DECIZIA nr. 669 din 19 octombrie 2021referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepție ridicată de Florin Munteanu în Dosarul nr. 652/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.012D/2019.2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 7 octombrie 2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a amânat pronunțarea pentru 19 octombrie 2021, dată la care a pronunțat prezenta decizie.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:3. Prin Încheierea din 1 octombrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 652/91/2019, Tribunalul Vrancea - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepție ridicată de Florin Munteanu, într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri de revizuire a pensiei.4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia arată că prevederile criticate vizează exclusiv persoanele care se pensionează ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, respectiv după 1 ianuarie 2016, nu și categoria celor deja pensionați și ale căror pensii se recalculează în temeiul art. 109 din Legea nr. 223/2015. Prin urmare, pensionarii ale căror pensii se recalculează nu ar trebui să fie obligați să aleagă o singură dată perioada care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat.5. Cu referire la situația sa particulară, autorul consideră că nu s-a putut prevala în mod efectiv de dreptul de a face această alegere în termenul de 6 luni care a început să curgă de la 1 ianuarie 2016 din motivele expuse în continuare. În primul rând, având în vedere că, potrivit art. 60 alin. (4) din Legea nr. 223/2015, legiuitorul a acordat conducătorilor instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale dreptul ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, să stabilească procedura de actualizare a pensiilor militare de stat, autorul consideră că din cele 6 luni aceste 90 de zile nu au putut fi valorificate în mod efectiv. În al doilea rând, trebuie scăzut și intervalul scurs de la data de 23 martie 2016, când s-a publicat în Monitorul Oficial al României procedura de actualizare a pensiilor militare de stat, și până la data la care a aflat în mod efectiv de conținutul acesteia. În sfârșit, semnalează și că un interval din termenul de 6 luni „sa consumat“ din cauza faptului că nu a putut să își dea seama care perioadă de 6 luni consecutive este cea mai avantajoasă pentru a face obiectul alegerii bazei de calcul al pensiei. Prin urmare, autorul excepției nu a putut să opteze pentru intervalul cel mai avantajos, termenul de 6 luni fiind, practic, lipsit de eficiență în cazul său, din cauza prevederilor criticate. Ținând seama de împrejurările relevate, autorul excepției apreciază că se încalcă art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât este discriminat față de persoanele pensionate mai recent, fiindu-i foarte greu să își amintească, după 18 ani, perioadele cele mai avantajoase pentru el din punctul de vedere al cuantumului soldelor. De asemenea, apreciază că se încalcă și art. 31 din Constituție.6. Tribunalul Vrancea - Secția I civilă arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece nu se instituie o diferență între cei a căror pensie se stabilește în temeiul Legii nr. 223/2015 și cei a căror pensie se recalculează în temeiul acesteia. În fapt, autorul nici nu susține că pensionarii din categoria cărora face și el parte ar trebui să opteze de mai multe ori, ci că perioada care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat să fie mai mare de 6 luni. De asemenea, instanța arată că dreptul la informație nu este aplicabil în cauză, invocând Decizia Curții Constituționale nr. 43 din 22 ianuarie 2019 prin care s-a statuat că împrejurarea dacă pensionarul are sau nu acces la informațiile necesare pensionării pune în discuție o chestiune de aplicare, și nu de constituționalitate a prevederilor criticate. În sfârșit, împrejurarea dacă dispozițiile criticate îi vizează și pe cei ale căror pensii se recalculează în temeiul Legii nr. 223/2015 reprezintă tot o chestiune de aplicare a prevederilor criticate, și nu de constituționalitate a lor.7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, care au următorul cuprins: „Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.“11. Autorul excepției consideră că dispozițiile criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și ale art. 31 privind dreptul la informație.12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituționalitate, sens în care se rețin Deciziile nr. 814 din 10 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 9 februarie 2021, nr. 244 din 16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 24 iulie 2019, nr. 579 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 2 aprilie 2020, sau nr. 852 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 27 martie 2020.13. Astfel, Curtea a reținut că art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 instituie pentru militari/polițiști/funcționari publici cu statut special o normă de favoare în ceea ce privește stabilirea pensiei, anume aceea de a-și putea alege perioada de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în raport cu care se calculează media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, medie ce reprezintă baza de calcul al pensiei. Potrivit textului de lege criticat, dreptul de opțiune se poate exercita o singură dată. Având în vedere că dreptul de opțiune în vederea stabilirii bazei de calcul al pensiei are la bază o normă de favoare, Curtea a considerat că legiuitorul este liber să stabilească condițiile exercitării acestui drept, impunând unele limite, așa cum este și cea prevăzută de art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015.14. Distinct de aceste considerente, cu referire la speța de față, se impune constatarea, formulată și de către instanța judecătorească în punctul său de vedere, că autorul este, în mod concret, nemulțumit de durata termenului în care ar fi trebuit să își formuleze opțiunea. Curtea reține că legiuitorul este liber să stabilească durata acestui termen, critica formulată punând în discuție o chestiune care, prin natura ei, implică un aspect de oportunitate a reglementării pe care, potrivit competenței sale, nu o poate analiza.15. În sfârșit, cu referire la invocarea art. 31 din Constituție, Curtea observă că, prin Decizia nr. 43 din 22 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 24 aprilie 2019, paragraful 47, a statuat că faptul că persoana care dorește să se pensioneze nu are acces la informațiile privind cuantumul veniturilor sale reprezintă o chestiune de aplicare a legii de către instanța de judecată, iar nu o problemă de constituționalitate.16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Florin Munteanu în Dosarul nr. 652/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Vrancea - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 19 octombrie 2021.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  ----