METODOLOGIE din 8 decembrie 2021de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.646 din 8 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1180 din 14 decembrie 2021.
   +  Capitolul I Aspecte generale  +  Articolul 1Supravegherea medicală este responsabilitatea medicului de medicina muncii abilitat. Cursul de instruire se adresează medicilor specialiști sau primari de medicina muncii care asigură supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante și care îndeplinesc condiția de vechime de 5 ani în specialitate, incluzând perioada de pregătire în rezidențiat.  +  Articolul 2Scopul prezentei metodologii este organizarea cursurilor de instruire inițială a medicilor de medicina muncii în vederea supravegherii medicale specifice și corecte a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante.  +  Articolul 3Obiectivele specifice ale prezentei metodologii sunt:a) organizarea perioadei de înscriere a solicitanților, depunerea dosarelor de înscriere și validarea acestora;b) organizarea sesiunii de instruire;c) susținerea examinării postinstruire;d) eliberarea certificatelor de instruire.  +  Capitolul II Organizarea perioadei de înscriere a solicitanților, depunerea dosarelor de înscriere și validarea acestora  +  Articolul 4Programul de instruire se desfășoară anual, nu mai târziu de luna noiembrie a fiecărui an.  +  Articolul 5Organizarea programelor de instruire se va anunța cu minimum 6 săptămâni înainte de data începerii prin afișarea pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică/Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumite în continuare INSP/CNMRMC, a calendarului de instruire, care cuprinde:a) perioada de înscriere;b) perioada de examinare a dosarelor depuse;c) afișarea listelor persoanelor acceptate la curs și ale celor respinse;d) perioada de desfășurare a cursului;e) data susținerii examenului;f) data eliberării certificatelor de participare.  +  Articolul 6Perioada de înscriere a solicitanților se finalizează cu 30 de zile lucrătoare înaintea începerii sesiunii de instruire. Acceptarea solicitanților se va anunța pe site-ul INSP/CNMRMC.  +  Articolul 7Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:a) cerere de participare la cursul de instruire conform anexei nr. 1;b) curriculum vitae semnat și datat;c) diploma de medic specialist sau primar în specialitatea medicina muncii, în copie certificată pentru conformitate;d) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vizat la zi sau aviz anual eliberat de Colegiul Medicilor din România privind exercitarea profesiei de medic, în termen, în copie certificată pentru conformitate;e) declarație cu privire la protecția datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2;f) chitanța aferentă plății de participare la instruire, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizate (18 ore instruire = 770 lei). Pe ordinul de plată/mandatul poștal se menționează numele unității angajatoare, numele persoanei care participă la instruire și se specifică „taxă curs inițial abilitare“.  +  Articolul 8Dosarele se depun la secretariatul INSP București.  +  Articolul 9În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de înscriere, specialiștii din cadrul INSP/CNMRMC, membri ai comisiei de abilitare, constituită conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, verifică și validează conținutul dosarelor. Lista persoanelor acceptate la curs și a celor respinse se afișează pe site-ul INSP/CNMRMC și se comunică pe adresele de e-mail ale solicitanților.  +  Capitolul III Organizarea sesiunii de instruire  +  Articolul 10Sesiunea de instruire se organizează la sediul INSP București sau on-line, după caz, pe o perioadă de 3 zile lucrătoare, după un program de 6 ore de curs/zi.  +  Articolul 11Suportul de curs este elaborat de specialiștii în domeniu din cadrul INSP.  +  Articolul 12Cuprinsul cursului de instruire este următorul:a) Introducere - prezentarea programului, a lectorilor și testarea inițială - 1 oră;b) Noțiuni de fizica - 1 oră:1. Fizica radiațiilor2. Interacția radiațiilor ionizante cu materia3. Dozimetria fizică4. Reconstrucția dozei;c) Principiile de radioprotecție. Justificare, optimizare, constrângere de doză. Timp, distanță, adăpostire - 1 oră;d) Noțiuni de radiobiologie - 2 ore:1. Efectele biologice în expunerea la radiații ionizante2. Citogenetică3. Biodozimetrie;e) Radiopatologie - 3 ore:1. Efectele deterministice2. Efectele stocastice3. Efectele locale în supraexpunerea la radiații ionizante;f) Psihologie - 1 oră:1. Rolul examenului psihologic în cadrul examinărilor profilactice de medicina muncii2. Teama locului de muncă;g) Monitorizare - 1 oră:1. Monitorizarea individuală2. Monitorizarea mediului de muncă;h) Expunerea profesională la radiații ionizante - 2 ore:1. Tipuri de expunere - generalități2. Categorii de expunere profesională - descriere, tip de expunere;i) Supravegherea stării de sănătate a expușilor profesional la radiații ionizante - 2 ore;j) Comunicarea riscului - 1 oră;k) Urgența radiologică - generalități, răspunsul specific în situații de urgență radiologică - 1 oră;l) Legislație - 1 oră;m) Testare - 1 oră.  +  Capitolul IV Susținerea examinării postinstruire  +  Articolul 13Testarea finală a participanților se va desfășura în ultima zi a cursului și va consta într-un test-grilă cu 20 de întrebări, dintre care 10 cu un singur răspuns corect și 10 cu două răspunsuri corecte din trei. Fiecare întrebare va fi notată cu 0,5 puncte.  +  Articolul 14Pentru a primi certificatul de absolvire, participanții admiși la curs trebuie să răspundă corect la cel puțin 14 întrebări.  +  Articolul 15Corectarea testelor se face de către membrii comisiei de abilitare, imediat după expirarea perioadei de testare, și se comunică rezultatul fiecărui participant.  +  Capitolul V Eliberarea certificatelor de absolvire  +  Articolul 16Modelul certificatului de absolvire este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 17În cazul persoanelor care au absolvit cursul, eliberarea certificatelor de absolvire se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor.  +  Capitolul VI Prevederi finale  +  Articolul 18La sfârșitul programului de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică, cursanții trebuie să fie capabili:a) să organizeze examinările medicale preventive de medicina muncii conform reglementărilor Ministerului Sănătății;b) să aplice corect principiile de radioprotecție în scopul evitării efectelor negative ale radiațiilor ionizante asupra sănătății;c) să aibă capacitatea de a organiza un serviciu medical implicat atât în condiții normale, cât și într-o situație de supraexpunere/urgență radiologică;d) să recunoască tipurile de expunere la radiații ionizante și posibilele efecte pentru sănătate;e) să efectueze ancheta medicală în cazul unei situații de supraexpunere;f) să cunoască sistemul informațional și de cooperare în situații normale și în caz de urgență radiologică sau accident nuclear.  +  Articolul 19Se acceptă participarea la prima sesiune de abilitare a medicilor specialiști de medicina muncii care au respectat prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, în vigoare la momentul depunerii dosarelor complete la secretariatul comisiei de abilitare din cadrul INSP.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CERERE
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................., medic specialist/primar de medicina muncii, angajat/ă la ...................., domiciliat/ă în ................................., vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la cursul de instruire inițială care se adresează medicilor specialiști sau primari de medicina muncii care vor asigura supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante.Anexez următoarele documente:a) curriculum vitae semnat și datat;b) copie după diploma de medic specialist sau primar în specialitatea medicina muncii, semnată conform cu originalul;c) copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, vizat la zi, sau avizul anual eliberat de Colegiul Medicilor din România, privind exercitarea profesiei de medic, în termen, semnat conform cu originalul;d) nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la metodologie;e) chitanța aferentă plătii de participare la instruire, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.096/2021 (18 ore instruire = 770 lei). Pe ordinul de plată/mandatul poștal se menționează numele firmei angajatoare, numele persoanei care participă la instruire și se specifică „taxa curs inițial abilitare“.Data: .............Semnătura ............................Domnului Director general al Institutului Național de Sănătate Publică
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  DECLARAȚIE
  cu privire la protecția datelor cu caracter personal
  1. Operatorul: Institutul Național de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, București, cod poștal 050463, România, telefon: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax: (401) 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro2. Responsabilitatea operatoruluiOperatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de obținerea consimțământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declarația de consimțământ este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Prelucrarea datelor obținute în baza consimțământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor“) prin consimțământul explicit dat de persoana vizată.3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar
  Date colectateScopPerioada de valabilitate
  Numele, prenumeleDepunerea dosarului pentru ...... Afișare pe site-ul Centrului Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar în ......
  Telefon
  E-mail
  Localitatea
  Județul
  4. Drepturile persoanelor vizate sunt următoarele:a) dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul UE 2016/679);b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul UE 2016/679);c) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul la ștergerea datelor, art. 17 din Regulamentul UE 2016/679);d) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul UE 2016/679);e) dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul UE 2016/679);f) dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, art. 21 din Regulamentul UE 2016/679);g) dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 din Regulamentul UE 2016/679);h) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul UE 2016/679).
  Am luat cunoștință.
  ..............................................................................
  (numele și prenumele persoanei care a participat la instruire)
  Data ................Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la metodologie-----