DECIZIE nr. 4 din 23 noiembrie 2021privind avizarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 15 decembrie 2021    În temeiul art. 574 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:  +  Articolul 1Avizarea anuală a certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se face de către colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciștilor din România prin emiterea unui aviz conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Emiterea avizului se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) titularul certificatului de membru ce se solicită a se aviza este înregistrat la colegiul teritorial care urmează să emită avizul; b) titularul certificatului de membru desfășoară activitate profesională în una dintre formele prevăzute de art. 568 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) farmacistul a efectuat numărul minim anual de credite de educație farmaceutică continuă;d) nu are o întrerupere mai mare de 5 ani consecutivi de exercitare a profesiei de farmacist prin una sau mai multe din activitățile prevăzute de art. 568 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) farmacistul este titularul unei asigurări de malpraxis pentru anul pentru care se emite avizul.  +  Articolul 3Verificarea îndeplinirii condițiilor se face de către persoana împuternicită de biroul consiliului teritorial sau în atribuțiile căreia intră această activitate. La dosarul profesional al farmacistului se depune și se păstrează o copie a poliței de asigurare de malpraxis și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4(1) Avizul anual se semnează de către președintele colegiului teritorial care îl eliberează sau de către un alt membru al biroului consiliului împuternicit în acest sens de către președinte. (2) Semnarea avizului se poate face și prin folosirea semnăturii electronice.(3) Avizul se emite în două exemplare, dintre care unul va fi păstrat de către emitent la dosarul profesional al farmacistului.  +  Articolul 5În situația în care un farmacist se transferă de la un colegiu teritorial la un alt colegiu teritorial, iar farmacistul deține un aviz valabil, colegiul la care farmacistul este luat în evidență în urma transferului va înscrie pe versoul avizului data luării în evidență a farmacistului. Dispozițiile art. 4 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 23 noiembrie 2021.Nr. 4.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.----