclusiv sumele rămase nerepartizate aferente perioadei 1 ianuarie 2021-31 august 2021, existente în soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“ la data de 29 noiembrie 2021, se transferă până la data de 3 decembrie 2021 de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice, pe seama căreia acesta este deschis, în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, care se deschide pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București.Sumele încasate în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se repartizează unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin hotărâre a Guvernului inițiată de această instituție până la data de 14 decembrie 2021. Cererile unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 10 decembrie 2021. Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, se rectifică bugetele locale. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează sumele aprobate din contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele său, în conturile de venituri ale unităților administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora, până la data de 22 decembrie 2021, în scopul alocării acestora către instituțiile publice de spectacole pentru care au fost solicitate.Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se virează la bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 „Venituri ale bugetului de stat-cote defalcate din impozitul pe venit“, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.Sumele încasate în luna decembrie 2021, rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, la aceeași unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ la care este deschis și contul de disponibil.2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În anul 2021 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte costvolum/ cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.380.000 mii lei.3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ este cuprinsă și suma de 42.130 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinată realizării Recensământului populației și locuințelor, din care:a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ suma de 18.561 mii lei;b) la titlul 20 „Bunuri și servicii“ suma de 11.666 mii lei;c) la titlul 71 „Active nefinanciare“ suma de 11.903 mii lei.4. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 225 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, din care suma de 2 mii lei cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor și suma de 223 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.5. La articolul 34 alineatul (5), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) la Spitalul Județean Satu Mare, județul Satu Mare - 12.785 mii lei;d) la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita - 9.620 mii lei;  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 14/2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 66.605,1 milioane lei.  +  Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 14/2021:a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 426.338,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 243.845,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 93.494,7 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 49.909,1 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.619,5 milioane lei;b) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 112.429,5 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.766,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 35.116,0 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 19.043,5 milioane lei;c) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 84.905,1 milioane lei și al soldului bugetului de stat este de – 97.184,4 milioane lei.  +  Articolul 32(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor să acorde un împrumut subordonat către CEC Bank - S.A., denumit în continuare beneficiar, în valoare de 1.400.000.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, din bugetul de stat pe anul 2021, prin bugetul Ministerului Finanțelor, de la o poziție distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 80 „Împrumuturi“, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul de stat cu această destinație.(2) Împrumutul subordonat se acordă în scopul majorării fondurilor proprii de nivel 2 ale beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 62 lit. a) din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 63, 77 și 78 din cadrul aceluiași regulament.  +  Articolul 33(1) Împrumutul subordonat prevăzut la art. 32 se va acorda și derula în baza unui acord de împrumut încheiat între Ministerul Finanțelor și beneficiar în cursul anului 2021.(2) Termenii financiari ai împrumutului sunt:a) împrumutul va fi pus la dispoziția împrumutatului de Ministerul Finanțelor pe parcursul anului 2021;b) rata dobânzii este compusă din rata de referință ROBOR la 3 luni plus o marjă, stabilită în condiții de piață la momentul acordării împrumutului, care se menține fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Stabilirea ratei de dobândă în condiții de piață se realizează cu consultarea Comisiei Europene;c) împrumutul subordonat se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu rambursare într-o singură tranșă, fără posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral, cu excepția cazului de insolvență sau de lichidare;d) plățile de dobânzi se efectuează de beneficiar cu o frecvență trimestrială;e) împrumutul subordonat nu face obiectul unor acorduri de compensare sau de compensare reciprocă care ar afecta capacitatea beneficiarului de a absorbi pierderile.  +  Articolul 34Sumele rezultate din rambursarea împrumutului și a dobânzilor aferente, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere, reprezintă venit la bugetul de stat.  +  Articolul 35(1) Creanțele rezultate din gestionarea împrumutului reprezintă creanțe subordonate potrivit art. 234 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru neplata împrumutului și dobânzilor aferente acestuia se calculează și se înregistrează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute în acordul de împrumut, în conformitate cu prevederile art. 1.489 și 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, până la data stingerii integrale a obligației.(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumutului, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere, se recuperează de către Ministerul Finanțelor, cu respectarea prevederilor alin. (1). În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.(4) Pentru neplata la scadență a împrumutului și a dobânzilor aferente acestuia, prin derogare de la prevederile art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, termenul de prescripție a dreptului de recuperare a acestora este de 5 ani și acesta începe să curgă de la data scadentă a obligației de rambursare a împrumutului.  +  Articolul 36Beneficiarul este responsabil privind utilizarea împrumutului conform scopului și destinației acestuia prevăzute la art. 32.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean,
  secretarul general adjunct al Guvernului
