ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 188 din 28 octombrie 2020privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020  Pornind de la dificultățile generate de restricțiile instituite pe teritoriul României pe perioada stării de urgență și a stării de alertă în sectorul bugetar, din perspectiva imposibilității organizării concursurilor la nivelul administrației centrale în această perioadă, s-a conturat necesitatea adaptării cadrului legal existent astfel încât să devină posibilă ocuparea pe durata stării de urgență și, după caz, de alertă a posturilor de conducător al compartimentului financiar-contabil rămase vacante,ținând cont că, în situații excepționale, organizarea și desfășurarea examenului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC) trebuie să se realizeze numai în condiții de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, dar și pentru asigurarea continuității activității instituțiilor din administrația publică centrală în domeniul economic, devine imperativă instituirea unor măsuri cu caracter temporar care să permită numirea conducătorului compartimentului financiar-contabil,având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, într-un domeniu esențial de activitate, cum este domeniul financiar-contabil, ar putea îngreuna și perturba activitatea instituțiilor și autorităților publice cu efecte negative pe termen mediu și lung asupra bugetului acestora,necesitatea coordonării unitare a compartimentului financiar-contabil care desfășoară activități complexe, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare importanța și rolul conducătorului compartimentului financiar-contabil în contextul în care deciziile impuse de evoluția și amploarea pandemiei trebuie luate cu celeritate, responsabilitate și competență și necesită adaptarea rapidă a conduitei instituționale la realitățile existente,având în vedere că:– înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, întocmirea situațiilor financiare și elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului instituției,– efectuarea plății cheltuielilor, fază în procesul execuției bugetare, ca act final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terți, în condițiile art. 52 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,sunt activități instituționale esențiale ce se realizează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil,având în vedere că efectele practice benefice preconizate ca urmare a adoptării măsurilor propuse prin prezentul act normativ vizează atât ocrotirea sănătății, integrității fizice a persoanelor care ar trebui să participe la concursul pentru obținerea certificatului de atestare SEC, cât și buna desfășurare a activității instituțiilor din administrația publică centrală,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative, în sensul că ar determina imposibilitatea ocupării temporare a postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, aspect de natură să influențeze negativ activitatea entităților publice,imposibilitatea înregistrării în contabilitate a operațiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, de întocmirea situațiilor financiare și de elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului instituției,imposibilitatea efectuării plății cheltuielilor ca fază a execuției bugetare prevăzută de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,riscul privind fragmentarea activității compartimentului financiar-contabil cu implicații asupra continuității activității instituțiilor din administrația publică, gradul mare de risc în privința îmbolnăvirilor având în vedere că participanții la examenul de obținere a certificatului SEC provin din diferite zone ale țării, unele dintre ele puternic afectate de pandemie,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea condițiilor necesare pentru ocuparea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe durata instituirii stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022, în funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi. (la 18-12-2021, Alineatul (1) din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Articolul XVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (2) În termen de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să dobândească certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condițiile legii. (la 25-07-2021, Alineatul (2) din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 211 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 22 iulie 2021 ) (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au obținut certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de muncă ale acestora fiindu-le aplicabile, după caz, dispozițiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 188.-----