ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,ținând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situației de deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,având în vedere necesitatea creării unui spațiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susținerea investițiilor publice și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă și transparentă, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fix,ținând cont de faptul că pentru perioada 2022-2024 se impune o construcție bugetară responsabilă și credibilă, crearea de spațiu fiscal, vital în economii emergente în condițiile unui cadru internațional și intern dificil,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2022-2024, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creșterea cheltuielilor bugetare permanente,ținând cont că neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanțare suplimentar în anul 2022, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din produsul intern brut, afectând sustenabilitatea finanțelor publice,luând în considerare că neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5% din produsul intern brut în anul 2022,ținând cont că, în situații excepționale, organizarea și desfășurarea examenului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi SEC trebuie să se realizeze numai în condiții de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru personalul din cadrul Ministerului Finanțelor, dar și pentru asigurarea continuității activității instituțiilor din administrația publică centrală în domeniul economic, devine imperativă instituirea unor măsuri cu caracter temporar care să permită numirea conducătorului compartimentului financiar-contabil.Luând în considerare că nepromovarea acestei măsuri ar avea consecințe negative, în sensul că ar determina imposibilitatea ocupării temporare a postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, aspect de natură să influențeze negativ activitatea entităților publice, întrucât s-ar afla în imposibilitate de a înregistra în contabilitate operațiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor, de a efectua plăți, de a întocmi situațiile financiare și de elaborare și fundamentare a proiectului bugetului instituției,luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative, în sensul că ar genera:a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanțelor publice;b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, afectând posibilitățile de finanțare a acțiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere necesitatea revizuirii regimului fiscal aplicabil biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de către angajatori/plătitori, potrivit legii, având în vedere situațiile constatate de organele fiscale de control,ținând cont de necesitatea majorării plafonului neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, în cazul cadourilor în bani și/sau în natură,luând în considerare implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, privind eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie,având în vedere obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență cu privire la necesitatea reducerii distorsiunilor și stimulentelor fiscale,luând în considerare necesitatea efectuării unor corelări în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii,având în vedere că măsura suspendării stimulentului fiscal pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează cheltuieli cu educația timpurie încetează la data de 31 decembrie 2021 și faptul că reglementarea actuală privind facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educația timpurie nu corespunde cu normele comunitare adoptate în domeniul taxei pe valoarea adăugată și accizelor și nici cu cele naționale din domeniul impozitului pe salarii,ținând seama de faptul că nepromovarea reglementărilor în domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute sub forma tichetelor cadou ar avea consecințe negative, în sensul că:a) ar conduce la posibilitatea plății veniturilor salariale sub forma tichetelor cadou având în vedere regimul fiscal actual al exceptării acestora de la plata contribuțiilor sociale obligatorii, generând diminuarea încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;b) nu sunt valorificate în sistemele de asigurări sociale veniturile obținute sub forma tichetelor cadou de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ce ar avea ca efect și diminuarea cuantumului venitului din pensie în cazul persoanelor fizice respective;c) produce distorsiuni din punct de vedere concurențial pe piața muncii;d) sunt diminuate veniturile bugetelor de asigurări sociale,luând în considerare că neadoptarea măsurii privind eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei ar conduce la menținerea situației actuale privind fondurile insuficiente de care dispune bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contextul crizei sanitare actuale determinată de situația epidemiologică din România generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere că în lipsa efectuării corelărilor tehnice necesare, neclaritatea prevederilor legale ar persista, generând confuzie la nivelul contribuabilului/plătitorului de venit,luând în considerare faptul că neadoptarea măsurii cu privire la actuala reglementare referitoare la facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educația timpurie, suspendată pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2021 inclusiv, conduce la menținerea situației existente înainte de suspendarea acestor prevederi, în care subzistă inadvertențe și lacune nesoluționate ce nu permit aplicarea, precum și implicații bugetare semnificative, pentru a se putea da eficiență reglementării și preîntâmpina afectarea în mod negativ a bugetului de stat se impune înlăturarea acestei situații, cu celeritate, prin prelungirea perioadei de suspendare a reglementărilor incidente până la data de 31 decembrie 2022.În considerarea faptului că neadoptarea măsurii cu privire la suspendarea acordării facilității fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie ar influența în mod negativ veniturile bugetului de stat,ținând cont de necesitatea luării unor măsuri urgente, în sezonul rece, pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energia termică livrată populației și altor categorii de consumatori cu un grad redus de suportabilitate, întrucât este necesară instituirea urgentă a unor reguli în vederea respectării caracterului social pentru aplicarea cotei reduse de TVA, conform legislației europene în domeniu, în cazul livrărilor de locuințe, având în vedere scopul refacerii mijlocului legal de protecție a bugetului general consolidat al statului, dar și necesitatea protejării persoanelor cărora li s-au reținut impozitele cu diferite destinații: contribuții, impozite etc., dar nu au fost virate la bugetul general consolidat, luând în considerare faptul că menținerea situației actuale reprezintă o vulnerabilitate atât pentru bugetul public care a fost, astfel, lipsit de resursele financiare necesare prin săvârșirea infracțiunii de reținere și nevărsare a impozitelor și/sau contribuțiilor cu reținere la sursă, cât și pentru persoanele care ar trebui să beneficieze de drepturile constituționale cum ar fi: dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la pensie, la ajutor pentru șomaj sau la alte forme de asigurări sociale,având în vedere necesitatea clarificării urgente, din perspectiva regimului TVA aplicabil, a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,întrucât în lipsa clarificărilor referitoare la regimul TVA aplicabil, măsurile dispuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare, nu ar putea fi aplicate corespunzător,având în vedere faptul că impozitul prevăzut la art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“ se datorează în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022,în vederea evitării unui blocaj la nivelul producătorilor de energie, în contextul în care este necesară clarificarea de urgență a intenției de legiferare, cu privire la termenele de declarare și plată a acestui impozit, cât și la bugetul la care se face venit,având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru întărirea capacității de urmărire și colectare a sumelor datorate bugetului de stat pentru livrările de produse cu risc fiscal ridicat, prin transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura,având în vederea necesitatea instituirii unei norme specifice de finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a lucrărilor din cadrul proiectului major, care vor degreva și bugetul statului de aceste cheltuieli, precum și dispozițiile art. 6 alin. (5) și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se impune instituirea unor norme speciale care să reglementeze posibilitatea finanțării, din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a oricăror cheltuieli și contribuții, altele decât contravaloarea contribuției din fonduri europene.Reglementarea expresă a suportării acestor cheltuieli din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară va contribui la consolidarea capacității financiare și operaționale, la optimizarea managementului de proiect, necesar a fi asigurat de urgență pentru dezvoltarea și urmărirea de strategii pentru accelerarea implementării acestuia, finanțarea bugetară impredictibilă constituind un impediment pentru desfășurarea optimă a activității.din aceste considerente se impune eliminarea urgentă a acestor impedimente, esențială pentru atingerea obiectivului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară de a asigura performanța în domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanță națională, ținând cont că luarea tuturor măsurilor necesare este esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României privind asigurarea implementării proiectului inclus în axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor necesare utilizării fondurilor existente în bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate pentru asigurarea implementării proiectului major ar putea determina un blocaj în activitate în realizarea proiectelor de importanță națională din agricultură și infrastructură și afectează negativ angajamentele guvernamentale, ținând cont de faptul că activitatea de control și audit presupune verificarea unui volum ridicat de documente și transportul acestora în vederea desfășurării în bune condiții a activității specifice,întrucât neadoptarea prin ordonanță de urgență a acestor măsuri imediate și a reglementărilor pentru implementarea lor este de natură să genereze disfuncționalități majore în ceea ce privește buna derulare a activităților de control și audit pe care Curtea de Conturi le are în responsabilitate,având în vedere faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, de natură să creeze cadrul necesar pentru organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse ar bloca activitatea la nivel național din domeniile politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței în familie și egalității de șanse,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2021.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II „Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență social㻓 la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021.(4^1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și alin. (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021. (la 29-08-2022, Articolul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 ) Notă
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la art. I alin. (4^1) și (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul angajat în unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice
  (4^2) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) și alin. (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale și pentru personalul care avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna iulie 2022. (la 29-08-2022, Articolul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 26 august 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 844 din 29 august 2022, aplicarea prevederilor art. I se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite.
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la art. I alin. (4^1) și (4^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul angajat în unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice
  (4^3) Pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de majorările salariale prevăzute la alin. (4^1) și (4^2) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice». (la 21-04-2023, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 103 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 aprilie 2023 ) (4^4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4^1), începând cu data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizațiilor lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzut în anexa nr. IX lit. C la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021. (la 21-04-2023, Articolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 103 din 13 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 18 aprilie 2023 ) (5) În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(6) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2021. (7) Cuantumul indemnizațiilor de hrană acordate conform alin. (6) personalului din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(8) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.(9) Pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (3) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.
   +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2022, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenită/cuvenit.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2022 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către polițiștii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.(4) Plata majorării prevăzute la alin. (3) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul polițiștilor de penitenciare, limita de 3% se stabilește la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(6) În situația prevăzută la alin. (3), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.(7) Condițiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3) și cele de încadrare în limitele stabilite la alin. (4) și (5), precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.(8) Dispozițiile alin. (3)-(7) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.(9) Ordonatorii de credite răspund în condițiile legii de stabilirea și acordarea drepturilor prevăzute la alin. (2)-(5) numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe perioada stării de alertă instituite prin hotărâri ale Guvernului, inițiate în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru de către personalul din structurile de specialitate ale Institutului Național de Sănătate Publică și ale direcțiilor de sănătate publică județene și/sau a municipiului București prin asigurarea serviciului de permanență în regim 24/7, prin serviciul de gardă sau chemări de la domiciliu, după caz, respectiv de către personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și/sau a municipiului București prin personalul propriu sau prin personal delegat/detașat din cadrul altor unități sanitare, care realizează triajul epidemiologic din punctele de trecere a frontierei, se plătește conform prevederilor art. 21 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) În anul 2022 instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2022, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2022 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.  +  Articolul IV(1) În anul 2022, pentru personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2021.(2) În anul 2022, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.  +  Articolul VÎn anul 2022, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.  +  Articolul VI(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, se va realiza astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislația privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pentru perioade anterioare anului 2020.(3) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(5) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(6) La sumele actualizate în condițiile alin. (5) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.(7) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul VII(1) În anul 2022 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.  +  Articolul VIIIArticolul 42 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IX(1) În anul 2022 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2021:a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare; c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;e) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;g) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;h) indemnizația președintelui Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, republicată;i) indemnizațiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România, membrilor Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;j) sprijinul material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;l) indemnizațiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;m) indemnizațiile și bursele prevăzute Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2022 indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2021.  +  Articolul X(1) În anul 2022 rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2021.(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul din luna decembrie 2021, de 6.240 lei.  +  Articolul XI(1) Prevederile art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2023.(2) Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2023.  +  Articolul XIIPrevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2022.  +  Articolul XIII(1) Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2022.(2) Cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă până la data de 31 decembrie 2022.  +  Articolul XIVArticolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 97Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.  +  Articolul XV(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2022 și perspectiva 2023-2025 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024.(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2022 și perspectiva 2023-2025.  +  Articolul XVILa articolul unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 29 octombrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2021, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe durata instituirii stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022, în funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.  +  Articolul XVIITermenul prevăzut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost prorogat de art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1331 din 31 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul XVIIIÎn perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIXTermenul prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul XXTermenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul XXITermenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul XXIIPână la data de 1 ianuarie 2023, prevederile art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.  +  Articolul XXIII(1) Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.(2) Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.  +  Articolul XXIVLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, cu excepția indemnizațiilor de vacanță acordate potrivit legii.În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 300 lei:(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;2. La articolul 100, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii.3. La articolul 101, alineatul (11) se abrogă.4. La articolul 101, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1.5. La articolul 114 alineatul (2), litera n) se abrogă.6. La articolul 115, alineatul (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^2) În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.7. La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din pensii, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.8. La articolul 139 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:ș) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de către angajatori, potrivit legii;9. La articolul 142, literele b) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.Nu se cuprind în baza de calcul al contribuției nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, cu excepția indemnizațiilor de vacanță acordate potrivit legii.În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuției în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depășește 300 lei:(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate. (...)r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii;10. La articolul 142, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa) cu următorul cuprins:aa) sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora;11. La articolul 153 alineatul (1), după litera f^1) se introduc două noi litere, literele f^2) și f^3), cu următorul cuprins:f^2) Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și casele sectoriale de pensii, pentru persoanele care realizează venituri din pensii;f^3) entitățile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele prevăzute la lit. f^2); Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  12. La articolul 154 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  13. La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  14. La titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ capitolul III, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea a 3-aBaza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum și în cazul persoanelor aflate sub protecția sau în custodia statului Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii“ din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii“ din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  15. La articolul 157 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:ț) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;16. După articolul 157^2 se introduce un nou articol, articolul 157^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 157^3Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a^1)Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășește suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 16 [cu referire la art. 157^3] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 16 [cu referire la art. 157^3] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  17. La titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ capitolul III, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea a 4-aStabilirea, plata și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, precum și al veniturilor din pensii Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii“ din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii“ din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii“] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  18. La articolul 168, alineatele (1), (5), (7) și (7^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și plătitorii de venit prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. f^2) și f^3) au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor ori venituri din pensii..................................................................................................(5) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menționate la art. 157, 157^1 sau 157^3, după caz..................................................................................................(7) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.(7^1) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau diferențe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, aferente unor perioade în care se datorează contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate/contribuția de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru sumele respective se utilizează cotele de contribuții în vigoare în acele perioade. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157^3 și alin. (7^1)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157^3 și alin. (7^1)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  19. La articolul 169 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora, precum și plătitorii de venit prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. f^2) și f^3);“. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXIV pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXIV pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  20. După articolul 169^1 se introduce un nou articol, articolul 169^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 169^2Obligații declarative pentru persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii prevăzute la art. 155 litera a^1)Persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate au obligația să depună declarația prevăzută la art. 122, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.21. La articolul 220^4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) valoarea nominală a tichetelor cadou prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;22. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare;23. La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;24. La articolul 291 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de consumatori:1. populație;2. spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;3. organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;4. furnizori de servicii sociale, publici și privați, acreditați, care prestează servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.25. La articolul 291, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022. Notarii publici au obligația:a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea „Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%“, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe și, în situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;b) să completeze „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%“, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5;c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei locuințe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 5 mențiuni cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) și, după caz, la lit. b);d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 mențiuni cu privire la respectarea obligației prevăzute la lit. b);e) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț.(3^2) Prin sezon rece, în sensul prevederilor alin. (3) lit. o), se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.