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 26 noiembrie 2021.Nr. 122.  +  ANEXA nr. 1
  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2021
  detaliate pe capitole și subcapitole
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL1.893.059
  000201I. VENITURI CURENTE5.107.534
  000301A. VENITURI FISCALE4.982.716
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL1.967.303
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.967.303
  0101IMPOZIT PE PROFIT1.747.318
  01Impozit pe profit de la agenții economici1.776.636
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale-29.318
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE219.985
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului194
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice26.072
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor193.719
  0301IMPOZIT PE VENIT546.763
  02Impozit pe venituri din salarii142.488
  04Impozit pe venituri din dividende262.237
  06Impozit pe venituri din pensii92.716
  07Impozit pe veniturile din premii7.171
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală4.351
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal17.241
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit-76.164
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole25.514
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc18.110
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II - impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică-399
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III - impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoană juridică168
  27Plăți aniticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse4.816
  50Impozit pe venituri din alte surse3.539
  51Impozit pe venit aferent declarației unice20.873
  60Regularizări24.102
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-546.763
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-546.763
  100001A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII2.794.830
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ5.048.181
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-138.668
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)1.741
  02Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-135.817
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional (se scad)-4.592
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII136.856
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.101.971
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale13.173
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan21.712
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI-2.251.539
  01Taxe pentru jocurile de noroc226.004
  03Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare-2.470.687
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale-7.362
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor7
  06Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc5
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional283
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități211
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE205.809
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE205.809
  01Taxe vamale205.809
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE14.774
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE14.774
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.20061.414
  06Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană2.823
  07Impozitul specific10.527
  50Alte impozite și taxe10
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI39.887
  2001CONTRIBUȚIILE ANGJATORILOR147.173
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate44.791
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat102.382
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-107.286
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice30
  46Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale-30
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați-107.286
  290001C. VENITURI NEFISCALE84.931
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE26.201
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE49.949
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome-88.491
  05Venituri din concesiuni și închirieri374.001
  08Venituri din dividende-237.851
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră2.290
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI-23.748
  03Alte venituri din dobânzi-23.748
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII58.730
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI8.631
  02Taxe consulare13.495
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale-141
  08Venituri din prestări de servicii-28.018
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului1.198
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă-34
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare91
  23Venituri din timbrul judiciar6
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat2.000
  26Venituri din despăgubiri17.867
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans468
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități1.699
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE1.386
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate67
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise1.319
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI171.244
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale171.644
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe286
  04Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen10
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor2.303
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată-3.313
  50Alte amenzi, penalități și confiscări314
  3601DIVERSE VENITURI-122.531
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-15.850
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite338
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate-12.100
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare19.748
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate-100
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-17.044
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 201037
  32Comisionul de risc aferent programului de susțienre a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA507
  50Alte venituri-98.067
  390001II.VENITURI DIN CAPITAL105.455
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI105.455
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice4.022
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului-2.319
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare-11.008
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale-555
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului “Prima casă”1.414
  14Venituri obținute din vânzarea de vaccinuri113.582
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri319
  400001III. OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  4101ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE-533.503
  08Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate-533.503
