ORDIN nr. 126 din 8 decembrie 2021privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021    Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) și m), ale art. 130 alin. (2) lit. e), ale art. 130^1 și ale art. 174 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 și lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul ICodul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (2), definiția „An gazier“ se modifică și va avea următorul cuprins:An gazier - perioada de timp, începând cu ora 7,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent și terminându-se la ora 7,00 din ziua de 1 octombrie a anului următor.2. La articolul 83^2, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Până la ora 12,00 a zilei gaziere D+1, OTS publică pe pagina proprie de internet, în secțiunea dedicată UR, precum și în platforma informațională, pentru fiecare acțiune de echilibrare operațională a SNT concretizată în vânzarea sau cumpărarea unor cantități de gaze naturale de echilibrare și pentru fiecare zi gazieră pentru care este efectuată acțiunea de echilibrare, informațiile referitoare la tipul acțiunilor de echilibrare (preventivă sau nu), tipul tranzacției (vânzare sau cumpărare), cantitatea de gaze naturale tranzacționată, prețul aferent fiecărei tranzacții, prețul mediu ponderat al tranzacțiilor de vânzare efectuate de către OTS și prețul mediu ponderat al tranzacțiilor de cumpărare efectuate de către OTS pentru ziua gazieră D.3. La articolul 86^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Până cel târziu la ora 14,30 a fiecărei zile gaziere D, OTS informează UR în legătură cu dezechilibrul zilnic inițial înregistrat în ziua gazieră D-1 și puterea calorifică superioară și publică pe site-ul propriu până cel târziu la ora 15,00 informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), prețul mediu ponderat determinat în conformitate cu prevederile art. 102^1 aferent zilei D-1 și prețurile prevăzute la art. 102^2 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a) și b).4. La articolul 89, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89(1) După determinarea, în conformitate cu prevederile art. 88, a cantităților finale de dezechilibru zilnic aferente fiecărui UR, aceștia se pot găsi în una dintre următoarele trei situații:a) excedent: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este mai mare decât zero;b) deficit: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este mai mic decât zero;c) echilibrat: în cazurile în care dezechilibrul zilnic este egal cu zero.5. La articolul 107, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Plata se consideră efectuată în termen dacă până la data scadenței a fost creditat contul OTS sau UR, după caz.6. Anexa nr. 1^3 se modifică și se completează după cum urmează:a) La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) OTS are dreptul la limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care UR înregistrează datorii restante în baza contractului de echilibrare și acces la PVT.b) Articolul 7^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7^1UR monitorizează permanent încadrarea valorii dezechilibrului cumulat înregistrat, reprezentând suma algebrică a dezechilibrelor zilnice înregistrate în cursul lunii de livrare, în nivelul garanției calculate conform art. 12 alin. (7). În situația în care valoarea dezechilibrului cumulat este de tip «Deficit», valoarea acestuia nu poate depăși valoarea garanției pentru echilibrare constituită de UR.c) La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 7 și 7^2 se face în lei, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.d) La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Datoriile reciproce se compensează în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.e) Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Plata se consideră efectuată în termen dacă până la data scadenței a fost creditat contul OTS sau UR, după caz.f) Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) UR are obligația de a constitui în favoarea OTS o garanție financiară de plată care are ca obiect acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de OTS.(2) Garanția prevăzută la alin. (1) nu se constituie în cazul operatorilor platformelor de tranzacționare și al contrapărții centrale.(3) UR poate fi exceptat de la obligația de a constitui garanția financiară de plată prevăzută la alin. (1) dacă face dovada că are un rating de creditare, emis de una dintre agențiile de rating agreate de OTS, cel puțin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract; în cazul în care ratingul acordat este valabil pentru o societate-mamă a UR, acesta va fi însoțit de o scrisoare de la societatea-mamă prin care aceasta se angajează să garanteze obligațiile de plată pentru UR.(4) În situația în care, pe durata prezentului contract, nivelul de rating acordat UR se modifică în sensul scăderii sub nivelul de rating al OTS, precum și în situația în care se schimbă agenția emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (3), UR este obligat să notifice acest lucru OTS în termen de 3 zile calendaristice de la producerea modificării/schimbării.(5) Garanția financiară este prezentată de către UR sub formă de:a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/saub) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției; și/sauc) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției;d) numerar, în contul de garanție al OTS.(6) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard Poors, Moody’s sau Fitch cel puțin la nivel de «investment grade». Echivalența dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenții este publicată pe pagina de internet a OTS.(7) Nivelul garanției financiare inițiale (NG) prevăzute la alin. (1) va fi NG = 1.000 RON.(8) În situația în care valoarea dezechilibrului cumulat al unui UR, înregistrat și neachitat este de tip «Deficit» și depășește valoarea garanției constituite, OTS notifică UR cu privire la necesitatea suplimentării nivelului garanției financiare. OTS are dreptul să restricționeze accesul la tranzacțiile de vânzare în PVT începând cu următoarea zi gazieră.(9) UR are obligația să suplimenteze nivelul garanției financiare în mod corespunzător, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (8).(10) În cazul în care UR nu suplimentează nivelul garanției, OTS are dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport al gazelor naturale. Accesul în PVT la tranzacțiile de vânzare, respectiv prestarea serviciului de transport al gazelor naturale vor fi reluate în momentul în care UR suplimentează garanția.(11) Dacă valoarea dezechilibrului cumulat calculat în conformitate cu prevederile art. 7^1 este mai mică decât nivelul garanției financiare constituite de UR conform alin. (9), UR poate solicita reducerea nivelului garanției financiare, dacă nu a înregistrat facturi restante în anul gazier în curs. Nivelul garanției financiare nu poate fi în nicio situație mai mic decât cel stabilit conform alin. (7).(12) Garanția financiară constituită conform alin. (7) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a perioadei pentru care se încheie contractul de echilibrare și acces la PVT și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului.(13) În situația în care UR face dovada bonității conform alin. (3), OTS poate cere, în cazurile justificate prevăzute la alin. (14), constituirea unei garanții financiare în conformitate cu prevederile alin. (7) și (9).(14) Este considerată caz justificat situația în care UR este în întârziere la plată pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi de «Deficit» sau din valoarea obligațiilor de plată parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.(15) OTS poate executa garanția prevăzută în prezentul capitol dacă UR nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile contractuale sau le îndeplinește cu întârziere.(16) Cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior executării garanției, OTS are obligația de a notifica în scris UR, precizând obligațiile care nu au fost respectate.(17) În situația executării parțiale sau totale a garanției financiare UR are obligația de a reconstitui această garanție în conformitate cu prevederile alin. (7)-(9).g) La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Comunicările între părți se efectuează prin adrese scrise, fax și e-mail.h) La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rezilierea de către oricare parte, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale privind plata tarifelor de dezechilibru sau a garanțiilor pentru echilibrare prevăzute la art. 7^1, respectiv art. 12, se face fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără altă formalitate prealabilă, cu excepția transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte părți aflate în culpă, cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data menționată în notificare pentru încetarea prin reziliere a contractului.i) În anexa la Contractul de echilibrare și acces la PVT, la articolul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să primească de la OTS/terța parte desemnată de OTS, prin intermediul platformei de tranzacționare a PE, confirmarea validării ofertelor/informații privind invalidarea ofertelor;  +  Articolul IISocietatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș și utilizatorii rețelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 8 decembrie 2021.Nr. 126.-----