   +  Articolul XXV(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:a) prevederile pct. 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;b) prevederile pct. 1, 8, 9, 15, 21 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență;c) prevederile pct. 2, 3, 4, 7, 12, 13, 16, 18 referitor la alineatele (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19 se aplică veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2022; Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 650 din 15 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022 s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 28 decembrie 2022, dispozițiile art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 februarie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  d) prevederile pct. 20 se aplică începând cu veniturile obținute în anul 2022.
  (2) Prevederile art. 291 alin. (3) lit. o) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru livrările de energie termică efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022.
   +  Articolul XXVI(1) Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i^1) și i^2), art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.(2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și intră sub incidența limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XXVII(1) Procedura privind organizarea „Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%“, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Până la termenul de 10 zile de la data operaționalizării „Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%“, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiția referitoare la achiziția unei singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la furnizor.(3) După operaționalizarea „Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%“, notarii publici au obligația ca, în maximum 10 zile, să completeze registrul cu informațiile referitoare la actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).  +  Articolul XXVIIIAbrogat. (la 11-04-2022, Articolul XXVIII a fost abrogat de Articolul 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 )  +  Articolul XXIXLegea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022.2. La articolul 10, alineatele (1), (1^1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) În cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la art. 6^1, 8 sau 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda.(1^1) În cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de la art. 6^1, 8 sau 9 nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește, aplicându-se dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (1^1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) sau (1^1).3. După articolul 16 se introduce o anexă, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XXXLegea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic.2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă. 3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suportă integral de angajatori.(2) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a biletelor de valoare achită atât contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaților, cât și costul emiterii suportului electronic.(3) Valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților nu poate fi diminuată în niciun mod.(4) Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(5) Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.(6) Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate angajaților, stabilită conform prezentei legi.(7) Biletele de valoare pot fi utilizate numai cu respectarea prevederilor alin. (5), inclusiv pentru plăți online.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acordă angajaților, frecvența acordării acestora și valoarea lor, acolo unde este cazul, precum și unitatea emitentă.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților corespunzătoare rețelei utilizate la care salariații pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.(3) Contractarea serviciilor privind emiterea biletelor de valoare de către angajatorii care au calitatea de autoritate contractantă în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile legislației în vigoare.(4) Biletele de valoare pot fi utilizate numai de către/la unități care au încheiat direct contracte de prestări ale serviciilor prevăzute de prezenta lege cu unități emitente, pentru fiecare categorie de bilet de valoare în parte.(5) Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferată salariaților pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a biletelor de valoare achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.(2) Tichetele de masă pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.(3) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(2) Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.(3) Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite.7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.8. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale.(2) Este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (1).9. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale nu poate depăși suma stabilită conform art. 10 alin. (1).(2) Valoarea nominală a unui tichet cadou acordat potrivit art. 15 alin. (1) este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Fiecare tichet cadou este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;c) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou.11. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Fiecare tichet de creșă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă.12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Fiecare tichet cultural este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural.13. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanță este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.(2) Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(3) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță.14. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Fiecare voucher de vacanță este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta, următoarele mențiuni:a) emitentul și datele sale de identificare;b) angajatorul și datele sale de identificare;c) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță;d) interdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;e) elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României,f) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță.15. La articolul 28, alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) comercializarea de către unitățile prevăzute la art. 11 alin. (2) a unor produse, altele decât cele alimentare, contra tichetelor de masă.16. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unităților emitente de a alimenta suportul electronic cu bilete de valoare, cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) și art. 11 alin. (2).17. La articolul 28, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă, nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2).  +  Articolul XXXI(1) Tichetele de masă, tichetele de creșă, tichetele culturale și, respectiv, tichetele cadou emise pe suport hârtie potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.(2) Începând cu data de 1 februarie 2022, autorizațiile de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare pe suport hârtie, acordate de Ministerul Finanțelor potrivit legii, își pierd valabilitatea.(3) Unitățile emitente prevăzute la alin. (2) rămân responsabile pentru respectarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate, în condițiile legii, cu operatorii economici care acceptă bilete de valoare, precum și cu angajatorii.  +  Articolul XXXIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Culturii modifică în mod corespunzător normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul XXXIIIPunctele 13 și 14 ale articolului XXX intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul XXXIVDispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la punctul 17 al articolului XXX intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XXXVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru gaze naturale - componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Componenta de preț al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) și componenta de preț al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(2) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pe perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienților intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe durata regimului de ultimă instanță.