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-2.786.427
   +  ANEXA nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  - mii lei -
  Capitol SubcapitolParagraf Grupa/ TitluArticol AlineatDenumire indicator Influențe
  A B1
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament805.199
  II. Credite bugetare7.972.458
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.307.597
  II. Credite bugetare6.745.383
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.127.464
  II. Credite bugetare1.127.464
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament516.395
  II. Credite bugetare454.282
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.262.414
  II. Credite bugetare1.263.140
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament695.969
  II. Credite bugetare396.969
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament727.300
  II. Credite bugetare727.300
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.828.230
  II. Credite bugetare2.987.988
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament436.257
  II. Credite bugetare525.170
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.441.648
  II. Credite bugetare2.441.648
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-4.907.949
  II. Credite bugetare-3.632.140
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament556.475
  II. Credite bugetare553.475
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-375.897
  II. Credite bugetare-99.204
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-5.892.565
  II. Credite bugetare-163.092
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.867.565
  II. Credite bugetare-138.092
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare-25.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.390.167
  II. Credite bugetare1.390.167
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.399.000
  II. Credite bugetare1.399.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament910.896
  II. Credite bugetare8.124.153
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament5.235.891
  II. Credite bugetare6.718.677
  10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.134.083
  II. Credite bugetare1.134.083
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament515.889
  II. Credite bugetare453.776
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.262.414
  II. Credite bugetare1.263.140
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament695.969
  II. Credite bugetare396.969
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament727.300
  II. Credite bugetare727.300
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.828.230
  II. Credite bugetare2.987.988
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament358.022
  II. Credite bugetare446.935
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.442.103
  II. Credite bugetare2.442.103
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-4.907.908
  II. Credite bugetare-3.587.099
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament556.395
  II. Credite bugetare553.395
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-375.897
  II. Credite bugetare-99.204
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-5.715.162
  II. Credite bugetare15.309
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-5.690.162
  II. Credite bugetare40.309
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament-25.000
  II. Credite bugetare-25.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.390.167
  II. Credite bugetare1.390.167
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.399.000
  II. Credite bugetare1.399.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament-8.833
  II. Credite bugetare-8.833
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament445.840
  II. Credite bugetare899.284
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament635.345
  II. Credite bugetare 970.090
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -81.249
  II. Credite bugetare -81.249
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-8.360
  II. Credite bugetare-20.927
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament4.100
  II. Credite bugetare4.100
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.085
  II. Credite bugetare-2.085
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament153.920
  II. Credite bugetare153.920
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-5
  II. Credite bugetare-5
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament569.967
  II. Credite bugetare917.279
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-943
  II. Credite bugetare-943
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament -189.505
  II. Credite bugetare -70.806
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament -189.505
  II. Credite bugetare -70.806
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament -32.032
  II. Credite bugetare -32.032
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-29.507
  II. Credite bugetare -29.507
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -7.850
  II. Credite bugetare -7.850
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.500
  II. Credite bugetare-3.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament18
  II. Credite bugetare18
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-17.600
  II. Credite bugetare-17.600
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-575
  II. Credite bugetare-575
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament -2.525
  II. Credite bugetare -2.525
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament -2.525
  II. Credite bugetare -2.525
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament 2.359.638
  II. Credite bugetare 2.359.978
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament959.638
  II. Credite bugetare 959.978
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-53
  II. Credite bugetare287
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament727.300
  II. Credite bugetare727.300
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament232.391
  II. Credite bugetare232.391
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.400.000
  II. Credite bugetare1.400.000
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.400.000
  II. Credite bugetare1.400.000
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.385.924
  II. Credite bugetare1.373.050
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.385.924
  II. Credite bugetare 1.373.050
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament20.374
  II. Credite bugetare7.500
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament1.265.550
  II. Credite bugetare1.262.550
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament100.000
  II. Credite bugetare100.000
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament2.398.520
  II. Credite bugetare2.398.520
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.398.520
  II. Credite bugetare 2.398.520
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.398.520
  II. Credite bugetare2.398.520
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament-5.390.012
