ORDIN nr. 1.457 din 7 decembrie 2021pentru stabilirea unor categorii de aeronave civile exceptate de la obligația echipării cu dispozitive/echipamente de identificare a poziției aeronavei în zbor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) și art. 14 alin. (12) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1În condițiile în care reglementările Uniunii Europene nu prevăd altfel, sunt exceptate de la obligația echipării cu dispozitive/echipamente de identificare a poziției în zbor următoarele aeronave civile care efectuează exclusiv zboruri după regulile zborului la vedere/VFR:a) aeronavele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului; b) aeronavele fără pilot Ia bord care desfășoară operațiuni din categoriile „deschise“ și „specifice“, așa cum sunt definite acestea în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.  +  Articolul 2Dispozițiile art. 1 nu aduc atingere dreptului operatorului oricărei aeronave de a-și echipa aeronava cu dispozitive/echipamente de identificare a poziției în zbor, stabilite prin reglementări specifice.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 7 decembrie 2021.Nr. 1.457.-----