(4) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit alin. (1) și (2) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile și prețurile contractelor de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f) aflați în portofoliu pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț compensate potrivit alin. (3) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile si prețurile aferente achizițiilor suplimentare de energie electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, realizate în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (3);(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (3) pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(3) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.(7) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (4) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.(8) Diferențele de preț prevăzute la alin. (1)-(3) nu sunt subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a TVA.  +  Articolul XXXVILa art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 29 octombrie 2021, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară și se plătește de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie prevăzuți la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct.(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară și se plătește până la 25 ianuarie 2022.  +  Articolul XXXVIIAbrogat. (la 01-01-2024, Articolul XXXVII a fost abrogat de Articolul LXVI, Sectiunea a 3-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul XXXVIIIArticolul 9 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Subvenția de la bugetul de stat se acordă pentru finanțarea valorii totale a proiectelor finanțate din fonduri externe rambursabile, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și pentru finanțarea valorii totale a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru perioada de programare 2021-2027, cu excepția Proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», caz în care finanțarea valorii totale a proiectului major se suportă din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu aplicarea mecanismului rambursării pentru contravaloarea contribuției din fonduri europene.2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru asigurarea managementului financiar al proiectului major prevăzut la alin. (2), în bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului finanțat din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (5), art. 11, precum și a normelor aplicabile proiectelor implementate în parteneriat din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.(2^2) Activitățile prevăzute în cadrul Proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România» și care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate sunt incluse în Programul național de cadastru și carte funciară, care se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a imobilelor la nivelul întregii țări și vor fi finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale.3. Alineatele (3^1) și (3^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^1) Veniturile proprii prevăzute la alin. (3) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate, pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum si pentru finanțarea Proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România»................................................................................................(3^3) Sumele rambursate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă se restituie de către Agenția Națională în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care a fost acordată subvenția, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care restituirea subvenției se efectuează în anul următor celui în care s-a acordat, iar în cazul Proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», pentru finanțarea din veniturile proprii ale Agenției Naționale, sumele cuvenite a fi rambursate în condițiile legii beneficiarului proiectului se virează de către autoritățile de management în conturile de venituri ale bugetului Agenției Naționale și se vor face venit la bugetul acesteia.  +  Articolul XXXIXPrevederile art. XXXVIII intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul XLAlineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul XLIOrdonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului României, Camerei Deputaților, Curții de Conturi, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului, instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și ale autorităților de reglementare se stabilesc prin normative proprii.2. La articolul 5, alineatul (9^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(9^4) Prin excepție de la prevederile alin. (8), serviciile Parlamentului, Administrația Prezidențială, Curtea de Conturi, Secretariatul General al Guvernului, precum și ale autorităților de reglementare pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme după normativele proprii stabilite.  +  Articolul XLIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (3), salarizarea personalului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.2. La articolul 4, alineatele (8)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul tineretului și transmiterea acestei părți către direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, care se înființează. Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București preiau activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport.(9) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, se află în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și sunt conduse de un director executiv, numit și eliberat în condițiile legii.(10) Organizarea și funcționarea, numărul de posturi și atribuțiile direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se reglementează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul XLIII(1) Prin derogare de la prevederile art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.(2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.(3) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.(4) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu și pensiile de urmaș stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.(5) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, drepturile acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 5 nu se indexează cu rata medie anuală a inflației.  +  Articolul XLIVLa articolul 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 un punct-amendă este 145 lei.  +  Articolul XLV(1) Prin derogare de la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt de până la 2.500 lei inclusiv se indexează cu 10%, din oficiu.(2) Începând cu 1 ianuarie 2022, pensiile militare de stat ale căror cuantumuri brute aflate în plată la 31 decembrie 2021 sunt mai mari de 2.500 lei se indexează potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat potrivit alin. (1) și (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) și (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.“  +  Articolul XLVIDupă alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.  +  Articolul XLVIILa articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru aplicațiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care se adaugă de la bugetul de stat 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicațiilor eligibile a căror valoare excedează plafonului contractului de finanțare încheiat conform art. 16 alin. (1) lit. c) din prezentul act normativ.  +  Articolul XLVIII(1) La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă:a) art. I pct. 160 și art. VII alin. (1) lit. f) din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;b) art. XVIII pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1332 din 31 decembrie 2020, cu modificările ulterioare;c) art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 26 februarie 2021.