  II. Credite bugetare88.274
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.259
  II. Credite bugetare 61.096
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -81.841
  II. Credite bugetare -81.841
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament158.476
  II. Credite bugetare165.396
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-395
  II. Credite bugetare-395
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-231
  II. Credite bugetare-231
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-3.195
  II. Credite bugetare-3.195
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-31.338
  II. Credite bugetare-18.421
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-217
  II. Credite bugetare-217
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-5.431.271
  II. Credite bugetare27.178
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament5.431.271
  II. Credite bugetare27.178
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament51.349
  II. Credite bugetare835.023
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.984
  II. Credite bugetare 702.807
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 1.107.272
  II. Credite bugetare 1.107.272
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament24.072
  II. Credite bugetare23.740
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-17.106
  II. Credite bugetare-17.464
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-110
  II. Credite bugetare-110
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-52
  II. Credite bugetare-52
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.134.869
  II. Credite bugetare-506.557
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament110.072
  II. Credite bugetare110.072
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-10.295
  II. Credite bugetare-14.094
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-27.635
  II. Credite bugetare132.216
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-27.635
  II. Credite bugetare132.216
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament30.086
  II. Credite bugetare48.476
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament30.136
  II. Credite bugetare 49.928
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 207.400
  II. Credite bugetare 207.400
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-3.285
  II. Credite bugetare-3.285
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-18.374
  II. Credite bugetare-21.524
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament-5
  II. Credite bugetare-5
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-67.757
  II. Credite bugetare-67.757
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-34.361
  II. Credite bugetare-11.419
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-53.482
  II. Credite bugetare-53.482
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-1.452
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-1.452
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament-1.031.575
  II. Credite bugetare-105.234
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-1.014.503
  II. Credite bugetare -104.672
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -975
  II. Credite bugetare -975
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament335.511
  II. Credite bugetare292.911
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-14.921
  II. Credite bugetare-19.563
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament-335
  II. Credite bugetare-335
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-1.127.523
  II. Credite bugetare-452.912
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament151.000
  II. Credite bugetare151.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-357.260
  II. Credite bugetare-74.798
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-17.072
  II. Credite bugetare-562
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-17.072
  II. Credite bugetare-562
  6701CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament-16.458
  II. Credite bugetare-48.086
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-13.683
  II. Credite bugetare -45.311
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -53
  II. Credite bugetare -53
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament900
  II. Credite bugetare900
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament19.762
  II. Credite bugetare10.781
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-32.668
  II. Credite bugetare-40.145
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament3.718
  II. Credite bugetare3.718
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament-8.342
  II. Credite bugetare-20.512
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.775
  II. Credite bugetare-2.775
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.775
  II. Credite bugetare-2.775
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.765.421
  II. Credite bugetare2.765.421
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.765.471
  II. Credite bugetare 2.765.471
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 36
  II. Credite bugetare 36
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-200
  II. Credite bugetare-200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament252.188
  II. Credite bugetare252.188
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament2.513.447
  II. Credite bugetare2.513.447
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-50
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-50
  II. Credite bugetare-50
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare191.006
  01 CHELTUIELI CURENTE
  II. Credite bugetare 210.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II. Credite bugetare200.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  II. Credite bugetare10.500
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare-19.494
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-3.958
  II. Credite bugetare-19.494
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I. Credite de angajament69.793
  II. Credite bugetare75.793
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament70.093
  II. Credite bugetare 76.093
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament -3.000
  II. Credite bugetare -3.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-1.044
  II. Credite bugetare-1.044
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament-709
  II. Credite bugetare-709
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament-42.423
  II. Credite bugetare-36.423
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament117.269
  II. Credite bugetare117.269
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-300
  II. Credite bugetare-300
  71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-300
  II. Credite bugetare-300
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament-29.225
  II. Credite bugetare384.948
  01 CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-14.514
  II. Credite bugetare 399.659
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament 730
  II. Credite bugetare 730