ORDIN nr. 128 din 8 decembrie 2021pentru aprobarea regulilor de suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 15 decembrie 2021    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. e) și f), ale art. 36 și 39 din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de suspendare și restabilire a activităților de piață și regulile de decontare aplicabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractele și convențiile de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe piața angro, precum și procedurile de stabilire a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasat se vor actualiza conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. și se aplică de la data de 1 octombrie 2023. (la 01-10-2022, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 121 din 28 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 29 septembrie 2022 )  +  Articolul 6La data de 1 octombrie 2023 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 17 mai 2016, cu modificările ulterioare. (la 01-10-2022, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 121 din 28 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 29 septembrie 2022 )
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 8 decembrie 2021.Nr. 128.  +  ANEXĂREGULIde suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile