ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 15 decembrie 2021privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 15 decembrie 2021  În considerarea faptului că în acord cu recomandările Uniunii Europene și existența la nivel mondial a noului val epidemic se impun la nivel național măsuri suplimentare, astfel încât populația să fie protejată,având în vedere că statul are obligația respectării Constituției ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie, prin Ministerul Sănătății și celelalte instituții abilitate, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice, ținând cont astfel de cele statuate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1.212 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce privește instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății,în scopul asigurării la nivel național a cadrului legal în acord cu recomandările Uniunii Europene care permit transmiterea de informații din sistemele naționale existente a formularelor de localizare a pasagerilor statelor membre către alte autorități competente, într-un mod interoperabil și automat,știut fiind faptul că schimbul de astfel de date este, de asemenea, necesar pentru o identificare eficientă a contacților în urma identificării unui caz pozitiv de COVID-19, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 1082/2013/UE,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor,întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de protejare a sănătății în mod adecvat pentru cetățeni, intervine obligația autorităților statului de a diminua această vulnerabilitate.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența la acest moment a unor soluții alternative care să stabilească și să asigure la nivel național măsurile necesare pentru instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru crearea cadrului național pentru instituirea acestor măsuri implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune că pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile și instituțiile publice ar fi lipsite de un astfel de sistem.Ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe negative din perspectiva participării României în cadrul procedurilor de notificare a alertelor în sistemul de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății,luând în considerare faptul că asupra implicării României în cadrul acestui sistem de cooperare constituit la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, ceea ce impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, pe perioada pandemiei de SARSCoV-2 persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României. (la 09-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (1^1) Persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de statul român au obligația introducerii în formularul menționat la alin. (1) a codului numeric personal (CNP), iar persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de un alt stat, recunoscut la nivel național, au obligația introducerii în formular a seriei și numărului documentului de călătorie utilizat. (la 09-02-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (2) În vederea completării formularului prevăzut la alin. (1) se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. (3) SII-FDIR este compus din:a) aplicația web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro;b) serviciul web de verificare a existenței formularului, pe baza informațiilor transmise de Poliția de Frontieră; (la 09-02-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) c) servicii de securitate cibernetică asociate.(4) SII-FDIR se află în administrarea operațională a Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea și alertarea timpurie privind transmiterea bolilor, și este dezvoltat, implementat și administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza cerințelor operaționale de dezvoltare și implementare furnizate de către Ministerul Sănătății.(5) Setul de date cu caracter personal și informațiile cu privire la călătorie solicitate de SII-FDIR sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(6) Setul de date cu caracter personal și informațiile cu privire la călătorie prevăzute la alin. (5) sunt folosite de autoritățile și instituțiile publice de sănătate publică din România, pentru a identifica rapid persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a proteja sănătatea acestora, precum și de a preveni răspândirea ulterioară a COVID-19.  +  Articolul 2(1) Aplicația web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) permite:a) completarea, în format digital, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro;b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării;c) colectarea și schimbul de date între Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică;d) completarea declarației pentru persoanele exceptate, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 09-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (2) Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliția de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existența formularului prin citirea codului numeric personal (CNP)/a seriei și numărului documentului de călătorie/documentului de călătorie utilizat de persoana care dorește să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliției de Frontieră Române și transmiterea către SII-FDIR a următoarelor date la momentul intrării în România: numele și prenumele, CNP, data nașterii, seria și numărul documentului de călătorie, țara care a emis documentul de călătorie, denumirea punctului de trecere a frontierei, data și ora intrării persoanei pe teritoriul României. În situația în care, din diverse motive, persoanele renunță la călătorie, după transmiterea îndeplinirii condițiilor de intrare în România, Poliția de Frontieră Română retransmite, prin același serviciu web, datele cu privire la renunțarea intrării în România. (la 09-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (3) În vederea implementării formularului, SII-FDIR se interconectează cu serviciul pus la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru validarea datelor introduse în SII-FDIR, și cu aplicația informatică „Corona-forms“, pentru corelarea informațiilor privind persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2.