(2) La data de 13 ianuarie 2022 se abrogă art. IV și V din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 13 iulie 2021.  +  Articolul XLIXArticolul 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141 din 26 noiembrie 2021, se abrogă.  +  Articolul LÎn anul 2022, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, gratuitatea acordată elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval se asigură din bugetele locale.  +  Articolul LI(1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31.12.2022.(2) Consiliile județene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să le finalizeze în cursul anului 2022.(3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a autorităților administrației publice locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilități în realizarea acesteia.“  +  Articolul LII(1) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI și art. XIX din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare.(2) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 29 martie 2021, cu modificările ulterioare.(3) Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. II și III din Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 31 august 2021.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  București, 17 decembrie 2021.Nr. 130.  +  ANEXĂ(Anexa la Legea nr. 241/2005)
  Impozitele și contribuțiile care intră sub incidența articolului 6^1
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleTemeiul legal
  1.Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică românăLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 43
  2.Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivăLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 68^1 alin. (2) și (4)
  3.Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectualăLegea nr. 227/2015 ,cu modificările și completările ulterioare, art. 72 alin. (4) și (5)
  4.Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilorLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 78 alin. (1), (2^1), (3) și (4), art. 80 alin. (1) și (2) și art. 82 alin. (4)
  5.Impozitul pe veniturile din arendăLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin. (8) și (9)
  6.Impozitul pe veniturile sub formă de dobânziLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (1)-(4)
  7.Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legiiLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (5)
  8.Impozit pe veniturile sub formă de dividendeLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 97 alin. (7)
  9.Impozitul pe veniturile din pensiiLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 101 alin. (1), (3), (8) și (9)
  10.Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de norocLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 110 alin. (1), (2), (2^1) ,(3) și (6)
  11.Impozitul pe veniturile din alte surseLegea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 115 alin. (1), (1^2) și (3)
  12.Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8)
  13.Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică sau entitate - asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8^1)
  14.Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (9)
  15.Contribuția de asigurări socialeLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1), (2^1) lit. a)-b), (3), (9), (9^1), (10) și art. 151 alin. (5), (6) și (21)
  16.Contribuția de asigurări sociale de sănătateLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 alin. (1), (2^1) lit. a)-b), (3), (7), (7^1) și (10) și art. 174 alin. (5), (6) și (21)
  17.Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 223 alin. (1), art. 224 alin. (1), (2), (5), (6), art. 227 alin. (1), art. 230 alin. (1), art. 233 alin. (2) lit. e) și art. 233 alin. (3) 2. Acordul dintre România și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile din capital, ratificat prin Legea nr. 59 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Africa de Sud pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile din capital, semnat la București la 12 noiembrie 1993 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 3. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 11 mai 1994 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 4. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 5. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și protocolul la convenție, ratificate prin Legea nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a protocolului la convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 6. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul-anexă, ratificate prin Legea nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 7. Acordul dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 8. Legea nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului-anexă, semnate la București la 30 martie 2005 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 coroborat cu punctul 2 din Protocolul-anexă la convenție, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  9. Convenția dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 366 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 10. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Bangladesh pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziuni fiscale cu privire la impozitele pe venit ratificată prin articolul 2 al Decretului nr. 221 din 4 septembrie 1987 pentru ratificarea unor tratate internaționale - Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Bangladesh pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziuni fiscale cu privire la impozitele pe venit - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 11. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 102 din 26 mai 1998 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 22 iulie 1997 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 12. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 126 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 13. Convenția dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 75/2018 din 22 martie 2018 pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 14. Convenția dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 29/2016 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 15. Convenția dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenției dintre România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  16. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 37 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 noiembrie 1993 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 17. Acordul dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, ratificat prin Legea nr. 99/2017 din 9 mai 2017 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 18. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ratificată prin Decretul nr. 261 din 9 iulie 1982 pentru ratificarea unor tratate internaționale - Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Cipru pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la Nicosia la 16 noiembrie 1981 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 19. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Seul la 11 octombrie 1993 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 20. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 21. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificat prin Legea nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 22. Convenția dintre Republica Socialistă România și Regatul Danemarca privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și avere, ratificată prin Decretul nr. 389 din 27 octombrie 1977 pentru ratificarea unor tratate internaționale - Convenție între Republica Socialistă România și Regatul Danemarca privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și avere - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  23. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, pe capital și prevenirea evaziunii fiscale, ratificată prin Legea nr. 111 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, pe capital și prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Quito la 24 aprilie 1992 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 24. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Decretul nr. 316 din 14 octombrie 1980 pentru ratificarea unor tratate internaționale - Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit - art. 10 paragraf 1 și paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și paragraf 5 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 25. Convenția dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 60 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenției dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la București la 25 octombrie 1993 - art. 12 paragraf 2 coroborat cu pct. 4 din Protocolul parte la convenție; Protocolul dintre România și Confederația Elvețiană ratificat prin Legea nr. 261 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului anexat - art. IV „art. 10 paragraf 2“ și art. V „art. 11 paragraf 2“ și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 26. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 26/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 27. Convenția dintre România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 449 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)28. Convenția dintre România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  29. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 30. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 23 din 4 aprilie 1995 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 18 mai 1994 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 31. Acordul dintre România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998 - art. 10 paragraf 1, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 32. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Franceze privind evitarea dublei impuneri pe venit și avere, ratificată prin Decretul nr. 240 din 23 decembrie 1974 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Franceze privind evitarea dublei impuneri pe venit și avere, semnată la București la 27 septembrie 1974 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 33. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 45 din 26 martie 1999 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 11 decembrie 1997 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 34. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ratificată prin Legea nr. 25 din 12 martie 1992 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la Atena la 17 septembrie 1991 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 35. Acordul dintre România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 204/2016 din 7 noiembrie 2016 privind ratificarea Acordului dintre România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București la 18 noiembrie 2015 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  36. Acordul dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 329 din 5 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 37. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 50 din 2 martie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 38. Acordul dintre România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificat prin Legea nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 3 octombrie 2001 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 39. Convenția dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, ratificată prin Legea nr. 208 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 40. Convenția dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 139 din 4 iulie 2008 privind ratificarea Convenției dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 41. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 39 din 14 februarie 1998 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și paragraf 3, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 42. Convenția între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și capital, ratificată prin Decretul nr. 215 din 26 iunie 1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale - Convenție între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și capital, semnată la Amman la 10 octombrie 1983 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  43. Convenția dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și Protocolul adițional la convenție, ratificate prin Legea nr. 28/2016 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 - art. 10 paragraf 2 coroborate cu pct. 3 din Protocolul adițional, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2 coroborate cu pct. 4 din Protocolul adițional și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 44. Convenția dintre România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 606 din 6 noiembrie 2002 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 25 martie 2002 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 45. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 46. Convenția dintre România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul-anexă, ratificate prin Legea nr. 278 din 15 mai 2002 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului-anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 47. Convenția dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, ratificată prin Legea nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2, art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 48. Convenția dintre Republica Socialistă România și Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Decretul nr. 213 din 5 iulie 1976 pentru ratificarea Convenției dintre Republica Socialistă România și Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tokio la 12 februarie 1976 - art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 49. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 11/2000 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și art. 13 paragraf 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  50. Acordul dintre România și Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, ratificat prin Legea nr. 5/1993 privind ratificarea Acordului dintre România și Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, semnat la Kuwait-City la 25 iulie 1992, art. 10 paragraf 1, art. 11 paragraf 1 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 51. Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Malayeziei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 482 din 26 decembrie 1983 pentru ratificarea unor tratate internaționale, semnat la Kuala Lumpur la 26 noiembrie 1982, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și art. 22 coroborat cu pct. 2 din protocolul la acord, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 52. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 61/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a protocolului anexat, semnate la București la 30 noiembrie 1995, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și art. 13 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 53. Convenția dintre Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 306/2002 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 iunie 2000, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 54. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și câștiguri în capital, ratificată prin Decretul nr. 26/1976 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și câștiguri în capital, semnată la București la 18 septembrie 1975, art. 10 paragraf 1, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și paragraf 3 și art. 13 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 55. Convenția dintre România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 5/2004 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 2 iulie 2003, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2, art. 12 paragraf 2 și art. 13 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 56. Convenția dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 331/2001 privind ratificarea Convenției dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)
  57. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 60/1995 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Chișinău la 21 februarie 1995, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 58. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 61/1999 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 1998, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5) 59. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștiguri din capital, ratificat prin Legea nr. 10/1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștiguri din capital, încheiat la Abuja la 21 iulie 1992, art. 10 paragraf 2, art. 11 paragraf 2 și art. 12 paragraf 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și alin. (5)60. Convenția dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 27/2016 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2 și art. 12 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 61. Convenția dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 85/1999 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și protocolul anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2 coroborat cu punctul IX din protocolul la convenție și art. 12 paragraful 2 coroborat cu punctul X din protocolul la convenție, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 62. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 212/2000 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și art. 13 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 63. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 6/1995 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului anexat, semnate la Varșovia la 23 iunie 1994, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și art. 13 paragraful 2 coroborat cu protocolul anexă la convenție, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5)
  64. Convenția dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul anexat, ratificate prin Legea nr. 63/1999 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 16 septembrie 1997, art. 10 paragraful 2 și paragraful 3, art. 11 paragraful 2 și art. 12 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 65. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr. 84/2001 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și art. 13 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 66. Convenția dintre România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 29/2002 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2 coroborat cu paragraful 4, art. 12 paragraful 2 și pct. 2 din protocol, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 67. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificată prin Legea nr. 122/1997 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și art. 13 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 68. Convenția dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul la aceasta, ratificate prin Legea nr. 384/2007 pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007, art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2 și art. 12 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 69. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973, ratificată prin Decretul nr. 238/1974 pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973 - art. 10 paragrafele 1 și 2, art. 11 paragrafele 1 și 2, art. 12 paragrafele 1 și 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 70. Acordul dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și Protocolul la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002, ratificate prin Legea nr. 475/2002 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5)
  71. Convenția dintre România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008, ratificată prin Legea nr. 106/2009 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 72. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bratislava la 3 martie 1994, ratificată prin Legea nr. 96/1994 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bratislava la 3 martie 1994 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 73. Convenția dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002, ratificată prin Legea nr. 55/2003 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 74. Convenția dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și protocolul la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017, ratificate prin Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și pct. II din protocol și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 75. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la București la 19 octombrie 1984, ratificată prin Decretul nr. 149/1985 pentru ratificarea unor tratate internaționale - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2, art. 13 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 76. Convenția dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 31 mai 2007, ratificată prin Legea nr. 386/2007 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 31 mai 2007 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 77. Convenția dintre Republica Socialistă România și Regatul Suediei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și avere și protocolul la această convenție, încheiate la Stockholm la 22 decembrie 1976, ratificate prin Decretul nr. 432/1978 pentru ratificarea unor tratate internaționale - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2, coroborat cu protocolul-anexă la convenție, art. 13 paragraful 2, și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5)
  78. Convenția dintre România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Dușanbe la 6 decembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 16/2009 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Dușanbe la 6 decembrie 2007 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 79. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 26 iunie 1996, ratificată prin Legea nr. 3/1997 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 26 iunie 1996 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2, art. 13 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 80. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Tunisiene privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor și averii, semnată la Tunis la 23 septembrie 1987, ratificată prin Decretul nr. 326/1987 pentru ratificarea unor tratate internaționale - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2, art. 13 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 81. Acordul dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnat la București la 1 iulie 1986, ratificat prin Decretul nr. 331/1986 pentru ratificarea unor tratate internaționale - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 82. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008, ratificată prin Legea nr. 107/2009 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 83. Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996, ratificată prin Legea nr. 128/1996 privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Izmail la 29 martie 1996 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 84. Convenția dintre România și Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 septembrie 1993, ratificată prin Legea nr. 91/1994 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Ungară pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2, art. 13 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5)
  85. Convenția dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012, ratificată prin Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 86. Convenția dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, ratificată prin Legea nr. 26/1997 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 87. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995, ratificat prin Legea nr. 6/1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995 - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5) 88. Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Zambia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Lusaka la 21 iulie 1983, ratificată prin Decretul nr. 215/1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale - art. 10 paragraful 2, art. 11 paragraful 2, art. 12 paragraful 2 și Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - art. 224 alin. (1) și (5)
  18.Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personalLegea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin. (6)
  19.Contribuția la Fondul pentru mediuOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 11 alin. (1)
  -----