DECIZIA nr. 668 din 19 octombrie 2021referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepție ridicată de Nicolae Nuțuloiu în Dosarul nr. 2.135/83/2018 al Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.993D/2019.2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 7 octombrie 2021 cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 57 și ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a amânat pronunțarea pentru data de 19 octombrie 2021, când a pronunțat prezenta decizie.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:3. Prin Încheierea din 17 octombrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 2.135/83/2018, Tribunalul Satu Mare - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepție invocată de Nicolae Nuțuloiu, într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri de recalculare a pensiei.4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia arată că prevederile criticate lipsesc de eficiență art. 24 din Legea nr. 223/2015, care stabilește că, la stabilirea pensiei celor care au lucrat în condiții deosebite, speciale sau alte condiții, se ia în calcul o vechime de serviciu cu o durată mai mare de timp decât cea efectiv lucrată. Baza de calcul al pensiei are în vedere veniturile actualizate la data pensionării, și nu la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 sau a recalculării acesteia în baza înscrisurilor noi care dovedesc desfășurarea de activități în condiții deosebite, procedeu care conduce la încălcarea art. 47 din Constituție, având în vedere devalorizarea monedei naționale în timpul scurs de la momentul pensionării, luna aprilie a anului 2000 în cazul autorului excepției.5. De asemenea, art. 30 din Legea nr. 223/2015 îi privilegiază pe cei recent pensionați față de cei care s-au pensionat cu mai mult timp în urmă. Discriminarea operează în funcție de criteriul datei pensionării unor persoane care, totuși, au avut contribuții în aceleași cote procentuale din venitul lor brut și au prestat aceeași activitate în aceleași condiții.6. Tribunalul Satu Mare - Secția I civilă arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, Curtea Constituțională constatând constituționalitatea prevederilor criticate prin decizii recente.7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, care au următorul cuprins: „Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.“11. Autorul excepției consideră că dispozițiile criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și ale art. 47 privind nivelul de trai.12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că litigiul în care a fost ridicată aceasta are ca obiect soluționarea unei cereri de recalculare a pensiei în temeiul art. 109 alin. (5) din Legea nr. 223/2015. Autorul excepției apreciază că baza de calcul de care a ținut seama autoritatea administrativă la recalcularea pensiei sale are în vedere veniturile actualizate la data pensionării autorului, respectiv în anul 2000, și nu la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, respectiv 1 ianuarie 2016. Or, astfel, conchide autorul, se încalcă art. 47 alin. (2) din Constituție, având în vedere devalorizarea monedei naționale. În plus, din această cauză, pensionarii din categoria din care face parte și autorul excepției sunt discriminați față de cei care se pensionează mai recent.13. Critica autorului excepției de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece nu ține seama că înseși prevederile criticate, respectiv art. 30 din Legea nr. 223/2015, precum și cele ale art. 28 alin. (1) din aceeași lege stabilesc că atât calcularea pensiilor după data de 1 ianuarie 2016, cât și recalcularea celor stabilite anterior acestei date se realizează prin raportare la venituri actualizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. Astfel, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, care reglementează situația celor care se pensionează după 1 ianuarie 2016, „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie (...)“. În mod analog, în ceea ce îi privește pe cei ale căror pensii au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2016 și se recalculează în temeiul Legii nr. 223/2015, art. 109 alin. (1) din aceasta prevede că „Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special (...) devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi“. Prin urmare, baza de calcul de care se va ține seama la recalcularea pensiilor categoriei de pensionari din care face parte și autorul excepției este actualizată și nu rămâne la nivelul veniturilor menționate în art. 28 alin. (1) din lege. În plus, și acesta este elementul decisiv care vădește caracterul neîntemeiat al criticii de neconstituționalitate, actualizarea se va raporta la nivelul de salarizare prevăzut în legislația salarizării militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special care era în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. Tocmai împrejurarea avută în vedere în critica sa de către autorul excepției, și anume că puterea de cumpărare a monedei naționale a scăzut, în valoare nominală, foarte mult de la momentul deschiderii inițiale a dreptului la pensie, în cazul autorului anul 2000, până la data recalculării acesteia în baza Legii nr. 223/2015, este cea care a fost avută în vedere și de către legiuitor atunci când, prin dispozițiile art. 28 alin. (1), ale art. 30, ale art. 109 alin. (1) și ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, a stabilit că recalcularea se va face prin raportare la venituri actualizate la data de 1 ianuarie 2016, și nu la veniturile în cuantumul lor de la data pensionării, iar, în cazul celor pensionați după 1 ianuarie 2016, calcularea se va face ținându-se seama de veniturile actualizate la data deschiderii pensiei, și nu de cuantumul acestora din intervalul temporal în care au fost realizate.14. În ceea ce privește critica raportată la art. 16 alin. (1) din Constituție, autorul pune în discuție, în fapt, o pretinsă discriminare în funcție de data ieșirii la pensie. În acest context, Curtea reamintește principiul potrivit căruia, în timp, legiuitorul poate modifica condițiile în care se deschide dreptul la pensie pentru persoane care, în fapt, se află în aceeași situație din punctul de vedere al condițiilor de muncă, vechimii etc., fără ca, în acest fel, să se poată afirma că acesta acționează în mod contrar art. 16 alin. (1) din Constituție. Astfel, în paragraful 22 al Deciziei nr. 816 din 10 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 17 februarie 2021, Curtea a reținut că art. 47 alin. (2) din Constituție conferă în exclusivitate legiuitorului atribuția de a stabili condițiile și criteriile de acordare a drepturilor la pensie, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului pensiilor. Ca atare, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilitățile de acordare și dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, legiuitorul poate modifica, ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor.15. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Nicolae Nuțuloiu în Dosarul nr. 2.135/83/2018 al Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 19 octombrie 2021.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  -----