(4) Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să dețină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în țară. (4^1) Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular de date de identitate eronate sau incomplete. (la 09-02-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, în cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei. (6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru minori și persoane lipsite de capacitate de exercițiu obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz. (la 09-02-2022, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (4) referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru persoanele urmărite internațional, pentru persoanele transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea, precum și pentru persoanele transferate temporar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care intră pe teritoriul României, obligația revine polițiștilor care răspund de misiunea de escortare. La completarea formularului, la rubrica destinată adresei de domiciliu/adresei temporare se înscrie locul de deținere unde va fi predată persoana. (la 09-02-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 )  +  Articolul 2^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), următoarele categorii de personal au obligația de a completa formularul înainte de intrarea pe teritoriul României, o singură dată, prin bifarea opțiunii «personal exceptat» de pe formular:a) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;b) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;c) personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime;d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;e) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional, a persoanelor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea, precum și a persoanelor transferate temporar în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții autorității judecătorești, polițienești și ai altor autorități competente, ai organelor agențiilor UE sau ai tribunalelor internaționale care participă pe teritoriul României la executarea unor cereri de asistență juridică internațională sau la echipe comune de anchetă în condițiile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți al serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României;g) persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o dată în 24 de ore.(2) Datele cu caracter personal ale personalului prevăzut la alin. (1) nu fac obiectul colectării în vederea efectuării anchetelor epidemiologice de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și sunt stocate pe durata existenței obligației de completare a formularului potrivit alin. (1) sau până la încetarea calității de persoană exceptată și notificarea acestui lucru în condițiile alin. (3) și (4).(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu se mai încadrează în categoria de personal exceptat conform prezentului articol, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR formularul completat conform alin. (1).(4) În situația în care, în urma verificărilor efectuate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, se constată că persoanele care au completat formularul prin bifarea opțiunii «personal exceptat» de pe formular nu se încadrează în excepțiile prevăzute la alin. (1), reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București dezactivează formularele și înștiințează persoanele despre dezactivarea acestora. (la 09-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 )  +  Articolul 3(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și Institutul Național de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociați, prin intermediul SIIFDIR, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență. (la 09-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății transmite Serviciului de Telecomunicații Speciale cerințele operaționale de dezvoltare și implementare a SII-FDIR, precum și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul SII-FDIR, iar în termen de 3 zile de la primirea cerințelor operaționale de dezvoltare și implementare, Serviciul de Telecomunicații Speciale va implementa SII-FDIR.(4) Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București. În situația în care prelucrările de date cu caracter personal nu au fost realizate de direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, acestea transmit cererile instituției care a realizat prelucrarea.(5) Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului. Accesul la aceste date se face de către entitățile prevăzute la alin. (2). Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile. (la 09-02-2022, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului pentru persoanele care la momentul intrării pe teritoriul României, conform SIIFDIR, aveau formularul completat conform condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pe perioada stocării, ștergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile. (la 09-02-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 )  +  Articolul 4(1) Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa formularul în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe baza datelor și informațiilor din SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, împuternicit să efectueze activități de inspecție sanitară de stat. Procesul-verbal de constatare și aplicare a contravenției poartă semnătura persoanei care l-a întocmit din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (1) referitoare la menționarea în procesul-verbal a locului în care a fost săvârșită fapta.(4) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului-verbal. (la 09-02-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 4 februarie 2022, litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la momentul săvârșirii faptei contravenționale.
   +  Articolul 4^1Centrul de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, asigură suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 0214144425 sau pe baza Formularului pentru semnalarea problemelor legate de completarea/generarea/verificarea/ștergerea formularului digital de intrare în România, disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății. (la 09-02-2022, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 )  +  Articolul 5Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Angelica Lămășanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  București, 15 decembrie 2021.Nr. 129.  +  ANEXĂ*)
  FORMULAR
  *) Anexa este reprodusă în facsimil. (la 09-02-2022, Anexa a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 04 februarie 2022 )
  -----